Kiểm tra 1 ngày tiết tin học tập 11 trắc nghiệm

Top 28 Đề kiểm tra, đề thi Tin học tập lớp 11 lựa chọn lọc, có đáp án

Bộ đề tổng hợp đứng đầu 28 Đề khám nghiệm Tin học tập lớp 11 học tập kì 1 & Học kì 2 lựa chọn lọc, có đáp án, cực cạnh bên đề thỏa thuận gồm những đề kiểm soát 15 phút, đề khám nghiệm giữa kì, đề thi học kì. Mong muốn bộ đề đánh giá này để giúp đỡ bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong số bài thi, bài kiểm tra môn Tin học tập lớp 11.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 11

Mục lục Đề đánh giá Tin học 11

Đề chất vấn 15 phút Tin học 11 học kì 1 có đáp án (Bài số 1) (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 giữa học kì 1 có đáp án (4 đề)Đề khám nghiệm 15 phút Tin học 11 học tập kì 1 tất cả đáp án (Bài số 2) (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 học tập kì 1 có đáp án (4 đề)Đề bình chọn 15 phút Tin học tập 11 học tập kì 2 tất cả đáp án (4 đề)Đề thi Tin học tập lớp 11 thân học kì 2 tất cả đáp án (4 đề)Đề thi Tin học tập 11 học kì 2 có đáp án (4 đề)Top 16 Đề kiểm tra Tin học tập 11 học kì 1 tất cả đáp án, rất hayTop 12 Đề chất vấn Tin học tập 11 học tập kì 2 có đáp án, rất hay

Phòng giáo dục và Đào sinh sản …..

Liên quan: bình chọn 1 ngày tiết tin học 11 trắc nghiệm

Đề bình chọn 15 phút Tin học 11 học tập kì 1

Môn: Tin học 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1: khái niệm nào sau đó là đúng về tên nói riêng ?

 A. Là tên được dùng với ý nghĩa sâu sắc riêng, xác định bằng phương pháp khai báo trước khi sử dụng

 B. Là tên được NNLT mức sử dụng dùng với chân thành và ý nghĩa riêng xác định, ko được áp dụng với ý nghĩa khác

 C. Là tên gọi được NNLT cần sử dụng với ý nghĩa sâu sắc nhất định nào kia

 D. Là những hằng hay đổi thay

Câu 2: Chọn màn trình diễn tên sai trong số biểu diễn bên dưới đây:

 A. _Baitap1

 B. Baitap1

 C. Baitap_1

 D. Baitap#1

Câu 3: cực hiếm nào dưới đấy là hằng số học:

 A. ‘Lop 11A1’

 B. TRUE

 C. ’1.5’

 D. Toàn bộ đều không nên

Câu 4: trong số những biểu diễn bên dưới đây, màn biểu diễn nào chưa hẳn là từ bỏ khóa vào Pascal?

 A. Over

 B. Begin

 C. Sqr

 D. Program

Câu 5: Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, từ bỏ khóa USES sử dụng để:

 A. Khai báo biến

 B. Khai báo thư viện

 C. Khai báo tên lịch trình

 D. Khai báo hằng

Câu 6: vào Pascal, cú pháp để khai báo tên công tác là:

 A. Program .

 B. Program

 C. Program ;

 D. Program ,

Câu 7: Để khai báo đổi thay a là đẳng cấp lôgic, ta chọn cách khai báo:

 A. Var a : boolean;

 B. Var a : real;

 C. Var a : byte;

 D. Var a : char;

Câu 8: trong các kiểu dữ liệu sau, phong cách nào cần bộ lưu trữ lớn nhất:

 A. Byte

 B. Real

 C. Integer

 D. Longint

Câu 9: biến X rất có thể nhận những giá trị từ bỏ ‘A’ đến ‘Z’, lựa chọn khai báo đúng:

 A. Var X : real;

 B. Var X : Byte;

 C. Var X : Integer;

 D. Var X : char;

Câu 10: phát triển thành X rất có thể nhận những giá trị: 5; 10; 15; trăng tròn và đổi mới Y rất có thể nhận các giá trị là: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong những khai báo sau đấy là đúng với ít tốn dung lượng bộ nhớ lưu trữ nhất?

 A. Var X, Y: byte;

 B. Var X: byte; Y: real;

 C. Var X, Y: real;

 D. Var X: byte; Y: char;

Đáp án & Thang điểm

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản …..

Xem thêm: Nội Thất Tiếng Anh Là Gì - Từ Vựng Tiếng Anh Chuyên Ngành Nội Thất

Liên quan: soát sổ 1 máu tin học 11 trắc nghiệm

Đề kiểm soát Tin học 11 thân học kì 1

Môn: Tin học tập 11

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: vào Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu nào ?

 A. cùng

 B. < cùng >

 C. ( cùng )

 D. /* và */

Câu 2: Chọn màn biểu diễn tên sai trong các biểu diễn dưới đây:

 A. TinhTong1b

 B. TinhTong

 C. Tinh_Tong

 D. Tinh Tong

Câu 3: biểu diễn nào dưới đây không buộc phải là màn biểu diễn hằng trong Pascal:

 A. 150.00

 B. FALSE

 C. ’01’

 D. A30

Câu 4: vào Pascal, khai báo nào sau đây đúng:

 A. Program Giai PTB2;

 B. Uses : crt;

 C. Var a, b, c: real;

 D. Const pi = 3,14;

Câu 5: Để viết lịch trình giải phương trình bậc hai tất cả dạng: ax2 + bx + c=0 (a#0), em yêu cầu phải tiến hành lệnh nhập vào tự bàn phím những biến nào sau đây:

 A. Readln(a, b, c, x1, x2);

 B. Readln(a, b, c);

 C. Readln(x1, x2);

 D. Readln(a, b, c, x);

Câu 6: Xét khai báo đổi thay sau:

Var x, y, z : real;

c : char;

i, j : word;

Tổng bộ nhớ lưu trữ dành cho những biến vẫn khai báo là từng nào byte?

 A. 18

 B. 19

 C. 21

 D. 23

Câu 7: Xét biểu thức sau (3*x then ;

 B. If then

 C. If then else ;

 D. If then else

Câu 12: trong Pascal, câu lệnh ghép gồm dạng:

*

Câu 13: cho đoạn công tác sau:

IF THEN write(x,’la so le’) ELSE write(x,’la so chan’);

Điều khiếu nại là biểu thức xúc tích và ngắn gọn nào bên dưới đây?

 A. X hack 2 = 0

 B. X hack 2 = 1

 C. X > 0

 D. X y THEN F:= 2*x – y ELSE

IF x := array of ;

 B. Var = array of ;

 C. Var : array of

 D. Var : array of ;

Câu 19: đưa sử mảng a gồm các bộ phận a<1>=1, a<2>=2, a<3>=3, a<4>=4, a<5>=5.

Cho biết tác dụng sau khi triển khai đoạn lịch trình sau:

D:=0;

FOR i:=1 lớn 5 vày

IF a mod 2 = 1 THEN D:=D+1;

writeln(‘D = ’,D);

 A. D = 2

 B. 2

 C. 3

 D. D = 3

Câu 20: phạt biểu làm sao sau đây có thể lấy làm cho biểu thức điều kiện trong kết cấu rẽ nhánh?

 A. A + B

 B. A > B

 C. A hack B

 D. A:= B

Phần II. Từ bỏ luận

Bài 1 . (1 điểm) Hãy viết các biểu thức toán học sau lịch sự dạng tương ứng trong Pascal:

*

Bài 2. (2 điểm) đến chương trình Pascal sau:

Program chuvi_duongtron:

uses crt;

const pi = 3,14;

var cv, r: real;

Begin

 clrscr;

 write(nhap ban khiếp r = );

 readln(r);

 cv:= 2*pi*r;

 writeln(‘chu vi duong tron la: ‘,cv:10:2, ‘ m’);

 readln

Hãy chỉ ra tứ lỗi gồm trong chương trình, kế tiếp hãy sửa lại cho đúng.

Bài 3. (2 điểm) Viết công tác tính tổng những giá trị là bội của 3 vào phạm vi từ một đến N