Các quan tiền điểm của các ví dụ cần yếu hiện ý kiến của các chỉnh sửa viên infokazanlak.com infokazanlak.com hoặc của infokazanlak.com University Press hay của những nhà cấp phép. The costly, antique furniture and other artefacts in the house seemed to lớn be waiting khổng lồ be vandalized. The outcome of such urban imperialism is to lớn vandalize regional distinctiveness và diminish cultural variety. In contrast, teens who prefer more covert ways of acting out lie, shoplift, vandalize, cut school, and progress khổng lồ fraud, theft, burglary, and more serious crimes. I went to hundreds of little homes in the area và saw how badly they had been wrecked và vandalized. The carol”s use of “deface” is now archaic, khổng lồ be understood not as spoil or vandalize but as “efface” (outshine, eclipse). It also refers khổng lồ vandalizing blogs, online forums or wikis with hyperlinks in order khổng lồ get a higher search engine ranking for the vandal”s website. If the surface is vandalized the coating can be particularly removed using a combination of graffiti removal solvent and high-pressure washer. It was quickly vandalized again, và every piece of glass in the lantern was broken despite the protective mesh. The hull has been vandalized and much of the general cargo that the ship carried has been removed by souvenir hunters over the years. Graffiti guy a goner! – when riding down the road in the middle of the stage, after the baby, there is a criminal vandalizing a wall. Prayer books & shawls were thrown on the floor, windows were shattered, drawers were ransacked, and vandalized the walls, tables, clocks, và floors.
Bạn đang xem: Vandalism là gì

*

*

*Xem thêm: Mách Bạn 200+ Tên Tiếng Pháp Của Bạn Là Gì, Tên Tiếng Pháp Của Tôi Là Gì

*

Thêm đặc tính có ích của infokazanlak.com infokazanlak.com vào trang mạng của người sử dụng sử dụng app khung tìm kiếm kiếm miễn giá tiền của chúng tôi.Tìm kiếm ứng dụng từ điển của cửa hàng chúng tôi ngay từ bây giờ và chắc hẳn rằng rằng chúng ta không bao giờ trôi mất từ một lần nữa. Cải cách và phát triển Phát triển từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột các tiện ích kiếm tìm kiếm dữ liệu cấp phép giới thiệu Giới thiệu tài năng truy cập infokazanlak.com English infokazanlak.com University Press làm chủ Sự chấp thuận bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications