Đề kiểm tra 1 máu Hóa 11 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trộn 100ml hỗn hợp NaOH 0,4 M cùng với 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,4 M được hỗn hợp A, mật độ ion OH− trong dung dịch A là:

A.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết hóa 11 chương 1 co dap an

1,2 M

B. 0,4 M

C. 0,6 M

D. 0,8 M

Câu 2: dung dịch muối nào sau đây có môi trường thiên nhiên bazơ?

A. (NH4)2SO4

B. Na2CO3

C. NaNO3

D. NaCl

Câu 3: Dãy những chất nào gần như gồm những bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2

B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2

D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: lựa chọn phát biểu đúng trong các các phân phát biểu dưới đây ?

A. quý hiếm pH tăng thì độ axit tăng.

B. Dd gồm pH >7 có tác dụng quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd gồm pH Câu 5: hỗn hợp nước của hóa học A làm quỳ tím hóa xanh, còn dung dịch nước của muối hạt B có tác dụng quỳ hóa đỏ. Xáo trộn hai dung dịch trên vào nhau thì xuất hiện kết tủa. A và B là:

*

Câu 6: dung dịch nào có tác dụng quì tím hóa đỏ

A. HCl

B. KOH

C. NaOH

D. NaCl

Câu 7: phản nghịch ứng hiệp thương ion trong dd những chất điện li xẩy ra khi :

A. Chất phản ứng là các chất năng lượng điện li mạnh

B. Sản phẩm chế tạo màu

C. Chất làm phản ứng là những chất dễ dàng tan

D. Sản phẩm chế tác thành bao gồm chất kết tủa hoặc chất cất cánh hơi hoặc chất điện li yếu

Câu 8: dãy gồm các chất năng lượng điện li bạo phổi là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: mang đến phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3. Vậy A, B lần lượt là:

A. KBr, FeBr3

B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KCl, FeCl3

D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: Một dung dịch đựng 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol NO3- cùng x mol Cl-. Vậy x có mức giá trị là:

A. 0,15 mol

B. 0,20 mol

C. 0.35 mol

D. 0,10 mol

Câu 11: Đối với hỗn hợp axit yếu CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì review nào về độ đậm đặc mol ion sau đây là đúng?

A.  3COO->

B. >

C. = 0,10M

D. Câu 12: khi thêm một axit vào dung dịch của một bazơ, sự chuyển đổi nào bên dưới đây rất có thể xảy ra đối với pH của dung dịch

A. Giảm

B. Tăng tự 7 lên 11

C. Giảm từ bỏ 7 xuống 3

D. Tăng

Câu 13: Dung dịch bao gồm chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và chỉ với một ion nữa là:

A. SO42- (0,01 mol)

B. NH4+ (0,01 mol)

C. NO3- (0,03 mol)

D. CO32- (0,015 mol)

Câu 14: Trộn 100ml dung dịch có HCl cùng H­­2SO4 cùng với 100ml hỗn hợp NaOH nồngđộ 0,08(mol/l) thu được dung dịch X bao gồm pH=2. Để th-nc dung dịch X nên V lít dung dich Ba(OH)2 0,05M. Sau khi phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,1165 gam kết tủa. Mật độ của HCl với H2SO4 theo thứ tự là

A. 0,05; 4.10-4

B. 0,06; 5.10-3

C. 0,09; 5.10-3

D. 009; 2.10-3

Câu 15: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,01M cùng với 300 ml hỗn hợp KOH 0,01M thu được dung dịch Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Câu 16: mang đến dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 . Số hóa học trong dãy có đặc điểm lưỡng tính là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 17: trong những các hóa học sau hóa học nào là chất điện li yếu?

A. HCl

B. Na2CO3

C. Ba(OH)2

D. H2O

Câu 18: những dung dịch axit, bazơ, muối hạt dẫn được điện là vì trong hỗn hợp của chúng bao gồm các

A. ion trái dấu.

B. chất.

C. cation.

D. anion.

Câu 19: hàng gồm những ion (không kể tới sự phân li của nước) thuộc tồn tại trong một dung dịch là

A. Mg2+, K+, SO42-, OH-.

B. H+, Fe3+, NO3-, SO42-.

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.

D. Al3+, NH4+, Br-, OH-.

Câu 20: hỗn hợp nào dẫn năng lượng điện được:

A. C6H12O6

B. C2H5OH

C. NaCl

D. C12H22O11

Câu 21: mang lại dãy những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số hóa học trong dãy chức năng với lượng dư hỗn hợp Ba(OH)2 tạo nên thành kết tủa là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 22: dung dịch H2SO4, HNO3 dẫn năng lượng điện được là do:

A. trong phân tử đều phải có nguyên tử hiđro

B. Trong phân tử những chứa cội axit

C. Phân li ra ion

D. Không phân li ra các ion

Câu 23: gồm mấy muối axit trong số các muối bột sau :

NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Dãy chất nào sau đây đều làm phản ứng được với hỗn hợp NaOH?

A. CO2, NaCl, Cl2

B. MgCl2, SO2, NaHCO3

C. H2SO4, FeCl3, KOH

D. Na2CO3, CuSO4, HCl

Câu 25: dung dịch nào dưới đây có mật độ ion H+ tối đa ?

A. cà phê đen pH = 5

B. Máu pH = 7,4

C. Thuốc tẩy dầu pH= 11

D. Nước chanh pH = 2

Câu 26: Trộn 200ml dung dịch H2SO4 0,05M với 300ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. PH của dung dịch Y là :

A. 1,2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 27: môi trường thiên nhiên axit có pH

A. lớn hơn7

B. nhỏ hơn 7

C. bằng 7

D. lớn rộng 8

Câu 28: Trường đúng theo nào tiếp sau đây không dẫn năng lượng điện ?

A. NaOH rắn, khan

B. dd HF trong nước

C. NaOH nóng chảy

D. dd NaOH

Câu 29: Câu nào tiếp sau đây đúng?

A. Mọi chất điện li đều là axit.

B. Mọi axit hầu hết là hóa học điện li mạnh.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Toán Hình Lớp 11 Chương 1 Trắc Nghiệm, Kiểm Tra Hình Học 11 Chương 1

C. Mọi axit bạo dạn đều là chất điện li mạnh

D. Mọi axit phần lớn là hóa học điện li

Câu 30: những ion nào sau đây không thuộc tồn trên trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-

B. H+, NH4+, SO42-, Cl-

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-

D. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-

----------- HẾT ----------

Cho biết khối lượng nguyên tử (theo đvc) của những nguyên tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: sỹ tử không thực hiện bảng tuần hoàn

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1C2B3C4D5B6A7A8B9D10B
11D12A13C14C15A16D17D18A19B20C
21A22C23C24B25D26C27B28A29C30A