200 vấn đề khó lớp 2

Bài 1 : Từ 3 chữ số 3, 5 , 6 . Em hãy viết tất cả các số bao gồm hai chữ số rất có thể được

……………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Những bài toán hay lớp 2

……………………………………………………………………………………………..


……………………………………………………………………………………………..

Bài 2 : Hãy viết những số bao gồm hai chữ số sao cho mỗi số chỉ có một chữ số 5

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 3 : Từ 3 số 4 , 7 , 9 em hãy viết toàn bộ các số bao gồm hai chữ số khác nhau ( Ở từng số không tồn tại hai chữ số kiểu như nhau )

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 4 : Số x có bao nhiêu chữ số biếta) x nhỏ hơn 100

b) x đứng tức tốc sau một số trong những có hai chữ số

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 5 : Viết số tương thích vào ô trống ( Theo mẫu )

Bài 6 : Tìm x biết

a) x + 12 = 46 b ) 42 + x = 87

c) x + 26 = 12 + 17 d ) 34 + x = 86 – 21

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Bài 7 : Tìm x biết

a) x – 17 = 23 b) x – 15 = 21 + 49 c) x – 34 = 67 – 49

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Phân Biệt Include, Contain Và Consist Là Gì, Phân Biệt Consist Of, Contain Và Include

……………………………………………………………………………………………..

Bài 8 : Tìm x biết

a) 17 – x = 12 b) 72 + 12 – x = 48 c) 28 + 26 – x = 67 – 39

Bài 9 : Tìm y biết

a) y + 56 = 56 – y b) 48 – y = 48 + y c) 9 X y = 7 X y

Bài 10 : Điền vết , = thích hợp vào khu vực trống ( cùng với x không giống 0 )

a, x + 32 …………41 + x d) 42+ 21 + x ……..42 + 21

b, 56 – y ……….. 45 – y g) 52 – 47 ……….52 – 47 – x