Đề thi học kì 2 môn GDCD 11 năm 2021 - 2022 bao gồm 5 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo, củng cố kiến thức làm quen với cấu trúc đề thi học kì 2 sắp tới.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết gdcd 11 hk2


Bộ 5 đề thi GDCD 11 học kì 2 năm 2021 - 2022

Đề thi GDCD 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi GDCD 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi GDCD 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 GDCD 11

Chủ đề Mức độ nhận thứcTổng
Nhận biếtThông hiểuVận dụng thấpVận dụng cao
TNTLTNTLTNTLTNTL

1. Nhà nước XHCN

Khái niệm nhà nước pháp quyền

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

2. Nền dân chủ XHCN

Nội dung dân chủ trong lĩnh vực văn hóa

Những hình thức của dân chủ

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

2

0,5

5 %

3. Chính sách dân số và việc làm

việc làm vi phạm chính sách dân số

Biểu hiện của việc giải quyết việc làm

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

2

0,5

5 %

4. Chính sách tài nguyên và BVMT

Hiểu được hành vi VPPL về môi trường

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

0,25

2,5 %

5. Chính sách GD ĐT, KHCN và văn hóa

Nhận thức được nhiệm vụ của giáo dục đào tạo

Hiểu được vai trò quan trọng của GDDT đối với xã hội

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

2

20 %

2

2,25

22,5 %

6. Chính sách Quốc phòng an ninh

Một trong những phương hướng thực hiện chính sách QPAN

Nêu được phương hướng thực hiện chính sách QPAN

Trách nhiệm của CD đối với Chính sách QPAN

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

1

0,25

2,5 %

1

2

20 %

2

0,5

5 %

4

2,75

27,5 %

Chính sách đối ngoại

Phương hướng thực hiện chính sách đối ngoại

- Nhận thức được những việc làm vi phạm chính sách đối ngoại.

-Phương hướng thực hiện chính sách đối ngoại

Số câu

Số điểm

Tỷ lệ

2

0,5

5 %

1

3

30 %

3

3,5

35 %

TS câu

TS điểm

Tỷ lệ

7

1,75

17,5 %

1

2

20 %

3

0,75

7,5 %

1

2

20 %

2

0,5

5 %

1

3

30 %

15

10

100 %


Đề thi học kì 2 môn Công dân 11

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 điểm

Câu 1: Nhà nước pháp quyền có nghĩa là, mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và mọi công dân đều được thực hiện trên cơ sở

A. pháp luật

B. chính sách

C. dư luận xã hội

D. niềm tin

Câu 2: Anh A bị một tổ chức chuyên kích động, phá hoại an ninh đất nước mua chuộc và lôi kéo tham gia vào tổ chức đó. Nếu ở trường hợp của anh A, em sẽ chọn cách ứng xử nào dưới đây cho phù hợp?

A. Rủ thêm một số người tham gia

B. Báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết

C. Lờ đi coi như không biết

D. Vui vẻ tham gia vào tổ chức đó

Câu 3: Anh A tố cáo người có hành vi trộm cắp tài sản Nhà nước là thực hiện hình thức dân chủ nào dưới đây?

A. Trực tiếp

B. Gián tiếp

C. Hợp pháp

D. Thống nhất

Câu 4: Hành vi nào dưới đây thể hiện dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Anh X ứng cử vào Hội đồng nhân dân phường

B. Chị B tham gia phê bình văn học

C. Anh H tham gia đóng góp ý kiến dự thảo luật

D. Chị C phát biểu ý kiến trong cuộc họp cơ quan

Câu 5: Hành vi, việc làm nào dưới đây vi phạm chính sách dân số của Đảng và Nhà nước

A. tuyên truyền, phổ biến biện pháp kế hoạch hóa gia đình

B. cũng cấp các phương tiện tránh thai


C. lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức

D. cung cấp các dịch vụ dân số

Câu 6: Biểu hiện nào dưới đây của huyện B là để giải quyết việc làm cho lao động ở địa phương ?

A. Hỗ trợ vốn để phát triển sản xuất kinh doanh

B. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

C. Thu gom và phân loại rác

D. Đầu tư nghiên cứu máy thu hoạch rau màu

Câu 7: Chị H mở nhà hàng đặc sản kinh doanh thú rừng. Việc làm của chị H là hành vi

A. hợp pháp, vì công dân có quyền tự do kinh doanh

B. kinh doanh hợp pháp, vì mang lại thu nhập chính đáng

C. phá hoại tài nguyên, môi trường

D. vi phạm Luật Bảo vệ môi trường

Câu 8: Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

A. đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện

B. nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

C. phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

D. giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại

Câu 9: Ông A là cán bộ xã nhưng ông lại không muốn con trai mình phải thực hiện đăng kí nghĩa vụ quân sự. Nếu là người thân trong gia đình ông A, em sẽ khuyên ông A như thế nào?

A. Chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự

B. Nên cho con đi học để không phải tham gia nghĩa vụ quân sự

C. Gặp ban chỉ huy quân sự huyện giúp đỡ

D. Không đăng kí nghĩa vụ quân sự

Câu 10: Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm

A.1998

B. 1996

C. 1997

D. 1995

Câu 11: Một trong những phương hướng của chính sách đối ngoại ở nước ta là

A. Chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

B. Nâng cao vị thế của nước ta trên thế giới

C. Tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước


D. Nêu cao tinh thần, tự chủ trong quan hệ quốc tế

Câu 12: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách?

A. Dân số

B. Văn hóa

C. Quốc phòng và an ninh

D. Đối ngoại

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Câu 1: 2 điểm

Vì sao Đảng ta xác định: Giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư cho sự phát triển bền vững?

Câu 2: 2 điểm

Nêu phương hướng để thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh?

Câu 3: 3 điểm

Thời gian vừa qua, Trung Quốc đã có những hành vi xâm phạm độc lập, chủ quyền lãnh thổ nước ta, vì vậy dẫn đến tình trạng công nhân của nhiều khu công nghiệp đã xuống đường biểu tình, yêu cầu Nhà nước ta phải có những hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự.

a. Em có nhận xét gì về việc làm của những công nhân trên?

b. Em hãy nêu ngắn gọn phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng và nhà nước ta?

Đáp án đề kiểm tra cuối kì 2 GDCD 11

SỞ GD& ĐT ……

TRƯỜNG THPT………

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II LỚP 11

NĂM HỌC 2021 - 2022

Môn : GDCD

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: 3 điểm ( mỗi câu đúng được 0,25 điểm)

Câu123456789101112
Đáp ánABABCADBADAC

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Câu hỏi

Đáp án

Thang điểm

Câu 1

(2 điểm)

Giáo dục đào tạo được coi là quốc sách hàng đầu vì:

- Giáo dục đào tạo có vai trò quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển và truyền bá văn minh nhân loại.

- Là một trong những động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Là điều kiện để phát huy nguồn lực con người.

0, 5 đ

0,75 đ

0, 75 đ

Câu 2

(2 điểm)

Phương hướng để thực hiện chính sách quốc phòng và an ninh:

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

- Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

- Kết hợp quốc phòng với an ninh

- Kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng an ninh

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

Câu 3

(3 điểm)

- Hành động của những công nhân tham gia biểu tình đòi chính phủ ta phải có hành động đáp trả Trung Quốc về mặt quân sự là sai vì nếu chúng ta hành động như thế sẽ rất không có lợi cho đất nước ta: quan hệ hai nước sẽ căng thẳng, chiến tranh có thể xảy ra, đất nước bị tàn phá…

0,5 đ

Phương hướng của Đảng trong phát triển chính sách đối ngoại:

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác

- Củng cố và tăng cường quan hệ với các đảng cộng sản, các lực lượng cách mạng và tiến bộ trên thế giới.

- Phát triển công tác đối ngoại nhân dân

- Chủ động tham gia vào cuộc đấu tranh chung vì quyền con người, kiên quyết làm thất bại các âm mưu, hành động can thiệp vào công việc nội bộ, xâm phạm độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước ta.

- Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại nhằm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ

0,5 đ


Đề thi GDCD 11 học kì 2 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 GDCD 11

I. Trắc nghiệm khách quan: (5 điểm)

Câu 1. Mục tiêu của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường nước ta hiện nay là gì?

A. Khai thác nhanh, nhiều tài nguyên để đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

B. Ngăn chặn tình trạng hủy hoại môi trường đang diễn ra nghiêm trọng trong cả nước.

C. Cải thiện môi trường, tránh xu hướng chạy theo lợi ích trước mắt để gây hại cho môi trường.

D. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường, góp phần phất triển kinh tế - xã hội bền vững.

Câu 2. Đảng và Nhà nước ta coi giáo dục đào tạo là

A. quốc sách hàng đầu.

B. yêu sách hàng đầu.

C. yếu tố then chốt.

D. nhân tố quan trọng

Câu 3. Để có thị trường khoa học công nghệ nước ta cần phải có chính sách như thế nào?

A. Tạo thị trường cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ.

B. Khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ

C. Nhà nước đầu tư ngân sách vào các chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ khu vực và thế giới

D. Huy động các nguồn lực để đi nhanh vào một số lĩnh vực sử dụng công nghệ cao và công nghệ tiên tiến.

Câu 4. Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là

A. đổi mới cơ chế quản lí văn hóa.

B. tập trung vào nhiệm vụ xây dựng văn hóa.

C. tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

D. tạo môi trường cho văn hóa phát triển.

Câu 5. Nền văn hóa tiên tiến là nền văn hóa thể hiện tinh thần

A. yêu nước.

B. yêu nước và tiến bộ.

C. đại đoàn kết.

D. yêu nước và đại đoàn kết.

Câu 6. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc là nền văn hóa như thế nào?

A. Nền văn hóa tạo ra sức sống của dân tộc.

B. Nền văn hóa thể hiện bản lĩnh dân tộc.

C. Nền văn hóa chứa đựng những yếu tố tạo ra sức sống, bản lĩnh dân tộc.

D. Nền văn hóa kế thừa truyền thống.

Câu 7. Ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày bao nhiêu?

A. 22/ 12.

B. 22/ 11.

C. 22/ 10.

D. 27/ 07.

Câu 8. Kết hợp quốc phòng với an ninh là kết hợp sức mạnh của

A. lực lượng quốc phòng với sức mạnh của lực lượng an ninh.

B. lực lượng quốc phòng với sức mạnh của thế trận an ninh.

C. thế trận quốc phòng với sức mạnh của thế trận an ninh.

D. lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh.

Câu 9. Nôi dung nào sai khi nói về vai trò của chính sách đối ngoại đối với sự phát triển của đất nước?

A. Chủ động tạo quan hệ thuận lợi để đưa nước ta hội nhập với thế giới.


B. Góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.

C. Nâng cao vị trí của nước ta trên trường quốc tế.

D. Củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh.

Câu 10. Tích cực tham gia vào các diễn đàn và hoạt động của nhân dân thế giới, góp phần vào cuộc đấu tranh chung vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Đây chính là việc

A. củng cố và tăng cường quan hệ.

B. phát triển công tác đối ngoại nhân dân.

C. đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại.

D. chủ động và tích cực hội nhập kinh tế

Câu 11. Nhà nước tạo điều kiện để mọi gia đình, cá nhân tự nguyện, chủ động tham gia công tác dân số nhằm mục tiêu nào dưới đây?

A. Phổ biến rộng rãi biện pháp kế hoạch hóa gia đình.

B. Nâng cao chất lượng dân số.

C. Tăng cường vai trò lãnh đạo và quản lí mình.

D. Thực hiện xã hội hóa công tác dân số.

Câu 12. Khi cán bộ dân số đến một gia đình để tuyên truyền về thực hiện kế hoạch hóa gia đình, nhưng họ không quan tâm và không hợp tác. Theo em, cán bộ dân số nên làm theo cách nào dưới đây?

A. Vẫn nhiệt tình giải thích, thuyết phục họ hiểu và cộng tác.

B. Cán bộ dân số đứng dậy và ra về.

C. Mời gia đình lên Ủy ban nhân dân xã giải quyết.

D. Phê bình, kỉ luật gia đình đó.

Câu 13. Trong các biện pháp thực hiện chính sách dân số nào dưới đây, biện pháp nào tác dộng trực tiếp tới nhân thức của người dân?

A. Nhà nước tăng cường đầu tư kinh phí.

B. Tranh thủ sự giúp đỡ của Liên hợp quốc.

C. Tuyên truyền, giáo dục về chính sách dân số.

D. Nhà nước chủ động xây dựng và ban hành văn bản pháp luật về dân số.

Câu 14. Quan niệm dân gian nào dưới đây ảnh hưởng xấu đến chính sách dân số của Nhà nước?

A. Con hơn cha là nhà có phúc.

B. Một giọt máu đào hơn ao nước lã.

C. Cha mẹ sinh con trời sinh tính.

D. Đông con hơn nhiều của.

Câu 15. Anh T tốt nghiệp đại học nhưng chưa xin được việc làm. Để có thu nhập, anh đã tự tạo việc làm cho mình bằng cách mở cửa hàng kinh doanh đồ ăn, nhưng lại bị bố mẹ anh phản đối. Theo em, anh T nên chọn cách ứng xử nào dưới đây?

A. Không quan tâm đến ý kiến của bố mẹ.

B. Ngưng công việc đó để chờ xin việc theo ngành đã được học.

C. Động viên và giải thích cho bố mẹ hiểu để ủng hộ.

D. Tìm việc làm theo yêu cầu của bố mẹ

Câu 16. Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước ta cần có chủ trương

A. giữ gìn và phát huy các vườn quốc gia.

B. bảo vệ rừng đầu nguồn.

C. mở rộng diện tích rừng.

D. ngăn chặn việc săn bắt các loài động vật

Câu 17. Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi bảo vệ môi trường?

A. Quản lí chất thải.

B. Phòng, ngừa, ứng phó với sự cố môi trường.

C. Khai thác gỗ bừa bãi.

D. Phân loại rác.

Câu 18: Anh T luôn đầu tư nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật trong sản xuất. Việc làm của anh T thực hiện chính sách nào dưới đây?

A. An ninh quốc phòng.

B, Bảo vệ tài nguyên, môi trường.

C. Khoa học và công nghệ.

D. Giáo dục và đào tạo.

Câu 19: Bạn L là người dân tộc thiểu số, nhà ở vùng sâu, vùng xa ở huyện B tỉnh Điện Biên. Bạn được Nhà nước tạo điều kiện đi học ở trường dân tộc nội trú. Đây là phương hướng cơ bản nào của chính sách giáo dục và đào tạo ở nước ta?

A. Thực hiện công bằng trong giáo dục.

B. Mở rộng quy mô giáo dục.

C. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo.

D. Ưu tiên đầu tư cho giáo dục

Câu 20: Các nước phát triển trên thế giới hiện nay sở dĩ họ trở nên giàu có chủ yếu là do


A. nguồn nhân lực dồi dào.

B. nghiên cứu và sử dụng các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại.

C. tài nguyên phong phú.

D. gây chiến tranh để tước đoạt của cải.

II. PHẦN TỰ LUẬN: (5 điểm)

1. Nêu nhiệm vụ của sự nghiệp giáo dục và đào tạo ở nước ta hiện nay? Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục đào tạo là gì? (3 điểm)

2. Em có nhận xét gì về câu nói của Bác: “Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó, người có tài mà không có đức là người vô dụng”. Từ đó em rút ra ý nghĩa gì trong cuộc sống và học tập? (2 điểm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Đáp án đề thi học kì 2 GDCD 11

I. Trắc nghiệm

Câu0102030405060708091011121314151617181920
A˜˜˜˜˜˜
B˜˜˜
C˜˜˜˜˜˜
D˜˜˜˜˜

II. Phần tự luận:

1. a) Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo

- Giáo dục và đào tạo có tầm quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực con người.(0,25đ)

- Đảng Nhà nước ta xác định giáo dục và đào tạolà quốc sách hàng đầu, coi đầu tư cho giáo dục và đào tạolà đầu tư chophát triển.(0,25đ)

- Nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo là: Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài nhằm phát triển tiềm năng trí tuệ, cung cấp cho đất nước nguồn lao động có chất lượng cao. (0,5đ)

b) Phương hướng cơ bản để phát triển giáo dục và đào tạo (2đ)

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo; vì đây là đòi hỏi khách quan của đất nước

- Mở rộng qui mô giáo dục; vì trên cơ sở chất lượng và hiệu quả, gắn với yêu cầu phát triển KT- XH, Nhà nước phải mở rộng qui mô giáo dục từ gd mầm non đến gd đại học, tăng nhanh dạy nghề và trung cấp chuyên nghiệp.

- Ưu tiên đầu tư cho giáo dục; Nhà nước phải huy động mọi nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo, xây dựng cơ sở vật chất cho các trường học, thực hiện chuẩn hoá, hiện đại hoá nhà trường.

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục; có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, bảo đảm học tập là quyền và nghĩa vụ của công dân, tạo mọi đk để người nghèo có cơ hội được học tập, người giỏi được phát huy tài năng.

- Xã hội hoá giáo dục; vì phát triển giáo dục là sự nghiệp của Nhà nước và toàn dân, do đó cần đa dạng hoá các loại hình nhà trường, các hình thức giáo dục, xây dựng xã hội học tập đáp ứng nhu cầu học thường xuyên, học suốt đời của nhân dân.

- Phải tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dụcvà đào tạo; phải tiếp cận những chuẩn mực giáo dục tiên tiến của thế giới phù hợp yêu cầu phát triển nước ta, tham gia đào tạo nhân lực khu vực và thế giới..

Câu 2.

- Phân tích ý nghĩa trong câu nói của Bác Hồ (1,5 đ) mỗi ý đúng 0,75 đ

+ Đạo đức là gốc của con người nhưng chỉ có đạo đức thôi chưa đủ mà phải thường xuyên học tập, rèn luyện thì mới thành tài.

+ Nếu có tài mà không có đức, kiêu căng, tự phụ thì sẽ bị người khác và xã hội không coi trọng vì thế làm việc gì cũng khó thành công.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Câu Hỏi Trắc Nghiệm Sinh Học 12 Có Đáp Án Hay Nhất

- Rút ra bài học cho bản thân: Cần phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ văn hóa đồng thời phải rèn luyện và tu dưỡng đạo đức để trở thành con người phát triển toàn diện (0,5đ).