Đề đánh giá 1 máu Hóa 12 Chương 1 cùng 2 - Đề 6

ĐỀ BÀI

Câu 1: Este metyl axetat gồm công thức là

A. CH3COOCH3.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra hóa 12 chương 1 2 có đáp án

B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. C2H5COOCH3.

Câu 2: chất X có CTPT C4H8O2. Khi cho X chức năng với ddKOH (to) thì thu được chất Y bao gồm công thức C3H5O2K. Công thức cấu tạo của hóa học X là

A. HCOOC3H5.

B. C2H5COOCH3.

C. CH3COOC2H5.

D. HCOOC3H7.

Câu 3: mang đến m gam tất cả hổn hợp A bao gồm hai chất hữu cơ X , Y (MX y) tính năng vừa đủ với 150 ml NaOH 1M đun nóng thu được hỗn hợp chứa tất cả hổn hợp muối (R1COONa và R2COONa) và ancol R’OH (trong kia R1, R2, R’ là những gốc hidrocacbon, tổng thể cacbon trong R1 và R’ thông qua số cacbon trong R2). Mang lại ancol thu được công dụng với K dư thu được 1,68 lit H2 (đktc).

Đốt cháy trọn vẹn 5,42 gam A trong oxi trọn vẹn rồi dẫn sản phẩm cháy thứu tự qua: bình 1 đựng P2O5, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2, thấy cân nặng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 tất cả 16 gam kết tủa đồng thời trọng lượng dung dịch giảm xuống 3,68 gam. Khía cạnh khác, đến 10,84 gam A tính năng với lượng KOH đầy đủ thu được 10,64 gam tất cả hổn hợp muối. Số hóa học Y thỏa mãn nhu cầu là

A. 2.

B. 1.

C. 4.

D. 3.

Câu 4: phát biểu nào tiếp sau đây sai?

A. Este với axit là đồng phân nhóm chức của nhau.

B. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất khủng lỏng thành chất khủng rắn.

C. Sản phẩm của phản bội ứng xà phòng hoá chất phệ là axit khủng và glixerol.

D. Nhiệt độ sôi của este thấp hơn hẳn so cùng với ancol gồm cùng phân tử khối.

Câu 5: Triolein có công thức là

A. (C15H31COO)3C3H5.

B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.

D. (C17H33OOC)3C3H5.

Câu 6: tất cả hổn hợp Y gồm etyl axetat, metyl fomat, đimetyl oxalat. M gam Y phản ứng đầy đủ với 200 KOH 3M. Phương diện khác, đốt cháy trọn vẹn m gam Y đề xuất dùng 30,24 lit khí oxi (đktc), nhận được x mol CO2 và 21,6 gam H2O. Giá trị của x là ____:

A. 1,35

B. 0,5

C. 0,6

D. 0,9

Câu 7: Thủy phân trọn vẹn 17,6 gam este X (tạo ra từ axit với ancol đều đối chọi chức, mạch hở) cần100 ml ddKOH 2M nhận được 9,2 gam một ancol Y. Tên thường gọi của X là

A. Etyl propionat.

B. Etyl axetat.

C. Propyl axetat.

D. Etyl fomat.

Câu 8: đến 10,4 gam một tất cả hổn hợp X tất cả axit axetic cùng etyl axetat tác dụng vừa đủ với 168 gam ddKOH 5%. %m của etyl axetat trong X là

A. 88%.

B. 57,7%.

C. 42,3%.

D. 22%.

Câu 9: Chất bao gồm phản ứng tráng gương (tráng bạc) là

A. Glucozơ.

B. CH3COOH.

C. Tinh bột.

D. Sobitol.

Câu 10: chất nào tiếp sau đây không bao gồm trong lipit?

A. Chất béo.

B. Steroit.

C. Dầu hỏa.

D. Sáp.

Câu 11: Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 3,64 gam sobitol với năng suất 100% là

A. 2,88 gam.

B. 3,64gam.

C. 4,5 gam.

D. 3,60 gam.

Câu 12: Để minh chứng trong phân tử của fructozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, fan ta mang lại dung dịch glucozơ làm phản ứng với

A. AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3, đun nóng.

B. H2 (Ni, to).

C. Kim loại Na.

D. Cu(OH)2 ở ánh nắng mặt trời thường.

Câu 13: bố trí theo chiều tăng vọt về ánh sáng sôi của những chất (1) C3H7COOH, (2) CH3COOC2H5 với (3) C3H7CH2OH, ta gồm thứ từ :

A. (2), (3), (1).

B. (3), (2), (1).

C. (1), (3), (2).

D. (1), (2), (3).

Câu 14: tuyên bố nào dưới đây không đúng?

A. Chât bự không chảy trong nước.

B. Chất khủng là trieste của glixerol và axit cacboxylic solo chức bao gồm mạch cacbon dài, ko phân nhánh.

C. Dầu nạp năng lượng và mỡ thoa trơn bao gồm cùng nguyên tố nguyên tố.

D. Chất mập không tung trong nước, khối lượng nhẹ hơn nước dẫu vậy tan các trong dung môi hữu cơ.

Câu 15: phân phát biểu như thế nào sau đấy là đúng?

A. Thủy phân hoàn toàn tinh bột nhận được fructozơ với glucozơ.

B. Xenlulozơ cùng tinh bột là đồng phân của nhau

C. Fructozơ tất cả phản ứng tráng bạc, chứng minh phân tử fuctozơ có nhóm chức -CHO.

D. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ chiếm được glucozơ.

Câu 16: Đun nóng 3,42 gam saccarozơ vào dd axit sunfuric loãng, đun nóng, th-nc axit sau bội phản ứng rồi cho hỗn hợp tính năng hoàn toàn cùng với AgNO3 dư vào dd NH3, đun cho nóng thu được 3,78 gam Ag. Vậy năng suất phản ứng thủy phân là:

A. 62,5%.

B. 87,5%.

C. 81,0%.

D. 75,0%.

Câu 17: Số đồng phân este ứng với bí quyết phân tử C4H8O2 là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 18: Este no, 1-1 chức, mạch hở có công thức bình thường là

A. C2nHnO2 , n ≥2.

B. CnH2nO , n ≥ 2.

C. CnH2nO2 , n ≥ 1 .

D. CnH2nO2 , n ≥ 2.

Câu 19: Một este X bao gồm tỷ khối hơi so cùng với khí CO2 bằng 2. Khi đun cho nóng este này với hỗn hợp NaOH tạo ra muối có khối lượng bằng 

*
cân nặng este đã phản ứng. Công thức kết cấu X là

A. C2H5COO-CH3

B. CH3COO-CH3

C. CH3COO-C2H5 

D. H-COO-C3H7

Câu 20: X là este 2 chức, tạo ra từ CH3COOH và C2H4(OH)2. Bí quyết của X là:

A. C2H4(COOCH3)2

B. CH3(COO)2C2H4

C. CH3COOC2H4

D. (CH3COO)2C2H4

Câu 21: các chất Glucozơ (C6H12O6), fomandehit (HCHO), axetandehit(CH3CHO), metyl fomat (H-COOCH3), phân tử đều có nhóm – đến nhưng trong thực tế để tráng gương hoặc ruột phíc người ta chỉ dùng

A. CH3CHO

B. HCOOCH3

C. C6H12O6

D. HCHO

Câu 22: Amilopectin có kết cấu là

A. Mạng không gian.

B. Mạch thẳng.

C. Mạch vòng.

D. Mạch phân nhánh.

Câu 23: mang đến 0,1 mol tripanmitin tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp NaOH dư, đun nóng, nhận được m gam glixerol. Cực hiếm của m là

A. 4,6.

B. 27,6.

C. 9,2.

D. 14,4.

Câu 24: Đốt cháy trọn vẹn một hợp hóa học hữu cơ X, thu được số mol CO2 to hơn số mol mol H2O. X là

A. Glucozơ.

B. Axit axetic.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 25: Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam một este đơn chức X nhận được 6,72lít CO2 (đkc) với 5,4 gam nước. Phương pháp phân tử của X là

A. C2H4O2.

B. C3H6O2.

C. C5H10O2.

D. C4H8O2.

Câu 26: đến sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một trong những phương trình bội nghịch ứng):

Xenlulozơ → X → Y → Z → metyl axetat. Chất Y vào sơ vật dụng trên là

A. CH3COOH.

B. C6H12O6.

C. C2H5OH.

D. CH3OH.

Câu 27: khẳng định nào sau đó là đúng?

A. Làm phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm là làm phản ứng một chiều.

B. Bội phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm hotline là làm phản ứng este hóa.

C. Phản bội ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên axit là làm phản ứng một chiều.

D. Este chỉ bị thủy phân vào một môi trường xung quanh là axit.

Câu 28: Để phân biệt những dung dịch glucozơ, saccarozơ cùng anđehit propionic rất có thể dùng dãy hóa học nào sau đây làm dung dịch thử?

A. Nước brom cùng NaOH.

B. Cu(OH)2 cùng AgNO3/NH3.

C. AgNO3/NH3 với NaOH.

D. HNO3 và AgNO3/NH3.

Câu 29: những chất: etyl fomat, sacarozơ, xenlulozơ, tinh bột có đặc thù hóa học bình thường nào sau đây?

A. Đun nóng với AgNO3 trong hỗn hợp NH­3 mang đến kết tủa Ag.

B. Thủy phân trong hỗn hợp axit..

C. Hoà rã CuO mang đến dung dịch màu xanh lam.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Vật Lý 11 Chương 1 Có Đáp Án Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Chương 1 Vật Lý 11 Có Đáp Án

D. Hoà chảy Cu(OH)2 đến dung dịch màu xanh lam.

Câu 30: cho 18 gam fructozơ tác dụng với lượng dư AgNO3/NH3, đun nóng. Lượng muối cơ học thu được sau phản bội ứng trọn vẹn là