Đề thi học kì 1 Hóa 12 năm 2021 - 2022 bao gồm 4 đề kiểm tra unique cuối kì 1 có đáp án chi tiết kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi hóa học kì 1 lớp 12

Đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Hóa học được biên soạn với cấu trúc đề siêu đa dạng, tất cả cả từ bỏ luận 100% với đề trắc nghiệm 100%, bám sát đít nội dung lịch trình học vào sách giáo khoa. Thông qua bộ đề thi học kì 1 lớp 12 môn Hóa quý thầy cô và những em học viên có thêm nhiều tư liệu ôn tập củng cố kiến thức và kỹ năng luyện giải đề sẵn sàng sẵn sàng đến kì thi sắp tới tới. Vậy sau đấy là nội dung chi tiết đề thi HK1 Hóa 12, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.


Đề thi học tập kì 1 Hóa 12 năm 2021


Ma trận đề thi học kì 1 Hóa 12


SỞ GD&ĐT………….TRƯỜNG…………..

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: HÓA HỌC LỚP 12

Thời gian làm cho bài: 45 phút ( câu trắc nghiệm)

Nội dung con kiến thức

Biết

Hiểu

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

Tổng

Este – Lipit 3 (1đ)2 (0,66đ)1 (0,33đ)6
Cacbohiđrat3 (1đ)2 (0,66đ)5
Amin – Amino axit – Protein 3 (1đ)2 (0,66đ)1 (0,33đ)6
Polime – vật tư polime3 (1đ)2 (0,66đ)5
Đại cương kim loại3 (1đ)1 (0,33đ)1 (0,33đ)5
Tổng hợp hữu cơ2 (0,66đ)1 (0,33đ)3
Cộng50%30%10%10%30 (100%)

Đề thi học tập kì 1 Hóa 12

Câu 1: Trùng thích hợp 5,6 lít C2H4 (đktc). Công suất phản ứng là 90% thì cân nặng polime thu được là

A. 7,3gam.

B. 4,3gam.

C. 5,3gam.

D. 6,3 gam.

Câu 2: Polime nào tiếp sau đây thuộc nhiều loại polime thiên nhiên?

A. Poli(vinyl clorua).


B. Tơ nitron.

C. Tơ tằm.

D. Tơ nilon -6,6.

Câu 3: chất nào dưới đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Tinh bột.

B. Saccarozơ.

C. Protein.

D. Glucozơ.

Câu 4: Một hỗn hợp A bao gồm 2 este 1-1 chức, mạch hở X, Y (MX Y). Đun rét 12,5 gam tất cả hổn hợp A với cùng 1 lượng dung dịch NaOH đầy đủ thu được 7,6 gam các thành phần hỗn hợp B (gồm 2 ancol no, 1-1 chức có cân nặng phân tử hơn yếu nhau 14 đvC) và hỗn hợp hai muối Z. Đốt cháy 7,6 gam B nhận được 7,84 lít khí CO2 (đktc) và 9 gam H2O. Phần trăm khối lượng của X, Y trong hỗn hợp A lần lượt là

A. 59,2%; 40,8%.

B. 40,8%; 59,2%.

C. 66,67%; 33,33%.

D. 50%; 50%.

Câu 5: Một một số loại polietilen có phân tử khối là 50000. Thông số polime hóa trung bình của một số loại polietilen kia là

A. 1230.

B. 920.

C. 1786.

D. 1529.

Câu 6: Đồng phân của glucozơ là

A. Tinh bột.

B. xenlulozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ.

Câu 7: hỗn hợp không làm thay đổi màu sắc quỳ tím là

A. Metyl amin.

B. alanin.

C. axit glutamic.

D. lysin.

Câu 8: Thuốc thử được dùng làm phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

A. Dung dịch NaCl.

B. dung dịch NaOH.

C. Cu(OH)2trong môi trường thiên nhiên kiềm.

D. dung dịch HCl.

Câu 9: Xét sơ đồ: Glyxin A X .X có cấu tạo là

A. H2NCH2COONa.

B. ClH3NCH2COOH.

C. ClH3NCH2COONa.


D. H2NCH2COOH.

Câu 10: Poli(vinyl clorua) gồm công thức là

A. (-CH2-CHCl-)n

B. (-CH2-CHBr-)n.

C. (-CH2-CHF-)n.

D. (-CH2-CH2-)n.

Câu 11: đến một mẩu mãng cầu vào dung dịch CuSO4, hiện tượng xẩy ra là

A. Có khí bay ra, lộ diện kết tủa xanh, kết tủa ko tan.

B. Bao gồm khí bay ra, lộ diện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan.

C. Hỗn hợp mất màu sắc xanh, xuất hiện Cu màu sắc đỏ.

D. dung dịch tất cả màu xanh, xuất hiện Cu màu đỏ.

Câu 12: Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 80%. Lấy toàn bộ khí CO2 nhận được cho tính năng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 33,75 gam.

B. 27,0 gam.

C. 22,5 gam.

D. 67,5 gam.

Câu 13: Để chứng minh tính hóa học lưỡng tính của glyxin (H2N-CH2-COOH) ta cho glyxin công dụng với cặp chất nào sau đây?

A. Hỗn hợp Br2và kim loại Na.

B. Dung dịch NaOH cùng dung dịch HCl.

C. hỗn hợp NaOH cùng dung dịch NaCl.

D. Dung dịch HCl với dung dịch NaCl.

Câu 14: mang lại m(g) các thành phần hỗn hợp 2 aminoaxit (phân tử chỉ cất 1 đội - COOH với 1 nhóm - NH2) tính năng với 100 ml dung dịch HCl 2M được dung dịch X. Để làm phản ứng vừa hết với các chất vào X yêu cầu dùng 200(g) hỗn hợp NaOH 8,4% được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được 34,37(g) chất rắn khan. Quý giá m là

A. 19,8.

B. 11,7.

C. 17,83.

D. 71,1.

Câu 15: Hợp chất X có công thức cấu trúc CH3COOC2H5. Tên gọi của X là

A. Metyl propionat.

B. metyl axetat

C. etyl propionat.

D. etyl axetat.

Câu 16: Hợp chất X là 1 trong những - aminoaxit. Cho 0,01 mol X tác dụng vừa đầy đủ với 80ml dung dịch HCl 0,125M. Kế tiếp cô cạn dung dịch thu được 1,875g muối. Cân nặng phân tử của X là


A. 189 đvC.

B. 145 đvC.

C. 149 đvC.

D. 151 đvC.

Câu 17: mang lại 12 gam hỗn hợp X gồm fe và Cu vào hỗn hợp HCl dư sau phản ứng thấy thoát ra 2,24 lít khí H2(đktc). Khối lượng của Cu vào hỗn hợp là

A. 11,2 gam.

B. 6,4 gam.

C. 5,6 gam.

D. 0,64 gam.

Câu 18: Polime nào tiếp sau đây có kết cấu mạch phân nhánh?

A. Polietilen.

B. Amilopectin.

C. Poli(vinyl clorua).

D. Xenlulozơ.

Câu 19: 3 ống nghiệm đựng cha chất lỏng không màu: hỗn hợp glucozơ, anilin, hỗn hợp saccarozơ được đánh dấu ngẫu nhiên. Nhỏ từng giọt nước brom theo lần lượt vào từng ống nghiệm, thấy

- Ống nghiệm (1) thấy nước brom mất màu.

- Ống nghiệm (2) thấy nước brom mất màu sắc và tất cả kết tủa trắng.

- Ống nghiệm (3) thấy nước brom không bị mất màu.

Chất trong ống nghiệm (1), (2), (3) lần lượt là

A. Glucozơ, saccarozơ, anilin.

B. saccarozơ, glucozơ, anilin.

C. anilin, saccarozơ, glucozơ.

D. glucozơ, anilin, saccarozơ.

Câu 20: đến 7,4 gam CH3COOCH3 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là

A. 8,2.

B. 10,8.

C. 4,2.

D. 6,8.

Câu 21: mang đến 0,3 mol tristearin ((C17H35COO)3C3H5) tính năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, đun nóng, nhận được m gam glixerol. Cực hiếm của m là

A. 14,4.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 4,6.

Câu 22: Số đồng phân của amin ứng với công thức phân tử C2H7N là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 23: mang lại 3,1 gam một amin solo chức X tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 1M. Cách làm phân tử của X là

A. CH5N.

B. C3H7N.

C. C3H9N.

D. C2H5N.

Câu 24: hàng gồm những chất được xếp theo chiều tính bazơ sút dần từ bỏ trái sang đề nghị là

A. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.

B. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

C. CH3NH2, C6H5NH2, NH3

D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

Câu 25: sắt kẽm kim loại cứng duy nhất là

A. W.

B. Al.

C. Cu.

D. Cr.

Câu 26: đặc điểm vật lý nào tiếp sau đây của kim loại không cần do những electron tự do thoải mái gây ra?

A. Tính dẻo.

B. Tính dẫn điện và nhiệt.

C. Ánh kim.

D. Tính cứng.

Câu 27: Glucozơ được ứng dụng để tráng gương, tráng ruột phích. Người ta mang đến 180 gam hỗn hợp glucozơ mật độ 10% công dụng với AgNO3/NH3 dư để thực hiện phản ứng tráng bạc, lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m(g) Ag. Giá trị của m là


A. 10,8 gam.

B. 14,4 gam.

C. 21,6 gam.

D. 16,2 gam.

Câu 28: Số đồng phân este ứng với phương pháp phân tử C3H6O2 là

A. 4.

B. 3.

C. 1.

D. 2.

Câu 29: chất nào tiếp sau đây không đề xuất là este ?

A. HCOOH.

B. HCOOCH3.

C. CH3COOCH3.

D. HCOOC6H5.

Câu 30: cho các cặp oxi hoá - khử sau: Zn2+/Zn, Cu2+/Cu , Fe2+/Fe. Biết tính oxi hoá của các ion tăng dần đều theo lắp thêm tự: Zn2+, Fe2+, Cu2+, tính khử giảm dần theo trang bị tự: Zn, Fe, Cu. Trong số phản ứng hoá học sau, làm phản ứng không xẩy ra là

Fe + CuCl2.

B. Zn + CuCl2.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương 5 Có Đáp Án Hay Nhất, Trắc Nghiệm Hóa 11 Chương 5: Hidrocacbon No (P1)

C. Cu + FeCl2.

D. Zn + FeCl2

(Cho H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Ba=137; Ca=40)