lúng túng·ngượng ngùng·tự giác·conscious class+ ách thống trị tự giác·có ý thức về bản thân
This is especially true for kids and teenagers , who may already be self-conscious about their looks .

Bạn đang xem: Self conscious là gì


Điều này đặc biệt quan trọng đúng với trẻ nhỏ tuổi và thanh thiếu thốn niên , hoàn toàn có thể đã tự ý thức được vẻ vẻ ngoài của mình rồi .
He felt self-conscious about praying in public, but after they prayed, they both started walking in the same direction.
Đứa nhỏ xíu trai cảm giác ngượng ngùng về câu hỏi cầu nguyện vị trí công cộng, nhưng sau khi hai em nguyện cầu xong, cả hai bước đầu đi và một hướng.
It seemed a shame to cover such perfect beauty, but he knew she was still self-conscious about her nakedness.
Thật đáng xấu hổ khi bao quanh một vẻ đẹp tuyệt đối như thế, tuy vậy anh biết cô ngượng ngùng vì sự è cổ truồng của mình.
Well, it is likely that a deaf person who is hardly able lớn speak would feel self-conscious in front of spectators.
Có lẽ fan điếc số đông không thể nói được sẽ cảm xúc ngượng ngùng trước mặt những người quan sát.
" You"ve never really been sure of this, but I can assure you that this quirk you"re so self- conscious of is intensely endearing.
" các bạn chưa lúc nào chắc chắn về điều này, mà lại tôi tất cả thể chắc hẳn rằng với các bạn sự bít giấu bạn biết đến là hoàn toàn từ yêu thương.
According to lớn the historian Mary Vincent the Constitution envisaged "a reforming regime with an explicit & self-conscious view of what modernising Spain should entail.
Theo sử gia Mary Vincent thì Hiến pháp vén ra "một chính sách cải cách với cách nhìn kiên quyết với tự giác về điều mà Tây Ban Nha đang hiện đại hóa đề xuất đạt đến.
By the late 18th century, Enlightenment era values began to influence society with new self-conscious ideas about politeness, civil behaviour và new attitudes towards violence.
Cuối cầm kỉ 18, phần nhiều giá trị của giai đoạn Khai sáng bắt đầu tác động lên thôn hội với phần nhiều tưởng mới mẻ của nó về sự định kỳ thiệp, cách biểu hiện công dân và hồ hết thái độ mới so với bạo lực.
However, only in the 19th century did the French word Renaissance achieve popularity in describing the self-conscious cultural movement based on revival of Roman models that began in the late-13th century.
Tuy nhiên, chỉ tới thế kỷ XIX từ tiếng Pháp Renaissance mới thông dụng rộng rãi để mô tả phong trào văn hóa tự ý thức dựa trên việc làm sống lại những hình mẫu La Mã bắt đầu từ cuối thế kỷ XIII.
A devoted but self-conscious mother, she wrote khổng lồ all of her children at least once a week and believed herself entitled to exercise authority over her children regardless of their age & rank.
Như một người chị em tận tụy cùng thông thái, bà viết thư cho toàn bộ các con tối thiểu một lần một tuần lễ và tự tin rằng mình tất cả quyền diễn tả uy quyền so với các con bất kỳ thứ bậc cùng tuổi tác của họ.
The World Social forums (WSF, Portuguese: Fórum Social Mundial ) is an annual meeting of civil society organizations, first held in Brazil, which offers a self-conscious effort lớn develop an alternative future through the championing of counter-hegemonic globalization.
Diễn bọn Xã hội thế giới (WSF) là một trong cuộc họp mặt hàng năm của những tổ chức làng mạc hội dân sự, lần đầu tiên được tổ chức tại Brazil năm 2001, hầu cung cấp một cố gắng tự ý thức để cải tiến và phát triển một tương lai khác trải qua cuộc tranh đấu phản nghịch bá quyền toàn cầu hóa.
The self introduces the subjective perspective in the mind, & we are only fully conscious when self comes to lớn mind.
Bản ngã này đem lại khía cạnh về "chủ thể" bên phía trong tư duy, và chúng ta chỉ thực sự bao gồm ý thức lúc bản ngã mang lại với bốn duy.
Human beings are conscious & self-aware, have the ability lớn think và reason, & possess moral qualities such as generosity, self-sacrifice, and a sense of right và wrong.

Xem thêm: " Subordinate Clause Là Gì, Các Loại Mệnh Đề Trong Tiếng Anh


Con người có ý thức, tất cả khả năng suy xét và lý luận, gồm có phẩm hóa học đạo đức như lòng khoan dung, niềm tin hy sinh và rành mạch điều đúng, điều sai.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M