Câu 4: cho các chất: metan, etilen, axetilen, isopren. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 là

A. 1.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 5 6

B. 3.

C. 2.

D. 4.

Câu 5: mang lại sơ đồ vật phản ứng sau: CH3- ≡ H + AgNO3/ NH3  X + NH4NO3. X có công thức kết cấu là

A. CH3- Ag≡ Ag.

B. CH3- ≡ Ag.

C. AgCH2- ≡ Ag.

D. CH3- ≡ H.

Câu 6: Ankan nào dưới đây nhẹ rộng không khí?

A. etan.

B. metan.

C. propan.

D. butan.

Câu 7: Trong phòng thí điểm axetilen được pha chế từ chất nào sau đây?

A. etan.

B. canxicacbua.

C. metan.

D. butan.

Mức độ phát âm (8 câu)

Câu 8: hóa học nào sau đây có đồng phân hình học?

A. CH2=CH-CH=CH2.

B. CH3-CH=CH-CH=CH2.

C. CH3-CH=C(CH3)2.

D. CH2=CH-CH2-CH3.

Câu 9: Hợp chất (CH3)3C-CH2-C(C2H5)=CH-CH3 mang tên thay nạm là

A. 3-etyl-5,5-đimetylhexen-2.

B. 2,2-đimetylheptađien-1,4. 

C. 3-etyl-5,5-đimetylhex-2-en.

D. 4-đimetyl-2,2-đimetylhexen.

Câu 10: nhị anken có CTPT C3H6 với C4H8 khi phản ứng cùng với H r thu được ba sản phẩm. Nhị anken là

A. propilen với but-en.

B. propen và but-1-en. 

C. propen cùng but-2-en.

D. propilen và isobutilen.

Câu 11: Ankan X tính năng với clo (tỉ lệ mol 1:1, có chiếu sáng) thu được 3 dẫn xuất monoclo đồng phân.

Tên điện thoại tư vấn của X là

A. neopentan.

B. propan.

C. isobutan.

D. pentan.

Câu 12: Cao su buna được cung cấp từ sản phẩm trùng phù hợp của

A. isopren.

B. buta-1,4-đien.

C. buta-1,3-đien.

D. but-2-en.

Câu 13: Trùng vừa lòng etilen, thành phầm thu được hóa học dẻo PE có cấu trúc là

A. (-CH2=CH2-)n.

B. (-CH2-CH2-)n.

C. (-CH=CH-)n.

D. (-CH3-CH3-)n.

Câu 14: cần sử dụng phản ứng nào dưới đây để minh bạch axetilen cùng với etilen?

A. cùng với dung dịch brom

B. rứa của axetilen với hỗn hợp AgNO3 vào amoniac

C. oxi hóa không hoàn toàn

D. Trùng hợp

Câu 15: mang lại dãy đưa hóa sau: CH4 → X → Y → T → cao su thiên nhiên buna. Phương pháp phân tử của Y là

A. C4H6.

B. C2H5OH.

C. C4H4.

D. C4H10.

Mức độ áp dụng (5 câu)

Câu 16: Số đồng phân ankin gồm công thức phân tử C5H8 là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 17: cho 4,48 lít (đktc) hỗn hợp gồm etilen cùng propin vào dung dịch brom dư thì gồm 40 gam brom gia nhập phản ứng. Tỷ lệ số mol của etilen trong các thành phần hỗn hợp là (Cho H=1, C=12, Br=80)

A. 75%.

B. 40%.

C. 50%.

D. 25%.

Câu 18: Dẫn 3,36 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X gồm 2 anken là đồng đẳng tiếp nối vào bình nước brom dư, thấy trọng lượng bình tạo thêm 7,7 gam. Yếu tố phần phần trăm về thể tích của nhì anken là (Cho H=1,

C=12, Br=80)

A. 25% với 75%.

B. 33,33% với 66,67%.

C. 40% cùng 60%.

D. 35% và 65%.

Câu 19: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một trong phản ứng và các sản phẩm đều là sản phẩm

chính):

*
. M, N, p. Lần lượt là:

A. C2H2, C2H6, C2H5OH.

B. C2H2, C2H4, CH3CHO.

C. C2H2, C2H6, CH3CHO.

D. C2H2, C2H4, C2H5OH.

Câu 20: các thành phần hỗn hợp X tất cả tỉ khối đối với H2 là 21,2 có propan, propen cùng propin. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 cùng H2O thu được là (Cho H=1, C=12, O=16)

A. 20,40 gam.

B. 18,60 gam.

C. 18,96 gam.

D. 16,80 gam.

Phần 2: từ luận (2 câu - 2,0 điểm)

Câu 1: Viết phương trình chất hóa học (dạng công thức cấu tạo, các sản phẩm đều là sản phẩm chính) của phản bội ứng xẩy ra khi:

a) phát sáng hỗn hợp có isopentan với Cl2 (tỉ lệ mol 1:1).

b) cho buta-1,3-đien chức năng với hiđro bromua (tỉ lệ mol 1:1), sống -800

c) Sục khí axetilen vào dung dịch bội nghĩa nitrat vào amoniac dư.

d) Trùng hợp etilen.

Xem thêm: Ôn Tập Chương 1 Vật Lý 10 - Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 10

Câu 2: Khi nung nóng 22,4 lít metan làm việc 15000 , sau đó làm lạnh nhanh thu được hỗn hợp khí X có axetilen, hiđro cùng metan tất cả tỉ khối so với hiđro bởi 5,71. Tính xác suất thể tích các chất vào X và công suất phản ứng gửi hóa metan thành axetilen.