Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Species là gì

*
*
*

species
*

species /"spi:ʃi:z/ danh từ (sinh vật học) loàiour (the) species: loài người loại, hạng, thứa species of dogcart: một loại xe chóto have a species of cunning: có tính láu cá dạng, hình thái
dạnghạngkiểuloàidiovulatory species: loài rụng hai trứngindicator species: loài chỉ thịmonovulatory species: loài rụng một trứngpolyovulatory species: loài rụng nhiều trứngloạiloại (hóa chất)loài, loại, phạm trùphạm trùspecies of a set points: phạm trù một tập hợp điểmLĩnh vực: y họcthuốc thang o loại, hạng, thứ o dạng, hình thái o (sinh vật) loài

Từ điển chuyên ngành Môi trường

Species: 1. A reproductively isolated aggregate of interbreeding organisms having common attributes and usually designated by a common name.2. An organism belonging to such a category.

Loài: 1. Tập hợp đơn lẻ về mặt sinh sản các sinh vật giao phối có cùng thuộc tính chung và thường được gọi bằng một tên chung. 2. Một sinh vật thuộc loại như vậy.


*

*

*Xem thêm: Meaning Of Capital Punishment Là Gì Trong Tiếng Việt? Capital Punishment Là Gì

species

Từ điển Collocation

species noun

ADJ. living | extinct | common | rare | different, distinct | related closely related species of beetle | native | alien | wild | dominant | endangered, threatened | protected | animal, bird, fish, insect, mammal/mammalian, plant, tree, etc. The area is rich in different plant species. | human the development of the human species

SPECIES + VERB be found, grow, live, occur Similar species of fish occur in Mongolia. | be threatened with extinction, become extinct, die out | survive

PREP. ~ of a native species of fish

PHRASES a member of a species

Từ điển WordNet


n.

(biology) taxonomic group whose members can interbreeda specific kind of something

a species of molecule