Bạn có thể biết rằng một cuộc vấn đáp xin việc sẽ đạt kết quả hơn, gây tuyệt hảo với công ty tuyển dụng và với lại cho bạn cơ hội nếu như bạn có các câu hỏi, mà ở đó nhà tuyển dụng đánh hơi phiêu lưu bạn là 1 trong những ứng viêm tiềm năng. Sau đây tôi cửa hàng chúng tôi xin liệt kê một số thắc mắc mà bạn nên quan tâm đến để hỏi bên tuyển dụng. Do thời hạn và trình độ chuyên môn có hạn nên bài dịch hoàn toàn có thể có không nên xót, nhưng mong muốn nó sẽ hữu dụng cho các bạn khi tham gia 1 trong các buổi phỏng vấn xin việc.

Bạn đang xem: Professional development là gì

Bạn đang xem: Professional development là gì


*

2. What are the most immediate projects that need to lớn be addressed?Tạm dịch: loại gì rất cần phải gửi đi ngay nhanh chóng trong hầu hết kế hoạch?3. Can you show me examples of projects I’d be working on?Tạm dịch: Anh/chị có thể cho tôi lấy ví dụ về dự án tôi rất có thể làm việc trong đó?4. What are the skills & experiences you’re looking for in an ideal candidate?Tạm dịch: kĩ năng và kinh nghiệm bạn đang ao ước đợi ở 1 ứng viên lý tưowng ?+ideal:lý tưởng5. What attributes does someone need lớn have in order lớn be really successful in this position?Tạm dịch: đầy đủ thuộc tính đề xuất cho một fan nào đó ở chỗ này để thành công ở chỗ này?6. What types of skills is the team missing that you’re looking to fill with a new hire?Tạm dịch: đa số loại khả năng mà nhóm không đủ mà ngài trông đợi hoàn thành xong nhóm cùng với ứng viên.7. What are the biggest challenges that someone in this position would face?Tạm dịch: Điều gì là thách thức lớn tuyệt nhất phải đối mặt ở địa điểm tuyển dụng này8. What sort of budget would I be working with?Tạm dịch: rất nhiều loại chi phí tôi có thể sẽ được làm việc với10. Vì chưng you expect the main responsibilities for this position to change in the next six months khổng lồ a year?Think of each new job not just as a job, but as the next step on your path to career success. Will this position help you get there?( nghĩ về về các bước mới khống chỉ như một công việc, nhưng lại như là một trong những phần để thành công xuất sắc trong nghề nghiệp.Vị trí quá trình sẽ khiến cho bạn có gì sinh sống đó).12. What training programs are available to your employees?Tạm dịch: Chương trình đào tạo nào có hiệu lực hiện hành cho nhân viên của anh?13. Are there opportunities for advancement orprofessional development?Tạm dịch: Đây là thời cơ cho sự tiến bộ hoặc cách tân và phát triển chuyên môn?14. Would I be able khổng lồ represent the company at industry conferences?Tạm dịch: Tôi hoàn toàn có thể diễn thuyết công ty ở một hội nghị công nghiệp ?15. Where is the last person who held this job moving on to?Tạm dịch: fan nào là người sau cuối giúp cho các bước này được gửi tới16. Where have successful employees previously in this position progressed to?Tạm dịch: nhân viên trước đó thành công trong vị trí này ?17. What are the most important things you’d like to see someone accomplish in the first 30, 60, & 90 days on the job?Tạm dịch: phần đông điều đặc biệt quan trọng nhất mà bạn có nhu cầu thấy nghỉ ngơi tôi vào 30, 60 cùng 90 ngày trước tiên trong công việc.18. What are the performance expectations of this position over the first 12 months?Tạm dịch: Qua 12 tháng thì ông ý muốn đợi ứng viên biểu hiện gì ?19. What is theperformance review processlike here? How often would I be formally reviewed?Tạm dịch: vượt trình đánh giá như gắng nào. Toi sẽ thường xuyên được review chính thức?20. What metrics or goals will my performance be evaluated against?+metric: số liệu+evaluate: tấn công giáTạm dịch: Số liệu hoặc phương châm nào đang được review ngược với sự thể hiện tại của tôi?Asking questions of the interviewer shows that you’re interested in him or her as a person—and that’s a great way khổng lồ build rapport.( Đặt câu hỏi cho người chất vấn thể hiện bạn niềm nở tới anh ta hoặc cô ta đó là một cách hoàn hảo để tạo mối quan hệ)+rapport:/ræ´pɔ:
/: côn trùng quan hệ, giao tiếp,22. Has your role changed since you’ve been here?Tạm dịch: Nhiệm vụ của người sử dụng đã thay đổi kể từ lúc ở đây?Because you’re not just working for one quái vật or one department, you’re working for the company as a whole.(Bởi bởi bạn không chỉ có làm câu hỏi cho một ông nhà hoặc một phòng, bạn thao tác làm việc cho toàn công ty)26. I’ve read about the company’s founding, but can you tell me more about ___?Tạm dịch: Tôi đang đọc về công ty, nhưng chúng ta có thể nói đến tôi nhiều hơn nữa về-?27. Where do you see this company in the next few years?Tạm dịch: vị trí nào các bạn sẽ gặp công ty trong một vài ba năm tơi?28. What can you tell me about your new products or plans for growth?Tạm dịch: bạn có thể nói mang lại tôi về một sự án phân phối hoặc kế hoạch mới cho sự cách tân và phát triển công ty?29. What are the current goals that the company is focused on,and how does this team work to tư vấn hitting those goals?Tạm dịch: Mục đích bây giờ công ty tập trung nhắm tới là gì, và làm nuốm nào để nhms này hỗ trợ kết thúc mục tiêu ấy?30. What gets you most excited about the company’s future?Tạm dịch: Điều gì khiến bạn phấn khích nhất về sau này của công ty?The people you work with day in và day out can really make or break your work life. Ask some questions lớn uncover whether it’s the right team for you.(Đặt những câu hỏi về team mà chúng ta có thể sẽ thao tác làm việc ngày qua ngày)31. Can you tell me about the team I’ll be working with?Tạm dịch:Có thể nói mang đến tôi về nhóm cơ mà toi có thể sẽ thao tác với?34. Can you tell me about my direct reports? What are their strengths and the team’s biggest challenges?Tạm dịch: có thể nói rằng cho tôi biết về báo cáo trực tiếp? vật gì là ưu điểm và cơ hội lớn độc nhất vô nhị của nhóm35. Vì you expect lớn hire more people in this department in the nextsixmonths?Tạm dịch: bạn cũng có thể giải thích lúc thuê nhiều người hơn vào văn phòng trong 6 tháng tới36. Which other departments work most closely with this one?Tạm dịch: Phòng nào khác thao tác làm việc liên quan tốt nhất tới chống tôi?37. What are the common career paths in this department?Tạm dịch: con phố khởi nghiệp thịnh hành trong đội này?Is the office buttoned-up conservative or a fly-by-the-seat-of-your-pants kind of place? Learn the subtle, but oh-so-important, aspects of company culture.

Xem thêm: Câu Hỏi Và Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Có Đáp Án, 273 Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh Học 12

(Tìm hiểu phần nhiều khía cạnh văn hóa truyền thống của công ty)39. How would you describe the work environmenthere—is the work typicallycollaborativeormore independent?Tạm dịch: làm sao đê biểu lộ môi trường thao tác ở đây- thao tác làm việc là hợp tác hay tự do nhiều hơn+collaborative: đúng theo tác40. Can you tell me about the last team sự kiện you did together?Tạm dịch: chúng ta cũng có thể nói mang đến tôi biết về sư khiếu nại cuối cùng chúng ta đã làm cho với nhau?41. Is there a formal mission statement or company values? (Note: Make sure this isn’t Google-able!)Tạm dịch: tất cả tuyên ba về trách nhiệm chính thức hoặc có giá trị trong công ty ( Nội quy công ty)44. Does anyone on the team hang out outside the office?Tạm dịch: Có bất kỳ ai trong team liên lạc không tính phạm vi văn phòng?45. Vày you ever vày joint events with other companies or departments?Tạm dịch:Anh/chị đã bao giờ than gia sự khiếu nại với công ty khác hoặc văn phòng và công sở khác?46. What’s different about working here than anywhere else you’ve worked?Tạm dịch: Sự khác biệt khi nói về các bước ở đây vơi các nơi khác chúng ta đã làm cho việc?47. How has the company changed since you joined?Tạm dịch: bằng cách nào doanh nghiệp đã biến hóa kể từ thời điểm ngày bạn vào đâyBefore you leave, make sure the interviewer has all of the information he or she needs & that you’re clear on the next steps by asking these questions.(Trước khi rời đi, chắc chắn rằng bạn tuyển dụng có tất cả thông tin mà anh hoặc cô ấy yêu cầu để sẵn sàng cho cách tiếp theo, chúng ta có thể hỏi với những câu hỏi đây)48. Is there anything that concerns you about my background being a fit for this role?Tạm dịch: Còn ngẫu nhiên điều gì liên quan tới làm hồ sơ của tôi bắt đầu cho trách nhiệm này?49. What are the next steps in the interview process?Tạm dịch: Bước tiếp theo là gì trong quá trình tuyển dụng?50. Is there anything else I can provide you with that would be helpful?Tạm dịch: Có bất cứ thứ gì khác bổ ích tôi có thể cung cấp cho chính mình ?51. Can I answer any final questions for you?Tạm dịch: Tôi rất có thể có bất kì câu hỏi cuối cho bạn?Nhóm infokazanlak.com chúc bạn gặp gỡ nhiều may mắn, bài dịch vội do đó bạn yêu cầu xem lại cùng hiểu theo ý bạn. Các câu hỏi Tiếng Anh là câu hỏi gốc đã làm được tuyển chọn cho nên vì vậy nó sẽ hữu ích cho các bạn. Thân ái !