Câu 4: yếu tắc X thuộc chu kì 3, đội IIA trong bảng tuần hoàn. Ở trạng thái cơ bản, số lớp electron của X là?

A.

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 10 học kì 1 trắc nghiệm

1. B. 3.

C. 4. D. 2.

Câu 5: Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4. Oxit cao nhất của nó cất 53,33% oxi về khối lượng. Nguyên tố đó là:

A. C B. ham mê

C. As D. Sb

Câu 6: mang lại 4,4 g tất cả hổn hợp 2 sắt kẽm kim loại nhóm IIA thuộc nhị chu kì tiếp tục với dung dịch HCl dư mang lại 3,36 lít khí H2(đktc). Hai kim loại là?

A. Ca, Sr B. Be, Mg

C. Mg, Ca D. Sr, Ba

Câu 7: Độ âm năng lượng điện là:

A. kĩ năng nhường electron của nguyên tử đến nguyên tử khác.

B. khả năng tham gia phản ứng dạn dĩ hay yếu.

C. kĩ năng nhường protroncủa nguyên tử này mang đến nguyên tử khác.

D. kỹ năng hút electron của nguyên tử trong phân tử.

Câu 8: Số oxi hóa của diêm sinh trong SO2 bằng?

A. +2. B. +6.

C. - 2. D. +4.

Câu 9: thông số kỹ thuật electron của nguyên tử yếu tắc X là 1s22s22p63s23p4. Số hiệu nguyên tử của X là?

A. 14. B. 32.

C. 16. D. 8.

Câu 10: Nguyên tử khối vừa phải của yếu tắc R là 79,91. R gồm 2 đồng vị. Biết 79R chiếm phần 54,5%, Nguyên tử khối của đồng vị còn sót lại có quý hiếm nào ?

A. 80 B. 82

C. 81 D. 85

Câu 11: Nguyên tố hóa học là?

A. phần đa nguyên tử tất cả cùng số khối.

B. những nguyên tử bao gồm cùng điện tích hạt nhân.

C. các nguyên tử tất cả cùng số electron, proton, notron.

 D. mọi nguyên tử gồm cùng số electron, notron.

Câu 12: chất nào sau đây chứa liên kết ion? (Cho quý hiếm độ âm điện của các nguyên tố như sau: N = 3,04; C = 2,55; H = 2,20; K = 0,82 ; Cl = 3,16)

A. KCl. B. CH4.

C. NH3. D. N2.

Câu 13: cho những hidroxit: Mg(OH)2, Al(OH)3, KOH, NaOH. Dãy nào được thu xếp theo chiều tăng dần đều tính bazơ của chúng ?

A. KOH 32.

B. Al(OH)32.

C. Mg(OH)2332

Câu 14: Nguyên tử kali bao gồm 19 proton, 19 electron và đôi mươi nơtron. Số khối của nguyên tử kali là

A. 20. B. 39.

C. 38. D. 19.

Câu 15: Phân lớp 3p gồm số electron về tối đa là ?

A. 10. B. 18.

C. 6. D. 2.

Câu 16: Nguyên tử của nhân tố X gồm tổng số phân tử là 40. Tổng thể hạt mang điện nhiều hơn nữa tổng số phân tử không mang điện là 12 hạt. Yếu tố X có số khối là :

A. 27 B. 23

C. 28 D. 26

Câu 17: hàng gồm các ion X+, Y- với nguyên tử Z đa số có cấu hình electron 1s22s22p6 là:

A. Na+, F-, Ne.

B. Li+, F-, Ne.

C. Na+, Cl-, Ar.

 D. K+, Cl-, Ar.

Câu 18: cộng hoá trị của 1 nguyên tố là:

A. Số e tham gia links của nguyên tử của nhân tố đó.

B. Số máy tự đội của nguyên tử.

C. Hoá trị cao nhất của nguyên tố.

D. Số links của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử.

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Câu 1: (1,5 điểm) Lập phương trình phản nghịch ứng oxi hoá- khử sau (cân bằng phương trình theo phương pháp thăng bằng electron), xác định chất oxi hoá, chất khử ?

a. Cu + H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + H2O.

b. FexOy + HNO3→ Fe(NO3)3 + NnOm + H2O.

Câu 2: (2,5 điểm) đến 7,04 gam tất cả hổn hợp X tất cả hai kim loại A, B cùng thuộc team IIA cùng ở nhì chu kỳ liên tiếp nhau công dụng hết với dung dịch HCl 7,3% (lấy dư 10% so với lượng bắt buộc phản ứng) thu được hỗn hợp Y và 4,48 lít khí hiđro (đktc).

a. xác minh tên của 2 sắt kẽm kim loại A, B.

b. Tính khối lượng dung dịch HCl ban sơ đã dùng.

c. Tính mật độ % của những chất trong hỗn hợp Y.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

A

C

C

B

B

6

7

8

9

10

C

D

D

C

C

11

12

13

14

15

B

S

D

B

C

16

17

18

 

A

A

D

II. PHẦN TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

Câu 1:

a. Cu + 2H2SO4 đặc → CuSO4 + SO2 + 2H2O

b. (5n-2m)FexOy + (18nx-6mx-2ny)HNO3→ (5nx-2mx)Fe(NO3)3 + (3x-2y)NnOm + (9nx-3mx-ny)H2O

Câu 2. 

a. Gọi công thức chung 2 sắt kẽm kim loại là M.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Hóa 12 Chương 1 + 2 Chương 1: Este, Lipit Có Đáp Án Hay Nhất

M + 2HCl → MCl2 + H2

Ta thấy: nKL = nH2 = 4,48 : 22,4 = 0,2 mol

=> 24 (Mg) tb = 7,04 : 0,2 = 35,2 HClpư = 2nH2 = 0,2.2 = 0,4 mol

Do lượng HCl đã sử dụng dư 10% so với lượng bội nghịch ứng yêu cầu lượng HCl dư là: nHCl dư = 0,4.10% = 0,04 mol

=> nHCl bđ = nHCl pư + nHCl dư = 0,4 + 0,04 = 0,44 mol

=> mHCl bđ = 0,44.36,5 = 16,06 gam

Khối lượng dung dịch HCl đã cần sử dụng là: 

(m_ extdd,HCl = dfracm_HClC\% .100\% )(,= dfrac16,06.100\% 7,3\% = 220(g))

c. Đặt số mol của Mg với Ca thứu tự là x với y (mol)

- khối lượng hỗn hợp: 24x + 40y = 7,04 (1)

- Số mol láo hợp: x + y = 0,2 (2)

Giải (1) và (2) thu được x = 0,06 cùng y = 0,14

=> nMgCl2 = nMg = 0,06 mol

=> nCaCl2 = nCa = 0,14 mol

Khối lượng hỗn hợp sau bội nghịch ứng:

BTKL: m dd sau phản bội ứng = mKL + mdd HCl đã cần sử dụng – mH2 = 7,04 + 220 – 0,2.2 = 226,64 (g)

Dung dịch Y sau làm phản ứng gồm: MgCl2 (0,06 mol); CaCl2 (0,14 mol) cùng HCl dư (0,04 mol)

(eqalign và C\% _MgCl_2 = 0,06.95 over 226,64.100\% = 2,515\% cr và C\% _CaCl_2 = 0,14.111 over 226,64.100\% = 6,857\% cr và C\% _HCl = 0,04.36,5 over 226,64.100\% = 0,644\% cr )