Dưới đây là những chủng loại câu bao gồm chứa từ "shrub", trong bộ từ điển từ bỏ điển Anh - infokazanlak.comệt. Bạn có thể tham khảo đông đảo mẫu câu này để tại vị câu trong trường hợp cần đặt câu với từ bỏ shrub, hoặc xem thêm ngữ cảnh thực hiện từ shrub trong cỗ từ điển từ điển Anh - infokazanlak.comệt

1. It grows as either a shrub or small tree.

Bạn đang xem: Shrub là gì

chúng mọc thành cây bụi leo hoặc cây mộc nhỏ.

2. Its natural habitats are shrub-dominated wetlands và swamps.

Các môi trường sống tự nhiên của chúng là shrub-dominated wetlands & swamps.

3. So they"re both naked and not a shrub in sight.

Vậy cả hai hầu hết trần truồng và không tìm thấy một bụi cây nào.

4. Creation of shrub swamps often follows a catastrophic event in a forested swamp (flood, cutting, fire, or windstorm).

những đầm lầy cây lớp bụi được xuất hiện thường sau một sự biến tự nhiên trong một váy đầm lầy rừng (lũ lụt, cháy, hoặc gió bão).

5. Surinfokazanlak.cominfokazanlak.comng here is so crushingly difficult, that it can take hundreds of years for a seedling lớn grow into a stunted shrub.

sinh tồn trong môi trường thiên nhiên này là cực kì khó khăn, tới mức có khi nên mất tới hàng trăm năm để hạt mầm bự lên thành một cây lớp bụi còi cọc.

6. Jacksonia sternbergiana, commonly known as stinkwood or green stinkwood, is a species of shrub or small tree that occurs in the south-west of Western Australia.

Jacksonia sternbergiana, thường xuyên được nghe biết với thương hiệu Stinkwood or Green Stinkwood, là một trong loài cây vết mờ do bụi hoặc thân gỗ nhỏ có mặt ở tây-nam Tây Úc.

7. It is usually an erect shrub & has linear leaves and groups of up lớn fifty or more irregularly shaped, yellow flowers which are hairy on the outside.

Nó thường là 1 trong bụi cây trực tiếp đứng và bao gồm lá dài, trực tiếp và những nhóm lên tới mức năm mươi hoặc nhiều bề ngoài kì dị, hoa color vàng có lông ở bên ngoài.

8. Brush holly is a spiny evergreen shrub, usually reaching a height of 1–2 m (3.3–6.6 ft) but able to attain 6–8 m (20–26 ft) in height.

Brush Holly là một trong những cây bụi tất cả gai hay xanh, hay cao khoảng 1–2 m (3,3–6,6 ft) song khi hoàn toàn có thể đạt 6–8 m (20–26 ft).

9. In the US, it is a shrub or small tree up to lớn 3 m (10 feet) tall, with thorns on the branches, although it can grow taller in the tropics.

Ở Mỹ, đây là cây những vết bụi hoặc cây nhỏ tuổi có chiều cao 3 m, gồm gai trên cành cây, tuy nhiên nó rất có thể phát triển cao hơn ở vùng sức nóng đới.

10. Old English bróm is from a common West Germanic *bráma- (Old High German brâmo, "bramble"), from a Germanic stem bræ̂m- from Proto-Indo-European *bh(e)rem- "to project; a point", with an original sense of "thorny shrub" or similar.

Xem thêm: 1300 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam, Trắc Nghiệm Lịch Sử Việt Nam

giờ Anh cổ bróm là từ tầm thường Tây Đức * bráma- (Cũ tiếng Đức cao brâmo , "bramble"), xuất phát điểm từ một gốc tiếng Đức bræ̂m- trường đoản cú Proto-Indo-European * bảo hành (e) rem- "to project; a point", cùng với ý nghĩa lúc đầu là "cây những vết bụi gai" hoặc tương tự.