Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, lây truyền điện. Hiểu được vật A hút đồ dùng B nhưng lại đẩy C. đồ vật C hút đồ gia dụng D. Khẳng định nào sau đấy là không đúng?
Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút vật lý 11 chương 1

A.Điện tích của đồ dùng A và D trái dấu. B.Điện tích của vật dụng A và D thuộc dấu.C.Điện tích của vật B với D cùng dấu. D.Điện tích của trang bị A với C cùng dấu.

Câu 2:Mã câu hỏi:21308

Phát biểu như thế nào sau đây là đúng?


A.Khi lan truyền điện bởi tiếp xúc, electron luôn di chuyển từ vật nhiễm năng lượng điện sang đồ không lan truyền điện.B.Khi lây lan điện vày tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật dụng không nhiễm điện sang trang bị nhiễm điện.C.Khi truyền nhiễm điện vì hưởng ứng, electron chỉ dịch rời từ đầu này sang trọng đầu tê của đồ dùng bị nhiễm điện.D.Sau lúc nhiễm điện vày hưởng ứng, sự phân bổ điện tích trên đồ gia dụng bị nhiễm điện vẫn không cố gắng đổi.

Câu 3:Mã câu hỏi:21309

Hai điện tích điểm đều nhau đặt trong chân không phương pháp nhau một khoảng r = 2 (cm). Lực đẩy giữa bọn chúng là F = 1,6.10-4 (N). Độ phệ của hai năng lượng điện đó là:


A.q1= q2= 2,67.10-9(μC).B.q1= q2= 2,67.10-7(μC).C.q1= q2= 2,67.10-9(C). D.q1= q2= 2,67.10-7(C).

Câu 4:Mã câu hỏi:21311

Hai năng lượng điện điểm quận 1 = +3 (μC) và q.2 = -3 (μC),đặt vào dầu (ε = 2) phương pháp nhau một khoảng r = 3 (cm). Lực liên can giữa hai điện tích đó là:


A.lực hút cùng với độ bự F = 45 (N). B.lực đẩy cùng với độ lớn F = 45 (N).C.lực hút với độ bự F = 90 (N). D.lực đẩy với độ to F = 90 (N).

Câu 5:Mã câu hỏi:21313

Tại đỉnh A của một tam giác cân tất cả điện tích quận 1 > 0. Hai điện tích q2, q.3 ở nhị đỉnh còn lại. Lực điện tác dụng lên q1 song song với lòng BC của tam giác. Tình huống nào sau đây không thể xảy ra?


A.ǀq2ǀ =ǀq3ǀ B.q2> 0, q3C.q23> 0 D.q23

Câu 6:Mã câu hỏi:21315

Tại bố đỉnh A, B, C của một tam giác những cạnh a = 0,15m có bố điện tích qA = 2 µC ; qB = 8 µC ; qC = - 8 µC . Véc tơ lực tác dụng lên điện tích qA có độ lớn


A.F = 5,9 N với hướng tuy vậy song cùng với BC.B.F = 5,9 N với hướng vuông góc cùng với BC.C.F = 6,4 N cùng hướng song song cùng với BC.D.F = 6,4 N và hướng song song với AB.

Câu 7:Mã câu hỏi:21316

Hai năng lượng điện điểm q cùng 4q đặt giải pháp nhau một khoảng r. đề nghị đặt năng lượng điện thứ 3 Q bao gồm điện tích dương tuyệt âm và nơi đâu để năng lượng điện này cân nặng bằng, lúc q và 4q giữ núm định


A.Q > 0, để giữa hai điện tích phương pháp 4q khoảng chừng r/4.B.Q C.Q > 0, để giữa hai điện tích bí quyết q khoảng chừng r/3.D.Q tùy ý để giữa hai điện tích biện pháp q khoảng tầm r/3.

Câu 8:Mã câu hỏi:21317

Hai điện tích quận 1 = 4.10-8C và quận 2 = - 4.10-8C đặt ở hai điểm A với B bí quyết nhau 4cm trong không khí. Lực tính năng lên điện tích q = 2.10-9C để tại điểm M cách A 4cm, cách B 8cm là


A.6,75.10-4N B.1,125. 10-3N C.5,625. 10-4N D.3,375.10-4N

Câu 9:Mã câu hỏi:21319

Thế năng của năng lượng điện trong điện trường đặc trưng cho


A.khả năng tính năng lực của điện trường.B.phương chiều của độ mạnh điện trường.C.khả năng sinh công của năng lượng điện trường.D.độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.

Câu 10:Mã câu hỏi:21325

Một electron bay từ bản âm sang phiên bản dương của tụ năng lượng điện phẳng. Điện trường giữa hai bản tụ bao gồm cường độ 9.104 V/m. Khoảng cách giữa hai phiên bản là d = 7,2 cm. Trọng lượng của e là 9,1.10-31kg. Gia tốc đầu của electron là không. Tốc độ của electron khi tới bạn dạng dương của tụ năng lượng điện là


A.4,77.107m/s B.3,65.107m/s C.4,01.106m/s D.3,92.107m/s

Câu 11:Mã câu hỏi:21326

Hai electron làm việc rất cách nhau chừng cùng vận động lại gặp gỡ nhau với thuộc vận tốc ban sơ bằng 2.106 m/s. Cho các hằng số e = 1,6.10-19 C, me = 9,1.10-31 kg, cùng k = 9.109 Nm2/C2. Khoảng tầm cách bé dại nhất mà lại hai electron hoàn toàn có thể tiến lại ngay gần nhau dao động bằng


A.3,16.10-11mB.6,13.10-11m C.3,16.10-6m D.6,13.10-6m

Câu 12:Mã câu hỏi:21328

Nguyên tử Heli (4He2) gồm hạt nhân có điện tích +2e với hai electron vận động trên cùng một quĩ đạo tròn có nửa đường kính r0 = 0,53.10-10 m. Cho những hằng số e = 1,6.10-19 C cùng k = 9.109 Nm2/C2. Chũm năng năng lượng điện trường của electron xấp xỉ bằng


A.17,93.10-18J. B.17,39.10-17J. C.-1,739.10-17J. D.-17,93.10-18J.

Câu 13:Mã câu hỏi:21331

Thế năng của một electron tại điểm M trong điện trường của một tụ điện tích điểm là -32.10-19 J. Điện tích của electron là –e = -1,6.10-19 C. Điện vậy tại điểm M bởi bao nhiêu ?


A.+32 V B.-32 V C.+20V D.-20 V

Câu 14:Mã câu hỏi:21332

Biết rằng bán kính trung bình của nguyên tử của nguyên tố bởi 5.10-9 cm. Lực tĩnh năng lượng điện giữa hạt nhân và điện tử trong nguyên tử đó:


A.Lực đẩy, bao gồm độ lớn F = 9,2.108N B.Lực đẩy, gồm độ bự F = 2,9.108NC.Lực hút, bao gồm độ béo F = 9,2.10-8N D.Lực hút, có độ to F = 2,9.10-8N

Câu 15:Mã câu hỏi:21333

Hai điện tích điểm đặt cách nhau đôi mươi cm trong không khí, tính năng lên nhau một lực làm sao đó. Hỏi phải để hai điện tích trên phương pháp nhau từng nào ở trong dầu nhằm lực tác động giữa bọn chúng vẫn như cũ, biết rằng hằng số điện môi của dầu bằng ε = 5.


A.0,894 cm B.8,94 centimet C.9,94 cmD.9,84 cm

Câu 16:Mã câu hỏi:21334

Hai điện tích q.1 = 2.10-6 C; q2 = -2.10-6 C đặt ở hai điểm A và B trong không khí. Lực liên can giữa chúng là 0,4N. Xác định khoảng giải pháp AB


A.20 centimet B.30 cm C.40 cm D.50 cm

Câu 17:Mã câu hỏi:21335

Hai trái cầu nhỏ mang năng lượng điện tích q.1 = 10-9 C và q.2 = 4.10-9 C đặt phương pháp nhau 6 cm trong năng lượng điện môi thì lực shop giữa bọn chúng là 0,25.10-5 N. Hằng số điện môi bằng


A.3B.4C.2D.2,5

Câu 18:Mã câu hỏi:21336

Hai quả cầu nhẹ cùng khối lượng được treo gần nhau bằng hai dây biện pháp điện bao gồm cùng chiều dài cùng hai quả mong không va nhau. Tích đến hai quả cầu điện tích thuộc dấu nhưng tất cả độ lớn khác nhau thì lực chức năng làm dây treo hai năng lượng điện lệch đi những góc so với phương thẳng đứng


A.bằng nhauB.quả mong nào tích điện gồm độ mập điện tích lớn hơn vậy thì có góc lệch béo hơn.C.quả ước nào tích điện gồm độ béo điện tích lớn hơn thế thì có góc lệch nhỏ dại hơn.D.quả ước nào tích điện tất cả độ béo điện tích nhỏ hơn thì gồm góc lệch bé dại hơn.

Câu 19:Mã câu hỏi:21337

Khẳng định nào sau đây không đúng khi nói tới lực tác động giữa hai điện tích điểm trong chân không?


A.Có phương là con đường thẳng nối hai năng lượng điện tích.B.Có độ béo tỉ lệ cùng với tích độ phệ hai năng lượng điện tích.C.Có độ bự tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai năng lượng điện tích.D.Là lực hút lúc hai năng lượng điện trái dấu.

Câu 20:Mã câu hỏi:21338

Phát biểu nào sau đây không đúng?


A.Điện môi là môi trường xung quanh cách điện.B.Hằng số năng lượng điện môi của đôi bàn chân không bằng 1.C.Hằng số năng lượng điện môi của một môi trường cho thấy lực xúc tiến điện tích trong môi trường thiên nhiên đó nhỏ hơn khi bọn chúng đặt vào chân không bao nhiêu lần.D.Hằng số năng lượng điện môi có thể nhỏ hơn 1.

*Xem thêm: Bộ Đề Thi Học Kì 2 Lớp 12 Môn Toán Có Đáp Án Trắc Nghiệm, 30 Đề Ôn Thi Học Kì 2 Môn Toán 12 Có Đáp Án


Toán 11

Lý thuyết Toán 11