Bạn sẽ xem tư liệu "Đề khám nghiệm chương 7: Sắt, crom cùng hợp hóa học - Môn học: chất hóa học 12 (kèm các mã đề + đáp án)", để sở hữu tài liệu gốc về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD làm việc trên


Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 12 chương sắt crom


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠOTRƯỜNG thpt NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - VINH.ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 7: SẮT, CROM VÀ HỢP CHẤTMôn học: hóa học 12Thời gian làm cho bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm)Mã đề thi 132(Thí sinh ko được áp dụng tài liệu)Họ, thương hiệu thí sinh:..................................................................... Lớp: .............................Cho biết nguyên tử khối của những nguyên tố :H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; Ca = 40; Cr = 52; sắt = 56; Cu = 64; Zn = 65; Sr = 88; Ag=108; ba = 137.Câu 1: đến dãy những kim nhiều loại : Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số sắt kẽm kim loại trong hàng phản ứng được với hỗn hợp FeCl3 làA. 3B. 6C. 5D. 4Câu 2: cấu hình electron nào sau đấy là của Fe?A. 3d64s2.B. 3d8.C. 4s23d6.D. 3d74s1.Câu 3: Hoà tan hoàn toàn 2,81 gam láo lếu hợp gồm Fe2O3, MgO, ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau phản ứng, tất cả hổn hợp muối sunfat khan thu được khi cô cạn hỗn hợp có trọng lượng làA. 3,81 gam.B. 4,81 gam.C. 6,81 gam.D. 5,81 gam.Câu 4: Sắt(III)hidroxit là tên gọi chất nào sau đây?A. Fe2O3B. FeOC. Fe(OH)3D. Fe(OH)2Câu 5: hỗn hợp loãng (dư) như thế nào sau đây chức năng được với sắt kẽm kim loại sắt tạo ra thành muối sắt(III)?A. HNO3.B. H2SO4.C. FeCl3.D. HCl.Câu 6: mang đến phương trình phản bội ứng:Tỷ lệ a:b làA. 6:1B. 2:3C. 1:6D. 3:2Câu 7: đến 100 ml dung dịch FeCl2 1,2M chức năng với 200 ml hỗn hợp AgNO3 2M, chiếm được m gam kết tủa. Quý giá của m làA. 34,44.B. 47,4.C. 30,18.D. 12,96.Câu 8: hỗn hợp FeSO4 cùng dung dịch CuSO4 đều tác dụng được vớiA. Ag.B. Fe.C. Cu.D. Zn.Câu 9: mang đến Cr(Z=24), thông số kỹ thuật electron của ion Cr3+ là:A. 3d2.B. 3d4.C. 3d5.D. 3d3.Câu 10: Hoà tan m gam sắt trong hỗn hợp HCl dư, sau khoản thời gian phản ứng chấm dứt thu được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Quý giá của m là (Cho fe = 56, H = 1, Cl = 35,5)A. 2,8.B. 11,2.C. 5,6.D. 1,4.Câu 11: triển khai các thí điểm sau:(1) Đốt dây fe trong khí clo.(2) Đốt nóng tất cả hổn hợp bột Fe và S (trong điều kiện không tồn tại oxi). (3) mang đến FeO vào dung dịch HNO3 (loãng, dư).(4) cho Fe vào hỗn hợp Fe2(SO4)3.(5) mang lại Fe vào hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư).Có từng nào thí nghiệm tạo ra muối sắt(II)?A. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 12: có 4 dung dịch muối riêng biệt biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) vào 4 dung dịch trên thì số hóa học kết tủa nhận được làA. 1.B. 2.C. 3.D. 4.Câu 13: Để khử trọn vẹn 30 gam tất cả hổn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO buộc phải dùng 5,6 lít khí co (ở đktc). Khối lượng chất rắn sau phản bội ứng làA. 22 gam.B. 28 gam.C. 26 gam.D. 24 gam.Câu 14: nhỏ dại từ từ hỗn hợp H2SO4 loãng vào hỗn hợp K2CrO4 thì màu của dung di chuyển từA. Màu xoàn sang màu da cam.B. Không màu quý phái màu da cam.C. Màu domain authority cam sang color vàng.D. Ko màu sang màu vàng.Câu 15: mang đến sơ đồ chuyển hoá: FeFeCl3Fe(OH)3 (mỗi mũi tên ứng cùng với một bội nghịch ứng). Hai chất X, Y thứu tự làA. HCl, NaOH.B. Cl2, NaOH.C. NaCl, Cu(OH)2.D. HCl, Al(OH)3.Câu 16: cho phương trình hoá học: aAl + bFe3O4 → cFe + dAl2O3 (a, b, c, d là những số nguyên, về tối giản). Tổng các hệ số a, b, c, d làA. 27.B. 25.C. 26.D. 24.Câu 17: Hoà tan trọn vẹn m gam fe trong hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau thời điểm phản ứng xong thu được 0,448 lít khí NO tuyệt nhất (ở đktc). Quý hiếm của m là (Cho sắt = 56, H = 1, Cl = 35,5)A. 1,12.B. 0,56.C. 5,60.D. 11,2.Câu 18: mang đến khí teo khử hoàn toàn đến sắt một các thành phần hỗn hợp gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 thấy tất cả 4,48 lít CO2 (đktc) bay ra. Thể tích co (đktc) đã tham gia làm phản ứng làA. 1,12 lít.B. 3,36 lít.C. 2,24 lít.D. 4,48 lít.Câu 19: Phân hủy Fe(OH)3 ở ánh nắng mặt trời cao đến khối lượng không đổi, thu được hóa học rắn làA. FeO.B. Fe3O4.C. Fe(OH)2.D. Fe2O3.Câu 20: những số oxi hoá thịnh hành của crom vào hợp hóa học là:A. +2; +4, +6.B. +2, +3, +6.C. +1, +2, +4, +6.D. +3, +4, +6.Câu 21: mang lại dãy các chất: FeO, Fe(OH)2, FeSO4, Fe3O4, Fe2(SO4)3, Fe2O3. Số hóa học trong dãy bị lão hóa khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, lạnh làA. 5.B. 3.C. 4D. 6.Câu 22: Quặng fe manhetit có thành phần chủ yếu làA. FeCO3.B. Fe2O3.C. FeS2.D. Fe3O4.Câu 23: phát biểu nào sau đây không đúng?A. Kim loại Fe làm phản ứng với hỗn hợp HCl tạo ra muối sắt(II).B. Dung dịch FeCl3 phản bội ứng được với sắt kẽm kim loại Fe.C. Sắt kẽm kim loại Fe ko tan trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.D. Trong những phản ứng hóa học, ion Fe2+ chỉ biểu thị tính khử.Câu 24: mang đến dãy các kim loại: Na, Cu, Fe, Ag, Zn. Số sắt kẽm kim loại trong hàng phản ứng được với dung dịch HCl làA. 2.B. 3.C. 4.D. 5.Câu 25: mang lại 19,2 gam sắt kẽm kim loại M chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được 4,48 lít khí tốt nhất NO (đktc). Kim loại M làA. Mg.B. Cu.C. Fe.D. Zn.---------------------------------------------------------- HẾT ----------


Xem thêm: 758 Câu Trắc Nghiệm Di Truyền Y Học Mức Độ Dễ, 758 Câu Trắc Nghiệm Y Sinh Học Di Truyền

Tài liệu gắn thêm kèm:

H12C7_H12C7_132.doc
*
ĐÁP ÁN HÓA 12 CHƯƠNG 7.docxH12C7_H12C7_209.docH12C7_H12C7_357.docH12C7_H12C7_485.doc