Câu 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra học kì 1 hóa 11 trắc nghiệm

Nếu mang 2 hỗn hợp NaOH và CH3COONa gồm cùng cực hiếm pH thì phép đối chiếu nồng độ centimet của hai hỗn hợp trên đúng là:

(eginarraylA.C_M_NaOH = C_M_CH_3 mCOONa\B.C_M_NaOH C_M_CH_3 mCOONa\D.2C_M_NaOH = C_M_CH_3 mCOONaendarray)

Câu 2. Dãy hóa học và ion làm sao sau đó là lưỡng tính rheo Bronstest?

(eginarraylA.Culeft( OH ight)_2;Beleft( OH ight)_2;Al_2O_3;HSO_4^ - \B.HSO_3^ - ;Znleft( OH ight)_2;Al_2O_3;NaHCO_3\C.K_2S;FeCl_3;Znleft( OH ight)_2;Culeft( OH ight)_2\D.HSO_4^ - ;AlCl_3;Al_2O_3;Culeft( OH ight)_2endarray)

Câu 3. Một hỗn hợp bazo mạnh dạn Ba(OH)2 có nồng độ (left< Ba^2 + ight> = 5.10^ - 5) mol/l. Cực hiếm pH của dung dịch trên là:

A.10 B.9

C.8 D.7

Câu 4. Để điều chế khí N2 từ dung dịch NaNO2 với NH4Cl bão hòa thì fan ta đun cho nóng bình cầu như thế nào?

A.Ban đầu đun nhẹ, sau đó đun bạo gan dần.

B.Ban đầu đun mạnh, kế tiếp đun yếu hèn dần.

C.Đun mạnh bạo liên tục cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.

D.Ban đầu đun nhẹ, khi gồm bọt khí bay ra thì xong đun.

Câu 5. bội nghịch ứng nhiệt phân muối bột nitrat như thế nào sau đấy là không đúng?

*

Câu 6. Khi mang đến Fe tác dụng với dung dịch các thành phần hỗn hợp muối bao gồm AgNO3, Cu(NO3)2, Pb(NO3)2 thì sắt khử các ion sắt kẽm kim loại theo thứ tự là?

(eginarraylA.Ag^ + ,Pb^2 + ,Cu^2 + \B.Ag^ + ,Cu^2 + ,Pb^2 + \C.Cu^2 + ;Ag^ + ;Pb^2 + \D.Pb^2 + ,Ag^ + ;Cu^2 + endarray)

Câu 7. Dẫn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 100ml dung dịch KOH 1,5M. Dung dịch thu được chứa những chất như thế nào sau đây?

A.KHCO3 cùng K2CO3 

B.K2CO3

C.KHCO3

D.K2CO3 cùng KOH

Câu 8. cho 0,53 gam muối hạt cacbonat (X) của hai sắt kẽm kim loại hóa trị I công dụng với dung dịch HCl dư chiếm được 112ml khí CO2 (đktc). Bí quyết muối (X) là:

A.KHCO3 B.Na2CO3

C.K2CO3 D.NaHCO3

Câu 9. Mang lại bột than dư vào lếu hợp có Fe2O3 với CuO nung nóng nhằm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 2 gam hỗn kim loại tổng hợp loại và 2,24 lít khí (đktc). Khối lượng hỗn phù hợp oxit ban đầu là:

A.5,00 gam B.5,15 gam

C.5,20 gam D.5,30 gam

Câu 10. Đốt cháy hoàn toàn 4,5 gam tất cả hổn hợp chất cơ học (X) thu được 13,2 gam CO2 với 8,1 gam H2O. Phương pháp phân tử của (X) là:

A.CH4O B.CH4

C.C2H6 D.C2H6O

Câu 11. Dẫn tổng thể sản phẩm khi đốt cháy hoàn toàn 1,48 gam chất hữu cơ (X) lần lượt vào bình (I) chứa H2SO4 đặc cùng bình (II) đựng KOH đặc thì thấy cân nặng bình (I) tăng 1,8 gam cùng bình (II) tăng 3,52 gam. Phương pháp phân tử của (X) là:

A.C3H8 B.C5H12

C.C4H8 D.C4H10O

Câu 12. Đốt cháy trọn vẹn a gam một hiđrocacbon. Dẫn cục bộ sản phẩm vào bình nước vôi trong dư, thấy trọng lượng của bình tăng 7,44 gam cùng thu được 12 gam kết tủa. Cực hiếm của a là:

A.1,68 gam B.1,50 gam

C.0,12 gam D.0,24 gam

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 13. Biết dung dịch axit CH3COOH tất cả (K_CH_3COOH = 1,8.10^ - 5.) Tính độ điện li (alpha ) của CH3COOH 0,1M đã cho ở trên.

Câu 14. Một bình bí mật dung tích 0,5 lít tất cả chứa 0,5 mol H2 với 0,5 mol N2. Lúc phản ứng đạt trạng thái cân bằng thấy có 0,02 mol NH3. Xác minh hằng số cân đối của phản ứng tổng hòa hợp NH3 sống trên.

Câu 15. Mang đến 8,9 gam tất cả hổn hợp muối cacbonat của hai sắt kẽm kim loại kiềm thuộc nhị chu kì tiếp đến nhau tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Xác định khối lượng muối thu được sau phản bội ứng.

Câu 16. cho biết độ tan của CaSO4 là 0,2 gam trong 100ml nước (ở (20^circ C)) và khối lượng riêng của dung dịch bão hòa là D = 1 g/ml. Hỏi lúc trộn 50ml dung dịch CaCl2 0,012M với 150ml hỗn hợp Na2SO4 0,04M (ở (20^circ C)), có xuất hiện kết tủa tốt không?

Lời giải bỏ ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu

1

2

3

4

Đáp án

B

B

A

D

Câu

5

6

7

8

Đáp án

C

B

A

B

Câu

9

10

11

12

Đáp án

C

C

D

A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 13.

(eginarraylCH_3COOH mathbinlower.3exhbox(uildrel extstyle ightarrowoversmashleftarrowvphantom_vbox to.5exvss) CH_3COO^ - + H^ + \ m left( 0,1 - x ight) m ;;;;;; ;;;; x ;;;;;;;; ;;;;;; x left( M ight)endarray)

Ta có: (K = dfracleft< H^ + ight>.left< CH_3COO^ - ight>left< CH_3COOH ight> )(,= 1,8.10^ - 6 = dfracx^20,1 - x)

Giả sử (x ll 0,1 Rightarrow 0,1 - x approx 0,1 )

(Rightarrow x^2 = 1,8.10^ - 6 Rightarrow x = 1,34.10^ - 3.)

Vậy: (alpha = dfrac1,34.10^ - 310^ - 1 = 1,34\% )

Câu 14.

Xem thêm: 100 Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án, 20 Câu Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 4 Có Đáp Án

*

Vậy hằng số cân bằng là:

(K = dfracleft< NH_3 ight>^2left< N_2 ight>left< H_2 ight>^3 )(,= dfracleft( dfrac0,020,5 ight)^2left( dfrac0,470,5 ight)^3left( dfrac0,490,5 ight) = 1,97.10^ - 3)

Câu 15.

Gọi công thức tương tự của nhì muối có dạng (overline R _2CO_3)

Ta có: (n_CO_2 = dfrac2,2422,4 = 0,1left( mol ight))

Phản ứng:

(eginarrayloverline R _2CO_3 + 2HCl o 2overline R Cl + CO_2 uparrow + H_2O m left( 1 ight)\ m 0,1 ;,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ;;;;,,,,,,,,,,,, 0,2 leftarrow m,,,,,,,0,1 left( mol ight)endarray)