Chào các bạn học sinh với quý thầy cô, lúc này infokazanlak.comVN gởi tới độc giả tài liệu "Một số thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 11 (có đáp án)". Hi vọng để giúp đỡ ích cho chúng ta học tập và giảng dạy.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 hk2 có đáp án

 

Một số câu hỏi trắc nghiệm TIN HỌC 11 

Chương IV : KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

 

1. Tuyên bố nào dưới đây về phong cách mảng là cân xứng ?

A. Là một trong tập hợp các số nguyên;

B. Độ dài về tối đa của mảng là 255;

C. Là một trong dãy hữu hạn các thành phần cùng kiểu; (*)

D. Mảng quan yếu chứa kí tự;

2. Nên chọn phương án ghép đúng nhất. Để khai báo số phần tử của mảng trong PASCAL, người lập trình cần

A. Khai báo một hằng số là số thành phần của mảng;

B. Khai báo chỉ số bắt đầu và ngừng của mảng; (*)

C. Khai báo chỉ số chấm dứt của mảng;

D. Không buộc phải khai báo gì, hệ thống sẽ trường đoản cú xác định;

3. Phát biểu nào tiếp sau đây về chỉ số của mảng là tương xứng nhất ?

A. Dùng để làm truy cập đến 1 phần tử bất kỳ trong mảng; (*)

B. Dùng để làm quản lí size của mảng;

C. Dùng trong vòng lặp cùng với mảng;

D. Dùng trong tầm lặp với mảng nhằm quản lí kích thước của mảng;

4. Phát biểu nào dưới đây về mảng là không đúng chuẩn ?

A. Chỉ số của mảng không độc nhất thiết bắt đầu từ 1;

B. Rất có thể xây dựng mảng các chiều;

C. Xâu kí từ cũng có thể xem như là 1 loại mảng;

D. Độ dài về tối đa của mảng là 255; (*)

5. Nắm nào là khai báo phát triển thành mảng con gián tiếp ?

A. Khai báo mảng của các phiên bản ghi;

B. Khai báo mảng xâu kí tự;

C. Khai báo mảng nhì chiều;

D. Khai báo trải qua kiểu mảng sẽ có; (*)


Một số thắc mắc trắc nghiệm TIN HỌC 11Chương 4 Trang _ PAGE 2

Chương IV : KIỂU DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC

Phát biểu nào sau đây về vẻ bên ngoài mảng là tương xứng ?

Là một tập hợp những số nguyên;

Độ dài về tối đa của mảng là 255;

Là một dãy hữu hạn các bộ phận cùng kiểu; (*)

Mảng tất yêu chứa kí tự;

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất. Để khai báo số thành phần của mảng vào PASCAL, tín đồ lập trình đề nghị

khai báo một hằng số là số phần tử của mảng;

khai báo chỉ số ban đầu và xong xuôi của mảng; (*)

khai báo chỉ số chấm dứt của mảng;

không buộc phải khai báo gì, hệ thống sẽ tự xác định;

Phát biểu nào sau đây về chỉ số của mảng là cân xứng nhất ?

Dùng để truy cập đến một phần tử bất kể trong mảng; (*)

Dùng nhằm quản lí size của mảng;

Dùng trong vòng lặp với mảng;

Dùng trong tầm lặp cùng với mảng nhằm quản lí size của mảng;

Phát biểu nào sau đây về mảng là không đúng mực ?

Chỉ số của mảng không độc nhất thiết ban đầu từ 1;

Có thể xuất bản mảng các chiều;

Xâu kí trường đoản cú cũng có thể xem như là một trong loại mảng;

Độ dài về tối đa của mảng là 255; (*)

Thế làm sao là khai báo thay đổi mảng loại gián tiếp ?

Khai báo mảng của các bản ghi;

Khai báo mảng xâu kí tự;

Khai báo mảng nhị chiều;

Khai báo thông qua kiểu mảng vẫn có; (*)

Mảng table sau đây chứa bao nhiêu phần tử ?

CONST

COLUMNS = 3;

ROWS = 4;

table : ARRAY < 0..COLUMNS + 1, 0..ROWS > of INTEGER;

12

16

20

25 (*)

Phương án làm sao dưới đây là khai báo mảng phù hợp lệ ?

mang : ARRAY<0..10> OF INTEGER; (*)

mang : ARRAY<0..10> : INTEGER;

mang : INTEGER OF ARRAY<0..10>;

mang : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Cho khai báo sau :

a : array<0..16> of integer ;

Câu lệnh nào dưới đây sẽ in ra tất cả các thành phần của mảng bên trên ?

for k := 1 khổng lồ 16 bởi vì write(a);

for k := 16 downto 0 vì chưng write(a); (*)

for k:= 0 to 15 vày write(a);

for k := 16 down lớn 0 write(a);

Cho khai báo mảng cùng đoạn công tác như sau :

Var a : array<0..50> of real ;

k := 0 ;

for i := 1 to lớn 50 do

if a > a then k := i ;

Đoạn chương trình trên thực hiện quá trình gì sau đây ?

Tìm phần tử nhỏ nhất vào mảng;

Tìm thành phần lớn tốt nhất trong mảng;

Tìm chỉ số của phần tử lớn độc nhất vô nhị trong mảng; (*)

Tìm chỉ số của phần tử nhỏ nhất trong mảng;

Cho khai báo mảng như sau :

Var m : array<0..10> of integer ;

Phương án nào sau đây chỉ bộ phận thứ 10 của mảng ?

a<10>;

a(10);

a<9>; (*)

a(9);

Khai báo mảng hai phía nào sau đây là sai ?

var m : array<1..10> of array<0..9> of integer;

var m : array<1..20,1..40> of real;

var m : array<1..9;1..9> of integer; (*)

var m : array<0..10,0..10> of char;

Hãy chọn giải pháp ghép đúng nhất. Mảng là kiểu tài liệu biểu diễn một hàng các thành phần thuận tiện đến

chèn thêm phần tử;

truy cập đến thành phần bất kì; (*)

xóa một phần tử

chèn thêm bộ phận và xóa phần tử;

Hãy chọn cách thực hiện ghép đúng. Độ dài tối đa của xâu kí tự trong PASCAL là

256;

255; (*)

65535;

Tùy ý;

Hãy chọn phương pháp ghép đúng. Mang đến xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Tác dụng của hàm Length(S) là

12;

13 (*)

14

15

Hãy chọn phương pháp ghép đúng. Cho xâu S là ‘Hanoi-Vietnam’. Kết quả của hàm Pos(‘Vietnam’,S) là

5;

6;

7; (*)

8;

Cho khai báo sau :

Var hoten : String;

Phát biểu làm sao dưới đấy là đúng ?

Câu lệnh sai vì chưng thiếu độ dài tối đa của xâu;

Xâu bao gồm độ dài lớn nhất là 0;

Xâu tất cả độ dài lớn nhất là 255; (*)

Cần bắt buộc khai báo kích cỡ của xâu sau đó;

Hãy chọn giải pháp ghép đúng nhất. Thủ tục chuẩn Insert(S1,S2,vt) thực hiện

chèn xâu S1 vào S2 bắt đầu từ địa điểm vt ;(*)

chèn xâu S2 vào S1 bước đầu từ địa điểm vt ;

nối xâu S2 vào S1;

sao chép vào thời điểm cuối S1 1 phần của S2 từ địa điểm vt ;

Đoạn chương trình sau in ra hiệu quả nào ?

Program Welcome ;

Var a : string<10>;

Begin

a := ‘tinhoc ’;

writeln(length(a));

End.

6;

7; (*)

10;

Chương trình tất cả lỗi;

Cho str là 1 trong xâu kí tự, đoạn chương trình sau thực hiện quá trình gì ?

for i := length(str) downto 1 bởi

write(str) ;

In xâu ra màn hình;

In từng kí tự xâu ra màn hình;

In từng kí từ bỏ ra màn hình hiển thị theo đồ vật tự ngược, trừ kí trường đoản cú đầu tiên;

In từng kí trường đoản cú ra màn hình theo vật dụng tự ngược; (*)

Cho str là 1 xâu kí tự, đoạn lịch trình sau thực hiện các bước gì

for i := 1 to length(str) – 1 vì

str := str ;

Dịch chuyển các kí tự của xâu trong tương lai 1 vị trí;

Dịch chuyển các kí từ của sâu lên trước một vị trí;

Khởi tạo ra lại hồ hết kí tự của xâu bởi kí tự đầu tiên; (*)

Khởi tạo nên lại các kí từ của xâu bằng kí từ cuối cùng;

Phát biểu nào sau đây về công dụng của kiểu bạn dạng ghi là cân xứng nhất ?

Để biểu đạt đối tượng chứa nhiều loại tin tức khác nhau; (*)

Để miêu tả nhiều dữ liệu;

Để mô tả tài liệu gồm cả số cùng xâu kí tự;

Để chế tạo ra mảng nhiều chiều;

Phát biểu nào dưới đây về bạn dạng ghi là không tương xứng ?

Bản ghi là dữ liệu có cấu trúc;

Bản ghi thường có khá nhiều trường dữ liệu;

Trường dữ liệu của phiên bản ghi có thể là một kiểu bản ghi khác;

Bản ghi thường được dùng để làm thay vậy mảng; (*)

Cho bạn dạng ghi sinh_vien gồm các trường ho_ten, ngay_sinh . Biểu thức nào truy cập đến ngôi trường ho_ten của phiên bản ghi này ?

ho_ten;

sinh_vien->ho_ten;

sinh_vien.(ho_ten,ngay_sinh);

sinh_vien.ho_ten; (*)

Hãy chọn phương pháp ghép đúng nhất. Kiểu tài liệu có cấu tạo

là loại dữ liệu chuẩn do mỗi ngôn ngữ lập trình mang đến sẵn, tín đồ lập trình chỉ việc khai báo nhờ các tên chuẩn;

là kiểu tài liệu do người lập trình xây đắp từ hầu như kiểu tài liệu đã có; (*)

trong mỗi ngôn ngữ lập trình đầy đủ có phương thức xây dựng như là nhau;

trong ngôn từ lập trình bậc cao chỉ nên kiểu mảng, phiên bản ghi cùng xâu;

Phát biểu làm sao sau đây là sai ?

Một ngữ điệu lập trình luôn luôn cung cấp phương pháp để xây dựng những kiểu dữ liệu có kết cấu từ kiểu dữ liệu chuẩn;

Khi thành lập kiểu tài liệu có cấu trúc, người lập trình phải xác định tên kiểu, cấu trúc, khuôn dạng của kiểu dữ liệu cần kiến tạo từ các thành phần, từng thành phần có kiểu dữ liệu chuẩn hoặc kiểu tài liệu đã được xác định trước đó;

Mỗi quý hiếm thuộc kiểu tài liệu có cấu trúcthường với nhiều thành phần tạo nên. Có thể truy cập và giải pháp xử lý từng quý hiếm thành phần như vậy. Cực hiếm của loại dữ liệu chuẩn chỉ gồm có một thành phần độc nhất .

Để tạo kiểu dữ liệu có cấu trúc, tín đồ lập trình không cần biết các kiểu dữ liệu chuẩn; (*)

Phát biểu như thế nào sau đấy là đúng ?

Để xây cất kiểu tài liệu có cấu trúc, fan lập trình không nên biết các kiểu dữ liệu chuẩn;

Để tiện thể lợi cho người lập trình, không tồn tại quy tắc cho người lập trình phát hành kiểu tài liệu có cấu trúc;

Cách thức kiến tạo mỗi kiểu tài liệu có cấu tạo trong mỗi ngữ điệu lập trình hầu hết giống nhau;

Mỗi quý hiếm thuộc kiểu dữ liệu có cấu trúcthường với nhiều thành phần sinh sản nên. Có thể truy cập và cách xử trí từng giá trị thành phần như vậy. Quý giá của kiểu dữ liệu chuẩn chỉnh chỉ gồm có một thành phần độc nhất vô nhị . (*)

Phát biểu làm sao sau đây là đúng ?

Mảng một chiều là 1 trong dãy hữu hạn các số nguyên.

Mảng một chiều là 1 trong dãy hữu hạn các phần tử cùng hình dáng dữ liệu. (*)

Có thể dùng bất kể một thứ hạng dữ liệu chuẩn chỉnh nào để tấn công chỉ số đến các phần tử của mảng một chiều.

Khi thành lập kiểu mảng một chiều, người lập trình không đề xuất khai báo kiểu tài liệu của thành phần của mảng.

Phát biểu làm sao sau đấy là sai ?

Mỗi phần tử của mảng một chiều các được tấn công chỉ số, được chỉ định và hướng dẫn nhờ chỉ số tương xứng của nó.

Với khai báo thiết kế kiểu mảng một chiều, ko thể hiểu rằng mảng chứa về tối đa từng nào phần tử. (*)

Trong khai báo desgin kiểu mảng một chiều, rất có thể biết được biện pháp đánh chỉ số đến các bộ phận của mảng.

Chỉ số được đánh tuần tự, tiếp tục cho các thành phần kề nhau của mảng một chiều, từ thành phần đầu tiên cho đến bộ phận cuối.

Phát biểu như thế nào dưới đây là đúng ?

Hai chỉ số vào khai báo phát hành kiểu mảng nhì chiều phải thuộc nhì kiểu tài liệu khác nhau.

Kiểu bộ phận của mảng hai chiều chỉ rất có thể là số nguyên.

Phần tử của mảng nhị chiềucũng được tham chiếu dựa vào một chỉ số.

Mảng hai chiều là kiểu tài liệu có kết cấu do fan lập trình xây dựng, nó như 1 bảng các thành phần cùng kiểu. (*)

Phát biểu làm sao dưới đây là sai ?

Mảng hai phía là kiểu tài liệu có cấu tạo do fan lập trình xây dựng, nó như 1 bảng các thành phần cùng kiểu.

Mỗi sản phẩm của mảng hai chiều có kết cấu như mảng một chiều bao gồm cùng kích thước. Giả dụ coi mỗi hàng của mảng hai phía là 1 phần tử thì nói cách khác mảng hai chiều là mảng một chiều mà lại mỗi bộ phận lại là một mảng một chiều.

Bất cứ kiểu dữ liệu nào rất có thể làm chỉ số cho mảng một chiều thì cũng hoàn toàn có thể lấy làm chỉ số cho mảng nhị chiều.

Hai chỉ số vào khai báo gây ra kiểu mảng hai chiều đề nghị thuộc nhị kiểu tài liệu khác nhau. (*)

Phát biểu nào dưới đó là sai ?

Xâu là 1 trong dãy các kí tự vào bảng mã ASCII. Mẫu mã xâu là một trong những kiểu dữ liệu có cấu trúc.

Có thể xem mỗi xâu có cấu trúc giống như 1 mảng một chiều cơ mà mỗi phần tử của mảng là một trong kí tự vào bảng mã ASCII, được đánh chỉ số từ 1.

Số lượng kí tự vào một xâu đó là độ lâu năm của xâu.

Các phép toán thao tác với xâu tương tự như các phép toán làm việc với mảng. (*)

Biểu thức quan hệ giới tính nào dưới đây cho giá trị TRUE ?

“MOOR” , =, .

Trên các biến bản ghi, ta hoàn toàn có thể sử dụng những phép toán số học tập +, – , *, /.

Phát biểu như thế nào dưới đấy là sai ?

Có thể đối chiếu các bản ghi bất kỳ với nhau bằng các quan hệ , =, . (*)

Kiểu phiên bản ghi là một trong kiểu dữ liệu có cấu trúc.

Với A, B là hai biến bản ghi thì ta chỉ có thể dùng lệnh gán A := B trong trường vừa lòng A cùng B là cùng kiểu.

Kiểu phiên bản ghi cho họ một cách tiến hành xây dựng các kiểu tài liệu mới một cách linh hoạt với phong phú. Kiểu bản ghi thường xuyên được dùng để mô tả các đối tượng người sử dụng trong những bài toán quản ngại lí.

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về phương diện cú pháp câu lệnh như thế nào sau đấy là đúng ?

Type 1chieu=array<1..100> of char;

Type mang=array<1-100> of char;

Type mang1c=array(1..100) of char;

Type mang1c=array<1..100> of char;(*)

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, về phương diện cú pháp câu lệnh như thế nào sau đó là đúng ?

Type 2chieu=array<1..100,1..100> of char;

Type mang=array<1-100,1-100> of char;

Type mang2c=array<1..100,1..100> of char;(*)

Type mang2c=array<1..100><1..100> of char;

Hãy lựa chọn phương án phải chăng nhất. Trong ngôn từ lập trình Pascal

Các bộ phận của mảng một chiều được chuẩn bị thứ từ bỏ theo chỉ số;(*)

Các phần tử của mảng một chiều được sắp thứ từ theo giá trị bớt dần;

Các bộ phận của mảng một chiều được chuẩn bị thứ từ theo quý giá tăng dần;

Các bộ phận của mảng một chiều không sắp thứ tự .

Xem thêm: God Bless You Nghĩa Là Gì - Khi Nào Nên Nói Bless You Hay God

Trong ngôn từ lập trình Pascal, với khai báo mảng A:array<1..100,1..100> of integer; thì việc truy xuất cho các phần tử như sau:

A,

A

A

A(*)

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, cùng với khai báo mảng A:array<1..100> of array<1..100> of integer; thì việc truy xuất đến các phần tử như sau:

A,

A(*)

A

A

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, trong quy trình nhập dữ liệu của mảng một chiều A, để các phần tử hiển thị như trong hành lang cửa số chương trình ta viết lệnh như sau:

Write(‘ A< ’ , i , ‘ >= ’);readln(A);(*)

Write(‘ A< i >= ’);readln(A);

Write(‘ A< ’ i ‘ >= ’);readln(A);

Write(“ A< ” , i ,“ >= ”);readln(A);

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, trong quy trình nhập tài liệu của mảng hai phía A, nhằm các bộ phận hiển thị như trong cửa sổ chương trình ta viết lệnh như sau:

Write(‘ A< ’ , i , j , ‘ >= ’);readln(A);

Write(‘ A< ’, i , ‘ , ’, j , ‘ >= ’);readln(A);(*)

Write(‘ A< ’ i, j ‘ >= ’);readln(A);

Write(“ A< ” , i, j ,“ >= ”);readln(A);

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, trong quy trình xuất tài liệu của mảng hai chiều A m . N , nhằm các bộ phận hiển thị đúng như mô hình của mảng hai chiều ta viết lệnh như sau :

For i := 1 lớn m do

For j := 1 khổng lồ n do

Write( A : 5 );

For i := 1 to m do

Begin

For j := 1 to n do

Write( A : 5 );

End;

For i := 1 khổng lồ m do

Begin

For j := 1 khổng lồ n do

Writeln;

End;

For i := 1 lớn m do

Begin

For j := 1 to n do

Write( A : 5 );

Writeln;

End;(*)

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, để đổi giá trị hai bộ phận mảng một chiều A tại hai địa điểm i cùng j , ta viết mã lệnh như sau :

A := Tag;

A := A;

A := Tag;

Tag := A;

A := A;

A := Tag;(*)

Tag := A;

A := A;

A := Tag;

Tag := A;

A := A;

Tag := A;

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn công tác sau triển khai việc nào trong các việc sau (A là mảng số tất cả N phần tử) ?

S := 0 ;

For i := 1 to N doS := S + A ;

Tính tổng các bộ phận của mảng A;(*)

In ra screen mảng A;

Đếm số thành phần của mảng A;

Không thực hiện việc làm sao trong 3 việc trên.

Trong ngôn từ lập trình Pascal, với khai báo như sau :

Type mang = ARRAY<1..100> of integer ;

Var a, b : mang ;

c : array<1..100> of integer ;

Câu lệnh nào dưới đó là hợp lệ ?

a := b ;(*)

b := c ;

c := b ;

a := c ;

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu kí trường đoản cú là ?

Mảng những ký tự;

Dãy những kí tự vào bảng mã ASCII;(*)

Tập hợp những chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Anh;

Tập hợp những chữ dòng và những chữ số trong bảng chữ cái tiếng Anh;

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phương pháp khai báo xâu kí tự nào sau đấy là đúng ?

S := tệp tin of string ;

S : tệp tin of char ;

S : string;(*)

Cả 3 câu đều đúng ;

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, xâu kí tự có tối nhiều ?

8 kí tự;

256 kí tự;

16 kí tự;

255 kí tự;(*)

Trong ngôn từ lập trình Pascal, xâu kí tự không có kí tự nào hotline là ?

Xâu không;

Xâu rỗng;(*)

Xâu trắng;

Không phải là xâu kí tự;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, phần tử đầu tiên của xâu ký kết tự mang chỉ số là ?

0

Do bạn lập trình khai báo

1(*)

Không gồm chỉ số

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu kí từ ?

S : string;

X1 : string<100>;

S : string<256>;(*)

X1 : string<1>;

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, thủ tục Delete(c, a, b) thực hiện công việc gì trong những công việc sau?

Xóa vào xâu kí tự c a kí tự bước đầu từ vị trí b;(*)

Xóa trong xâu a b kí từ bỏ từ địa chỉ c;

Xóa vào xâu c b kí tự bắt đầu từ địa điểm a;

Xóa trong xâu b c kí tự bước đầu từ vị trí a;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, hàm Length(S) cho công dụng gì ?

Độ nhiều năm xâu S lúc khai báo;

Số cam kết tự hiện gồm của xâu S không tính các dấu cách;

Số ký tự của xâu không tính dấu cách cuối cùng

Số ký kết tự hiện gồm của xâu S. (*)

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, sau khoản thời gian chương trình thực hiện ngừng đoạn công tác sau, giá trị của trở thành S là ?

S := ‘Ha Noi tải thu’;

Delete(S,7,8);

Insert(‘Mua thu’, S, 1);

Ha Noi tải thu;

Mua thu Ha Noi sở hữu thu;

Mua thu Ha Noi;(*)

Ha Noi;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau triển khai việc gì?

If (ch >= ‘A’) & (ch 0 then dem := + 1 ;

Đếm số lượng ký tự không giống dấu cách của xâu S

Đếm con số ký từ là vần âm in hoa của xâu S

Đếm số lượng ký từ bỏ là chữ cái thường trong xâu S

Đếm con số chữ loại thường khác biệt có vào xâu S(*)

Trong ngôn từ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện các bước gì ?

X := length(S) ;

For i := X downto 1 do

If S = ‘ ’ then Delete(S, i, 1) ; ‘ ’ là 1 dấu giải pháp

Xóa lốt cách đầu tiên trong xâu cam kết tự S

Xóa dấu bí quyết thừa vào xâu ký kết tự S

Xóa dấu phương pháp tại vị trí cuối cùng của xâu S

Xóa đều dấu giải pháp của xâu S(*)

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện quá trình gì ?

S1 := ‘anh’ ;

S2 := ‘em’ ;

i := pos(S2, S) ;

While i 0 do

Begin

Delete(S, i, 2) ;

Insert(S1, S, i) ;

i := pos(S2, S) ;

End ;

Thay toàn bộ cụm từ ‘anh’ trong xâu S bằng cụm từ ‘em’ ;

Thay toàn thể cụm từ bỏ ‘em’ trong xâu S bởi cụm tự ‘anh’ ;(*)

Thay nhiều từ ‘em’ thứ nhất trong xâu S bằng cụm tự ‘anh’ ;

Thay nhiều từ ‘anh’ trước tiên trong xâu S bằng cụm tự ‘em’ ;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, sau khi thực hiện kết thúc đoạn công tác sau, biến đổi Found có mức giá trị là gì ? (S là trở thành xâu ký kết tự)

Found := 0 ;

x := length(S) ;

For i := 1 to x Div 2 do

If S S then Found := 1 ;

Found bằng 0 ví như S là xâu đối xứng;(*)

Found bởi 0 nếu như S là xâu không đối xứng;

Found bởi 1 nếu như S là xâu đối xứng;

Found không có giá trị gì;

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, nhằm xóa đi ký tự đầu tiên của xâu cam kết tự S ta viết :

Delete(S, 1, 1);(*)

Delete(S, i, 1); i là biến có mức giá trị bất kỳ

Delete(S, length(S), 1);

Delete(S, 1, i); i là biến có mức giá trị bất kỳ

Trong ngữ điệu lập trình Pascal, để tìm vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu ‘hoa’ trong xâu S ta có thể viết bằng cách nào trong số cách sau ?

S1 := ‘hoa’ ;i := pos(S1, ‘hoa’) ;

i := pos(‘hoa’, S) ;(*)

i := pos(S, ’hoa’) ;

i := pos(‘hoa’, ‘hoa’) ;

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình thực hiện các bước nào trong các quá trình sau :

i := pos(‘ ’, S); ‘ ’ là 2 dấu phương pháp

while i 0 do

Begin

Delete(S, i, 1) ;

i := pos(‘ ’, S) ;

End;

Xóa 2 dấu bí quyết liền nhau trước tiên trong xâu;

Xóa đi 1 trong những 2 dấu cách thứ nhất trong xâu;

Xóa các dấu biện pháp trong xâu S nhằm S không còn 2 dấu bí quyết liền nhau;(*)

Xóa những dấu cách liền nhau ở đầu cuối trong xâu;

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn lịch trình sau làm quá trình gì :

i := pos(‘ ’, X) ;

while i 0 vì

Begin

Delete(X, i, 1) ;

i := pos(‘ ’, X) ;

End;

Xóa toàn bộ các dấu giải pháp trong xâu X ;(*)

Xóa tất cả các dấu giải pháp phía bên trái trong xâu X ;

Xóa toàn bộ các dấu bí quyết phía bên yêu cầu trong xâu X ;

Xóa toàn bộ các dấu phương pháp ở nhì đầu của xâu X ;

Trong ngôn từ lập trình Pascal, sau khoản thời gian thực hiện tại đoạn lịch trình sau, biến hóa X có giá trị là gì?

S := ‘Hoang Anh Tuan’ ;

X := ‘ ’ ;

i := length(S) ;

while S ‘ ’ do

Begin

X := X + S ;

i := i + 1 ;

End ;

Xâu rỗng

‘Hoang’

‘Anh’

‘Tuan’(*)

Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, nhằm in một xâu kí tự ra màn hình theo sản phẩm công nghệ tự ngược lại của các ký tự vào xâu (vd : abcd thi in ra là dcba), đoạn chương nào sau đây thực hiện việc gì ?