Đề thi học kì 1 Tin học 11 năm 2021 - 2022 bao gồm 3 đề kiểm tra unique cuối kì 1 có đáp án cụ thể kèm theo bảng ma trận đề thi.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết tin học 11 hk1 có đáp án

Đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Tin học được soạn với cấu trúc đề hết sức đa dạng bao gồm cả tự luận với trắc nghiệm, bám đít nội dung công tác học vào sách giáo khoa. Thông qua bộ đề thi học tập kì 1 lớp 11 môn Tin quý thầy cô và những em học viên có thêm nhiều tứ liệu ôn tập củng cố kiến thức và kỹ năng luyện giải đề sẵn sàng sẵn sàng mang lại kì thi chuẩn bị tới. Vậy sau đó là nội dung cụ thể đề thi HK1 Tin 11, mời các bạn cùng quan sát và theo dõi tại đây.


Đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 11 năm 2021 - 2022


Ma trận đề thi học kì 1 lớp 12 môn Tin học

cấp cho độ

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

CHỦ ĐỀ 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH VÀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

8

CHỦ ĐỀ 2. CHƯƠNG TRÌNH ĐƠN GIẢN

10, 11, 12, 13, 14

15, 16, 17, 18, 19, 20, 25

21, 22

CHỦ ĐỀ 3. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VÀ LẬP

23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

PHẦN II

Cộng điểm

3.25

2

2.75

2

Đề thi học tập kì 1 môn Tin học lớp 12

PHẦN I. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1: xây dựng là

A. Sử dụng cấu tạo dữ liệu và các lệnh của ngôn từ lập trình cụ thể để mô tả tài liệu và diễn tả các thao tác của thuật toán.B. Sử dụng kết cấu dữ liệu và các lệnh của ngữ điệu lập trình rõ ràng để biểu đạt dữ liệu.C. Sử dụng những lệnh của ngôn từ lập trình cụ thể để mô tả tài liệu và diễn tả các thao tác làm việc của thuật toán.D. Sử dụng kết cấu dữ liệu nhằm mô tả dữ liệu và diễn đạt các làm việc của thuật toán.


Câu 2: ngôn từ lập trình là

A. Ngôn ngữ dùng để mô tả bài toán.B. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình.C. Ngôn ngữ dùng để xây dựng thuật toán.D. Ngôn ngữ dùng để làm nói.

Câu 3: chức năng của công tác dịch là

A. Nối kết chương trình nguồn với chương trình đích đến máy thực hiện.B. đổi khác chương trình đích sang chương trình nguồn.C. đổi khác chương trình viết bằng ngôn ngữ khác sang ngữ điệu máy.D. Dịch công tác đích sang ngữ điệu máy đến máy hiểu và thực hiện.

Câu 4: Biên dịch được thực hiện bằng cách

A. Duyệt, phát hiện nay lỗi. Dịch cục bộ chương trình nguồn thành một công tác khác.B. Bình chọn tính chính xác của lệnh trong chương trình nguồn. Dịch tổng thể chương trình mối cung cấp thành một công tác đích có thể thực hiện trên thiết bị và tàng trữ để thực hiện về sau.C. Kiểm tra tính đúng mực của câu lệnh tiếp theo sau trong lịch trình nguồn. Triển khai các lệnh vừa đổi khác được.D. Duyệt, phát hiện lỗi, đánh giá tính đúng đắn của lệnh trong chương trình nguồn. Dịch toàn bộ chương trình nguồn thành một công tác đích có thể thực hiện tại trên máy và lưu trữ để áp dụng về sau.

Câu 5: những loại chương trình dịch là

A. Thích hợp dịch và biên dịch. B. Thông dịch với biên dịch.C. Biên dịch với diễn dịch. D. Thông dịch cùng hợp dịch.


Câu 6: Các thành phần cơ phiên bản của ngôn từ lập trình là

A. Cú pháp và ngữ nghĩa. B. Cú pháp.C. Bảng chữ cái, cú pháp cùng ngữ nghĩa.D. Bảng vần âm và ngữ nghĩa.

Câu 7: Hằng được định nghĩa

A. Là đại lượng có mức giá trị không đổi trong quy trình thực hiện nay chương trình.B. Là đại lượng số thực có giá trị không đổi khi thực hiện chương trình.C. Là đại lượng số nguyên có mức giá trị không đổi khi tiến hành chương trình.D. Là đại lượng có giá trị biến đổi trong quá trình thực hiện chương trình.

Câu 8: chọn phát biểu sai.

A. “TIN HOC” là hằng xâu. B. 15 -13 là những hằng nguyên.C. 4.0 0.523 là những hằng thực. D. ‘TIN HOC’ là hằng xâu.

Câu 9: Có mấy loại hằng?

A. 1 B. 2C. 3 D. 4

Câu 10: kết cấu một chương trình có mấy phần?

A. 2 B. 3 C. 4D. 1

Câu 11: chọn phát biểu sai.

A. Phần khai báo hoàn toàn có thể có hoặc không.B. Phần khai báo thư viện có thể có hoặc không.C. Phần khai báo thương hiệu chương trình cần phải có.D. Phần thân chương trình cần phải có.

Câu 12: tự khóa VAR dùng để khai báo

A. HằngB. Thương hiệu chương trìnhC. Biến chuyển D. Thư viện

Câu 13: phong cách nguyên là

A. Real B. CharC. Boolean D. Integer

Câu 14: Kiểu thực là

A. RealB. Char C. Boolean D. Integer

Câu 15: Biểu thức số học nào sau đây là đúng (với x, y, z là các số nguyên)?

A. Xy/(x+y)B. Xy:x+yC. X*y:(x+y) D. X*y/(x+y)

Câu 16: Xét biểu thức (2x B. 1 C. 3 D. 4

Câu 17: kết quả của biểu thức 6 thủ thuật 3 là

A. 2 B. 1 C. 0D. 7

Câu 18: hiệu quả của biểu thức 8 div 2 là

A. 5 B. 4 C. 2 D. 6

Câu 19: Biểu thức

*
 viết trong toán hoc vẫn là


*
*
*
*

Câu 20: Biểu thức

*
 viết trong Pascal là

A. B/sqrt(a+b) B. B/abs(a+b) C. B/sqr(a+b) D. B/(a+b)

Câu 21: triển khai chương trình sau, ta thu được công dụng của a là

Var a, n: integer;

Begin

n:=640;

a:=5+n gian lận 10;

End.

A. 69B. 5C. 10 D. 11

Câu 22: Thực hiện công tác sau, ta thu được tác dụng là

Var a, b: integer;

Begin

a:= 5; b:= 3;

Write(a,b);

End.

Xem thêm: ' Free Agent Là Gì ? Cách Để Tránh Trấn Thương Hiệu Quả Cách Để Tránh Trấn Thương Hiệu Quả

A. 35B. 53 C. 55 D. 33

Câu 23: tiến hành đoạn chương trình sau, ta thu được tác dụng của phường là

P:= 0;

For i:= 1 lớn 4 do

P:=P+i;

A. 24 B. 11 C. 0 D. 10

Câu 24: thực hiện đoạn công tác sau, ta thu được công dụng của a là

a:= 2;

While aB. 4C. 16 D. 32

Câu 25: cho thấy chương trình sau lỗi tại mẫu nào?

1.Var n: integer;

2. X,y: real;

3.Begin

4. M:=-4;

5. N:=5;

6. X:=6;

7. Y:=+10.5;

8. Write(x+y);

9. Realn;

10.End.

A. Lỗi tại các dòng 4,9B. Lỗi tại các dòng 5,9C. Lỗi tại các dòng 4,5D. Lỗi tại những dòng 4,5,10

Câu 26: thực hiện đoạn lịch trình sau, ta thu được công dụng là

for i:=1 to 20 do

if i hack 9=0 then

write(i," ");

A. 9 9 9 9B. 9 18 C. 18 27D. 36 45

Câu 27: triển khai đoạn lịch trình sau, ta thu được tác dụng là

For i:=10 downto 1 do

Write(i," ");

A. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 B. Câu lệnh không đúng C. 2 4 5 6 7 8 9 10 1 0 D. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Câu 28: Thực hiện nay đoạn lịch trình sau, ta thu được công dụng của Q là

Q:= 1;

For i:= 1 lớn 5 do

If i thủ thuật 2 = 0 then

Q:=Q+Q;

A. 8 B. 1 C. 0 D. 4

Câu 29: Hãy sắp đến xếp những lệnh dưới đây để hoàn hảo chương trình tính S:= 1 + 2 + 3 +…+ 10

1. S:=S+i;

2. S:=0;

3. Write(‘S la:’,S);

4. For i:= 1 lớn 10 do

A. 1-2-3-4 B. 3-1-4-2 C. 2-4-1-3 D. 4-1-2-3

Câu 30: Đoạn công tác sau tất cả mấy lỗi

If a 0 then

a:=1;

Else

a:=2;

A. 1 B. 3 C. 4D. 2

Câu 31: cho thấy thêm đoạn lịch trình sau thực hiện các bước gì?

i:=0;

While i=0 do

Write(i);

A. Đưa ra màn hình 10 chữ số 0; B. Lặp vô hạn việc đưa ra screen số 0C. Không chuyển ra thông tin gì D. Đưa ra màn hình một chữ số 0


Câu 32: thực hiện đoạn lịch trình sau, cho thấy chữ “Hello Word “ được ấn ra màn hình hiển thị mấy lần?

i:=1;

While i B. 3 C. 4 D. 1

II. TỰ LUẬN (2 điểm)

Điền từ tương thích vào vị trí trống để xong chương trình tính và in ra màn hình tổng các số tự m mang lại n (với m, n nhập tự bàn phím, m >0 cùng n>0, m Đề tất cả 32 thắc mắc trắc nghiệm, từng câu 0,25 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12Câu 13Câu 14Câu 15Câu 16
ABCDBCAACACCDADA
Câu 17Câu 18Câu 19Câu 20Câu 21Câu 22Câu 23Câu 24Câu 25Câu 26Câu 27Câu 28Câu 29Câu 30Câu 31Câu 32
CBCABBDAABDDCDAA

II.PHẦN TỰ LUẬN (2.0 điểm):