Câu 1 : cho các chất sau: CH3CH2CHO (1), CH2=CH-CHO (2), CH≡C-CHO (3); CH2=CH-CH2-CHO (4); (CH3)2CHOH (5). đông đảo chất phản ứng trọn vẹn với lượng dư H2 (Ni, to) cùng tạo thành một thành phầm là

A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 học kì 2

(1), (2), (4), (5).

B. (1), (2), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (2), (3), (4), (5).

Câu 2 : Chất nào tác dụng với CuO ở nhiệt độ cao tạo thành xeton?

A. 2-metylpropan-2-ol

B. Butan-1-ol

C. Butan-2-ol

D. 2-metyl propan-1-ol

Câu 3:  Đốt cháy axit A được số mol CO2 thông qua số mol H2O. A là

A. axit no, mạch hở, 1-1 chức.

B. axit solo chức, no, mạch vòng.

C. axit no 2 chức, mạch hở.

D. axit đối chọi chức, bao gồm một nối đôi, mạch hở.

Câu 4 : Cho các chất sau: methanol, glixerol, phenol, etanal. Số chất vừa tác dụng với mãng cầu vừa tính năng với NaOH là

A. 1 B. 3

C. 4 D. 2

Câu 5 : Dãy gồm các chất được bố trí theo chiều tăng cao nhiệt độ sôi từ bỏ trái qua nên là ?

A. CH3CHO, CH3COOH, C2H5OH

B. CH3CHO, C2H5OH, CH3COOH

C. C2H5OH, CH3COOH, CH3CHO

D. CH3COOH, C2H5OH, CH3CHO

Câu 6: Phát biếu đúng

A. Anđehit vừa gồm tính khử vừa gồm tính oxi hóa.

B. Anđehit chức năng với H2 (xúc tác Ni) luôn luôn tạo ra ancol bậc nhất.

C. Axit không no lúc cháy luôn luôn cho số mol CO2 to hơn số mol H2O.

D. tất cả đều đúng.

Câu 7 : Số đồng phân ancol bậc 1 ứng với CTPT C5H12O là

A. 8 B. 5

C. 6 D. 4

Câu 8 : Dãy gồm những chất phần đa phản ứng cùng với axit fomic là

A. dung dịch NH3, hỗn hợp NaHCO3, Cu, CH3OH

B. dung dịch AgNO3/NH3, hỗn hợp Na2CO3, Fe, C6H5OH

C. Mg, dung dịch NaOH, CH3OH, dung dịch AgNO3/NH3

D. Na, hỗn hợp Na2CO3, CH3OH, dung dịch Na2SO4

Câu 9 : Cho 0,04 mol tất cả hổn hợp X gồm CH2=CH-COOH, CH3COOH với CH2=CH-CHO bội nghịch ứng hoàn toản với dung dịch đựng 6,4 gam brom. Mặt khác để th-nc 0,04 mol X đề xuất vừa đầy đủ 40 ml hỗn hợp NaOH 0,75M. Trọng lượng của CH2=CH-COOH vào X là

A. 0,72 gam B. 1,44 gam

C. 2,88 gam D. 0,56 gam

Câu 10 : Dãy gồm các chất rất có thể điều chế trực tiếp (bằng một phản nghịch ứng) tạo nên axit axetic là

A. CH3CHO, C2H5OH, C2H5COOCH3

B. CH3CHO, C6H12O6 (glucozơ), CH3OH

C. C2H4(OH)2, CH3OH, CH3CHO

D. CH3OH, C2H5OH, CH3CHO

Câu 11 : X là một trong ancol no, mạch hở. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X buộc phải 5,6 gam O2, thu được khá nước cùng 6,6 gam CO2. Bí quyết của X là

A. C3H6(OH)2 B. C3H5(OH)3

C. C3H7OH D. C2H4(OH)2

Câu 12 : Cho 1,97 gam hỗn hợp fomalin tính năng với dung dịch AgNO3/NH3 dư nhận được 10,8 gam Ag. Mật độ % của anđehit fomic trong fomalin là

A. 38,07% B. 50%

C. 40% D. 49%

Câu 13 : Cho 2,46 gam lếu láo hợp có HCOOH, CH3COOH, C6H5OH chức năng vừa đầy đủ với 400 ml hỗn hợp NaOH 1M. Tổng khối lượng muối chiếm được sau phản bội ứng là

A. 11,26 gam B.5,32 gam

C. 4,46 gam D. 3,54 gam

Câu 14 : Cho axit sau CH3CH(C2H5)CH2CH(CH3)COOH có tên quốc tế là

A. Axit 2,4-đimetyl hexanoic

B. Axit 4-etyl-2-metyl pentanoic

C. Axit 3,5-đimetyl hexanoic

D. Axit 2-etyl-4-metyl pentanoic

Câu 15 : Khi đun nóng butan-2-ol với H2SO4 sệt ở 170oC thì nhấn được thành phầm chính là

A. But-1- en B. Điety ete

C. Đibutyl ete D. But-2-en

B. Phần từ bỏ luận:

Câu 1 : Viết phương trình hóa học dưới dạng CTCT thu gọn để kết thúc dãy chuyển hóa (ghi rõ đk phản ứng):

*

Câu 2 : cho 13,4 gam các thành phần hỗn hợp X có hai axit no, đơn chức, mạch hở, tiếp nối nhau trong thuộc dãy đồng đẳng chức năng với Mg nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc)

a) tìm kiếm CTPT của hai axit trong các thành phần hỗn hợp X

b) Tính % cân nặng của từng axit trong các thành phần hỗn hợp X

Câu 3 : Cho m gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai rượu (ancol) đối chọi chức, bậc 1, tiếp nối nhau trong dãy đồng đẳng chức năng với CuO dư, nung nóng thu được hỗn hợp hơi Y tất cả nước với anđehit. Tỉ khối tương đối của Y đối với H2 là 13,75. Cho toàn cục Y phản nghịch ứng với cùng một lượng dư AgNO3 trong NH3 đun nóng, xuất hiện 64,8 gam Ag. Tìm quý hiếm của m?

Lời giải chi tiết

Câu 1:

Phương pháp:

- các chất chứa links bội sẽ cùng H2 mang đến no.

- các anđehit cùng vào nhóm CHO tạo thành thành ancol tương ứng.

Hướng dẫn giải:

Khi cho các chất trên bội nghịch ứng với lượng dư H2 (Ni, to) thì:

(1) CH3CH2CHO + H2 (xrightarrowt^o,xt,Ni) CH3CH2CH2OH

(2) CH2=CH-CHO + 2H2 (xrightarrowt^o,xt,Ni) CH3CH2CH2OH

(3) CH≡C-CHO + 3H2 (xrightarrowt^o,xt,Ni) CH3CH2CH2OH

(4) CH2=CH-CH2-CHO + 2H2 (xrightarrowt^o,xt,Ni) CH3CH2CH2CH2OH

(5) (CH3)2CHOH ko phản ứng với H2

→ những chất (1), (2) và (3) tạo cùng một sản phầm CH3CH2CH2OH

Đáp án C

Câu 2:

Phương pháp: Xeton được sinh sản từ phản ứng ancol bậc 2 với CuO ở nhiệt độ cao.

(Bậc ancol là bậc của nguyên tử C nhưng nhóm -OH đó đính thêm vào).

Hướng dẫn giải:

Xeton được tạo từ phản bội ứng ancol bậc 2 với CuO ở ánh sáng cao.

(Bậc ancol là bậc của nguyên tử C nhưng nhóm -OH đó đính thêm vào)

A là ancol bậc 3 bắt buộc không phản nghịch ứng cùng với CuO

B là ancol bậc 1 yêu cầu phản ứng chế tạo ra anđehit

C là ancol bậc 2:

CH3-CHOH-CH2-CH3  + CuO (xrightarrowt^o) CH3-CO-CH2-CH3 + H2O + Cu

D là ancol bậc 1 nên phản ứng tạo ra anđehit

Đáp án C

Câu 3:

Hướng dẫn giải: Axit đốt cháy chiếm được số mol CO2 bằng số mol H2O chỉ hoàn toàn có thể là no, 1-1 chức, mạch hở.

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Hệ Trục Tọa Độ Lớp 10 Bài Tập Trắc Nghiệm Vectơ

Đáp án A

Câu 4:

Phương pháp: Chất công dụng với Na với NaOH cần phải có nhóm OH links với vòng thơm hoặc có nhóm COOH.