HỌC247xin ra mắt đến các em tài liệuĐề kiểm soát cuốihọc kì 1có đáp án chi tiết mônHóa học tập lớp 10. Tư liệu được biên soạn nhằm mục tiêu giúp những emtự luyện tậpvới những câu bài bác tập trắc nghiệm đa dạng, ôn tập lại các kiến thức bắt buộc nắm một cách hiệu quảcủa công tác HK1 vẫn học. Mời các em thuộc tham khảo.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa học 10 có đáp án học kì 1


*

ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ 1

MÔN: HÓA HỌC 10 KHTN

Số câu trắc nghiệm : 32. Thời gian: 45 phút

Câu 1:Phản ứng như thế nào sau đây chứng minh HCl tất cả tính khử .

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2. B. Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 +2H2O.

C.CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O D. MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

Câu 2:10,8g sắt kẽm kim loại A hóa trị ko đổi tính năng hoàn toàn với 3,696 lít O2 đktc được rắn B. Mang đến B công dụng hết với dd H2SO4 loãng thu được 2,688 lít khí đktc. Tuyên bố nào tiếp sau đây đúng?

A. Vào hợp chất với clo, sắt kẽm kim loại A chiếm 20,225% khối lượng

B. Hợp hóa học của A cùng với oxi là hợp hóa học cộng hoá trị

C. Hiđroxit của A bao gồm công thức A(OH)2 là 1 trong bazơ ko tan.

D. Yếu tố A ở trong chu kì 2 của bảng tuần hoàn.

Câu 3:Cho phản ứng: aAl + bHNO3 →cAl(NO3)3 + dNO + eH2O

Với a, b, c, d, e là hồ hết số nguyên buổi tối giản. Tổng (a+b) bằng?

A. 5 B. 8 C. 11 D. 12

Câu 4:Nguyên tử của nguyên tố A gồm tổng số electron trong các phân lớp p. Là 8. Nguyên tử của nguyên tố B có tổng số hạt mang điện nhiều hơn nữa tổng số hạt có điện của A là 24. A cùng B là các nguyên tố:

A. Si và Fe B. Al và Cl

C. Si cùng Cl D. Si cùng Ca

Câu 6:Nguyên tố nào sau đấy là nguyên tố kim loại kiềm thuộc đội IA

A. fe B. Al C. Mg D. K

Câu 7:Cấu hình electron làm sao sau đó là của nguyên tố thuộc nhóm IVA?

A. 1s22s22p3 B. 1s22s22p4.

C. 1s22s22p63s1 D. 1s22s22p63s23p2

Câu 8:Số lão hóa của Clo bằng +3 trong hóa học nào sau đây?

A. KClO B. KCl C. NaClO2 D. CaOCl2

Câu 9:Cho làm phản ứng: aFeO + bH2SO4 → cFe2(SO4)3 + dSO2 +e H2O. Trong đó, a,b,c,d,e là những số nguyên về tối giản. Tổng (a+b) bằng

A. 6 B. 12. C. 10. D. 8.

Câu 10:Nguyên tử Ca(Z = 20) có thông số kỹ thuật electron là:

A. 1s2 2s2 2p6 3s23p6 4s1 B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2.

C. 1s2 2s2 2p53s2 D. 1s2 2s2 2p63s23p6 4s2

Câu 11:Cho X có thông số kỹ thuật e: 3s23p5. Hỏi X nằm trong nguyên tố nào?

A. S B. F C. D D. P.

Câu 12:Cho nguyên tố tất cả Z = 18. Hỏi nguyên tử của nguyên tố này còn có bao nhiêu electron ở lớp bên ngoài cùng?

A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

Câu 13:Chọn tuyên bố sai:

A. Vào một nguyên tử, số proton luôn luôn bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân

B. Toàn bô proton cùng số nơtron trong một hạt nhân được hotline là số khối

C. Nhân tố hoá học là hầu như nguyên tử có cùng số khối

D. Đồng vị là các nguyên tử gồm cùng số proton tuy nhiên số khối không giống nhau

Câu 14:Ở phân lớp 3 chiều số electron về tối đa là:

A. 6 B. 10 C. 14 D. 18

Câu 15:Nguyên tử X có tổng số hạt cơ bản là 54 và tất cả số khối là 37 . Số nơtron của X là

A. đôi mươi B. 21 C. 17 D. 18

Câu 16:Các electron của nguyên tử yếu tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp sản phẩm công nghệ 3 tất cả 3 electron. Số đơn vị chức năng điện tích hạt nhân của nguyên tử nhân tố X là

A. 9. B. 13. C. 11. D. 16

Câu 17:Số nơtron, electron trong ion Cd2+ lần lượt là

A. 64, 48 B. 64, 46 C. 64, 50 D. 66, 46

Câu 18:Phát biểu như thế nào sau đó là sai?

A. Nguyên tử sắt kẽm kim loại thường gồm 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp bên ngoài cùng.

B. Những nhóm A bao hàm các yếu tắc s với nguyên tố p.

C. Vào một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại to hơn bán kính nguyên tử phi kim

D. Vào bảng tuần hoàn, những nhóm B gồm các kim một số loại và phi kim .

Câu 19:Cho phương trình hoá học.

2KMnO4 + 16HCl → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O.

vào phương trình trên, tỉ lệ thành phần số phân tử HCl bị oxi hoá và số phân tử HCl làm môi trường (không bị oxi hoá-khử) là

A. 1:8 B. 8:1 C. 3:5 D. 5:3

Câu 20:Nguyên tố hóa học tại phần nào trong bảng tuần trả có những electron hóa trị là 3d104s1?

A. Chu kì 4, đội IB. B. Chu kì 4, team VB.

C. Chu kì 4, đội IIA. D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

Câu 21:Hiđroxit nào dưới đây có tính bazơ yếu ớt nhất?

A. NaOH B. Al(OH)3 C. Mg(OH)2 D. KOH .

Câu 22:X cùng Y là nhị nguyên tố thuộc và một chu kỳ, hai đội A liên tiếp. Số proton của nguyên tử Y nhiều hơn thế nữa số proton của nguyên tử X. Tổng số hạt proton trong nguyên tử X với Y là 17. Thừa nhận xét nào sau đây về X, Y là không đúng?

A. X, Y đầy đủ là thành phần phi kim.

B. Độ âm năng lượng điện của X nhỏ dại hơn độ âm năng lượng điện của Y.

C. Lớp ko kể cùng của nguyên tử Y (ở tâm trạng cơ bản) có 7 electron.

D. Hợp hóa học giữa X với hiđro là hóa học khí ở đk thường.

Câu 23:Chất nào chỉ chứa links ba?

A. N2. B. CH4 C. CO2. D. O2.

Câu 24:Cho 3 ion : Na+, Mg2+, F– . Phát biểu nào dưới đây sai .

A.3 ion trên có thông số kỹ thuật electron tương tự nhau . B. 3 ion trên có cấu hình electron của neon (Ne).

C.3 ion trên bao gồm số electron bằng nhau D.3 ion trên tất cả số proton bởi nhau.

Câu 25:Dấu hiệu để phân biệt một phản nghịch ứng oxi hóa khử:

A. Tạo thành chất kết tủa B. tạo nên chất khí

C. có sự chuyển đổi màu sắc của các chất D. gồm sự thay đổi số thoái hóa của một số nguyên tử

Câu 26:Trong bội nghịch ứng :

2H2S + SO2 → 3S + 2H2O

hóa học oxi hóa là :

A. SO2 B. H2S C. S. D. H2O

Câu 27:Cho các phản ứng hóa học sau: aFeS + bHNO3 →cFe(NO3)3 + dH2SO4 + eNO + gH2OTrong đó, a,b,c,d,e,g là những số nguyên về tối giản. Quý giá b là

A. 12 B. 6 C. 18 D. 10

Câu 28:Liên kết chất hóa học giữa những nguyên tử vào phân tử CH4 thuộc nhiều loại liên kết

A. Cùng hóa trị không cực. B. Ion.

C. Cộng hóa trị gồm cực. D. Mang đến nhận.

Câu 29:Hòa tan hoàn toàn 8,05 gam hỗn hợp X bao gồm Fe, Mg cùng Zn bằng một số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4loãng, chiếm được 3,36 lít hiđro (ở đktc) với dung dịch đựng m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 23,8. B. 25,675.

C. 18,128. D. 22,45.

Câu 30:Nguyên tố Y là phi kim trực thuộc chu kì 2 của BTH, Y công thức oxit tối đa là Y2O5. Hợp chất tạo vì chưng Y và kim loại M là M3Y2 trong số đó M chiếm phần 72% về trọng lượng . M là :

A. Mg. B. Ca. C. Fe. D. Na.

Câu 31:Trong các nhóm chất sau đây, đội nào chỉ gồm những hợp chất cộng hóa trị:

A. C2H4, SO2, H2O, CO2. B. K2O, HNO3, NaOH

C. MgCl2, H2O, HCl D. CO2, H2SO4, MgCl2

Câu 32:Phát biểu nào tiếp sau đây không đúng?

A. Sự oxi hóa là sự mất(nhường) electron C. Sự khử là sự việc mất electron hay đến electron

B. Hóa học khử là chất nhường (cho) electron D. Hóa học oxi hóa là chất thu electron

-- xem đầy đủ nội dung tại vị trí xem online hoặc cài đặt về --

Trên đây là một trong những phần trích đoạn văn bản Tài liệuĐề đánh giá trắc nghiệm học kì 1 môn chất hóa học 10 bao gồm đáp án. Để xem toàn thể nội dung các em chọn tính năng xem online hoặc đăng nhập vào trang infokazanlak.comđể cài tài liệu về đồ vật tính.

Xem thêm: Download Bộ Tài Liệu Trắc Nghiệm Sử 12 Có Đáp Án Theo Bài (Có Đáp Án)

Hy vọng đề thi này để giúp đỡ các emhọc sinhôn tập giỏi và đạt các kết quả cao vào kì thi chuẩn bị tới.