Nhằm tạo nên nguồn tài nguyên cho các em rèn luyện với ôn tập loài kiến thức infokazanlak.com xin trình làng tài liệuĐề chất vấn 1 tiết Chương Nitơ - PhotphoHóa học 11 bao gồm đáp án. Mời những em học sinh cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương nito photpho


*

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG NITƠ – PHOTPHO

Câu 1:Cho cacbon công dụng với một lượng HNO3 đặc, lạnh vừa đủ. Thành phầm là hỗn hợp khí CO2 với NO2. Tất cả hổn hợp khí thu được có tỉ lệ về thể tích VCO2 : VNO2 là

A. 1 : 1 B. 1 :3 C. 1 : 4 D. 1 : 2

Câu 2:Cho 39,2 gam H3PO4 vào dung dịch đựng 44 gam NaOH. Số mol muối chế tạo ra thành là:

A.0,1; 0,3 B.0,2; 0,3 C.0,1; 0,2 D. đáp án khác.

Câu 3:Khi sức nóng phân, hàng muối nitrat nào hầu như cho sản phẩm là oxit kim loại, khí nitơ dioxit cùng khi oxi?

A. Cu(NO3)­2 , Fe(NO3)2 , Pb(NO3)2 B. Cu(NO3)­2 , LiNO3 , KNO3

C. Hg(NO3)­2 , AgNO3 , KNO3 D. Zn(NO3)­2 , KNO3 , Pb(NO3)2

Câu 5:Chọn câu đúng nhất trong các câu sau :

A. Dung dịch NH3 hoà rã Zn(OH)2 bởi vì tạo phức 2+

B. Dung dịch NH3 hoà chảy Zn(OH)2 vị Zn(OH)­2 lưỡng tính

C. Dung dịch muối nitrat gồm tính oxi hóa

D. Dung dịch muối nitrat kém bền với nhiệt độ và gồm tính thoái hóa ở ánh sáng cao.

Câu 6: Cho sắt kẽm kim loại Cu chức năng với HNO3 đặc hiện tượng lạ quan giáp được là :

A. Khí color nâu bay lên, dung dịch chuyển màu xanh

B. Khí ko màu cất cánh lên, dung dịch chuyển màu xanh

C. Khí ko màu bay lên, dung dịch gồm màu nâu

D. Khí thoát ra không màu hoá nâu trong ko khí, dung di chuyển sang màu xanh

Câu 7:Tổng hệ số cân bằng của bội phản ứng pha chế hơi Photpho tự Ca3(PO4)2 cùng với SiO2 với C ở ánh nắng mặt trời cao là:

A. 21 B. đôi mươi C. 19 D. 18.

Câu 8: lựa chọn câu đúng trong các câu sau:Phân supe photphat kép:

A.được pha trộn qua 2 giai đoạn. B.gồm 2 chất là Ca(H2PO4)2 cùng CaSO4.

C.khó rã trong hỗn hợp đất. D.cả 3 câu trên.

Câu 9:Hoà tan không còn m gam FeS2trong dung dịch HNO3vừa đủ thu được khí NO2và dung dịch X. Mang đến dung dịch X tính năng với dung dịch BaCl2dư chiếm được 18,64 gam kết tủa trắng. Quý hiếm của m là :

A.9,6 gam. B.12 gam. C.8 gam. D.4,8 gam.

Câu 10: sản phẩm của bội nghịch ứng nhiệt phân nào tiếp sau đây KHÔNG đúng :

A NH4NO2 N2 + 2H2O . B.NH4NO3 NH3 + HNO3.

C .NH4HCO3 NH3+ CO2+ H2O . D. NH4Cl NH3 + HCl.

Câu 11:Hòa tan trọn vẹn 3g lếu hợp có Al cùng Cu vào hỗn hợp HNO3 loãng, lạnh thu được dung dịch A. Mang lại A công dụng với dung dịch NH3 dư, kết tủa thu được với nung đến cân nặng không đổi, cân được 2,04g. Khối lượng của Al cùng Cu trong hỗn hợp lần lượt là:

A.2,7g với 0,3g B.0,3g và 2,7g C.1,08g và 1,92g D. 0,54g với 2,46g

Câu 12: đến 26g Zn chức năng vừa dủ cùng với dd HNO3 chiếm được 8,96 lít các thành phần hỗn hợp khí NO cùng NO2 (đktc). Số mol HNO3 có trong dd là:

A. 0,4 mol B. 0,8mol C.1,2mol D.0,6mol

Đọc kỹ dữ khiếu nại sau rồi vấn đáp cho các câu 13, 14.

Cho 17,28 gam sắt kẽm kim loại A làm phản ứng trọn vẹn với 720 ml hỗn hợp HNO3 0,4M, tạo thành 4,032 lit khí B duy nhất( đktc).

Câu 13: Khí B là: A. N2O B. N2 C. NO2 D. NO

Câu 14: sắt kẽm kim loại A là A. Zn B. Cu C. Mg D. Al

Câu 15: Hòa tan trọn vẹn m g bột Al vào dung dịch HNO3 dư­ thu đư­­ợc 8,96 lit (đktc) tất cả hổn hợp X bao gồm NO với N2O tất cả tỉ lệ mol là 1: 3. M có giá trị là:

A. 24,3g B . 42,3g C . 25,3g D . 25,7g

Câu 16: mang đến 2,4g Mg chức năng với dd HNO3 dư .Sau lúc phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896lít NO (đktc) cùng dd X.Khối lượng muối khan thu được lúc cô cạn dd X là:

A.14,80g B.15,60g C.13,92g D.đáp án khác.

Câu 19: Ôxit công dụng với NaOH dư đồng thời tạo nên 2 muối; oxit kia là: C. 35,5g D. Không khẳng định đư­­ợc vị không cho thấy tỉ lệ mol thân NO với N2O.A. 36,5 g B. 35,6g Câu 18:Hòa tan hoàn toàn 4,5g bột Al vào hỗn hợp HNO3 dư­­ thu đ­­ược các thành phần hỗn hợp khí X có NO cùng N2O và dung dịch Y chỉ chứa 1 muối bột tan. Khối lư­­ợng muối hạt nitrat tạo nên trong dung dịch Y là:

A. Co B. NO2 C. CO2 D. Fe3O4

Câu 20: chọn câu sai trong số câu sau:

A.Photpho có tính hoạt động hóa học bạo gan hơn N2 ở đk thường.

B.P trắng bao gồm hoạt tính hơn p đỏ.

C.P trắng công dụng với H2 tạo nên khí PH3.

D.Zn3P2 là thuốc diệt chuột

Câu 21: Hoà tan trọn vẹn m gam sắt kẽm kim loại đồng vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 13,44 lít các thành phần hỗn hợp khí NO cùng NO2 ( đktc) nặng nề 24,4 gam.Khối lượng m có giá trị là:

A. 64g B. 30g C. 31g D. 32g

Câu 23:Cho hỗn hợp NH3 cho d­ư vào 20ml hỗn hợp Al2(SO4)3. Thanh lọc lấy hóa học kết tủa và cho vào 10 ml hỗn hợp NaOH 2M thì kết tủa vừa chảy hết. Mật độ mol/l của hỗn hợp Al2(SO4)3 là:

A.1M B.0,5M C.0,1M D.1,5M

Câu 24:Chỉ được sử dụng một kim loại, rất có thể phân biệt những dung dịch muối tiếp sau đây : NH4NO3, (NH4)2SO4, K2SO4. Sắt kẽm kim loại đó là:

A.Cu B.Ba C.Al D.Na.

Câu 25:Khi đến oxit của một kim loại hóa trị n chức năng với hỗn hợp HNO3 dư thì sinh sản thành 34,0 g muối bột nitrat cùng 3,6 g nước (không có sản phẩm khác). Hỏi đó là oxit của kim loại nào :

A.Cu B.Ba C.Al D.Na.

Câu 26: cho 44g NaOH vào dung dịch đựng 39,2 g H3PO4. Sau khoản thời gian phản ứng xảy ra hoàn thành, đem cô cạn hỗn hợp thu được đến cạn khô. Hỏi phần đông muối nào được tạo cho và trọng lượng muối khan thu được là bao nhiêu?

A. Na3PO4 và 50g B. NaH2PO4 với 42,9g; Na2HPO4 và 14,2 g

C. Na2HPO4 cùng 15g D. Na2HPO4 cùng 14,2 g; Na3PO4 với 49,2 g

Câu 27: Đốt cháy hổn hợp bao gồm 6,72 lít khí Oxi với 7 lít khí amoniac ( đo làm việc cùng đk nhiệt độ với áp suất). Sau bội phản ứng thu được nhóm các chất là:

A. Khí nitơ cùng nước B. Khí Oxi, khí nitơ với nước

C. Khí amoniac, khí nitơ cùng nước D. Khí nitơ oxit với nước

Câu 28: Chia tất cả hổn hợp Cu, Al có tác dụng 2 phần bởi nhau. Phần 1 cho vào dung dịch HNO3 sệt nguội thì tất cả 8,96 lít khí gray clolor đỏ bay ra. Phần 2 bỏ vào dung dịch HCl thì bao gồm 6,72 lít khí ko màu bay ra (khí đo ngơi nghỉ đktc). Phần trăm khố lượng Cu trong hổn thích hợp là

A. 30% B. 1/2 C. 75% D. Một số khác

Câu 29: Phân supephotphat kép có hàm lượng P2O5 là 40%. Hàm lượng Ca(H2PO4)2 trong phân là

A. 65,92% B. 71,4% C. 23,4% D. Số khác

Câu 30: mang đến 14,2 g P2O5 và 5,4 g H2O vào 50g dung dịch NaOH 32%. Nồng độ xác suất của hỗn hợp sau phản nghịch ứng là:

A. 40,8% B. 20% C. 14,2% D.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Chương Oxi Lưu Huỳnh Có Đáp Án, Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương Oxi Lưu Huỳnh Có Đáp Án

Số khác

ĐÁP ÁN

1.B

2.A

3.A

4.Â

5.A

6.A

7.C

8.A

9.D

10.B

11.C

12.C

13.D

14.B

15.A

16.B

17.C

18.C

19.B

20.C

21.D

22.B

23.B

24.B

25.D

26.D

27.B

28.D

29.A

30.A

Trên trên đây chỉ trích 1 phần nội dung của tài liệuĐề kiểm tra 1 ngày tiết Chương Nitơ - PhotphoHóa học 11 gồm đáp án.Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra những em vui mừng đăng nhập vào trangHỌC247.netđể sở hữu về sản phẩm công nghệ tính.

Hy vọng bộ đề này giúp những emhọc sinh lớp 11ôn tập xuất sắc và đạt các thành tích cao vào kì thi sắp tới tới. Chúc những em học tốt!