Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Injunction là gì

*
*
*

injunction
*

injunction /in"dʤʌɳkʃn/ danh từ lệnh huấn thị (pháp lý) lệnh của toà (cấm hoặc bắt làm gì)
lệnh của tòaMareva injunctionChỉ lệnh Marevainjunction khổng lồ paylệnh trả tiền (của tòa án)interlocutory injunctionlệnh cấm tạm bợ thờiinterlocutory injunctionlệnh có hiệu lực tạm thời của tòa ánmandatory injunctionlệnh chống chế của tòatemporary injunctionlệnh cấm nhất thời thời

Từ điển chăm ngành Pháp luật

Injunction: Lệnh của tand (cấm hoặc bắt buộc làm điều gì)


*

*

*

injunction

Từ điển Collocation

injunction noun

1 court order

ADJ. interim, preliminary | temporary | permanent | court

VERB + INJUNCTION apply for, seek | get, obtain, take out, win She took out an injunction khổng lồ prevent the press publishing the information. | grant (sb), issue | refuse (sb/sth) | vary an application to lớn court to lớn vary an injunction | lift It was agreed that the temporary injunction should be lifted. | uphold | overturn | ignore

INJUNCTION + VERB order sth, require sth | ban sth, bar sth, forbid sth, prohibit sth, restrain sb/sth The court upheld an injunction barring protesters from blocking access to the company. An injunction restraining the disclosure of company secrets | prevent sth

PREP. ~ against/on They got an interim injunction against the union.

PHRASES a breach of an injunction

2 warning/order from sb in authority

ADJ. stern

VERB + INJUNCTION follow, obey The rank và file members will follow the injunction of the buổi tiệc ngọt leadership. | ignore

Từ điển WordNet


n.

a formal command or admonition


Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 10 Có Đáp Án ), Trắc Nghiệm Lịch Sử 10 Có Đáp Án

English Synonym & Antonym Dictionary

injunctionssyn.: cease and desist order enjoining enjoinment