Câu trần thuật (Reported Speech) là một trong loại câu được sử dụng khi bạn nào đó mong muốn thuật lại khẩu ca của một bạn khác.

Trong cuộc sống hàng ngày các bạn sử dụng không ít dạng câu tường thuật để nói lại lời nói của một fan khác, bên dưới dạng dán tiếp. Cũng chính vì vậy kết cấu của loại câu này là rất quan trọng để bạn cũng có thể sử dụng thuần thục tiếng anh. Bài viết này Ms Hoa giao tiếp sẽ cùng bạn làm việc về cấu trúc và cách sử dụng câu trần thuật (reported Speech) chuẩn chỉnh và đúng chuẩn nhé.

Bạn đang xem: Reported speech là gì

*

I. Câu tường thuật (Reported Speech) là gì?

Reported Speech hay có cách gọi khác là câu tường thuật, câu loại gián tiếp, được thực hiện để thuật lại lời nói trực tiếp của một người khác.

*

Khi đưa từ một lời nói trực tiếp sang loại gián tiếp bọn họ cần xem xét một số vụ việc sau:

1/ Nếu động từ trần thuật (reporting verb) phân tách ở những thì hiện nay tại chúng ta giữ nguyên thì (tense) của động từ chính, đại từ hướng dẫn và chỉ định và những trạng từ bỏ chỉ chỗ chốn cũng như trạng trường đoản cú chỉ thời hạn trong câu trực tiếp khi chuyển sang gián tiếp.

Ví dụ: He says: “I’m going to Ha Noi next week.” ⇒ He says he is going to Ha Noi next week.

2/ Nếu hễ từ trần thuật (reporting verb) của câu sinh hoạt thì thừa khứ thì đề xuất lùi đụng từ chính về thừa khứ một bậc khi gửi từ khẩu ca trực tiếp (direct speech) sang lời nói gián tiếp (indirect / reported speech) theo luật lệ sau:

Lời nói trực tiếp

Lời nói loại gián tiếp

will / shall

would / should

am / is / are going to

was / were going to

present simple 

past simple

present continuous

past continuous

past continuous

past perfect continuous

present perfect

past perfect

past simple

past perfect

must 

had to

can

could

Ví dụ: Direct speech: “I’ll talk to Mr Jones,” said he. Reported speech: He said he would talk to Mr Jones.

Một số đụng từ không biến đổi khi chuyển sang lời nói gián tiếp : would => would, could => could, might => might, should => should, ought to lớn => ought to

Khi đưa từ khẩu ca trực tiếp sang con gián tiếp mà động từ bỏ tường thuật ngơi nghỉ thì vượt khứ thì những trạng từ chỉ thời hạn và nơi chốn và đại từ hướng đẫn được chuyển đổi theo quy tắc sau:

Lời nói trực tiếp

 Lời nói gián tiếp

today

that day

tonight

that night

tomorrow 

the next day / the following day

yesterday

the day before / the previous day

ago

before

now

then

next / on Tuesday

the next / following Tuesday

last Tuesday

the previous Tuesday / the Tuesday before

the day after tomorrow

in two days’ time / two days later

this 

that

these

those

this / that 

the

here

there

Ví dụ:  Direct speech: “I’m leaving here tomorrow,” said Mary. Reported speech:  Mary said (that) she was leaving there the next day.

* phép tắc trên được vận dụng cho tất những các một số loại câu tường thuật.

II. Những loại câu trần thuật cơ bản:

1/ Reported statements: 


Cấu trúc câu: S + say(s) / said + (that) + S + V

says / say to lớn + O => tells / tell + O said khổng lồ + O => told + O


 

Ví dụ: - He said khổng lồ me: “I haven’t finished my work.” š He told me he hadn’t finished his work.

2/ Reported questions:

A. Yes / No questions:

Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay không (Yes / No questions) có dạng sau:

S +

asked (+ O)wanted to know wondered

+ if / whether + S + V.

Ví dụ:

“Are you angry?” he asked.He asked if / whether I was angry.

“Did you see the film?” Tam asked.Tam asked if / whether I had seen the film.

* lưu lại ý: Khi tường thuật thắc mắc Có hay không (Yes - No questions), ta cần chuyển câu hỏi trực tiếp quý phái dạng khẳng định, rồi thực hiện đổi khác thì, trạng trường đoản cú chỉ thời gian, trạng trường đoản cú chỉ chỗ chốn, đại từ bỏ chỉ định, và chủ ngữ, tân ngữ, đại từ download cho phù hợp.

* says / say to + O => asks / ask + O said to + O => asked + O

Ví dụ: He said to me: “Have you been khổng lồ America?” š He asked me if / whether I had been to America.

B. Wh-questions:

S +

asked (+ O)wanted khổng lồ know wondered

+ Wh-words + S + V.

Ví dụ: They asked us: “Where are you going on holiday?” š They asked us where we were going on holiday.

“What are you talking about?” said the teacher. š The teacher asked us what we were talking about.

says / say to lớn + O => asks / ask + O said khổng lồ + O => asked + O

Ví dụ: He said lớn me: “Who are you writing to?” š He asked me who I was writing to.

3/ Reported commands:

Câu tường thuật một số loại câu mệnh lệnh xác định có dạng:

S + told + O + to-infinitive.

Ví dụ: - “Please wait for me here, Mary.” Tom said. š Tom told Mary to wait for him there.

Câu tường thuật nhiều loại câu nhiệm vụ phủ định gồm dạng:

S + told + O + not to-infinitive.

Ví dụ: “Don’t talk in class!” the teacher said. The teacher told the children not to lớn talk in class.

Một số rượu cồn từ hay sử dụng khi tường thuật câu mệnh lệnh: tell, ask, order, advise, warn, beg, command, remind, instruct, ....

III. Bài xích tập về câu trần thuật trong giờ đồng hồ Anh

Viết lại phần nhiều câu sau thành câu tường thuật 

1. “Please let me borrow your car.” he said to her.

- He asked... ........................................................................

2. “Jean, have you seen my gloves?” Thomas asked.

- Thomas asked Jean.....

3. Don’t leave the window open, Mary.”, I said.

- I told Mary.... ...................................................................

4. “I’ll have a cup of tea with you.” she said.

- She said that...

5. “I’ll pay him if I can.” she said.

- She said that... ...................................................................

6. “What are you going to vị next summer?” she asked.

- She asked us.... ...................................................................

7. “I’ll phone you tomorrow.” he told Jack.

- He told Jack that.... .............................................................

8. “Can I sit beside you, Jean?” Tom asked.

- Tom asked Jean.... ..............................................................

9. “I want a camera for my birthday.” he said.

- He said that.... ...................................................................

10. “Don’t keep the door locked.” he said khổng lồ us.

- He told us.... ...................................................................

11. “How long are you going to lớn stay?” I asked him.

- I asked him how long....

12. “Are you going by train?” she asked me.

- She wanted to know.... ..................................................

13. “Don’t use too much hot water.” she said to us.

- She asked us.... ..............................................................

14. “Will you come khổng lồ my party?” she said to lớn me.

- She invited me.... ............................................................

15. “Don’t vì it again.” she said to lớn them.

She told them..................................................................

16. “ Did Mr Brown send the potatoes to lớn you?” she asked.

- She asked.......................................................................

17. “Don’t get your shoes dirty, boys.” she said.

- She told..........................................................................

18. “What vì chưng you want for lunch today, Peter?” Mary asked.

- Mary asked.......................................................................

19. “Can I borrow your typewriter, Janet?” asked Peter.

- Peter asked if .......................................................................

20. “Why didn’t I get a computer before?” thought the office manager.

- The office manager wondered............................................................

Đáp án

1. He asked her to lớn let him borrow her car.

2. Thomas asked Jean whether/if she had seen his gloves.

3. I told Mary not khổng lồ leave the window open.

4. She said that she would have a cup of tea with me.

5. She said that she would pay him if she could.

6. She asked us what we were going to bởi the following summer.

7. He told Jack that he would phone him the following day.

8. Tom asked Jean whether/if he could sit beside her.

9. He said that he wanted a camera for his birthday.

10. He told us not lớn keep the door locked.

11. I asked him how long he was going khổng lồ stay.

12. She wanted lớn know whether I was going by train.

13. She asked us not lớn use too much hot water.

14. She invited me lớn come to lớn her party.

15. She told them not to vị it again.

16. She asked whether/ if Mr. Brown sent the potatoes khổng lồ me.

17. She told the boys not khổng lồ get their shoes dirty.

18. Mary asked what Peter wanted for lunch that day.

19. Peter asked Janet whether/ if he could borrow her typewriter.

Xem thêm: Protect Vs Defend Là Gì Ý Nghĩa Defend Nghĩa Là Gì, Defend Là Gì Ý Nghĩa Defend Nghĩa Là Gì

20. The office manager wondered why he hadn’t got a computer before.

Hy vọng rằng những share trên đã giúp các bạn hiểu rõ hơn về câu tường thuật (Reported Speech) một nhiều loại câu mà có thể hẳn bạn sẽ sử dụng không ít trong quá trình sử dụng giờ đồng hồ anh. 

Chúc các bạn học tốt!

Để được hỗ trợ tư vấn miễn giá thành về lộ trình học giao tiếp cho người mất gốc, các bạn để lại tin tức tại đây để được cung ứng nhé!