Bài có đáp án. Bộ bài bác tập trắc nghiệm hóa học 11 chương 1: Sự điện li (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, có phần xem tác dụng để biết bài bác làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: hỗn hợp X gồm: 0,09 mol Cl$^-$, 0,04 mol Na$^+$, a mol Fe$^3+$ cùng b mol SO$_4^2-$. Lúc cô cạn X thu được 7,715 gam muối hạt khan. Quý hiếm của a và b theo lần lượt là? 

A. 0,05 và 0,05B. 0,03 và 0,02C. 0,07 và 0,08D. 0,018 cùng 0,027

Câu 2: chất nào sau đây không phân li ra ion khi tổ hợp vào nước?

A. NaClO$_4$B. SaccarozơC. MgSO$_4$D. KNO$_3$

Câu 3: Các hóa học dẫn điện là

A. KCL nóng chảy, dung dịch NaOH, dung dịch HNO3.B. Hỗn hợp glucozơ , hỗn hợp ancol etylic , glixerol.C. KCL rắn khan, NaOH rắn khan, kim cương.D. Khí HCL, khí NO, khí O3.

Bạn đang xem: Kiểm tra hóa 11 chương 1

Câu 4: Trong hỗn hợp axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những bộ phận nào ?

A. H$^+$, CH3COO$^-$.B. H$^+$, CH3COO$^-$, H2O.C. CH3COOH, H$^+$, CH3COO$^-$, H2O.D. CH3COOH, CH3COO$^-$, H$^+$.

Câu 5: Cho những dung dịch axit bao gồm cùng độ đậm đặc mol: H2S,HCl, H2SO4, H3PO4, dung dịch gồm nồng độ H lớn số 1 là

A. H2SO4 B. H2S C. HCl D. H3PO4

Câu 6: Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn khanB. MgCl2 nóng chảyC. KOH nóng chảyD. HI vào dung môi nước

Câu 7: Dãy nào sau đây gồm các chất năng lượng điện li?

A.H2S, SO2B. Cl2, H2SO3C.CH4, C2H5OHD. NaCl, HCl

Câu 8: Cân bởi sau tồn tại trong dung dịch: CH3COOH ↔ CH3COO$^-$ + H$^+$.Cân bằng sẽ chuyển đổi như gắng nào khi bé dại vào vài giọt dung dịch HCl?

A.chuyển dịch theo chiều thuậnB. Di chuyển theo chiều nghịchC.cân bằng không xẩy ra chuyển dịchD.lúc đầu chuyển dịch theo chiều thuận sau đó theo chiều nghịch

Câu 9: Trộn hai dung dịch Ba(HCO3)2 và NaHSO4 có cùng nồng độ mol cùng nhau theo tỉ trọng thể tích 1 : 1 chiếm được kết tủa cùng dung dịch với dung dịch . Bỏ lỡ sự thủy phân của các ion với sự năng lượng điện li của nước, những ion cos khía cạnh trong hỗn hợp Y là

A. Na$^+$ và SO4$^2-$ B. Ba$^2+$ ,HCO3$^-$ và Na$^+$C. Na$^+$ , HCO3$^-$ D. Na$^+$ , HCO3$^-$ và SO4$^2-$

Câu 10: Hãy cho thấy dãy những dung dịch làm sao sau đây có tác dụng đổi màu quỳ tím lịch sự đỏ (hồng) ?

A. CH3COOH, HCl cùng BaCl2.B. NaOH, Na2CO3 và Na2SO3.C. H2SO4, NaHCO3 và AlCl3.D. NaHSO4, HCl và AlCl3.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Hóa 11 Học Kì 2 Có Đáp Án Chi Tiết, Đề Cương Ôn Tập Học Kỳ Ii Môn Hóa Lớp 11

Câu 11: Theo thuyết Bronstet thì phạt biểu như thế nào sau đây là không đúng?

A. Axit hoặc Bazo hoàn toàn có thể là phân tử hoặc ionB. Trong nguyên tố của axit rất có thể không có hidroC. Trong nguyên tố của bazo phải tất cả nhóm -OHD. Trong nguyên tố của bazo rất có thể không có nhóm -OH

Câu 12: trong các các chất sau đây, hóa học nào tạo nên bazo đoàn kết mạnh nhất khi nó bội nghịch ứng như một axit?

A. H$_2$SO$_4$B. H$_3$PO$_4$C. H$_2$OD. CH$_3$COOH

Câu 13: pH của dung dịch NH$_3$ 0,5M là từng nào biết K$_b= 10^-4,76$? 

A. 2,53B. 9,33C. 11,47D. 4,67

Câu 14: Dãy chất và ion nào tiếp sau đây trung tính?

A. SO$_4^2-$; NO$_3^-$; Cl$^-$; K$^+$B. Cl$^-$; K$^+$; NH$_4^+$; H$_2$SC. FeCl$_3$; CuSO$_4$; H$_2$O; HCO$_3^-$D. NH$_4^+$; SO$_3^2-$; S$^2-$; Al$^3+$

Câu 15: làm phản ứng giữa các chất làm sao sau đây chắc chắn là tạo ra sản phẩm là hóa học khí? 

A. HCl cùng Na$_2$CO$_3$B. NaHSO$_4$ với NaHCO$_3$C. NaCl với AgNO$_3$D. H$_2$SO$_4$ cùng CH$_3$COONa

Câu 16: mang đến H$_2$O $ ightleftharpoons $ H$^+$ + OH$^-$ cùng với $Delta H$ > 0 ngơi nghỉ 25$^circ$C, môi trường trung tính có pH= 7.

Đun rét nước lên 60$^circ$C thì môi trường xung quanh của nước có giá trị pH biến đổi như nạm nào? 

A. PH giảmB. PH không đổiC. PH tăngD. PH rất có thể tăng hoặc giảm

Câu 17: Trong các cặp chất sau đây, cặp hóa học nào cùng tồn trên trong hỗn hợp ?

A. AlCl3 và Na2CO3 B. HNO3 và NaHCO3C. NaAlO2 và KOH D. NaCl và AgNO3

Câu 18: Dung dịch A tất cả a mol NH4$^+$ , b mol Mg$^2+$ , c mol SO4$^2-$ và d mol HSO3$^-$ . Biểu thức nào bên dưới đây biểu hiện đúng sự liên quan giữa a, b, c, d ?

A. A + 2b = c + d B. A + 2b = 2c + dC. A + b = 2c + d D. A + b = c + d

Câu 19: Cho khoảng 2 ml hỗn hợp Na3CO3 đặc vào ống thử đựng khoảng chừng 2 ml dung dịch CaCl2. Hiện tại tượng xảy ra là

A. Lộ diện kết tủa tiến thưởng B. Lộ diện kết tủa trắng.C. Mở ra bọt khí ko mầu. D. Xuất hiện bọt khí màu nâu đỏ

Câu 20: hỗn hợp Y chứa Ca$^2+$ 0,1 mol, Mg$^2+$ 0,3 mol, Cl$^-$ 0,4 mol; HCO3$^-$ y mol. Lúc cô cạn dung dịch Y thì lượng muối bột khan chiếm được là:

A. 37,4 gamB.49,8 gamC. 25,4 gamD. 30,5 gam

Câu : Trộn 100 ml hỗn hợp hỗn hợp có H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp bao gồm NaOH 0,2M với Ba(OH)2 0,1M thu được hỗn hợp X. Tính pH của dung dịch X?