Nhập học tiếng Anh là amission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày tựu ngôi trường của sinh viên lúc trúng tuyển vào những trường đại học trải qua trực tiếp tốt trực tuyến.Bạn vẫn xem: Ngày nhập học tập tiếng anh là gì

Nhập học tiếng Anh là Admission, phiên âm /ədˈmɪʃ.ən/. Nhập học là ngày vào học được trường thông tin trước đến sinh viên lúc nhập học.Bạn đang xem: Ngày nhập học tập tiếng anh là gì


*

Khi học sinh được trúng tuyển vào những trường học sinh nguyện vọng. Các trường đại gọc sẽ gửi giấy báo trúng tuyển và ngày nhập học đến học sinh.

Bạn đang xem: Ngày nhập học tiếng anh là gì

Từ vựng giờ Anh chủ thể giáo dục.

Academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: Bảng điểm.

Certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: Bằng, triệu chứng chỉ.

Qualification /ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/: bởi cấp.

*

Ministry of education /ˈmɪnɪstri əv ˌedʒuˈkeɪʃn/: bộ giáo dục.

Subject group /ˈsʌbdʒɪkt ɡruːp/, subject section /ˈsʌbdʒɪkt ˈsekʃn /: bộ môn.

College /ˈkɑːlɪdʒ /: Cao đẳng.

Subject head /ˈsʌbdʒɪkt hed/: công ty nhiệm cỗ môn, trưởng cỗ môn.

Train /treɪn/, training /ˈtreɪnɪŋ /: Đào tạo.

Pass /pæs /: Điểm trung bình.

Credit / ˈkredɪt/: Điểm khá.

Distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: Điểm giỏi.

Birth certificate /bɜːrθ sərˈtɪfɪkət/: Giấy khai sinh.

Conduct /kənˈdʌkt /: Hạnh kiểm.

Materials /məˈtɪriəlz/: Tài liệu.

Performance /pərˈfɔːrməns /: học tập lực.

Term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ.

Hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br), dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): ký kết túc xá.

Graduation ceremony /ˌɡrædʒuˈeɪʃn ˈserəmoʊni/: Lễ tốt nghiệp.

Enroll /ɪnˈroʊl /, enrolment /ɪnˈroʊlmənt /: Số lượng học viên nhập học.

Enrollment /ɪnˈroʊlmənt /: Nhập học.

Một số mẫu mã câu giờ đồng hồ Anh về nhập học.

As a result of increased educational access, enrollment rates more than doubled between 1996 và 2006.

Do kỹ năng tiếp cận giáo dục đào tạo tăng lên, phần trăm nhập học tăng gấp hai từ năm 1996 mang lại năm 2006.

The enrollment rate of Chinese classes at university màn chơi increased by 51% from 2002 to lớn 2015.

Xem thêm: Bình Sữa Tiếng Anh Là Gì ? Bình Sữa Trong Tiếng Anh Là Gì Bình Sữa Tiếng Anh Là Gì

Bài viết nhập họctiếng Anh là gì đượctổng hợp vì chưng giáo viên trung tâm tiếng Anh infokazanlak.com.