repose /ri"pouz/* danh từ- sự ngủ ngơi, sự nghỉ=to work without repose+ thao tác không nghỉ- sự lặng tĩnh=the sea never seems in repose+ biển bên cạnh đó không cơ hội nào im tĩnh- giấc ngủ- sự kết hợp hài hoà (trong nghệ thuật)=to lack repose+ thiếu sự kết hợp hài hoà- dáng ung dung, thư thái, dáng khoan thai đĩnh đạc!angle of repose- (kỹ thuật) góc nghỉ* ngoại động từ- đặt để=to repose one"s head on the pillow+ đặt đầu gối lên=to repose one"s hope in someone+ đặt hy vọng vào ai- đến nghỉ ngơi; có tác dụng khoẻ khoắn tươi tỉnh=to repose onself+ nghỉ ngơi ngơi=to rise thoroughly reposed+ trở dậy vào người trọn vẹn khoẻ khoắn tươi tỉnh* nội rượu cồn từ- nằm, yên ổn nghỉ (ngủ xuất xắc là chết)- nghỉ ngơi ngơi- được đặt trên, được xây dựng trên cơ sở, nằm trên=the foundations repose on (upon) a rock+ mặt nền nhà xây bên trên đá=the whole capitalist system reposes on surplus value+ tổng thể hệ thống tư phiên bản chủ nghĩa được tạo ra trên quý hiếm thặng dư- lưu ý đến miên man, chú ý vào (tâm trí, ký ức...)=to let one"s mind repose on the past+ để cho tâm trí quan tâm đến miên man về thừa kh
Dưới đấy là những mẫu mã câu có chứa từ "repose", trong cỗ từ điển từ bỏ điển Anh - infokazanlak.comệt. Bạn cũng có thể tham khảo phần đông mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với trường đoản cú repose, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ repose trong cỗ từ điển tự điển Anh - infokazanlak.comệt

1. “I grew up in a Confucian family, & I used lớn participate in the ceremony for the repose of our ancestors.

Bạn đang xem: Repose là gì

“Tôi khủng lên trong mái ấm gia đình theo Khổng Giáo cùng tôi thường tham gia vào vấn đề thờ thờ tổ tiên.

2. The Chihuahua is characterized by a well-rounded head, wide-set luminous eyes, a saucy expression, & erect ears, which flare to the sides when in repose.

Nét đặc thù của chó Chihuahua là đầu tròn, có khoảng cách rộng thân hai con mắt sáng, nét phương diện lém lỉnh, tai dựng đứng với rũ xuống lúc nằm nghỉ.

3. A first Mass of Repose, such as is offered for anyone baptised in the Catholic Church, was led by Cardinal Eduardo Martínez Somalo on 3 April 2005.

Thánh lễ trước tiên trong thời gian tang lễ là Thánh Lễ mong cho Linh hồn vì chưng Hồng y Eduardo Martínez Somalo công ty tế vào trong ngày 3 tháng bốn năm 2005.

4. In keeping with his wishes, his funeral was not a full state funeral, though his toàn thân did lie in repose in the Nixon Library lobby from April 26 lớn the morning of the funeral serinfokazanlak.comce.

Xem thêm: Dịch Sang Tiếng Anh Đá Mài Tiếng Anh Là Gì, Mài Trong Tiếng Tiếng Anh

Để phù hợp với di nguyện của ông, tang lễ cho ông không trọn vẹn là một quốc tang, tuy nhiên thi thể của ông được đặt tại hiên chạy Thư infokazanlak.comện Richard Nixon trường đoản cú 26 tháng tư đến sáng sủa hôm ra mắt tang lễ.