Tổng hợp đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Hóa năm 2021 - Đề hàng đầu có câu trả lời và lí giải giải chi tiết từ team ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm biên biên soạn và phân chia sẻ. Cung cấp các em ôn luyện giải phản chiếu hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 12 học kì 1 có đáp án


Kì thi cuối học tập kì 1 sắp đến tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi chính thống gồm lời giải cụ thể của những em học sinh là khôn cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, shop chúng tôi đã dày công xem thêm thông tin Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 12 năm 2021 - Đề hàng đầu (Có đáp án) cùng với nội dung được nhận xét có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên toàn quốc, hỗ trợ những em làm cho quen với cấu tạo đề thi môn chất hóa học lớp 12 cùng nội dung kỹ năng và kiến thức thường xuất hiện. Mời những em thuộc quý thầy cô theo dõi đề trên đây.

Đề soát sổ học kì 1 Hóa 12 năm 2021 - Đề số 1

Câu 1: Kim một số loại nào sau đây tính năng được với nước ở nhiệt độ thường?

A. Fe.

B. Cu.

C. Na.

D. Ag.

Câu 2: Kim các loại có ánh sáng nóng chảy tối đa là

A. Hg.

B. Ag.

C. W.

D. Fe.

Câu 3: Chất nào tiếp sau đây thuộc các loại chất béo?

A. Natri oleat.

B. Tristearin.

C. Etyl axetat.

D. Metyl fomat.

Câu 4: Polietilen (PE) được thực hiện làm hóa học dẻo. PE được tạo nên bằng bội nghịch ứng trùng hợp hóa học nào sau đây

A. CH2=CH-CI.

B. CH2=CH-CN.

C. CH2=CH-CH3.

D. CH2=CH2.

Câu 5: Anilin tất cả công thức là

A. C6H5-NH2.

B. CH3NH2.

C. NH2-CH2-COOH.

D. NH2-CH(CH3)-COOH.

Câu 6: Công thức phân tử của etyl fomat là

A. C4H8O2.

B. C3H4O2.

C. C2H4O2.

D. C3H6O2.

Câu 7: Phương trình chất hóa học nào sau đây sai?

A. Cu + FeSO4 → fe + CuSO4.

B. Mg + Cl2 → MgCl2.

C. Mg + CuSO4 → Cu + MgSO4.

D. 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3.

Câu 8: Hợp hóa học nào dưới đây thuộc các loại amino axit ?

A. C2H5NH2.

B. CH3COOC2H5.

C. NH2CH2COOH.

D. HCOONH4.

Câu 9: Trong những ion sau đây, ion nào có tính oxi hóa to gan lớn mật nhất?

A. Ca2+.

B. Zn2+.

C. Ag+.

D. Cu2+.

Câu 10: Kim một số loại nào sau đây không tan trong hỗn hợp HCl?

A. Al.

B. Cu.

C. Zn.

D. Mg.

Câu 11: Glucozơ thuộc các loại monosaccarit, nó được dùng làm dung dịch tăng lực cho tất cả những người già, trẻ nhỏ và tín đồ ốm. Glucozơ gồm công thức là

A. C12H22O11.

B. (C6H10O5)n.

C. C6H14O6.

D. C6H12O6.

Câu 12: Cho những kim các loại sau: Na, K, Fe, Mg. Sắt kẽm kim loại có tính khử mạnh mẽ nhất là?

A. Na.

B. Mg.

C. K.

D. Fe.

Câu 13: Trong thành phần chất nào tiếp sau đây có yếu tố nitơ?

A. Metylamin.

B. Glucozơ.

C. Etyl axetat.

D. Tinh bột.

Câu 14: Cho m gam Fe chức năng hoàn toàn với lượng dư hỗn hợp HCl nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Quý giá của m là

A. 5,6.

B. 2,8.

C. 8,4.

D. 11,2.

Câu 15: Thủy phân este nào tiếp sau đây (trong hỗn hợp NaOH vừa đủ) chiếm được natri axetat với ancol?

A. HCOOCH3.

B. HCOOC2H5.

C. C2H3COOCH3.

D. CH3COOCH3.

Câu 16: Polime nào sau đây thuộc nhiều loại polime thiên nhiên?

A. Polistiren.

B. Polietilen.

C. Polipropilen.

D. Tinh bột.

Câu 17: Cho y gam sắt kẽm kim loại M vào hỗn hợp Fe2(SO4)3 dư, sau phản nghịch ứng hoàn toàn trọng lượng phần dung dịch tăng thêm y gam. Sắt kẽm kim loại M là

A. Ba.

B. Cu.

C. K.

D. Ag.

Câu 18: Phát biểu nào dưới đây đúng?

A. PVC được điều chế bởi phản ứng trùng hợp.

B. Tơ visco thuộc nhiều loại tơ tổng hợp.

C. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

D. Tơ tằm thuộc loại tơ nhân tạo.

Câu 19:Thủy ngân dễ cất cánh hơi và hết sức độc. Giả dụ chẳng may làm vỡ nhiệt kế thủy ngân thì dùng chất nào sau đây để khử độc thủy ngân?

A. Bột lưu giữ huỳnh.

B. Bột than.

C. Nước.

D. Bột sắt.

Câu 20: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Những hệ số a, b, c, d, e là hồ hết số nguyên, buổi tối giản. Tổng (a + b) bằng

A. 5.

B. 4.

C. 8.

D. 6.

Câu 21: Phân tử khối của peptit Ala-Ala-Ala là

A. 249.

B. 189.

C. 267.

D. 231.

Câu 22: Dung dịch chất nào dưới đây làm quỳ tím đưa sang color xanh?

A. Glyxin.

B. Axit glutamic.

C. Etylamin.

D. Alanin.

Câu 23: Thực hiện phản ứng tráng bạc trọn vẹn dung dịch đựng 18,0 gam glucozơ, thu được buổi tối đa m gam Ag. Cực hiếm của m là

A. 10,8.

B. 5,4.

C. 32,4.

D. 21,6.

Câu 24: Thí nghiệm nào tiếp sau đây thu được muối bột sắt (III) sau khoản thời gian phản ứng kết thúc?

A. Mang đến FeO vào hỗn hợp H2SO4 loãng, dư.

B. đến Fe vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư.

C. Mang lại Fe vào dung dịch HCl dư.

D. đến Fe(OH)2 vào dung dịch HCl.

Câu 25: Xà chống hóa trọn vẹn 0,1 mol chất mập X nhận được glixerol và tất cả hổn hợp muối bao gồm 30,6 gam C17H35COONa cùng 60,8 gam C17H33COONa. Mang đến 17,72 gam X chức năng với lượng dư hỗn hợp nước brom, số mol brom buổi tối đa bội phản ứng là

A. 0,02.

B. 0,20.

C. 0,40.

D. 0,04.

Câu 26: Có 2 kim loại X, Y thỏa mãn các đặc điểm sau:


Kim các loại X, Y lần lượt là

A. Mg, Cu.

B. Cu, Mg.

C. Fe, Mg.

D. Al, Fe.

Câu 27: Hòa tan hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp X gồm Al, Cu và FeS vào dung dịch đựng 0,32 mol H2SO4 (đặc), đun nóng, thu được hỗn hợp Y (chất chảy chỉ gồm các muối trung hòa) với 0,24 mol SO2 (là hóa học khí duy nhất). Mang đến 0,25 mol NaOH phản ứng không còn với dung dịch Y, thu được 7,63 gam kết tủa. Quý hiếm của m là

A. 5,61.

B. 4,66.

C. 5,44.

D. 5,34.

Câu 28: Lên men m gam tinh bột để tiếp tế ancol etylic (hiệu suất cả quá trình là 80%). Cục bộ lượng CO2 sinh ra hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch nước vôi vào dư chiếm được 40,0 gam kết tủa. Quý giá của m là

A. 40,50.

B. 25,92.

C. 45,00.

D. 28,80.

Câu 29: Thủy phân trọn vẹn m gam este đơn chức X trong dung dịch NaOH vừa đủ. Sau bội nghịch ứng chiếm được 8,2 gam muối cùng 4,6 gam ancol etylic. Cực hiếm của m là

A. 12,80.

B. 8,80.

C. 7,40.

D. 7,20.

Câu 30: Cho các phát biểu sau:

(a) vào công nghiệp, saccarozơ được chuyển trở thành glucozơ dùng làm tráng gương, tráng ruột phích.

(b) Phân tử Val-Ala có 8 nguyên tử cacbon.

(c) Saccarozơ gia nhập phản ứng thủy phân trong môi trường thiên nhiên kiềm.

(d) hỗn hợp anbumin phản ứng cùng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm.

(e) Xenlulozơ là thành phần chính khiến cho lớp màng tế bào thực vật, là cỗ khung của cây cối.

Số phát biểu đúng là

A. 5.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

Câu 31: Cho sắt kẽm kim loại Fe lần lượt phản nghịch ứng với các dung dịch: FeCl2, Cu(NO3)2, AgNO3, NaCl. Số trường hợp gồm phản ứng hóa học xảy ra là

A. 1.

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 32: Cho 19,5 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm glyxin và etylamin tính năng vừa đầy đủ với 200 ml hỗn hợp NaOH 1,0M. Phương diện khác, nếu mang lại 19,5 gam X công dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1,0M, chiếm được m gam muối. Quý giá của V và m theo lần lượt là

A. 300 cùng 23,90.

B. 200 với 26,80.

C. 200 cùng 23,15.

D. 300 cùng 30,45.

Câu 33: Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, quan gần kề thấy hiện tượng kỳ lạ gì?

A. Thanh fe có màu trắng và hỗn hợp nhạt dần dần màu xanh.

B. Thanh fe có red color và dung dịch nhạt dần dần màu xanh.

C. Thanh sắt có màu đỏ và dung dịch dần bao gồm màu xanh.

D. Thanh sắt có white color xám cùng dung dịch nhạt dần dần màu xanh.

Câu 34: Cho vào ống thử 3 - 4 giọt hỗn hợp CuSO4 5% với 2 ml dung dịch NaOH 10%. Rung lắc nhẹ, gạn dồn phần dung dịch, lưu lại kết tủa Cu(OH)2. Tiếp tục bé dại 2 ml dung dịch hóa học X nồng độ 1% vào ống nghiệm, nhấp lên xuống nhẹ, nhận được dung dịch greed color lam. X bắt buộc là

A. Glucozơ.

B. Fructozơ.

C. Saccarozơ.

D. Metanol.

Câu 35: Cho 3,36 gam bột sắt vào 300 ml hỗn hợp CuSO4 0,05M. Sau thời điểm các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X với m gam hóa học rắn Y. Quý hiếm của m là

A. 0,96.

B. 5,76.

C. 3,48.

D. 2,52.

Câu 36: Đốt cháy 5,64 gam láo lếu hợp bao gồm Mg, Al trong khí Cl2 dư. Sau khi các bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn, nhận được 25,52 gam hỗn hợp muối. Thể tích khí Cl2 (đktc) đã phản ứng là

A. 12,544 lít.

B. 4,928 lít.

C. 6,272 lít.

D. 3,136 lít.

Câu 37: Cho 39 gam sắt kẽm kim loại Kali vào 362 gam nước thu được hỗn hợp X. Nồng độ xác suất của chất tan trong hỗn hợp X là

A. 10,00%.

B. 14,00%.

C. 9,75%.

D. 13,96%.

Câu 38: Một α-amino axit X (trong phân tử có một tổ -NH2 và một đội -COOH). Mang đến 21,36 gam X bội phản ứng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được dung dịch đựng 26,64 gam muối. Cách làm của X là

A. H2N-CH(C2H5)-COOH.

B. H2N-CH(CH3)-COOH.

C. H2N-CH2-COOH.

D. H2N-(CH2)2-COOH.

Câu 39: Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư nhận được m gam muối. Quý hiếm của m là

A. 16,8.

B. 20,8.

C. 18,6.

D. 20,6.

Câu 40: Đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp E bao gồm hai este mạch hở X với Y (đều tạo bởi vì axit cacboxylic và ancol, MX Y 2. Mang lại m gam E tác dụng vừa đầy đủ với hỗn hợp NaOH, nhận được một ancol Z với 6,76 gam tất cả hổn hợp muối. Cho toàn thể Z chức năng với mãng cầu dư, nhận được 1,12 lít khí H2. Phần trăm khối lượng của X vào E là

A. 44,30%.

B. 74,50%.

C. 60,40%.

D. 50,34%.

Đáp án đề thi chất hóa học kì 1 lớp 12 năm 2021 - Đề số 1

Câu 1: Đáp án C

Na là sắt kẽm kim loại kiềm nên chức năng được cùng với nước ở ngay ánh nắng mặt trời thường.

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑

Câu 2: Đáp án C

W có nhiệt độ nóng chảy cao nhất (3410oC).

Câu 3: Đáp án B

Chất béo là Trieste của glixerol với axit béo.

Câu 4: Đáp án D

PE được tạo ra bằng bội nghịch ứng trùng vừa lòng etilen (CH2 = CH2).

Câu 5: Đáp án A

Anilin: C6H5 – NH2.

Câu 6: Đáp án D

Etyl fomat: HCOOC2H5 → CTPT là: C3H6O2.

Câu 7: Đáp án A

Tính khử của Cu 2) với nhóm cacboxyl (COOH).

→ NH2CH2COOH là amino axit.

Câu 9: Đáp án C

Ta có tính oxi hóa: Ca2+ 2+ 2+ +.

Câu 10: Đáp án B

Cu che khuất H trong dãy hoạt động hóa học cần không tác dụng được với HCl.

Câu 11: Đáp án D

Glucozơ: C6H12O6.

Câu 12: Đáp án C

Thứ từ dãy hoạt động hóa học tập của kim loại: K, Na, Mg, Al ….

Vậy K có tính khử to gan lớn mật nhất.

Câu 13: Đáp án A

Metyl amin: CH3NH2.

Câu 14: Đáp án A

Bảo toàn electron có:

2.nFe = 2.nkhí → nFe = nkhí = 0,1 mol.

mFe = 0,1.56 = 5,6 gam.

Câu 15: Đáp án D

CH3COOCH3 + NaOH → CH3COONa + CH3OH.

Câu 16: Đáp án D

Tinh bột là polime thiên nhiên.

Câu 17: Đáp án B

Do thêm sắt kẽm kim loại M vào hỗn hợp Fe2(SO4)3, trọng lượng dung dịch tăng đúng bằng khối lượng kim loại phản ứng buộc phải sau phản ứng ko thu được kết tủa cũng không có khí bay ra.

Vậy M là Cu.

Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4.

Câu 18: Đáp án A

PVC được điều chế bởi phản ứng trùng đúng theo vinyl clorua.

B sai vì tơ visco thuộc các loại tơ bán tổng hợp.

C sai vì chưng amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh.

Câu 19:Đáp án A

Thủy ngân làm phản ứng với lưu hoàng ở ngay nhiệt độ thường.

Hg + S → HgS.

Câu 20: Đáp án A

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

→ a + b = 1 + 4 = 5.

Câu 21: Đáp án D

MAla – Ala – Ala = 3.89 – 2.18 = 231 (g/mol).

Câu 22: Đáp án C

Etylamin: C2H5NH2 có tính bazơ phải làm quỳ tím chuyển sang màu sắc xanh.

Câu 23: Đáp án D

→ m = 0,2.108 = 21,6 gam.

Câu 24: Đáp án B

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

Fe + 4HNO3 loãng → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Fe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

Vậy đến Fe vào HNO3 loãng, dư thu được muối bột sắt (III).

Câu 25: Đáp án D

Ta có: C17H35COONa: 0,1 mol; C17H33COONa: 0,2 mol

Vậy X là: (C17H33COO)2C3H5OCOC17H35

(C17H33COO)2C3H5OCOC17H35 + 2Br2 → (C17H33Br2COO)2C3H5OCOC17H35

Xét 17,72 gam X → nX = 0,02 mol → nbrom = 2.nX = 0,04 (mol).

Câu 26: Đáp án A

Mg vừa chức năng với HCl, vừa tính năng với HNO3 đặc, nguội.

Cu không tác dụng với HCl nhưng chức năng với HNO3 đặc, nguội.

Câu 27: Đáp án A

Bảo toàn H bao gồm nH2O = naxit = 0,32 mol.

Bảo toàn O có:

Cho NaOH phản nghịch ứng không còn với Y, sau bội phản ứng dung dịch thu được chứa: Na+: 0,25 mol; SO42-: 0,12 mol; AlO2- x mol.

Bảo toàn năng lượng điện → x = 0,25 – 2.0,12 = 0,01 (mol)

nOH-(trong ↓) = nOH- (ban đầu) – 4.nAlO2- = 0,25 – 4.0,01 = 0,21 (mol)

mKL (trong ↓) = m↓ - mOH-(trong ↓) = 7,63 – 0,21.17 = 4,06 gam.

Bảo toàn S có:

nS (trong FeS) + nS (trong axit) = nS (trong khí) + nS (trong SO42- ở Y)

→ nS (trong FeS) = 0,24 + 0,12 – 0,32 = 0,04 mol

→ m = mKL(trong ↓) + mS (trong FeS) + mAl (trong AlO2-) = 4,06 + 0,04.32 + 0,01.27 = 5,61 gam.

Câu 28: Đáp án A

Giả sử H = 100% → ntinh bột = 0,2/n (mol) → mtinh bột = m = 0,2/n .162n = 32,4 gam.

Do H = 80% bắt buộc m = 32,4/80% = 40,5 gam.

Câu 29: Đáp án B

Este X gồm dạng: RCOOC2H5

RCOOC2H5 + NaOH (0,1) → RCOONa + C2H5OH (0,1 mol)

Bảo toàn khối lượng có:

mX + mNaOH = mmuối + mancol → mX = 8,2 + 4,6 – 0,1.40 = 8,8 gam.

Câu 30: Đáp án B

(a) (b) (d) (e) đúng

(c) sai vày Saccarozơ tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit hoặc xúc tác enzim.

Câu 31: Đáp án C

Fe + FeCl2 → ko phản ứng

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Fe + NaCl → ko phản ứng.

Câu 32: Đáp án D

Gọi số mol của glyxin và etylamin theo lần lượt là x và y mol.

Khi cho X vào NaOH chỉ có glyxin phản ứng.

nGly = nNaOH = 0,2 mol

Cho X tính năng với NaCl thì cả glyxin và etylamin làm phản ứng:

nHCl = nGlyxin + netylamin = 0,2 + 0,1 = 0,3 mol → VHCl = 0,3/1 = 0,3 lít = 300ml.

Bảo toàn trọng lượng có: mmuối = mX + maxit = 19,5 + 0,3.36,5 = 30,45 gam.

Câu 33: Đáp án B

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Hiện tượng: Dung dịch phai màu dần, gồm lớp kim loại màu đỏ bám không tính đinh sắt.

Câu 34: Đáp án D

Metanol (CH3OH) ko phản ứng với Cu(OH)2.

Câu 35: Đáp án C

Fe (0,06) + CuSO4 (0,015 mol) → Cu + FeSO4

Sau phản nghịch ứng CuSO4 hết, sắt dư.

m = 3,36 + (64 – 56).0,015 = 3,48 gam.

Câu 36: Đáp án C

Bảo toàn trọng lượng có: mkhí = mmuối – mKL = 25,52 – 5,64 = 19,88 gam

→ nkhí = 19,88/71 = 0,28 mol, Vkhí = 0,28.22,4 = 6,272 lít.

Câu 37:

mCt = mKOH = 1.56 = 56 gam.

mdd = mKL + mnước - mkhí = 39 + 362 – 0,5.1 = 400 gam.

Câu 38: Đáp án B

Đặt X bao gồm dạng: H2N – R – COOH.

H2N – R – COOH + NaOH → H2N – R – COONa + H2O

Cứ 1 mol X thu được một mol muối hạt → khối lượng tăng 22 gam

→ cân nặng tăng 26,64 – 21,36 = 5,28 gam → nX = 0,24 mol.

→ MX = 21,36 : 0,24 = 89. Nhưng mà X là α-amino axit nên tất cả CTCT là: H2N-CH(CH3)-COOH.

Câu 39: Đáp án B

Sau bội nghịch ứng thu được 2 muối: H2N-CH2-COONa: 0,1 mol và H2N-CH(CH3)-COONa: 0,1 mol

mmuối = 0,1 (97 + 111) = 20,8 gam.

Câu 40:

nCO2 = 0,2 mol; nH2 = 0,05 mol → n(-OH ancol) = 0,1 mol → nC (trong ancol) ≥ 0,1 mol;

nNaOH = nO (trong Z) = 0,1 → nC (muối) ≥ 0,1 mol.

nC (trong E) = nC (trong ancol) + nC (muối) = nCO2 = 0,2 mol

→ nC (trong ancol) = 0,1 mol; nC (muối) = 0,1 mol.

→ Ancol gồm số C = số O; muối gồm số C = số Na. Vậy ancol là CH3OH (0,1 mol); những muối là HCOONa a mol và (COONa)2 b mol

Bảo toàn mãng cầu có: a + 2b = nNaOH = 0,1 mol (1).

mmuối = 6,76 gam → 68a + 134b = 6,76 gam (2)

Từ (1) và (2) có a = 0,06 cùng b = 0,02.

Xem thêm: Bộ Đề Thi Sinh Lớp 11 Học Kì 2 Sinh 11, Đề Kiểm Tra Sinh Học 11 Học Kì 2 Có Đáp Án

X là HCOOCH3 0,06 mol và Y là (COOCH3)2 0,02 mol.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để cài về Đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn Hóa năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu (Có đáp án) file Word, pdf trọn vẹn miễn phí!