Câu 1: Một học viên đã điều chế và thu khí NH3 theo sơ vật dụng sau đây, nhưng tác dụng thí nghiệm không thành công. Lí do bao gồm là:

*
 

A. NH3 ko được pha trộn từ NH4Cl cùng Ca(OH)2.

Bạn đang xem: Đề thi hóa học kì 1 lớp 11

B. NH3 ko được thu bằng phương pháp đẩy nước mà là đẩy ko khí.

C. Thí nghiệm trên xảy ra ở điều kiện thường phải không phải nhiệt độ.

D. Ống nghiệm phải kê hướng xuống chứ không hẳn hướng lên.

Câu 2: Độ dinh dưỡng của phân lân được review bằng lượng chất % của :

A. N B. K2O

C. P D. P2O5

Câu 3: Sục V lít CO2(đkc) vào 100ml dung dịch Ca(OH)2 2M nhận được 10 gam kết tủa.V có giá trị là:

A. 2,24 lít hoặc 6,72 lít.

B. 2,24 lít.

C. 6,72 lít.

D. 2,24 lít hoặc 4,48 lít.

Câu 4: Hiđroxit nào tiếp sau đây không phải là hiđroxit lưỡng tính:

A. Cr(OH)3. B. Al(OH)3 .

 C. Zn(OH)2. D. Ba(OH)2.

Câu 5: Cho đôi mươi gam Fe tác dụng với HNO3 loãng thu được thành phầm khử tốt nhất NO. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn còn dư 3,2 gam Fe. Thể tích NO thu được làm việc đktc là :

A. 2,24 lít. B. 11,2 lít.

 C. 4,48 lít. D. 6,72 lít.

Câu 6: mang lại dãy những chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4Cl, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Tất cả bao nhiêu hóa học trong hàng vừa tác dụng được với hỗn hợp HCl, vừa tính năng được với dung dịch NaOH?

A. 5. B. 2.

C. 3. D. 4.

Câu 7: mang đến N (Z = 7). Thông số kỹ thuật electron của Nitơ là?

A. 1s22s22p4.

B. 1s22s22p6. 

C. 1s22s22p3 .

D. 1s22s22p5.

Câu 8: Photpho white được bảo quản bằng cách ngâm trong:

A. benzen. B. ete. 

C. dầu hoả. D. nước.

Câu 9: “Nước đá khô” không nóng chảy mà lại thăng hoa cần được dùng làm tạo môi trường thiên nhiên lạnh cùng khô vô cùng tiện mang đến việc bảo quản thực phẩm. Nước đá khô là:

A. H2O rắn. B. CO2 rắn.

C. SO2 rắn. D. CO rắn.

Câu 10: Dẫn luồng khí teo qua tất cả hổn hợp Al2O3, CuO, MgO, Fe2O3 đun nóng, sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn là:

A. Al2O3, Cu, MgO, sắt .

 B. Al; Fe, Cu, Mg.

C. Al2O3, Cu, Mg, Fe.

D. Al2O3, Cu, MgO, Fe2O3.

Câu 11: Khi cho quỳ tím vào dung dịch HCl 0,10M thì quỳ tím đảo qua màu:

A. vàng. B. xanh.

C. trắng. D. đỏ.

Câu 12: Phân đạm giúp cho cây cải tiến và phát triển nhanh, cho những hạt, củ, quả. Hiện giờ người ta chủ yếu sử dụng đạm urê để bón mang đến cây trồng. Công thức phân tử của đạm urê là:

A. NaNO3. B. (NH2)2CO.

C. NH4NO3. D. NH4Cl.

Câu 13: Một dung dịch bao gồm nồng độ = 2,5.10-10 mol/l. Môi trường thiên nhiên của dung dịch này là:

A. Kiềm.

B. Axit.

 C. Trung tính

D. Lưỡng tính.

Câu 14: Những kim loại nào dưới đây không công dụng được với dung dịch HNO3 đặc, nguội

A. Fe, Al B. Zn, Pb

C. Mn, Ni D. Cu, Ag

Câu 15: hóa học nào sau đây không dẫn điện được?

A. Nước sinh hoạt hồ, nước mặn.

 B. Nước biển.

C. KCl rắn, khan.

 D. Dung dịch KCl vào nước.

Câu 16: hỗn hợp X có chứa a mol Na+, b mol Mg2+, c mol Cl- cùng d mol SO42-. Biểu thức nào sau đây đúng:

A. a + b = c + d.

 B.  a + 2b = c + 2d.

C. a + 2b = c + d.

 D. a + 2b = - c - 2d.

Câu 17: cho từ từ dung dịch (NH4)2SO4 vào dung dịch Ba(OH)2. Hiện nay tượng xảy ra là?

A. có kết tủa trắng.

 B. không tất cả hiện tượng.

 C. có mùi hương khai bay lên và bao gồm kết tủa trắng.

 D. có khí mùi hương khai bay lên.

Câu 18: Cho đôi mươi gam NaOH vào dung dịch cất 39,2 gam H3PO4. Hỏi muối nào được chế tạo ra thành? trọng lượng là bao nhiêu ?

A. Na3PO4: 50 gam.

B. Na2HPO4: 14,2 gam và Na3PO4: 49,2 gam.

C. Na3PO4: 50 gam cùng Na2HPO4: 22,5 gam.

 D. NaH2PO4: 36 gam và Na2HPO4: 14,2 gam.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Perceptive Là Gì ?, Từ Điển Y Khoa Anh Perceptive Là Gì

 II. PHẦN TỰ LUẬN (4 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm) Viết phương trình chất hóa học theo sơ trang bị sau, ghi rõ điều kiện (nếu có):

 

Câu 2: (2,0 điểm) Khi đến 3,32 gam hỗn hợp Fe cùng Cu công dụng hoàn toàn với 400 ml hỗn hợp HNO3 0,5M thu được 1,008 lít khí NO duy nhất (đktc).

a) Tính phần trăm cân nặng mỗi sắt kẽm kim loại trong láo hợp ban sơ ?

b) Tính độ đậm đặc mol của axit HNO3  trong dung dịch sau phản nghịch ứng ? Biết thể tích hỗn hợp không đổi.

Lời giải chi tiết

1

2

3

4

5

B

D

A

D

C

6

7

8

9

10

A

C

D

B

A

11

12

13

14

15

D

B

B

A

C

16

17

18

 

B

C

D

Câu 1:

NH3 tan rất tốt trong nước, đề nghị không được thu bằng cách thức đẩy nước

Đáp án B

Câu 2:

Độ dinh dưỡng của phân lạm được reviews bằng hàm vị % của P2O5

Đáp án D

Câu 3:

n Ca(OH)2 = 0,1 .2 = 0,2 mol

n CaCO3 = 10 : 100 = 0,1 mol

* TH1

Phương trình bội phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (1)

(1) n CaCO3 = n CO2 = 0,1 mol

V CO2 = 0,1 . 22,4 = 2,24 lit

* TH2

Phương trình bội phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O (2)

2CO2 + Ca(OH)2 → Ca(HCO3)2 (3)

(2) n CO2 = n Ca(OH)2 = n CaCO3 = 0,1 mol

(3) n Ca(OH)2 = 0,2 – 0,1 = 0,1 mol

(3) n CO2 = 2 . N Ca(OH)2 = 0,2 mol

=> V CO2 = (0,1 + 0,2) , 22,4 = 6,72 lít

Đáp án A

Câu 4:

Đáp án D

Câu 5:

m sắt phản ứng = 20 – 3,2 = 16,8 gam

n sắt = 16,8 : 56 = 0,3 mol

Sau bội nghịch ứng sắt còn dư đề nghị muối thu được là muối bột sắt (II)

Áp dụng định cơ chế bảo toàn electron:

2 . N sắt = 3 . N NO

=> 2 .0,3 = 3 . N NO

=> n NO = 0,2 mol

V NO = 0,2 . 22,4 = 4,48 lít

Đáp án C

Câu 6:

Các chất chức năng được với hỗn hợp NaOH với HCl là:

Al, NaHCO3,(NH4)2CO3, Al2O3, Zn

Đáp án A

Câu 7:

Đáp án C

Câu 8:

Photpho white được bảo quản bằng cách ngâm trong nước

Đáp án D

Câu 9:

Đáp án B

Câu 10:

CO khử được phần đa oxit sắt kẽm kim loại đứng sau Al

Đáp án A

Câu 11:

Đáp án D

Câu 12:

Đáp án B

Câu 13:

-7

=> môi trường thiên nhiên axit

Đáp án B

Câu 14:

Đáp án A

Câu 15:

Đáp án C

Câu 16:

Áp dụng định nguyên tắc bảo toàn điện tích ta có:

a + 2b = c + 2d

Đáp án B

Câu 17:

(NH4)2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2NH3 + 2H2O


=> bám mùi khai bay lên (NH3) và gồm kết tủa trắng BaSO4

Đáp án C

Câu 18:

n NaOH = đôi mươi : 40 = 0,5 mol

n H3PO4 = 39,2 : 98 = 0,4 mol

Ta bao gồm : n OH : n H3PO4 = 0,5 : 0,4 = 1,25

=> Sau bội phản ứng chất thu được là: Na2HPO4 với NaH2PO4

Ta bao gồm phương trình:

2NaOH + H3PO4 → Na2HPO4 + 2H2O (1)

NaOH + H3PO4 → NaH2PO4 + H2O (2)

Gọi số mol Na2HPO4; NaH2PO4 theo lần lượt là x, y

=> Ta có hệ phương trình:

x + y = 0,4

2x + y = 0,5

=> x = 0,1 mol; y = 0,3 mol

m Na2HPO4 = 0,1 . 142 = 14,2 gam

m NaH2PO4 = 0,3 . 120 = 36 gam

Đáp án D

II. TỰ LUẬN

Câu 1

(1) N2 + O2 (uildrel exttia lửa điện overlongrightarrow )2NO

(2) 2NO + O2 → 2NO2

(3) 4NO2 + O2 + 2H2O → 4HNO3

(4) 6HNO3 + Fe2O3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Câu 2

nHNO3 bđ = 0,4.0,5 = 0,2 mol

nNO = 1,008/22,4 = 0,045 mol

Đặt nFe = x mol cùng nCu = y mol

a) trọng lượng của các thành phần hỗn hợp là 3,32 gam buộc phải ta có: 56x + 64y = 3,32 (1)


Ta có quá trình cho – dấn e:

Fe0 – 3e → Fe+3

x → 3x (mol)

Cu0 – 2e → Cu+2

y → 2y (mol)

N+5 + 3e → N+2

0,135←0,045 (mol)

Theo định chế độ bảo toàn e ta có: 3x + 2y = 0,135 (2)

Từ (1) cùng (2) ta bao gồm hệ phương trình:

(eginarraylleft{ eginarrayl56x + 64y = 3,32\3x + 2y = 0,135endarray ight. o left{ eginarraylx = 0,025\y = 0,03endarray ight.\ o left{ eginarraylm_Fe = 0,025.56 = 1,4(g)\m_Cu = 3,32 - 1,4 = 1,92(g)endarray ight. \ o left{ eginarrayl\% m_Fe = frac1,43,32.100\% = 42,17\% \\% m_Cu = 100\% - 42,17\% = 57,83\% endarray ight.endarray)