Bộ đề thi học kì 2 môn chất hóa học lớp 11 năm học 2021 - 2022 bao bao gồm 6 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp chúng ta có thêm nhiều lưu ý tham khảo, củng cố kiến thức và kỹ năng làm quen với cấu tạo đề thi học kì 2 sắp đến tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 môn hóa 11


Bộ đề thi học kì 2 hóa học 11 năm 2021 - 2022

Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi Hoá 11 học kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 hóa học 11

Nội dung kiến thứcMức độ thừa nhận thứcCộng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng
TNTLTNTLTNTL

Chương 5: Hiđrocacbon no

- cách làm chung, đồng phân mạch cacbon, đặc điểm kết cấu phân tử với danh pháp.

- đặc điểm hoá học (phản ứng thế, bội nghịch ứng cháy, bội phản ứng bóc tách hiđro,

- xác định công thức phân tử, viết công thức cấu trúc và call tên.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

1

3,0 (30%)

Chương 6: Hidrocacbon ko no

- tính chất hoá học : phản ứng cùng brom vào dung dịch, cộng hiđro, cùng HX theo nguyên tắc Mac-côp-nhi-côp; bội phản ứng trùng phù hợp ; bội nghịch ứng oxi hoá.

- xác định công thức phân tử, viết bí quyết cấu tạo, hotline tên anken.

- Tính thành phần xác suất về thể tích trong các thành phần hỗn hợp khí tất cả một anken thế thể.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

2,0 (20%)

Chương 7: Hidrocacbon thơm, mối cung cấp hidrocacbon thiên nhiên, khối hệ thống hóa về hidrocacbon

- cấu tạo phân tử, hàng đồng đẳng của benzen

- Viết được các phương trình hoá học tập biểu diễn đặc điểm hoá học tập của benzen, áp dụng quy tắc thế để tham dự đoán sản phẩm phản ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 8 : Dẫn xuất halogen. Ancol. Phenol

- đặc thù hoá học: phản ứng oxi hoá ancol bậc I thành anđehit,

- Tính khối lượng phenol thâm nhập và tạo nên thành trong bội nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

2

Số điểm

0,5

0,5

1,0 (10%)

Chương 9: Anđehit. Xeton. Axit cacboxylic

- Đặc điểm kết cấu phân tử của anđehit.

- đặc điểm hoá học tập của axit cacboxylic

- Tính trọng lượng hoặc nồng độ hỗn hợp axit trong phản nghịch ứng.

Số câu hỏi

1

1

1

3

Số điểm

0,5

0,5

2

3,0 (30%)

Tổng số câu

Tổng số điểm

3

1,5

(15%)

5

2,5

(25%)

2

1,0

(10%)

3

5,0

(50%)

13

10,0

(100%)


Đề thi học kì 2 lớp 11 môn Hóa

Phần I: Trắc nghiệm khả quan (5 điểm)

Câu 1. Tính hóa học hoá học đặc trưng của ankan là

A. Bội phản ứng thế.

B. Bội phản ứng tách

C. Bội nghịch ứng phân huỷ.

D. Phản nghịch ứng cộng.

Câu 2. Đốt cháy một hiđrôcacbon A nhận được 17,6 gam CO2 cùng 9,0 gam H2O. Xác minh dãy đồng đẳng của A?

A. Ankin.

B. Ankađien.

C. Anken.

D. Ankan.

Câu 3. Khi mang đến anken CH2= CH-CH3 tính năng với HCl thu được sản phẩm chính

A. CH3-CH2-CH2OH

B. CH3- CH2-CH2Cl

C. CH3-CH(Cl)-CH3

D. CH3-CH(OH)CH3

Câu 4. Đốt cháy trọn vẹn 2 Hidro cacbon X, Y tiếp tục trong dãy đồng đẳng nhận được 8,4 lít CO2 (đktc) cùng 6,75g H2O. X, Y thuộc dãy đồng đẳng sau đây:

A. Aren

B. Ankan

C. Anken

D. Ankin

Câu 5. Ứng với bí quyết phân tử C8H10 tất cả bao nhiêu đồng phân hiđrocacbon thơm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 6. bội phản ứng của benzen với hóa học nào tiếp sau đây gọi là phản bội ứng nitro hóa ?

A. HNO3 đ/H2SO4 đ

B. HNO2 đ /H2SO4 đ

C. HNO3 loãng/H2SO4đ

D. HNO3 đ

Câu 7. khi oxi hóa ancol A bởi CuO, nhiệt độ độ, chiếm được andehit, vậy ancol A là:

A. Ancol bậc 1

B. Ancol bậc 2

C. Ancol bậc 1 hoặc ancol bậc 2

D. Ancol bậc 3

Câu 8. mang lại 11 gam hỗn hợp có 2 rượu solo chức tác dụng hết cùng với natri kim loại thu được 3,36 lít hidro (đktc). Cân nặng phân tử vừa phải của 2 rượu là:


A. 36,7

B. 48,8

C. 73,3

D. 32,7

Câu 9. Andehit là hợp hóa học hưu cơ:

A. Chỉ gồm tính Oxi hoá

B. Chỉ gồm tính khử

C. Chỉ gồm tính axit

D. Vừa tất cả tính Oxi hoá, vừa gồm tính khử

Câu 10. Đun rét 3 gam axít axetic với lượng dư ancol etylic (có H2SO4 đặc làm xúc tác), công suất phản ứng 75%. Trọng lượng este chiếm được là:

A. 2,2gam

B. 3,3gam

C. 6,6gam

D. 4,4gam

Phần II: tự luận (5 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Từ metan (các chất vô cơ và đk phản ứng có đủ), hãy viết các phản ứng điều chế nhựa PVC (poli vinyl clorua) ?

Câu 2. ( 2 điểm)

Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp bao gồm 2 ankin là đồng đẳng liên tiếp bởi oxi dư, sau phản nghịch ứng chiếm được 24,64 lít khí CO2 (đktc) với 14,4 gam H2O . Xác minh công thức phân tử, viết CTCT những ankin. Call tên.

Câu 3

Chia tất cả hổn hợp A tất cả axit axetic và ancol etylic thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho chức năng với na (dư) thu được 3,36 lít H2 (đktc). Để th-nc hết phần 2 cần 200 ml hỗn hợp NaOH 1M.

a. Viết những phản ứng xảy ra?

b. Tính % trọng lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu ?

Đáp án đề thi học kì 2 chất hóa học 11

Phần I: trắc nghiệm một cách khách quan (mỗi câu vấn đáp đúng được 0,5 điểm)

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

C

C

C

A

A

A

D

B

....................

Đề thi Hoá 11 học tập kì hai năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 chất hóa học 11

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1. Ankin C6H10 bao gồm bao nhiêu đồng phân phản nghịch ứng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo nên kết tủa?

A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Câu 2. Cho sơ đồ: C6H6 → X → Y → C6H5OH. Hóa học Y là


A. C6H5Cl

B. C6H5ONa

C. C6H5CH3

D. C6H5CHO

Câu 3. Dãy những chất có ánh nắng mặt trời sôi tăng cao là

A. CH3COOH, CH3CHO, C2H5OH, C2H6

B. CH3CHO, C2H5OH, C2H6, CH3COOH

C. C2H6, CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

D. C2H6, C2H5OH, CH3CHO, CH3COOH

Câu 4. Khi cho 2-metylbut-2-en làm phản ứng cộng với HCl thì thành phầm chính thu được mang tên là

A. 2-clo-2-metylbutan

B. 2-metyl-2-clo butan

C. 2-clo-3-metylbutan

D. 3-clo-2-metylbutan

Câu 5. Tất cả hổn hợp X tất cả metan cùng anken, mang lại 5,6 lít X qua hỗn hợp brom dư thấy trọng lượng bình brom tăng 7,28 gam và bao gồm 2,688 lít khí bay ra (đktc). CTPT của anken là:

A. C2H4

B. C5H10.

C. C3H6.

D. C4H8.

Câu 6. Hàng gồm những chất đều tác dụng với ancol etylic là

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CH3CO)2O.

Câu 7. Khi cho 2-metylbutan công dụng với clo (ánh sáng, tỉ lệ thành phần 1:1) thì nhận được bao nhiêu sản phẩm thế monoclo?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 8. Cho đôi mươi gam hỗn hợp fomalin 33% công dụng với AgNO3/NH3 dư thì lượng kết tủa là

A. 144 gam.

B. 95,04 gam.

C. 47,52 gam.

D. 118,8 gam.

Câu 9. C5H10O2 tất cả bao nhiêu đồng phân axit?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Câu 10. bội nghịch ứng nào dưới đây không xảy ra:

A. Benzen + Cl2 (as).

B. Benzen + H2 (Ni, p, to).

C. Benzen + HNO3 (đ) /H2SO4 (đ).

D. Benzen + Br2 (dd).

Câu 11: mang lại 8,7 gam anđehit X tác dụng hoàn toàn với lượng dung dịch AgNO3/NH3 (dư) được 64,8 gam Ag. X có công thức phân tử là

A C3H4O.

B C2H2O2.

C CH2O.

D C2H4O.

Câu 12: Axit axetic (CH3COOH) công dụng được với toàn bộ các chất trong hàng nào sau đây?

A Cu, C2H5OH, dd Na2CO3.

B Cu, dd Na2CO3, CH3OH.

C Mg, Ag, dd Na2CO3.

D Mg, dd Na2CO3, CH3OH

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1. Viết những phương trình làm phản ứng xảy ra trong sơ thiết bị sau:

C2H2 → C2H4 ↔ C2H5OH ↔ CH3CH=O → CH3COOH.

Bài 2. trình diễn cách phân biệt các chất riêng biệt: C2H5OH, C6H5OH, CH3CHO, CH3COOH?

Bài 3. Dẫn 8,94 lit hỗn hợp khí X bao gồm propan, propilen và propin qua hỗn hợp nước brom dư, thấy trọng lượng bình đựng brom tăng thêm m gam và còn 2,8 lit một khí thoát ra. Nếu như dẫn toàn thể khí X ngơi nghỉ trên qua hỗn hợp AgNO3/NH3 thì tạo nên 22,05 gam kết tủa. Tính m và xác suất thể tích của từng khí trong X (biết các khí đo làm việc đktc).


Bài 4: đến 26,8 gam tất cả hổn hợp X bao gồm ancol Êtylic cùng 1 axít cacboxylic mạch hở no đối kháng chức công dụng với na dư thì xuất hiện 4,48 lít khí (đkc) . Mặc khác cũng lượng láo hợp lúc đầu khi tác dụng với một lạng dư hỗn hợp Na2CO3 thi xuất hiện 3,36 lít khí (đkc).

1/ Xác định cân nặng mỗi chất trong lếu hợp lúc đầu (1,5đ)

2/ xác định công thức cấu tạo của axít . ( 0,5đ)

3/ Nếu đun nóng lượng hỗn hợp X lúc đầu với H2SO4 thì sau khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thu được 7,65gam este. Tính hiệu suất phản ứng này? (1đ)

Đáp án đề thi học tập kì 2 chất hóa học 11

Phần 1. Thắc mắc trắc nghiệm

1B2B3C4A5D6A
7C8B9C10D11B12D

Phần 2. Thắc mắc tự luận

Câu 1.

C2H2 + H2

*
C2H4

C2H4 + H2O → C2H5OH

C2H5OH

*
C2H4 + H2O

C2H5OH + CuO

*
CH3CHO + Cu + H2O

CH3CHO + H2 → C2H5OH

CH3CHO + O2

*
CH3COOH

Câu 2.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương 2 Có Đáp Án, Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương 2: Nito

Cách 1

Trích mẫu mã thử và đánh số thiết bị tự

Thuốc demo để nhận ra các hóa chất ở đấy là AgNO3/NH3 và quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận ra được CH3COOH làm cho quỳ tím thay đổi màu sắc đỏ

Các chấtcòn lại cho tác dụng với AgNO3/NH3

C2H5OH không phản ứng với AgNO3/NH3

Phản ứng lộ diện tạo kết tủa white thì chất thuở đầu C6H5OH

C6H5OH + 2(Ag(NH3)2)OH → C6H6O2 + 2Ag + 4NH3 + H2O

Phản ứng xuất hiện tạo kết tủa trắng bạc đãi bám vào ống nghiệm CH3CHO

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → CH3COONH4 + 2NH4NO3 + 2Ag

Cách 2.

Trích mẫu mã thử cùng đánh số thứ tự

Thuốc test để nhận thấy các hóa chất ở đây là dung dịch Brom, CuO với quỳ tím

Dùng quỳ tím để nhận biết được dung dịch CH3COOH là axit làm quỳ tím hóa đỏ

Sử dụng dung dịch Brom để nhấn biết

C6H5OH làm phản ứng Brom

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr

Không phản bội ứng là 2 chất còn lại CH3CHO, C2H5OH

Dùng CuO để phân biệt C2H5OH

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

Câu 3.

Vpropan = 2,8 l => npropan = 2,8/22,4 = 0,125 (mol)

n kết tủa = npropin = 22,05/147 = 0,15 (mol)

nX = 8,94/22,4 = 0,4 (mol)

=> npropile = 0,4 - 0,125 - 0,15 = 0,125 (mol)

nBr2 pư = npropilen + 2npropin = 0,425 (mol)

=> m = 0,425.160 = 68 gam

%Vpropan = 0,125/0,4.100 = 31,25%

%V propilen = 0,125/0,4.100 = 31,25%

% Vpropin = 0,15/0,4.100 = 37,5%

Câu 4.

Gọi công thức cấu trúc của axít cacboxylic mạch hở no 1-1 chức là CnH2n + 1COOH (n ≥ 0)