Đáp án cùng lời giải chi tiết Đề chất vấn 1 ngày tiết (45 phút) – Đề số 3 – Chương VIII – chất hóa học 11

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Đun lạnh 10ml ancol etylic (92^circ ) (Dancol = 0,8 g/ml) làm việc (140^circ C) cùng H2SO4 đặc có tác dụng xúc tác thì trọng lượng ete chiếm được là:

A.64 gam. B.5,92 gam.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương ancol phenol có đáp án

C.32 gam. D.92 gam.

Câu 2. tách bóc nước trọn vẹn hỗn hợp có hai ancol thu được tất cả hổn hợp hai anken là đồng đẳng sau đó nhau và gồm tỉ khối hơi so với hiđro bằng 29,8. Công thức phân tử của ancol là:

A.C3H7OH cùng C4H9OH.

 B.C2H5OH cùng C3H7OH.

C.CH3OH với C2H5OH.

D.C2H5OH và C4H9OH.

Câu 3. ba ancol X, Y, Z mọi bền và gồm phân tử khối không giống nhau. Lúc đốt cháy từng chất đa số sinh ra CO2 và H2O theo tỉ lệ mol là 3 : 4. Phương pháp phân tử của bố ancol là:

(eginarraylA.C_3H_8O;C_4H_8O;C_5H_10O.\B.CH_4O;C_2H_6O;C_3H_8O.\C.C_3H_8O;C_3H_8O_2;C_3H_8O_3.\D.C_2H_6O;C_3H_6O_2;C_2H_6O_3.endarray)

Câu 4. Hợp chất (X) gồm công thức phân tử C7H8O. Số đồng phân của phenol tối đa là:

A.4. B.3.

C.2. D.1.

Câu 5. nguyên nhân chính khiến cho ancol C4H9OH có không ít đồng phân rộng hiđrocacbon C4H10 là:

A.Do phân tử C4H9OH có nhiều nguyên tử cacbon hơn.

B.Do trong ancol có thêm đồng phân về địa chỉ nhóm chức.

C.Do C4H9OH có khá nhiều dạng mạch cacbon rộng C4H10.

D.Do vào ancol có nhóm chức –OH

Câu 5. phát biểu nào tiếp sau đây đúng khi nói về bậc cacbon?

A.Bậc ancol thông qua số nhóm chức –OH có trong phân tử.

B.Bậc ancol bằng bậc cacbon lớn số 1 trong phân tử.

C.Bậc ancol bằng bậc của cacbon liên kết với đội chức –OH.

D.Bậc ancol thông qua số cacbon trong phân tử ancol.

Câu 7. Đốt cháy trọn vẹn một ancol đối chọi chức, mạch hở, nhận được (n_CO_2 = n_H_2O.) Công thức bao quát của ancol là:

A.CnH2n+1OH B.CnH2n+2O.

C.CnH2nO. D.CnH2nOH

Câu 8. Anken nào sau đây khi tác dụng với nước (xúc tác axit) sinh sản thành một ancol duy nhất?

A.CH2=CH-CH2-CH3.

B.CH2=(CH3)2.

C.CH3-CH=CH-CH3.

D.CH2=CH-CH3.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Chia hỗn hợp 2 ancol no 1-1 chức, mạch hở, thường xuyên trong hàng đồng đẳng thành 2 phần bởi nhau. Phần 1 cho công dụng với natri dư được 0,2 mol H2. Phần 2 làm cho nóng với H2SO4 quánh được 7,704 gam tất cả hổn hợp 3 ete. Thâm nhập phản ứng ete hóa có 1/2 lượng ancol có cân nặng phân tử nhỏ tuổi và 40% lượng ancol có trọng lượng phân tử lớn. Lập bí quyết phân tử 2 ancol.

Câu 10. Đốt cháy trọn vẹn a gam hỗn hợp X gồm 3 ancol solo chức thuộc thuộc dãy đồng đẳng thì chiếm được 4,4 gam CO2 với 2,7 gam H2O.

a)Xác định hàng đồng đẳng của 3 ancol với viết công thức tổng quát của chúng.

b)Tính a.

c)Cho 2,3 gam các thành phần hỗn hợp X chức năng với natri dư. Tính thể tích H2 thoát ra sinh sống (27,3^circ C), 1atm.

Câu 11. Hai hóa học C và Y bền, phân tử cất C, H và O. Khi đốt một lượng bất kể mỗi chất hồ hết thu được CO2 cùng H2O theo tỉ lệ mol (n_CO_2:n_H_2O = 44:27). Xác minh công thức phân tử của X với Y.

Lời giải đưa ra tiết

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu

1

2

3

4

Đáp án

C

C

A

B

Câu

5

6

7

8

Đáp án

A

B

C

D

 II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Gọi công thức tương đương của nhị ancol: (C_overline n H_2overline n + 1OH)

Phản ứng xảy ra:

*

Trong mỗi phần: nhỗn đúng theo ancol ( = 2n_H_2 = 2 imes 0,2 = 0,4left( mol ight))

Gọi a, b là số mol của CnH2n+1OH cùng CmH2m+1OH (m = n + 1)

( Rightarrow a + b = 0,4) (trong mỗi phần).

+ cách 1.

(left( 28overline n + 18 ight)left( dfrac0,5a + 0,4b2 ight) = 7,704)

(Rightarrow overline n = dfrac12,528 – 1,8a2,8a + 4,48)

Với (0 2H5OH cùng C3H7OH

+ cách 2.

*

Theo đề bài, ta bao gồm phương trình:

(0,25aleft( 28n + 18 ight) = 0,2bleft( 28m + 18 ight) )(,= 7,704)

Thay m = n + 1 và a = 0,4 – b vào phương trình trên, ta được: (n = dfrac5,904 – 4,7b2,8 – 1,4b,left( {0 2H5OH cùng C3H7OH.Câu 10.

a)Xác định hàng đồng đẳng của 3 ancol:

Ta có: (n_CO_2 = dfrac4,444 = 0,1left( mol ight);)

(n_H_2O = dfrac2,718 = 0,15left( mol ight))

Vì A, B với C thuộc cùng dãy đồng đẳng mà khí cháy lại cho (n_CO_2 nH2n+1OH

b)Tính a:

Gọi công thức tương đương của 3 ancol là: (C_overline n H_2overline n + 1OH) bao gồm (alpha ) mol.

Phản ứng xảy ra:


*

Theo đề bài, ta có: (dfracn_CO_2n_H_2O = dfracalpha overline n alpha left( overline n + 1 ight) = dfrac0,10,15)

( Leftrightarrow 0,15overline n = 0,1overline n + 0,1 )

(Rightarrow overline n = 2)

Suy ra: nO trong các thành phần hỗn hợp  (x = alpha = n_H_2O – n_CO_2 = 0,15 – 0,1 )(,= 0,05left( mol ight))

Cách 1.

Ta có: (n_O_2)phản ứng ( = 1,5overline n alpha = 1,5.2.0,05 = 0,15left( mol ight))

Áp dụng ĐLBTKL mang đến phản ứng (1) ta có:

(m_X + m_O_2 = m_CO_2 + m_H_2O)

( Rightarrow a = m_X = left( m_CO_2 + m_H_2O ight) – m_O_2 )(,= left( 4,4 + 2,7 ight) – 0,15.32 = 2,3left( gam ight))

Cách 2. Phụ thuộc công thức tương đương của hỗn hợp X:

Gọi công thức tương tự của 3 ancol là: (C_overline n H_2overline n + 1OH).

Xem thêm: Đề Kiểm Tra Vật Lý 11 Chương 1 Có Đáp Án Trắc Nghiệm, Trắc Nghiệm Chương 1 Vật Lý 11 Có Đáp Án

Ta có: (a = m_X = n_X.overline M _X = 0,05left( 14overline n + 18 ight) )(,= 0,05left( 14.2 + 18 ight) = 2,3left( gam ight))


c)Tính (V_H_2):

Vì cả 3 ancol số đông là đối kháng chức nên:

(n_H_2 = dfrac12)nhỗn hòa hợp ( = dfrac12 imes 0,05 = 0,025left( mol ight))

Mà: (n = dfracpVRT)

(Rightarrow V_H_2 = dfracnRTp )

 (;;;;;;= dfrac0,025 imes 0,082 imes left( 273 + 27,3 ight)1)

(;;;;;;;= 0,616) (lít)

Câu 11.

Gọi công thức tương đương của hai hóa học X và Y là: CxHyOz

*

Theo đề bài, ta có: (dfrac44alpha x9alpha y = dfrac4427 Leftrightarrow dfracxy = dfrac13)