Bạn vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và cài đặt ngay bạn dạng đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (93.51 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Trắc nghiệm phép biến hình lớp 11 có đáp án

Doc24.vnCHUYÊN ĐỀ: PHÉP BIẾN HÌNHI/. Bài tập trắc nghiệm:uurCâu 1: mang đến hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TuDAbiến:A/. B thành C.B/. C thành A.C/. C thành B.D/. A thành D.uur uuurCâu 2: mang đến hình bình hành ABCD. Phép tịnh tiến TuAB+ AD đổi thay điểm A thành điểm:A/. A’ đối xứng với A qua C.B/. A’ đối xứng cùng với D qua C.C/. O là giao điểm của AC và BD.D/. C.Câu 3: cho đường tròn (C) gồm tâm O và 2 lần bán kính AB. điện thoại tư vấn ∆ là tiếp đường của (C) trên điểmuurA. Phép tịnh tiến TuABbiến ∆ thành:
A/. Đường kính của (C) tuy vậy song cùng với ∆ .B/. Tiếp tuyến của (C) trên điểm B.C/. Tiếp tuyến của (C) tuy vậy song với AB.D/. Cả 3 con đường trên hầu như không phải.urCâu 4: đến v ( −1;5 ) cùng điểm M " ( 4; 2 ) . Biết M’ là ảnh của M qua phép tịnh tiến Tvur . Search M.A/. M ( 5; −3) .B/. M ( −3;5 ) .C/. M ( 3;7 ) .D/. M ( −4;10 ) .ur22Câu 5: cho v ( 3;3) và đường tròn ( C ) : x + y − 2 x + 4 y − 4 = 0 . Ảnh của ( C ) qua Tvur là( C ") :A/. ( x − 4 ) + ( y − 1) = 4 .22B/. ( x − 4 ) + ( y − 1) = 9 .22C/. ( x + 4 ) + ( y + 1) = 9 .D/. X 2 + y 2 + 8 x + 2 y − 4 = 0 .ur
Câu 6: đến v ( −4; 2 ) và đường thẳng ∆ " : 2 x − y − 5 = 0 . Hỏi ∆ " là ảnh của con đường thẳng ∆22nào qua Tvur :A/. ∆ : 2 x − y − 13 = 0 .B/. ∆ : x − 2 y − 9 = 0 .C/. ∆ : 2 x + y − 15 = 0 .D/. ∆ : 2 x − y − 15 = 0 .Câu 7: khẳng định nào sai:A/. Phép tịnh tiến vươn lên là đoạn trực tiếp thành đoạn thẳng bằng nó.B/. Phép quay vươn lên là đường thẳng thành mặt đường thẳng tuy vậy song hoặc trùng với nó.C/. Phép tịnh tiến thay đổi tam giác thành tam giác bằng nó.D/. Phép quay biến đổi đường tròn thành đường tròn có cùng buôn bán kính.Câu 8: khẳng định nào sai:A/. Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa nhì điểm bất kỳ.B/. Phép quay bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kỳ.C/. Nếu M’ là hình ảnh của M qua phép xoay Q( O ,α ) thì ( OM "; OM ) = α .D/. Phép quay đổi thay đường tròn thành đường tròn tất cả cùng chào bán kính.Câu 9: Trong mặt phẳng Oxy, hình ảnh của điểm M ( −6;1) qua phép xoay Q( O ,90o ) là:Doc24.vnA/. M " ( −1; −6 ) .
B/. M " ( 1;6 ) .C/. M " ( −6; −1) .D/. M " ( 6;1) .Câu 10: Trong phương diện phẳng Oxy, qua phép cù Q( O ,90o ) , M " ( 3; −2 ) là ảnh của điểm :A/. M ( 3; 2 ) .B/. M ( 2;3) .C/. M ( −3; −2 ) .D/. M ( −2; −3) .Câu 11: Trong phương diện phẳng Oxy, ảnh của điểm M ( 3; 4 ) qua phép tảo Q( O ,45o ) là:7 2 7 2;A/. M " ÷.2 ÷ 22 7 2;B/. M "  −÷.2 ÷
 222;−C/. M "  −÷.2 ÷ 27 22;−D/. M " ÷.2 ÷ 2Câu 12: Trong phương diện phẳng Oxy, qua phép quay Q( O ,−135o ) , M " ( 3; 2 ) là ảnh của điểm :5 2 5 2 ;−A/. M ÷.22 ÷
II/. Bài tập từ luận:ur1/. Trong mặt phẳng Oxy, cho v ( 3; 4 ) và đường thẳng ∆ : x + y − 6 = 0 . Viết phương trìnhđường thẳng ∆ " là hình ảnh của ∆ qua phép tịnh tiến Tvur .2/. Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho đường thẳng ∆ : 2 x + y − 3 = 0 . Viết phương trình đường thẳng∆ " là ảnh của ∆ qua phép tảo Q( O , −90o ) .223/. Trong mặt phẳng Oxy, đến đường tròn ( C ) : x + y + 4 x + 4 y − 8 = 0 . Viết phương trìnhđường tròn ( C ") là ảnh của ( C ) qua phép cù Q( O ,120o ) .ur224/. Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang lại v ( −3; 2 ) và mặt đường tròn ( C ) : x + y − 4 x − 4 y − 1 = 0 . Viếtphương trình đường tròn ( C ") là hình ảnh của ( C ) qua phép tịnh tiến Tvur .ur5/. Trong phương diện phẳng Oxy, mang lại v ( 5; −4 ) với điểm M ( 3; 2 ) . Gọi M " là ảnh của M qua phéptịnh tiến Tvur , M "" là ảnh của M " qua phép xoay Q( O ,−90o ) . Tìm kiếm tọa độ M "" .ur6/. Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang đến v ( −1;3) cùng điểm M ( 4;7 ) . Hotline M " là ảnh của M qua phépDoc24.vnquay Q( O ,90o ) , M "" là ảnh của M " qua phép tịnh tiến Tvur . Tìm tọa độ M "" .ur7/. Trong mặt phẳng Oxy, mang đến v ( 4;1) và con đường thẳng ∆ : x + 2 y − 5 = 0 . Gọi ∆ " là hình ảnh của∆ qua phép xoay Q( O ,90o ) , ∆ "" là hình ảnh của ∆ " qua phép tịnh tiến Tvur . Viết phương trình ∆ "" .


Xem thêm: Trắc Nghiệm Hình Học Không Gian 11 Chọn Lọc, Có Đáp Án, 100 Câu Trắc Nghiệm Hình Học Không Gian Lớp 11 C3

ur228/. Trong mặt phẳng Oxy, mang đến v ( 2;5 ) và con đường tròn ( C ) : ( x − 2 ) + ( y − 1) = 25 . Hotline ( C ")là ảnh của ( C ) qua phép tịnh tiến Tvur , ( C "") là ảnh của ( C ") qua phép quay Q( O ,90o ) . Viếtphương trình ( C "") .9/. Mang đến đường tròn C ( I , R ) , trên ( C ) đem hai điểm cố định B cùng C, một điểm A thay đổi trên( C ) . Họi H là trực tâm∆ABC , B’ là vấn đề đối xứng cùng với B qua trung khu I.uuuur uuuuura/. CMR AH = B " Cb/. Kiếm tìm tập đúng theo điểm H khi A rứa đổi.10/. Mang đến đường tròn C ( I , R ) với điểm A nằm ngoài đường tròn ( C ) . Điểm B đổi khác trênđường tròn ( C ) . Dựng ∆ABC đều. Tìm tập hòa hợp điểm C khi B cầm đổi.1C2D3B