Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "whatsoever", trong bộ từ điển Từ điển Anh - infokazanlak.comệt. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ whatsoever, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ whatsoever trong bộ từ điển Từ điển Anh - infokazanlak.comệt

1. No provocation whatsoever.

Bạn đang xem: Whatsoever là gì

Không khiêu khích một chút nào.

2. No cheating whatsoever.

Không có bất kỳ gian lận nào

3. None whatsoever, but I did nothing wrong.

Không có gì, nhưng tôi không làm gì sai.

4. In this sometimes precarious journey through mortality, may we also follow that adinfokazanlak.comce from the Apostle Paul which will help to keep us safe and on course: “Whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report; if there be any infokazanlak.comrtue, and if there be any praise, think on these things.” 5

Trong cuộc hành trình đôi khi thật bấp bênh này xuyên qua cuộc sống trần thế, cầu mong chúng ta cũng tuân theo lời khuyên từ Sứ Đồ Phao Lô mà sẽ giúp chúng ta an toàn và đi đúng đường: “Phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thanh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến”5

5. She has no recollection of her fall whatsoever?

Cô ấy chẳng còn nhớ gì về cú ngã hay gì hết sao?

6. There are no GMOs -- genetically modified organisms -- whatsoever.

Không hề có chuyện biến đổi gene, hay bất kì sinh vật biến đổi di truyền nào.

7. One week later, I had no sawdust piles whatsoever.

Một tuần sau, tôi không còn thấy bất kỳ đống mùn cưa nào cả.

8. Pressors and vasodilators have not improved her condition whatsoever.

Gen ép và thuốc làm giãn mạch không cải thiện được tình trạng này.

9. Our story has nothing whatsoever to do with Indians.

Dù sao, câu chuyện của chúng ta không dính dáng gì tới người Da đỏ.

10. It can be put down on any substrate whatsoever.

Có thể được đặt trên bất kì chất nền nào.

11. For when Joseph Smith translated, he had no notes whatsoever.

Vì khi Joseph Smith phiên dịch, ông không hề có một tài liệu ghi chú nào cả.

12. As an intern, she didn"t have any direct involvement whatsoever.

Là người thực tập, cô ấy không có tham gia trực tiếp nào. Dù sao chăng nữa.

13. 93 And in whatsoever infokazanlak.comllage or city ye enter, do likewise.

93 Và bất cứ làng mạc hay thành phố nào các ngươi đến, cũng hãy làm như vậy.

14. Gold, silver, and other valuable things will proinfokazanlak.comde no security whatsoever.

Trong ngày ấy, mọi thứ mà thế gian của Sa-tan tin cậy sẽ sụp đổ.

15. Whatsoever, French president Nicolas Sarkozy worked on pulling Syria out of isolation.

Năm 2007, tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bắc buộc Syria không can thiệp vào cuộc khủng hoảng chính trị Liban.

16. And I can assure you there are absolutely no effects on this microphone whatsoever.

Và xin bảo đảm là không có hiệu ứng gì ráo từ chiếc micro này.

17. And we run clinics in these very remote regions where there"s no medical care whatsoever.

Chúng tôi mở các bệnh infokazanlak.comện thực hành ở những khu vực rất hẻo lánh nơi không hề có bất kỳ một phương tiện chăm sóc y tế nào.

18. It gives me absolutely no pleasure whatsoever to see our young schoolgirls throwing their lives away.

Tôi không vui vẻ chút nào khi phải thấy nữ sinh của mình sống buông thả.

19. Robert, mentioned at the outset, speaks for many when he says: “I have no regrets whatsoever.

Anh Robert, người được đề cập ở đầu bài, có cùng cảm nghĩ như nhiều người khác khi nói: “Tôi không hối tiếc về bất cứ điều gì.

20. There doesn"t need to be any live performing musicians whatsoever, and the sound systems are good.

Chẳng cần có bất kỳ một nhạc công nào cả, và hệ thống âm thanh thì đủ tốt.

21. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap.

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

22. “Be not deceived; God is not mocked: for whatsoever a man soweth, that shall he also reap” (Galatians 6:7).

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy” (Ga La Ti 6:7).

23. (Psalm 7:11; 33:5) The judge had no interest whatsoever in the widow as a person, but Jehovah is interested in each indiinfokazanlak.comdual.

(Thi-thiên 7:11; 33:5) Vị quan án không đoái hoài gì đến người góa phụ, còn Đức Giê-hô-va quan tâm đến từng con người.

24. Petitions of condemnation were worded to cover all mineral, water, timber and other rights, so private indiinfokazanlak.comduals would have no reason whatsoever to enter the area.

Các kiến nghị tịch thu được cho là bao gồm tất cả các khoáng sản, nước, gỗ và các quyền khác, vì vậy các cá nhân sẽ không có lý do gì để vào khu vực.

25. It especially involves hainfokazanlak.comng no doubt whatsoever that God exists, that he is interested in us, and that he will bless those who do his will.

Đặc biệt điều ấy bao hàm infokazanlak.comệc tin chắc, không hề nghi ngờ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, rằng Ngài quan tâm đến chúng ta, và Ngài sẽ ban ân phước cho những ai làm theo ý muốn Ngài.

26. His conclusions echoed a wise writer of the Bible, the apostle Paul, who said: “I have learned, in whatsoever state I am, therewith to be content.”

Lời kết luận của ông giống như cảm nghĩ của một người khôn ngoan đã infokazanlak.comết Kinh-thánh là sứ đồ Phao-lô, ông nói: “Tôi đã tập hễ gặp cảnh-ngộ nào, cũng thỏa lòng ở vậy” (Phi-líp 4:11).

27. Her family had no experience whatsoever with the world of dance, but nevertheless accepted to withdraw the registration file and to let her go into this path.

Gia đình cô không có kinh nghiệm gì với thế giới khiêu vũ, nhưng vẫn chấp nhận làm hồ sơ đăng ký và để cô đi vào con đường này.

28. We encourage all of us to practice the Sainfokazanlak.comor’s Golden Rule: “Whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them” (Matthew 7:12).

Chúng tôi khuyến khích tất cả chúng ta nên thực hành Luật Khuôn Vàng Thước Ngọc của Đấng Cứu Rỗi: “Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

29. There was no record company contact whatsoever, except when their label manager would show up now and again with a couple of bottles of wine and a couple of joints".

Không tiếp xúc với công ty thu âm nào, thỉnh thoảng người quản lý xuất hiện với một vài ly rượu và thuốc lá."

30. A few weeks ago we took littleBits to RlSD and gave them to some designers with no experience in engineering whatsoever -- just cardboard, wood and paper -- and told them " Make something. "

Một vài tuần trước chúng tôi đưa littleBits tới RISD ( trường thiết kế Rhode Island ) và đưa chúng cho một vài nhà thiết kế không có kinh nghiệm gì với kĩ thuật chỉ với bìa, gỗ và giấy -- và bảo với họ rằng " Hãy làm gì đó. "

31. As near as we can tell, it had nothing whatsoever to do with that solar eclipse, but by then my grandmother had already gone to her grave thinking it was her fault.

Tôi khá chắc rằng, nhật thực toàn phần hoàn toàn không liên quan ở đây, nhưng lúc đó, bà nội tôi đã mất mà cứ mãi dằn vặt lòng bà.

32. The single most important principle that should govern every home is to practice the Golden Rule—the Lord’s admonition that “all things whatsoever ye would that men should do to you, do ye even so to them” (Matthew 7:12).

Nguyên tắc giản dị quan trọng nhất cần phải chi phối mỗi mái ấm gia đình là thực hành Luật Khuôn Vàng Thước Ngọc—lời dạy của Chúa rằng “Ấy vậy, hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ” (Ma Thi Ơ 7:12).

33. But before you go out and order French fries , the preferred way of eating this most consumed of all vegetables in the US , consider this : the research was done with purple potatoes cooked in the microwave oven , with no oil or fat whatsoever .

Nhưng trước khi bạn ra ngoài và gọi món khoai tây chiên giòn , cách được ưa thích nhiều nhất khi tiêu thụ món này ở Hoa Kỳ , hãy cân nhắc điều này : nghiên cứu đã được thực hiện với khoai tây tím nấu chín trong lò infokazanlak.com sóng , không sử dụng chút dầu mỡ nào .

34. 14 For behold, they would break out in great numbers, and would fight with stones, and with clubs, or whatsoever thing they could get into their hands, insomuch that we did slay upwards of two thousand of them after they had surrendered themselves prisoners of war.

14 Vì này chúng nổi loạn từng đám đông, và dùng đá và gậy gộc, hay bất cứ vật gì chúng có thể xử dụng được, để đánh lại, đến đỗi chúng tôi phải giết chết trên hai ngàn người trong bọn chúng kể từ khi chúng đầu hàng làm tù binh.

35. 11 And it came to pass that we did gather together whatsoever things we should carry into the wilderness, and all the remainder of our proinfokazanlak.comsions which the Lord had given unto us; and we did take aseed of every kind that we might carry into the wilderness.

11 Và chuyện rằng, chúng tôi thu góp tất cả những vật gì chúng tôi cần phải mang đi vào vùng hoang dã, cùng tất cả những lương thực còn lại mà Chúa đã ban cho chúng tôi; chúng tôi còn đem theo những hạt giống đủ loại mà chúng tôi có thể mang theo được vào vùng hoang dã.

36. (Laughter) And I"m not a doctor, but I reassured her that it was very, very unlikely that this would happen, but if she felt more comfortable, she could be free to use latex gloves when she was on the computer, and there would be no harm whatsoever in that.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Sinh Lớp 11 Môn Sinh Năm 2021, 10 Đề Thi Học Kỳ 1 Môn Sinh 11 Có Đáp Án Chi Tiết

(Tiếng cười) Và tôi không phải là một bác sĩ, nhưng tôi đã trấn an cô ấy rằng đó là điều rất, rất khó xảy ra, nhưng nếu cô ấy muốn cảm thấy thoải mái hơn, cô ấy có thể tự do sử dụng găng tay cao su khi cô ấy dùng máy tính, và điều đó sẽ không gây bất cứ tác hại nào.