Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Passion nghĩa là gì

*
*
*

passion
*

passion /"pæʃn/ danh từ cảm xúc mạnh mẽ, tình cảm nồng nàn sự giận dữto fly (fall, get) into a passion: nổi giận, nổi tam bành tình dục, tình yêusexual passion: tình dụctender passion: tình yêu sự say mêto have a passion for something: say mê loại gì (tôn giáo) (the passion) đông đảo nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu; bài ca thuật lại hầu như nỗi khổ hình của Chúa Giê-xu nội hễ từ (thơ ca) say mê, yêu thương tha thiết, yêu nồng nàn
Lĩnh vực: y họcnỗi khổ, nỗi đauxúc cảm mạnhLĩnh vực: xây dựngsay mê
*

*

*

passion

Từ điển Collocation

passion noun

1 strong sexual love/attraction

ADJ. grand, great She didn"t believe in grand passion or love at first sight. She was his first great passion. | all-consuming, blind, consuming, fierce, fiery, intense | tender | animal, romantic, sexual

QUANT. surge, wave

VERB + PASSION arouse, awaken No one had ever aroused his passion as much as Sandra. | be filled with, feel the great passion he felt for her

PASSION + VERB cool, wane

PREP. with ~ They kissed with passion. | ~ between The passion between them had cooled. | ~ for his all-consuming passion for her

PHRASES a night of passion They spent a night of passion in a hotel. | the object of sb"s passion the young girl who was the object of his passion

2 strong feeling

ADJ. considerable, great, high, real a woman of great passion There were moments of high passion in the game.

VERB + PASSION have A writer should have passion. | arouse, rouse This issue always arouses passion.

PREP. with ~ He argued his case with great passion.

PHRASES a crime of passion She killed her husband"s lover in a crime of passion. | full of passion a speech full of passion

3 strong liking for/interest in sth

ADJ. all-consuming, consuming, great, real | abiding, genuine, lifelong his lifelong passion for aeroplanes

VERB + PASSION develop, have | share They shared a passion for food. | indulge She had very little time to indulge her passion for painting.

PREP. ~ for He developed a real passion for acting.

Từ điển WordNet


n.

a feeling of strong sexual desire


Xem thêm: Phân Biệt Made Là Gì Trong Tiếng Anh? Made Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

English Synonym và Antonym Dictionary

passionssyn.: affection anger ardor craze desire emotion enthusiasm fervor fondness fury love lust rage violence