Hãy khoanhvào 1/3 số quả cam của hình A cùng 1/4 số tam giác của hình B.

Bạn đang xem: 200 bài tập toán nâng cao lớp 2

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen bằng một phần mấy số chấm tròn của hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được sơn đậm bằng một phần mấy số ô vuông của hình D.

Câu 5:Điền số ham mê hợp vào chỗ trống:

a. …… : 5 = 5

b. …… : 4 = 4

c. …… : 3 = 3

Câu 6:Có 35 học sinh xếp thành hàng, mỗi hàng bao gồm 5 học sinh . Hỏi gồm bao nhiêu hàng?

Câu 7:Trong lớp tất cả 32 học sinh, 4 học sinh ngồi phổ biến một bàn. Hỏi cần bạo nhiêu bàn?

Câu 8:Tìm hai số tất cả thương bằng 2 và gồm tích bằng 8.

Câu 9:Viết phép chia gồm thương bằng số phân tách và tổng của số phân tách và thương bằng số bị chia.

Câu 10:Có một số trâu đang cày ruộng. Người ta đếm thấy gồm 16 chân trâu. Hỏi gồm bao nhiêu nhỏ trâu?

Câu 11:Dũng tất cả một số bi, Hùng đến Dũng thêm một số bi bằng sô bi Dũng có. Hỏi số bi Dũng gồm trước đây bằng một phần mấy số bi Dũng hiện có?

Đáp ánToán tuyệt và khó khăn lớp 2:

Câu 1:

*

Câu 2:

*

Câu 3:

*

Số chấm tròn đen chiếm 01/05 số chấm tròn vào hình C.

Câu 4:

*

D

Số ô vuông được tô đậm bằng 1/3 số ô vuông của hình D.

Câu 5:

a. 25 : 5 = 5

b. 16 : 4 = 4

c. 9 : 3 = 3

Câu 6:

Số hàng bao gồm tất cả:

35 : 5 = 7 (hàng)

Đáp số: 7 hàng

Câu 7:

Số bàn để học sinh trong lớp ngồi là:

32 : 4 = 8 (bàn)

Đáp số: 8 bàn

Câu 8:

8 = 8 x 1

8 : 1 = 8

8 = 2 x 4

4 : 2 = 2

Vậy 2 số cần kiếm tìm là 2 với 4.

Câu 9:

Ta có phép phân chia 4 : 2.

Câu 10:

Mỗi bé trâu gồm 4 chân, vậy số trâu tất cả tất cả là:

16 : 4 = 4(con trâu)

Đáp số: 4 con trâu

Câu 11:

*

Số bi Dũng tất cả trước đây bằng một nửa số bi Dũng hiện có.

Đề số 2


Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho bốn chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy viết những số gồm hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số đã cho.

Bài 4.

Mẹ hơn Lan 25 tuổi, bố hơn mẹ 6 tuổi. Hỏi tuổi của Lan là bao nhiêu, biết rằng tuổi bổ là 46?

Bài 5.

Điền số giống nhau vào chỗ chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

Đáp án

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + 20 + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số gồm hai chữ số được cấu tạo từ bốn chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của mẹ Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Đề số 3

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

Bài 2: Tìm xa. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

b. X + x + 8 = 24

Bài 3:

a. Tìm 2 số có tổng và hiệu đều bằng 95.

b. Tìm kiếm 2 số gồm tích cùng thương đều bằng 5.

Bài 4:Nhà Hoa có số con gà và số thỏ bằng nhau. Tìm kiếm số kê và số thỏ công ty Hoa. Biết tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 5:Ba bạn Lan, Mai, Phượng bao gồm trồng 3 cây lan, mai, phượng vào vườn trường. Bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “chúng ta không có ai trồng cây trùng với tên của mình cả”. Hỏi bạn làm sao đó trồng cây nào?

Đápán

Bài 1: Tính nhanh

a. 10 – 9 + 8 – 7 + 6 – 5 + 4 – 3 + 2 – 1

= (10 – 9) + (8 – 7) + (6 – 5) + (4 – 3) + (2 – 1)

= 1 + 1 + 1 + 1 + 1

= 5

b. 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0

= (0 +10) +(1 + 9) + (2 + 8) + (3 + 7) + (4 + 6) + 5

= 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 5

= 55

Bài 2:Tìm x:

a. (x + 1) + (x + 2) + (x + 3) = 24

(x + x + x) + (1 +2 + 3) = 24

x × 3 + 6 = 24

x × 3 = 24 - 6

x × 3 = 18

x = 18 : 3

x = 6

b. X + x + 8 = 24

2 × x + 8 = 24

2 × x = 24 - 8

2 × x = 16

x = 16 : 2

x = 8

Bài 3:

a. 2 số đó là 0 và 95 vày 95 + 0 = 95; 95 - 0 = 95

b. 2 số đó là 1 và 5 vị 5 x 1 = 5; 5 : 1 = 5

Bài 4:

Giải

Vì số con gà bằng số thỏ đề xuất ta đội 1 nhỏ thỏ + 1 con gà vào 1 nhóm

Vậy 1 nhóm gồm số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì mỗi nhóm có một con kê và 1 bé thỏ đề xuất 7 nhóm bao gồm 7 nhỏ gà với 7 nhỏ thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 5:

Giải

Dựa vào lời nói của bạn trồng cây mai nói với bạn Lan “Chúng ta không có bất kì ai trồng cây trùng với tên của bản thân cả”. Suy ra bạn Lan không trồng cây mai cùng không trồng cây lan, vậy bạn Lan trồng cây phượng.

Xem thêm: Perpendicular Là Gì Trong Tiếng Việt? Perpendicular Lines Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

Bạn Mai không trồng cây mai cùng không trồng cây phượng vậy bạn Mai trồng cây lan.