infokazanlak.comxin ra mắt đến các em học tập sinhĐề khám nghiệm 15 phút Hóa 11 Chương Sự điện li có đáp án. Hi vọng tài liệu này sẽgiúp các em học viên ôn tập cùng củng vắt lại kỹ năng đã học. Chúc những em học tập hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 15 phút hóa 11 chương 1


KIỂM TRA 15 PHÚT – CHƯƠNG SỰ ĐIỆN LI

MÔN HÓA HỌC – LỚP 11

Câu 1: hóa học nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan B. CaCl2 nóng chảy

C. NaOH nóng chảy D. HBr phối hợp trong nước

Câu 2: vạc biểu làm sao dưới đó là đúng?

A. Sự điện li là quá trình hòa rã một chất vào dung môi (thường là nước) sinh sản thành dung dịch.

B. Sự năng lượng điện li là việc phân li một chất dưới công dụng của loại điện một chiều.

C. Sự năng lượng điện li là việc phân li một hóa học ra ion khi chất đó hài hòa trong nước giỏi khi lạnh chảy.

D. Sự năng lượng điện li là quy trình oxi hóa – khử xảy ra trong dung dịch.

Câu 3: Trong dung dịch HNO3 0,01 mol/l, nồng độ ion OH- ngơi nghỉ 25oC là:

A. = 1,0.10-14 B. = 1,0.10-12 C. = 1,0.10-2 D. = 1,0.10-10

Câu 4: trong những cặp chất dưới đây, cặp chất nào thuộc tồn tại trong dung dịch?

A. AlCl3 và CuSO4 B. NaHSO4 & Na­2CO3 C. NaAlO2 & HCl D. CaCl2 và AgNO3

Câu 5: nên thêm vào 10,0 ml hỗn hợp HCl gồm pH = 2 bao nhiêu ml nước cất để thu được dung dịch bao gồm pH = 3? (coi thể tích hỗn hợp không biến đổi khi trộn hai dung dịch).

A. 10 ml B. 90 ml C. 100 ml D. 40 ml

Câu 6: Đối với dung dịch axit yếu đuối CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì review nào về mật độ mol ion sau đây là đúng?

A. = 0,10 M B. 3COO-> C. > D. Câu 7: dung dịch X cất a mol Na+, b mol Mg2+, c mol NO3- với d mol Cl-. Biểu thức làm sao dưới đây là đúng?

A. A + 2b = c + 2 chiều B. A + 2b = c + d C. A +b = c + d D. 2a + b = 2c + d

Câu 8: hỗn hợp nào dưới đây có pH 2 B. KBr C. Fe(NO3)3 D. KI

Câu 9: Phương trình H+ + OH- D H2O là phương trình ion rút gọn của bội phản ứng làm sao sau đây?

A. HCl + Cu(OH)2→ CuCl2 + H2O B. H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O

C. HNO3 +NaOH → NaNO3 + H2O D. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Câu 10: Một dung dịch bao gồm = 1,5.10-5 M. Môi trường thiên nhiên của dung dịch này là:

A. Axit B. Trung tính C. Kiềm D. Không khẳng định được

Câu 11: chất điện li bạo phổi là chất:

A. Khi tan trong dung dịch H2O, các phân tử hòa tan đầy đủ phân li thành ion.

B. Dễ dàng nhường electron cho chất khác.

C. Làm chuyển màu sắc chất chỉ thị màu.

D. Khi tan nội địa cho môi trường xung quanh có pH = 7.

Câu 12: dung dịch NaCl vào nước gồm môi trường:

A. Axit B. Trung tính C. Bazơ D. Muối

Câu 13: Muối th-nc là một số loại muối:

A. Tạo vì axit mạnh và bazơ yếu.

B. Không hề hiđro trong cội axit.

C. Không có khả năng phản ứng với axit cùng bazơ.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Heterotrophic Là Gì Trong Tiếng Việt? Heterotroph Là Gì, Nghĩa Của Từ Heterotroph

D. Tạo vì axit dũng mạnh và bazơ mạnh

Câu 14: Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol SO42- thì trong dung dịch có chứa:

A. 0,2 mol Al2(SO4)3 B. 0,4 mol Al+ C.1,8 mol Al2(SO4)3 D. Cả A và B hồ hết đúng

Câu 15: Dung dịch điện li dẫn năng lượng điện được là vì sự dịch chuyển của:

A. Các cation B. Các anion C. Những phân tử hòa hợp D. Cation cùng anion

ĐÁP ÁN

1.A

2.C

3.B

4.A

5.B

6.D

7.B

8.C

9.C

10.C

11.A

12.B

13.B

14.D

15.D

Trên trên đây chỉ trích một phần câu hỏi vào Đề kiểm tra 15 phút Hóa 11 Chương Sự năng lượng điện li gồm đáp án. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui mừng đăng nhập vào trangHỌC247.netđể download về máy tính.

Hy vọng cỗ đề này giúp các emhọc sinh lớp 11ôn tập hiệu quả. Chúc các em học tốt!