Đề khám nghiệm 45 phút Hóa 11 - Chương 5

Đề Số 1

I, Trắc nghiệm rõ ràng (6 điểm)

Câu 1. Crackinh 8,8 gam C3H8 được tất cả hổn hợp khí X. Thể tích CO2 thu được lúc đốt cháy hoàn toàn X là

A. 4,48 lít B.13,44 lít C. 17,92 lít D. 5,6 lít

Câu 2: Ứng với công thức phân tử C4H8 hoàn toàn có thể bao nhiêu đồng phân anken?

A, 3 B. 2 C. 5 D. 6

Câu 3: Câu nào đúng khi nói đến hidrocacbon no ?

A. Hidrocacbon no là hidrocacbon nhưng trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm hóa 11 chương 5 có đáp án

B. Hidrocacbon no là hợp chất hữu tuy thế trong phân tử chỉ có links đơn.

C. Hidrocacbon nhưng trong phân tử cất một nối đôi được gọi là hidrocacbon no.

D. Hidrocacbon no là hợp hóa học hữu tuy thế trong phân tử chỉ bao gồm hai yếu tố cacbon cùng hidro

Câu 4 : bội nghịch ứng đặc thù của hidrocacbon no là:

A. Làm phản ứng tách. B. Phản bội ứng thế. C. Bội phản ứng cộng. D. Bội nghịch ứng oxy hóa -khử

Câu 5: đến phản ứng thân buta-1,3-đien + HBr sinh hoạt -80oC (tỉ lệ mol 1:1), thành phầm chính của bội phản ứng là

A. CH3CHBrCH=CH2. B. CH3CH=CHCH2Br.

C. CH2BrCH2CH=CH2. D. CH3CH=CBrCH3.

Câu 6: hóa học nào tiếp sau đây có đồng phân hình học:

A. CH3-CH2-CH3. B. CH3-CH=CH-CH3 C. CH2=CH-CH=CH2  D. CH2=CH-CH3

Câu 7: cho 3,4 gam một ankin X lội qua dung dịch Br2 thì thấy cần sử dụng hết 50ml dung dịch Br2 2M. CTPT của ankin X là :

A. C2H2. B. C3H4. C. C4H6 D. C5H8.

Câu 8: Một hỗn hợp X hoàn toàn có thể tích 3,36 lít (đktc), X có 2 anken đồng đẳng sau đó nhau. Khi đến X qua nước Br2 dư thấy khối lượng bình Br2 tăng 7,56 gam. Khẳng định CTPT nhì anken

A. C2H4 với C3H6. B. C3H6 với C4H8. C. C4H8 với C5H10. D. C2H2 cùng C3H4.

Câu 9: Điều kiện nào để ankin rất có thể tham gia phản ứng thế bằng ion sắt kẽm kim loại là :

A. Có khối lượng phân tử lớn hơn ion sắt kẽm kim loại được ráng thế. B. Là ankin phân nhánh.

C. Có liên kết ba làm việc đầu mạch. D. Có liên kết ba trung tâm mạch.

Câu 10: cho thấy sản phẩm thiết yếu của phản ứng sau : CH2 = CHCH2CH3 + HCl→ ?

A. CH3CHClCH2CH3. B. CH2 = CHCH2CH2Cl.

C. CH2ClCH2CH2CH3. D. CH2 = CHCHClCH3.

Câu 11: Trùng thích hợp etilen, thành phầm thu được có kết cấu là:

A. (-CH2=CH2-)n . B. (-CH2-CH2-)n . C. (-CH=CH-)n. D. (-CH3-CH3-)n .

Câu 12: Đốt trọn vẹn một ankan, sau phản nghịch ứng thu được 8,96 lít CO2 (đktc) với 9 gam H2O. Phương pháp phân tử của ankan rước đốt là:

A. CH4  B. C2H6 C. C3H8 D. C4H10.

Câu 13: Công thức tổng quát của hàng đồng đẳng anken là:

A. CnH2n+ 2 (n ≥ 1) B.CnH2n-2 (n ≥2) C. CnH2n- 6(n ≥ 6) D. CnH2n( n ≥ 2)

Câu 14: hóa học

*
 có tên là gì ?

A. 2,2-Đimetylbut-1-in B. 2,2-Đimeylbut -3-in. 

C. 3,3-Đimeylbut -1-in. D. 3,3-Đimeylbut -2-in.

Câu 15: Trước trong những năm 50 của vắt kỷ XX, công nghiệp tổng thích hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu đó là axetilen. Ngày nay, nhờ vào sự cải tiến và phát triển vượt bậc của technology khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen trở thành nguyên vật liệu rẻ tiền, thuận tiện hơn nhiều so với axetilen. Phương pháp phân tử của etilen là

A. C2H6. B. C2H4. C. C2H2. D. CH4.

II. Trường đoản cú luận (4 điểm)

Câu 1(1,5 điểm): Viết những phương trình sau:

1, Trùng hợp etilen. 2, Buta-1,3- đien + HBr ( -80oC).

3, Đốt cháy pentan. 4, Metan tác dụng với Cl2 (a/s, 1:1)

5, Axetilen chức năng với hỗn hợp AgNO3/NH3

Câu 2(1 điểm): Viết công thức cấu tạo và call tên các đồng phân của anken bao gồm công thức phân tử khớp ứng là C4H8.

Câu 3(1,5 điểm): Dẫn thủng thẳng 10,08 lít các thành phần hỗn hợp khí (đktc) tất cả propin và etilen vào 350 ml dung dịch Brom 2M. Biết phản ứng xẩy ra vừa đủ.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Sinh 12 Học Kì 1, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Sinh Học 12 Năm 2020

Viết phương trình phản nghịch ứng xẩy ra và tính thành phần tỷ lệ theo thê tích mỗi chất trong lếu láo hợp.