Becoming independent

Mời các bạn học phần tiếp theo của bài viết Tiếng anh lớp 11 Unit 3 Becoming independent ( trang 30-41 SGK)

Tiếng anh lớp 11 Unit 3 Becoming independent

SKILLS: KỸ NĂNG (TRANG 34-37 SGK)

READING: ĐỌC (TRANG 34 SGK)1. Work with a partner, ask and answer the questions.(Làm việc với bạn cùng lớp, hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. Bạn đã bao giờ quên làm bài tập về nhà chưa?

2. Bạn có thường xuyên phải chiến đấu với deadline?

3. Bạn quản lí thời gian của mình như thế nào?

2. Read the text and select the statement that expresses its main idea.(Đọc bài đọc và chọn câu diễn tả ý chính của bài.)
*

Kỹ năng quản lý thời gian

Việc trở thành người độc lập là khả năng tự chăm sóc bản thân và không cần dựa dẫm vào bất kỳ ai khác. Đó là điều mà nhiều bạn trẻ đang nỗ lực để đạt được. Tuy nhiên khả năng sống độc lập không phải phát triển tự nhiên: bạn cần có một số kỹ năng sống để không phụ thuộc vào cha mẹ hoặc anh chị mình. Trong số những kỹ năng đó thì kỹ năng quản lý thời gian có lẽ kỹ năng quan trọng nhất. Khi bạn có kỹ năng quản lý thời gian tốt, bạn sẽ có được sự tự tin và sự tự tôn trọng bản thân. Những kỹ năng này cũng sẽ giúp bạn làm tốt công việc hàng ngày của bạn bao gồm cả trách nhiệm của bạn ở trường cũng như ở nhà. Nếu bạn sử dụng thời gian một cách khôn khéo, bạn sẽ không cảm thấy bị áp lực khi ngày thi đến gần. Bạn còn có thể hành động một cách độc lập và có trách nhiệm hơn, đạt nhiều điểm cao hơn ở trường và có thêm nhiều thời gian hơn dành cho gia đình và bạn bè.Bạn đang xem: Tự lập tiếng anh là gì

Có được kỹ năng quản lý thời gian cũng không phải là quá khó. Đầu tiên bạn hãy lập kế hoạch cho những việc bạn cần làm trên bảng kế hoạch hoặc trên một ứng dụng ở điện thoại di động của bạn. Hãy sắp xếp chúng theo thời gian biểu để sau đó bạn có thể kiểm tra. Bạn hãy xác định bạn cần bao nhiêu thời gian cho mỗi công việc và giới hạn thời gian cho công việc đó. Thứ hai, bạn hãy ưu tiên cho các hoạt động của bạn. Nếu bạn có quá nhiều việc phải làm trong một ngày hay một tuần, bạn có thể sẽ lúng túng vì phải tìm cách thu xếp công việc. Vì thế mà hãy quyết định việc nào là quan trọng với bạn và dành nhiều thời gian nhất cho công việc đó hoặc xếp nó lên đầu danh sách. Thứ ba, bạn hãy xây dựng lại thói làm việc hàng ngày vì khi đã thành lề thói hàng ngày thì chúng sẽ tốn ít thời gian thực hiện hơn.

Bạn đang xem: Tự lập tiếng anh là gì

Kỹ năng quản lý thời gian không thể trong một ngày mà có được. Tuy nhiên khi bạn đă có những kỹ năng đó, chúng có thể giúp bạn trở nên độc lập.

D Time-management skills has many benefits and there arc three steps to develop them.

3. Read the text again. Decide whether the sentences are true (T), false (F), or not given (NG).(Đọc lại bài đọc rồi quyết định xem những câu sau đây đúng (T), sai (F) hay không có thông tin (NG).)

1. NG ( Bài đọc không nói gì đến những người lớn tuổi)

2. F ( However, the ability to live independently does not develope naturally.)

3. F (…you need a number of life skills to stop relying on your parents and older siblings.)

4. T (With good time-management skills, you can build your confidence and self-esteem. These skills will also help you to perform your daily tasks, inculding your responsinilities at school and at home.)

5. T (…you can use your time wisely…)

Dịch:

1. Người cao tuổi không phấn đấu để trở nên độc lập.

2. Khả năng độc lập tự nhiên đến với một người khi họ lớn lên.

3. Thanh thiếu niên chỉ cần kỹ năng quản lý thời gian trở nên độc lập.

4. Khi thanh thiếu niên có thể hoàn thành công việc hàng ngày và nhiệm vụ của họ ở trường học và ở nhà, họ có nhiều tự tin hơn và lòng tự trọng.

5. Có kỹ năng quản lý thời gian tốt có nghĩa là bạn có thể sử dụng thời gian của mình một cách khôn ngoan.

4. Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. With good time-management skills, you don’t feel very stressed when exam dates are approaching; you can act more independently and respossibly, get better grades at school and have more time for family and friends.

2. Write the things you will have to do on a planner or an app on your mobile device, and put time limits on them.

3. So you can check them later.

4. Decide what is important to you and give it the most of your time or add it to the top of your list.

5. Once routines are developed, they take less time to do.

Dịch:

1. Những lợi ích của việc có kỹ năng quản lý thời gian tốt là gì?

Với kỹ năng quản lý thời gian tốt, bạn không cảm thấy căng thẳng khi ngày thi sắp đến; bạn có thể làm việc độc lập hơn và có trách nhiệm hơn, đạt điểm tốt hơn ở trường và có nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè.

2. Làm thế nào bạn có thể lập kế hoạch cho những điều bạn cần làm?

Viết những điều tôi sẽ phải làm đối với một người lập kế hoạch hoặc ứng dụng trên thiết bị di động của tôi và đặt giới hạn thời gian cho chúng.

3. Tại sao bạn nên lên lịch cho những điều bạn cần làm?

Để tôi có thể kiểm tra chúng sau đó.

4. Làm thế nào bạn có thể ưu tiên hoạt động của bạn?

Quyết định những gì là quan trọng với tôi và dành phần lớn thời gian của tôi hoặc thêm nó vào đầu danh sách của tôi.

5. Tại sao bạn nên phát triển các thói quen?

Khi thói quen được phát triển, sẽ mất ít thời gian hơn để làm.

5. Work in groups. Discuss the questions. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận các câu hỏi.)

The time-management skills mentioned in the text:

– making plans

– priortising activities

– developing routines

SPEAKING: NÓI (TRANG 35 SGK)
*

1. The table below presents the skills teens need to develop in order to he independent, and the reasons why those skills are necessary. Work in pairs. Discuss and match the skills with the appropriate reasons.(Bảng dưới đây trình bày những kỹ năng các bạn thanh thiếu niên cần xây dựng cho mình để trở thành người độc lập và lý do tại sao những kỹ năng đó là cần thiết. Làm việc theo cặp, thảo luận và ghép các kỹ năng với những lý do phù hợp.)

1-d: Finding information – You think independently and make informed decisions.

2-f: Getting around on your own – You don’t depend on others to go places and take responsibility for being late.

3-e: Coping with loniness – Lacking these skills may make you feel depressed and you may make the wrong decesions about your life.

4-a: General housekeeping – Activities such as doing the laundry or cleaning the house are important daily routines.

5-g: Health and hygiene – Keeping your body healthy and clean will make you feel happy and more confident.

6-b: Problem solving – You gain confidence in your ability to make good decesions and don’t advoid issues.

7-c: Interpersonal communication – You communicate effectively and get along well with people around you.

2. Lan and Minh are talking about what they think are the most important skills they need ỉn Order to be independent. Use the words in the box to complete their conversation. Then practise it in pairs(Lan và Minh đang nói về những điều họ cho là những kỹ năng quan trọng nhất để trở thành người độc lập. Hãy dùng từ cho trong khung để hoàn thành cuộc nói chuyện của các bạn ấy rồi tập hội thoại theo cặp.)

1. loneliness

2. decisions

3. Interpersonal communication

4. communicate

Dịch:

Lan: Minh, cậu nghĩ kĩ năng sống nào là quan trọng nhất?

Minh: Theo ý kiến của mình, đương đầu với sự cô đơn là kĩ năng quan trong nhất.

Lan: Thật à? Tại sao cậu nghĩ vậy?

Minh: Vì thiếu kĩ năng này có thể khiến mình buồn bã, thất vọng và mình có thể đưa ra những quyết định sai lầm trong cuộc sống. Cậu thì sao? Kĩ năng nào quan trọng nhất với cậu?

Lan: Kĩ năng giao tiếp. Vì nó có thể giúp mình giao tiếp hiệu quả hơn và có thể có mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh mình.

3. If you want to he independent, which of the skills in 1 are the most important for you? Work in pairs. Use the ideas in 1 to have a similar conversation as the one in 2.(Nếu bạn muốn độc lập, theo bạn kỹ năng nào ở bài tập 1 là quan trọng nhất? Theo cặp, hãy sử dụng những ý tưởng ở bài tập 1 làm thành một cuộc hội thoại tương tự như ở bài tập 2.)LISTENING: NGHE (TRANG 36 SGK)1. Look at the photo and answer the questions. (Hãy nhìn tranh và trả lời câu hỏi.)

– Yes, I think he needs his father’s assistance because he can’t ride a bike by himself for the first time.

2. Listen to an interview on Life Skills, the most popular radio show for teens and parents, and match the statements with the speakers.(Hãy nghe cuộc phỏng vấn nói về những kỹ năng sống, chương trình phát sóng truyền thanh được yêu thích nhất dành cho tuổi thiếu niên và các bậc phụ huynh rồi ghép những lời phát biểu theo đúng người nói.)
*

MC: Hello and welcome to Life Skills, the most popular radio show for teens and parents. Today. I’ve invited three Grade 11 students to share with us how their parents help them to become independent. Long, would you like to start?

Long: Hi. Well. I’m the only child, so my parents tend to be overprotective of me. They didn’t let me do any household chores and drove me to school until finished Grade 9. However, since I was a little child. I’ve always been encouraged to voice my opinions. My parents even ask for my opinion before they make important family decisions.

MC:That’s great. That helps you develop self-confidence. And Tuan? How do your parents help you become independent?

Tuan: Well, my parents focus on teaching me about responsibility. I’m given a list on responsibilities, such as doing household chores, looking after my grandparents… And my parents make sure that I fulfill all of them. If I fail. I get punished. But if I do them well, I get a reward. This keeps me motivated.

MC: Your parents seem strict, but also very fair. What about you, Minh?

Minh: My parents set some limits and establish rigid rules about important issues. I have to do chores and follow a set routine. But I can make my own choices about personal things such as clothes, books or toys. My parents encourage me to consider all options before making my own decisions.

MC: Yes, setting limits can teach you self-discipline, and keep you safe and healthy. It’s also great that your parents teach you decision-making skills. I hope thai one day you’ll be ready to leave home and live independently. Thank you so much for joining the show.

Dịch:

MC: Chào mừng đến Kỹ Năng Sống, chương trình phát thanh phổ biến nhất dành cho thanh thiếu niên và cha mẹ. Hôm nay, tôi đã mời ba học sinh Lớp 11 chia sẻ với chúng tôi về cách cha mẹ giúp họ trở nên độc lập. Long, bạn có muốn bắt đầu không?

Long: Xin chào. Tôi là con một, vì vậy cha mẹ tôi có xu hướng bảo vệ tôi quá mức. Họ đã không để tôi làm bất cứ công việc nhà nào và đưa đón tôi đến trường cho đến khi học xong lớp 9. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ, tôi luôn được khuyến khích lên tiếng ý kiến của mình. Cha mẹ tôi thậm chí hỏi ý kiến của tôi trước khi họ đưa ra quyết định quan trọng của gia đình.

MC: Thật tuyệt. Điều đó giúp bạn phát triển sự tự tin. Còn Tuấn? Cha mẹ bạn làm thế nào để giúp bạn trở nên độc lập?

Tuấn: Vâng, ba mẹ tôi tập trung vào việc dạy tôi về trách nhiệm. Tôi được đưa ra một danh sách về trách nhiệm, chẳng hạn như làm việc nhà, trông nom ông bà tôi … Và cha mẹ tôi đảm bảo rằng tôi hoàn thành tất cả. Nếu tôi làm sai, tôi bị phạt. Nhưng nếu tôi làm tốt, tôi nhận được một phần thưởng. Điều này khiến tôi được khuyến khích.

MC: Bố mẹ bạn có vẻ rất nghiêm khắc, nhưng cũng rất mẫn cảm. Còn bạn thì sao Minh?

Minh: Cha mẹ tôi đặt ra một số giới hạn và thiết lập các quy tắc về các vấn đề quan trọng. Tôi phải làm việc nhà và làm theo một trình tự. Nhưng tôi có thể tự chọn lựa những thứ cá nhân như quần áo, sách hay đồ chơi. Bố mẹ tôi khuyến khích tôi xem xét tất cả các lựa chọn trước khi đưa ra quyết định của riêng mình.

MC: Việc thiết lập lịch trình có thể dạy cho bạn kỷ luật tự giác, và giữ cho bạn an toàn và lành mạnh. Cũng tuyệt vời khi bố mẹ bạn dạy bạn các kỹ năng ra quyết định. Tôi hy vọng rằng một ngày nào đó bạn sẽ sẵn sàng rời nhà và sống độc lập. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã tham gia chương trình.

=> Đáp án: 1-b,f ; 2-a, d ; 3- c, e

3. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi)

1. Because they didn’t let him do any household chores and drove him to school until he finished Grade 9.

2. To voice (speak out) his opinions.

3. They focus on teaching him about responsibility.

4. If he does his responsibility well, they give him a reward.

5. To do chores and follow a set routine.

6. He can make his own choices about these items.

4. Work in groups. Tell your group members whether you were brought up in the same way as Long, Tuan, or Minh.(Làm việc theo nhóm. Kể cho các bạn cùng lớp nghe xem bạn có được nuôi dạy giống như Long; Tuấn hoặc Minh không.)WRITING: VIẾT (TRANG 36-37 SGK)1. Read the advertisement for life skills courses in Teenage Magazine below and answer the questions.(Hãy đọc mục quảng cáo về các khóa học kỹ năng sống trên Tạp Chí Thiếu Niên dưới đây rồi trả lời câu hỏi.)
*

TRUNG TÂM RÈN LUYỆN KỸ NĂNG NGÔI SAO XANH

Những kỹ năng bạn cần để trở thành người độc lập

Bạn có muốn trở thành người độc lập?

Bạn có muốn sống dựa vào chính mình một cách thành công?

Vậy thì hãy theo khóa học của chúng tôi. Chúng tôi sẽ dạy cho bạn những kỹ năng bạn cần.

Chúng tôi có rất nhiều khóa học khác nhau dành cho bạn:

Đối mặt với sự cô đơn

Đặt mục tiêu

Giải tỏa sự căng thẳng

Quản lý thời gian

Các kỹ năng tương tác cá nhân và nhiều hơn nữa …

Hãy ghi danh theo học ngày hôm nay để được xếp vào lớp những người đến sớm

Để biết thêm thông tin, hãy viết thư về:

Ms. Angela Brown, Blue Rose Rd. Chanel. FL 32924

1. Courses that teach the skills people need to become independent.

2. Those who want to be independent / live on their own successfully.

3. The skills to overcome the feeling of loneliness.

4. A discount on tuition fee.

5. Write to Ms Angela Brown.

2. Denise is interested in the life skills courses. Below is her letter asking for further information, but the parts are jumped-up. Put them in the right order according to the template on page 32.(Denise quan tâm đến khóa học dạy kỹ năng sống. Dưới đây là bức thư cô ấy viết yêu cầu biết thêm thông tin, nhưng những phần trong bức thư đã bị đảo lộn. Hãy xếp chúng lại theo đúng thứ tự theo mẫu viết thư ở trang 32.)

1-d, 2-a, 3-f, 4-b, 5-e, 6-c

Dịch:

Ngày 21 tháng 4 năm 2013

Chị Brown thân mến,

a) Tôi là sinh viên năm thứ nhất và sống xa nhà. Mặc dù tôi có bạn thân, tôi nhớ gia đình tôi rất nhiều. Tôi không muốn ở một mình và tôi luôn cần một ai đó ở bên cạnh tôi. Tôi không biết làm thế nào để vượt qua cảm giác cô đơn để tôi có thể trở nên độc lập hơn.

(b) Tôi cũng muốn biết khoản học phí sẽ là bao nhiêu nếu tôi ghi danh sớm.

(c) Cảm ơn chị rất nhiều vì thời gian của chị . Tôi mong muốn được nghe từ chị.

(d) Tôi viết thư để hỏi về các khóa học về kỹ năng sống mà bạn đã quảng cáo trong Tạp chí Thanh thiếu niên.

(e) Tôi hy vọng câu trả lời của chị cho những câu hỏi của tôi sẽ giúp tôi đưa ra quyết định đúng đắn về khóa học.

(f) Chị có thể tư vấn cho tôi về những khóa học nào tôi nên tham gia?

Trân trọng,

Denise

3. Match each problem with its sign. Then discuss with a partner.(Hãy ghép từng vấn đề một với các dấu hiệu của nó. Sau đó thảo luận với bạn bên cạnh.)
*

1. Lacking time-management skills: c,d.

2. Suffering from stress: a, e.

3. Lacking interpersonal: b, f.

4. Imagine that you have one of the problems above. Write a letter similar to the one in 1 to Ms Brown for advice on a suitale course and get further information about(Hãy tưởng tượng rằng em gặp phải một trong những vấn đề trên. Hãy viết một lá thư tương tự như trong bài tập 2 cho cô Brown về một khóa học thích hợp và hỏi thêm thông tin về khóa học)

December 15th, 2015

Dear Ms Brown.

I am writing to ask you about the life skills courses you advertised in the Youth Magazine.

! am now in Grade 11 and have such a lot of work to do that I don’t have time to finish all

Could you advise me how I can use my time wisely and properly? I would also like to know which course is suitable for me and how much the tuition fee will be. I would he grateful if you could give me more information about the course duration, the trainer in charge, the starting date and the certificate I will receive after finishing the course.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hình Học 12, 402 Bài Toán Trắc Nghiệm Hình Học 12 Có Đáp Án

I hope that your answer will help me make the right choice. I’m looking forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

A

Trên đây là nội dung bài Tiếng anh lớp 11 Unit 3 Skills. Mời các bạn xem phần tiếp theo của tiếng anh lớp 11 Unit 3 tại đây : Tiếng anh lớp 11 Unit 3 p4. Hoặc xem các bài viết khác trong chuyên mục : Tiếng Anh lớp 11