*
thư viện Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Lời bài hát

Tài liệu bộ đề thi Tin học tập lớp 11 thân học kì 2 tất cả đáp án năm học tập 2021 - 2022 bao gồm 4đề thi tổng phù hợp từ đề thi môn Tin học tập 11 của những trường thpt trên toàn quốc đã được biên soạn đáp án chi tiết giúp học sinh ôn luyện nhằm đạt điểm cao trong bài thi giữa học kì 2 Tin học lớp 11. Mời chúng ta cùng đón xem:


Phòng giáo dục và Đào tạo nên .....

Bạn đang xem: Đề thi tin học 11 hk2

Đề thi giữa học kì 2

Môn: Tin học tập lớp 11

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1:Cho xâu kí từ sau: s:= ‘Nguyen Trai’. Lệnh nào dưới đây cho công dụng ‘Trai’

 A. Copy(s, 4, 8);

 B. Delete(s, 7, 1);

 C. Cả A, B phần đa đúng

 D. Cả A, B hầu hết sai

Câu 2:Xâu rỗng là xâu tất cả độ dài bằng:

 A. 1

 B. 3

 C. 4

 D. 0

Câu 3: đến đoạn công tác sau:

s1 := ‘123’; s2 := ‘abc’;

insert(s1 , s2 , 1);

write(s1);

Kết quả in ra màn hình hiển thị là:

 A. ‘a123bc’

 B. ‘1abc23’

 C. ‘123’

 D. ‘abc’

Câu 4: cho đoạn chương trình sau:

s := ’ABCDEF’;

delete(s, 3, 2);

insert(‘XYZ’, s, 3);

write(s);

Kết trái in ra màn hình là:

 A. ‘ABXYZEF’

 B. ‘ABEXYZF’

 C. ‘AXYZ’

 D. ‘AXYZBEF’

Câu 5: mang lại đoạn lịch trình sau:

s:= ‘abcd’;

For i:= length(s) downto 1 vì chưng write(s);

Kết trái in ra màn hình là:

 A. ‘abcd’

 B. ‘dcba’

 C. ‘abcde’

 D. ‘edcba’

Câu 6: mang lại đoạn công tác sau:

s := ‘abcde’;

write(pos(‘aba’, s));

Kết quả in ra màn hình hiển thị là:

 A. 0

 B. ‘0’

 C. 3

 D. ‘3’

Câu 7: đến đoạn công tác sau:

s := ‘Mua xuan’;

write(upcase(s));

Kết trái in ra màn hình hiển thị là:

 A. ‘U’

 B. ‘A’

 C. ‘X’

 D. ‘N’

Câu 8: mang đến đoạn công tác sau:

s1 := ‘1234’; s2 := ‘abc’;

if length(s1) > length(s2) then writeln(s1) else writeln(s2);

Kết quả in ra screen là:

 A. ‘1234’

 B. ‘abc’

 C. ‘1234abc’

 D. ‘abc1234’

Câu 9: vào PASCAL, cú pháp khai báo phát triển thành tệp văn bạn dạng là:

 A. Var : Text;

 B. Var : String;

 C. Var : String;

 D. Var : Text;

Câu 10: Câu lệnh Assign( , ) ; có ý nghĩa gì?

 A. Thủ tục gắn tên tệp mang lại tên trở nên tệp

 B. Khai báo thay đổi tệp

 C. Thủ tục đóng tệp

 D. Thủ tục mở tên để ghi dữ liệu

Câu 13: Câu lệnh dùng để đọc dữ liệu từ tệp văn bản có dạng:

 A. Read( , );

 B. Read( , );

 C. Write( , );

 D. Write( , );

Câu 14: nếu như hàm eoln( ) cho giá trị bởi true thì bé trỏ tệp nằm tại vị trí vị trí:

 A. Đầu dòng

 B. Đầu tệp

 C. Cuối dòng

 D. Cuối tệp

Câu 15: Câu lệnh dùng thủ tục để đóng tệp tất cả dạng:

 A. Close();

 B. Close();

 C. Stop();

 D. Stop();

Câu 16: nên chọn thứ tự hợp lý và phải chăng nhất khi tiến hành các thao tác ghi tài liệu vào tệp :

 A. Mở tệp => đính tên tệp => Ghi tài liệu vào tệp => Đóng tệp

 B. Mở tệp => Ghi tài liệu vào tệp => Gán tên tệp => Đóng tệp

 C. đính thêm tên tệp => Mở tệp => Ghi dữ liệu vào tệp => Đóng tệp

 D. Gắn tên tệp => Ghi tài liệu vào tệp => Mở tệp => Đóng tệp

Câu 17: lựa chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây khi nói về lợi ích của việc thực hiện chương trình con:

 A. Tránh khỏi việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một hàng lệnh như thế nào đó

 B. Để công tác gọn hơn

 C. Hỗ trợ việc viết chương trình có cấu tạo như cấu trúc lặp, rẽ nhánh

 D. Không bổ ích ích

Câu 18: Để khai báo hàm vào Pascal bắt đầu bằng tự khoá:

 A. Program

 B. Procedure

 C. Var

 D. Function

Câu 19: chương trình con bao gồm có: (chọn câu vấn đáp đúng nhất)

 A. Hằng với biến

 B. Hàm cùng thủ tục

 C. Hàm và hằng

 D. Giấy tờ thủ tục và biến

Câu 20: lúc viết một chương trình mong mỏi trả về một cực hiếm ta cần dùng:

 A. Hàm

 B. Thủ tục

 C. Chương trình con

 D. Thủ tục hoặc hàm

Phần II. Tự luận

Bài 1. (2 điểm) Viết những câu lệnh để đọc tài liệu từ tệp “DL.TXT” 2 biến hóa x1, x2 (sử dụng biến hóa tệp f).

Bài 2. (3 điểm) Viết chương trình:

Nhập vào trong 1 xâu kí tự.

Đếm và in ra màn hình hiển thị số kí tự là vần âm (chữ thường) có trong xâu.

*

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

*

Phần II. Tự luận

Bài 1.

Assign(f,’DL.TXT’);

Reset(f);

Read(f,x1,x2);

Close(f);

Bài 2.

Vara: string;

 i, Dem: integer;

Begin

 writeln(‘nhap xau:’);

 Readln(a);

 Dem:=0;

 For i:=1 lớn length(a) do

 If (‘a’Cho xâu kí tự sau: s:= ‘Nguyen Trai’. Lệnh nào dưới đây cho tác dụng ‘Nguyen’

 A. Copy(s, 1, 6);

 B. Delete(s, 7, 5);

 C. Cả A, B số đông đúng

 D. Cả A, B phần lớn sai

Câu 2:Cho đoạn lịch trình sau:

s1 := ‘123’; s2 := ‘abc’;

insert (s2 , s1 , 1);

write(s1);

Kết trái in ra màn hình là:

 A. ‘123abc’

 B. ‘abc’

 C. ‘123’

 D. ‘abc123’

Câu 3: Xâu rỗng là xâu có độ dài bằng:

 A. 1

 B. 3

 C. 0

 D. 4

Câu 4: mang đến đoạn công tác sau:

s := ’ABCDEF’;

delete(s, 3, 2);

insert(‘XYZ’, s, 4);

write(s);

Kết trái in ra screen là:

 A. ‘ABXYZEF’

 B. ‘ABEXYZF’

 C. ‘AXYZ’

 D. ‘AXYZBEF’

Câu 5: cho đoạn công tác sau:

s := ‘1001010’;

write(pos(‘011’, s));

Kết trái in ra màn hình là:

 A. 0

 B. ‘0’

 C. 3

 D. ‘3’

Câu 6: đến đoạn chương trình sau:

s := ‘Mua xuan’;

write(upcase(s));

Kết trái in ra màn hình là:

 A. ‘X’

 B. ‘U’

 C. ‘A’

 D. ‘N’

Câu 7: cho đoạn lịch trình sau:

s1 := ‘abc’; s2 := ‘1234’;

if length(s1) > length(s2) then writeln(s1) else writeln(s2);

Kết trái in ra screen là:

 A. ‘1234’

 B. ‘abc’

 C. ‘1234abc’

 D. ‘abc1234’

Câu 8: cho đoạn lịch trình sau:

s:= ‘edcba’;

For i:= length(s) downto 1 vị write(s);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘abcd’

 B. ‘dcba’

 C. ‘abcde’

 D. ‘edcba’

Câu 9: Câu lệnh Var : Text; có chân thành và ý nghĩa là:

 A. Giấy tờ thủ tục gắn thương hiệu tệp đến tên phát triển thành tệp

 B. Giấy tờ thủ tục mở tên để đọc dữ liệu

 C. Giấy tờ thủ tục đóng tệp

 D. Khai báo biến đổi tệp

Câu 10: Để đính thêm tên tệp mang lại tên biến chuyển tệp ta áp dụng câu lệnh:

 A. := ;

 B. := ;

 C. Assign( , );

 D. Assign( , );

Câu 11: Câu lệnh nhằm gắn tên tệp ‘bai1.txt’, cho trở thành tệp f là:

 A. Assign(bai1.txt, f);

 B. Assign( f, ‘bai1.txt’);

 C. Assign( f, bai1.txt);

 D. Assign(‘bai1.txt’, f);

Câu 12: Câu lệnh Reset() ; có ý nghĩa sâu sắc gì?

 A. Giấy tờ thủ tục gắn thương hiệu tệp mang đến tên đổi mới tệp

 B. Khai báo thay đổi tệp

 C. Giấy tờ thủ tục mở tên để đọc dữ liệu

 D. Giấy tờ thủ tục đóng tệp

Câu 13: Câu lệnh dùng để ghi hiệu quả vào tệp văn bản có dạng:

 A. Read(,);

 B. Read(,);

 C. Write(,);

 D. Write(,);

Câu 14: giả dụ hàm eof( ) mang đến giá trị bởi true thì bé trỏ tệp nằm tại vị trí:

 A. Cuối tệp

 B. Đầu dòng

 C. Đầu tệp

 D. Cuối dòng

Câu 15: Câu lệnh dùng làm đóng tệp f2 là:

 A. Close(f2):

 B. Stop(f2):

 C. Close(f2);

 D. Stop((f2);

Câu 16: hãy chọn thứ tự hợp lí nhất khi tiến hành các làm việc đọc dữ liệu từ tệp :

 A. Mở tệp => gắn tên tệp => Đọc tài liệu từ tệp => Đóng tệp

 B. đính tên tệp => Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp

 C. Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => thêm tên tệp => Đóng tệp

 D. Lắp tên tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp

Câu 17: chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây khi nói về tác dụng của việc thực hiện chương trình con:

 A. Để lịch trình gọn hơn

 B. Tránh được việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một hàng lệnh làm sao đó

 C. Hỗ trợ việc viết lịch trình có cấu trúc như cấu tạo lặp, rẽ nhánh

 D. Không có lợi ích

Câu 18: Để khai báo thủ tục trong Pascal ban đầu bằng:

 A. Procedure

 B. Program

 C. Function

 D. Var

Câu 19: công tác con bao gồm có: (chọn câu trả lời đúng nhất)

 A. Hằng và biến

 B. Hàm và hằng

 C. Hàm và thủ tục

 D. Giấy tờ thủ tục và biến

Câu 20: lịch trình con thực hiện các làm việc nhất định mà lại không trả về giá trị nào qua tên của chính nó là:

 A. Hàm

 B. Thủ tục

 C. Cả A và B hầu như đúng

 D. Đáp án khác

Phần II. Trường đoản cú luận

Bài 1. (2 điểm) Viết những câu lệnh để ghi dữ liệu vào tệp KQ.TXT 2 biến hóa C, V (sử dụng trở nên tệp f).

Bài 2. (3 điểm) Viết chương trình:

Nhập vào trong 1 xâu kí tự.

Đếm với in ra màn hình số kí tự là số bao gồm trong xâu.

Var a: string;

 I,dem: integer;

Begin

 Readln(a);

 Dem:=0;

 For i:=1 to lớn length(a) do

 If (‘0’.

Assign(f,’KQ.TXT’);

Rewrite(f);

Write(f,C,V);

Close(f);

Bài 2.

Vara: string;

  i, Dem: integer;

Begin

 writeln(‘nhap xau:’);

 Readln(a);

 Dem:=0;

 For i:=1 lớn length(a) do

 If (‘0’Cho xâu kí từ bỏ sau: s:= ‘Nguyen Trai’. Lệnh nào dưới đây cho kết quả ‘Nguyen’

 A. Copy(s, 6, 1);

 B. Delete(s, 5, 7);

 C. Cả A, B hồ hết đúng

 D. Cả A, B đầy đủ sai

Câu 2:Xâu trống rỗng là xâu tất cả độ dài bằng:

 A. 0

 B. 1

 C. 3

 D. 4

Câu 3: cho đoạn công tác sau:

s1 := ‘123’; s2 := ‘abc’;

insert(s2 , s1 , 2);

write(s2);

Kết trái in ra màn hình hiển thị là:

 A. ‘a123bc’

 B. ‘1abc23’

 C. ‘123’

 D. ‘abc’

Câu 4: cho đoạn lịch trình sau:

s := ’ABCDEF’;

delete(s, 3, 2);

insert(‘XYZ’, s, 2);

write(s);

Kết quả in ra screen là:

 A. ‘ABXYZEF’

 B. ‘ABEXYZF’

 C. ‘AXYZ’

 D. ‘AXYZBEF’

Câu 5: mang lại đoạn lịch trình sau:

s := ‘1001010’;

write(pos(‘012’, s));

Kết trái in ra màn hình là:

 A. 0

 B. ‘0’

 C. 3

 D. ‘3’

Câu 6: cho đoạn chương trình sau:

s := ‘Mua xuan’;

write(upcase(s));

Kết quả in ra màn hình hiển thị là:

 A. ‘X’

 B. ‘U’

 C. ‘A’

 D. ‘N’

Câu 7: mang lại đoạn chương trình sau:

s1 := ‘abc’; s2 := ‘1234’;

if length(s1) : Text; có chân thành và ý nghĩa là:

 A. Giấy tờ thủ tục gắn tên tệp cho tên vươn lên là tệp

 B. Giấy tờ thủ tục mở tên để đọc dữ liệu

 C. Khai báo trở nên tệp

 D. Giấy tờ thủ tục đóng tệp

Câu 10: Để lắp tên tệp mang đến tên trở thành tệp ta thực hiện câu lệnh:

 A. := ;

 B. Assign( , );

 C. := ;

 D. Assign( , );

Câu 11: Câu lệnh để gắn tên tệp ‘bai1.txt’, cho biến tệp f là:

 A. Assign(bai1.txt, f);

 B. Assign( f, bai1.txt);

 C. Assign( f, ‘bai1.txt’);

 D. Assign(‘bai1.txt’, f);

Câu 12: Câu lệnh Reset() ; có ý nghĩa sâu sắc gì?

 A. Giấy tờ thủ tục gắn tên tệp mang đến tên vươn lên là tệp

 B. Khai báo thay đổi tệp

 C. Giấy tờ thủ tục mở tên để đọc dữ liệu

 D. Giấy tờ thủ tục đóng tệp

Câu 13: Câu lệnh dùng để ghi tác dụng vào tệp văn bản có dạng:

 A. Read(, );

 B. Read(, );

 C. Write(, );

 D. Write(, );

Câu 14: trường hợp hàm eof( ) đến giá trị bởi true thì con trỏ tệp nằm tại vị trí:

 A. Cuối tệp

 B. Đầu dòng

 C. Đầu tệp

 D. Cuối dòng

Câu 15: Câu lệnh dùng thủ tục để đóng tệp có dạng:

 A. Close();

 B. Stop();

 C. Stop(();

 D. Close();

Câu 16: hãy lựa chọn thứ tự hợp lý nhất khi tiến hành các thao tác đọc dữ liệu từ tệp :

 A. Mở tệp => gắn tên tệp => Đọc tài liệu từ tệp => Đóng tệp

 B. Mở tệp => Đọc tài liệu từ tệp => đính thêm tên tệp => Đóng tệp

 C. Lắp tên tệp => Đọc tài liệu từ tệp => Mở tệp => Đóng tệp

 D. đính thêm tên tệp => Mở tệp => Đọc dữ liệu từ tệp => Đóng tệp

Câu 17: lựa chọn phát biểu đúng trong các phát biểu tiếp sau đây khi nói về lợi ích của việc thực hiện chương trình con:

 A. Để chương trình gọn hơn

 B. Cung ứng việc viết công tác có cấu trúc như cấu tạo lặp, rẽ nhánh

 C. Tránh khỏi việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một dãy lệnh như thế nào đó

 D. Không hữu dụng ích

Câu 18: Để khai báo thủ tục trong Pascal bắt đầu bằng:

 A. Program

 B. Procedure

 C. Function

 D. Var

Câu 19: công tác con gồm có: (chọn câu vấn đáp đúng nhất)

 A. Hằng với biến

 B. Hàm và hằng

 C. Giấy tờ thủ tục và biến

 D. Hàm cùng thủ tục

Câu 20: lịch trình con thực hiện một số thao tác làm việc nào đó và trả về một giá trị qua tên của nó là:

 A. Hàm

 B. Thủ tục

 C. Cả A cùng B hầu như đúng

 D. Đáp án khác

Phần II. Trường đoản cú luận

Bài 1. (2 điểm) Viết các câu lệnh để ghi dữ liệu vào tệp “ketqua.txt” 2 thay đổi T, S (sử dụng trở thành tệp f2).

Bài 2. (3 điểm) Viết chương trình:

Nhập vào trong 1 xâu kí tự.

Đếm cùng in ra screen số kí trường đoản cú là vần âm (chữ hoa) bao gồm trong xâu.

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

*

Phần II. Tự luận

Bài 1.

Assign(f2,’ketqua.txt’);

Rewrite(f2);

Write(f2,T,S);

Close(f2);

Bài 2.

Vara: string;

  i, Dem: integer;

Begin

 writeln(‘nhap xau:’);

 Readln(a);

 Dem:=0;

 For i:=1 lớn length(a) do

 If (‘A’Cho xâu kí trường đoản cú sau: s:= ‘Nguyen Trai’. Lệnh nào dưới đây cho hiệu quả ‘Trai’

 A. Copy(s, 8, 4);

 B. Delete(s, 1, 7);

 C. Cả A, B phần lớn đúng

 D. Cả A, B những sai

Câu 2:Xâu rỗng là xâu có độ lâu năm bằng:

 A. 1

 B. 0

 C. 3

 D. 4

Câu 3: mang lại đoạn chương trình sau:

s1 := ‘123’; s2 := ‘abc’;

insert(s1 , s2 , 2);

write(s1);

Kết quả in ra màn hình là:

 A. ‘a123bc’

 B. ‘1abc23’

 C. ‘123’

 D. ‘abc’

Câu 4: mang lại đoạn chương trình sau:

s := ’ABCDEF’;

delete(s, 3, 2);

insert(‘XYZ’, s, 1);

write(s);

Kết trái in ra màn hình hiển thị là:

 A. ‘ABXYZEF’

 B. ‘ABEXYZF’

 C. ‘AXYZ’

 D. ‘XYZABEF’

Câu 5: mang đến đoạn công tác sau:

s := ‘abcde’;

write(pos(‘cba’, s));

Kết quả in ra màn hình là:

 A. 0

 B. ‘0’

 C. 3

 D. ‘3’

Câu 6: đến đoạn công tác sau:

s := ‘Mua xuan’;

write(upcase(s));

Kết trái in ra screen là:

 A. ‘X’

 B. ‘U’

 C. ‘A’

 D. ‘N’

Câu 7: cho đoạn lịch trình sau:

s1 := ‘1234’; s2 := ‘abc’;

if length(s1) : Text;

 B. Var : Text;

 C. Var : String;

 D. Var : String;

Câu 10: Câu lệnh Assign( , ) ; có chân thành và ý nghĩa gì?

 A. Giấy tờ thủ tục gắn thương hiệu tệp đến tên đổi thay tệp

 B. Khai báo trở nên tệp

 C. Thủ tục đóng tệp

 D. Thủ tục mở tên nhằm ghi dữ liệu

Câu 13: Câu lệnh dùng để làm đọc tài liệu từ tệp văn phiên bản có dạng:

 A. Read( , );

 B. Read( , );

 C. Write( , );

 D. Write( , );

Câu 14: nếu hàm eoln( ) đến giá trị bằng true thì con trỏ tệp nằm ở vị trí vị trí:

 A. Đầu dòng

 B. Đầu tệp

 C. Cuối dòng

 D. Cuối tệp

Câu 15: Câu lệnh dùng làm đóng tệp f1 là:

 A. Close(f1):

 B. Close(f1);

 C. Stop(f1):

 D. Stop((f1);

Câu 16: nên chọn lựa thứ tự hợp lý nhất khi triển khai các thao tác làm việc ghi tài liệu vào tệp :

 A. Mở tệp => gắn thêm tên tệp => Ghi tài liệu vào tệp => Đóng tệp .

 B. Mở tệp => Ghi dữ liệu vào tệp => Gán thương hiệu tệp => Đóng tệp.

 C. đính tên tệp => Mở tệp => Ghi dữ liệu vào tệp => Đóng tệp .

 D. Gắn tên tệp => Ghi tài liệu vào tệp => Mở tệp => Đóng tệp.

Câu 17: lựa chọn phát biểu đúng trong số phát biểu sau đây khi nói về tiện ích của việc áp dụng chương trình con:

 A. Để lịch trình gọn hơn

 B. Hỗ trợ việc viết công tác có cấu trúc như kết cấu lặp, rẽ nhánh

 C. Không bổ ích ích

 D. Tránh khỏi việc phải viết lặp đi lặp lại cùng một hàng lệnh làm sao đó

Câu 18: Để khai báo hàm vào Pascal bước đầu bằng từ khoá:

 A. Program

 B. Procedure

 C. Function

 D. Var

Câu 19: công tác con gồm có: (chọn câu vấn đáp đúng nhất)

 A. Hàm và thủ tục

 B. Hằng với biến

 C. Hàm với hằng

 D. Giấy tờ thủ tục và biến

Câu 20: khi viết một chương trình mong trả về một quý hiếm ta đề xuất dùng:

 A. Hàm

 B. Thủ tục

 C. Công tác con

 D. Thủ tục hoặc hàm

Phần II. Từ luận

Bài 1. (2 điểm) Viết các câu lệnh nhằm đọc dữ liệu từ tệp “dulieu.txt” 2 đổi mới a, b (sử dụng biến tệp f1).

Bài 2. (3 điểm) Viết chương trình:

Nhập vào trong 1 xâu kí tự.

Đếm với in ra màn hình số kí từ là lốt cách tất cả trong xâu.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm

*

Phần II. Từ luận

Bài 1.

Assign(f1,’dulieu.txt’);

Reset(f1);

Read(f1,a,b);

Close(f1);

Bài 2.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Solvency Là Gì ? Tỷ Lệ/Hệ Số Khả Năng Thanh Toán Nợ Là Gì?

Vara: string;

  i, Dem: integer;

Begin

 writeln(‘nhap xau:’);

 Readln(a);

 Dem:=0;

 For i:=1 lớn length(a) do

 If a =’ ‘ then

  Dem:= Dem+1;

 Writeln(Dem);

 Readln

End.


Tài liệu gồm 29 trang. Để xem toàn thể tài liệu, vui mừng tải xuống

tư liệu cùng bài học: