first-hand /"fə:st"hænd/* danh từ và phó từ- trực tiếp=first-hand information+ tin tức đôi mắt thấy tai nghe=to learn something first-hand+ thẳng biết bài toán gì
Dưới đó là những mẫu mã câu tất cả chứa từ bỏ "first-hand", trong bộ từ điển trường đoản cú điển Anh - infokazanlak.comệt. Bạn có thể tham khảo số đông mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần để câu với trường đoản cú first-hand, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh thực hiện từ first-hand trong cỗ từ điển tự điển Anh - infokazanlak.comệt

1. But first, hand him over.

Bạn đang xem: Firsthand là gì

Mau giao con bạch tuộc đó ra đây.

2. Information from first-hand sources on Volga Bulgaria is rather sparse.

các nguồn thông tin trực tiếp nói tới vương quốc Volga Bulgaria khá là khan hiếm.

3. Well, I sell the forms to a direct sale company called First Hand Media.

Tôi chào bán mẫu đơn sức mạnh cho một công ty tiếp thị trực tiếp tên là First Hand Media.

4. Remembered for his first-hand account of the Bolsheinfokazanlak.comk Revolution, Ten Days That Shook the World.

Ông là người sáng tác của một tác phẩm khét tiếng infokazanlak.comết về kiểu cách mạng mon Mười Nga mang tên Ten days that shook the world (Mười ngày rung chuyển gắng giới).

5. As a prosecutor at the Nuremberg Trials, he had seen first-hand how international justice could be effectively applied.

là 1 trong công tố infokazanlak.comên ở tòa án nhân dân Nürnberg, ông vẫn đích thân thấy là công pháp nước ngoài phải được vận dụng cách công dụng ra sao.

6. Some of the earliest first-hand accounts of the Nanai people in the European languages belong to the French Jesuit geographers travelling on the Ussury and the Amur in 1709.

Một trong các những mô tả đầu tiên về tín đồ Nanai trong số ngôn ngữ châu Âu là thuộc về các nhà địa lý kiêm tu sĩ mẫu Tên người Pháp đã du hành dọc theo sông Ussury cùng Amur năm 1709.

7. For instance, Trojan Medieval European writers, unacquainted with Homer at first hand, found in the Troy legend a rich source of heroic & romantic storytelling and a convenient framework into which khổng lồ fit their own courtly và chivalric ideals.

Ví dụ, những tác đưa châu Âu trung cổ về Troia, ko tiếp cận Hómēros từ sản phẩm gốc, đang tìm thấy trong thần thoại cổ xưa về Troia một mối cung cấp truyện kể nhân vật và hữu tình dồi dào với một kích cỡ thuận tiện phù hợp với hầu hết lý tưởng phong nhã với thượng võ - ý thức hiệp sĩ - của họ.

8. Turner"s imagination was sparked by shipwrecks, fires (including the burning of Parliament in 1834, an event which Turner witnessed first-hand, và transcribed in a series of watercolour sketches), và natural phenomena such as sunlight, storm, rain, và fog.

Xem thêm: Câu Hỏi Trắc Nghiệm Lịch Sử Lớp 12 Cả Năm, Trắc Nghiệm Lịch Sử 12

Trí tưởng tượng của Turner được khơi gợi nhờ những vụ đắm tàu, cháy nhà (bao bao gồm sự khiếu nại cháy Quốc hội năm 1834 nhưng Turner chứng kiến tận mắt, sau này được ông đưa tả thành một loạt phác họa bằng màu nước) và phần lớn hiện tượng thoải mái và tự nhiên như nắng, bão, mưa cùng sương mù.