Câu 6.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 giải tích 12

Đồ thị hàm số (y = dfrac2x - 3 x - 1) có các đường tiệm cận đứng với tiệm cận ngang lần lượt là

A. X= 2 cùng y = 1 B. X = 1 và y= - 3

C. X= - 1 với y= 2 D. X = 1 với y= 2.

Câu 7. Mang lại hàm số (y = x^3 - 3x). Mệnh đề nào tiếp sau đây đúng ?

A. Hàm số đồng đổi mới trên khoảng chừng (( - infty ; - 1)) và nghịch phát triển thành trên khoảng ((1; + infty )).

B. Hàm số đồng biến đổi trên khoảng (( - infty ; + infty )).

C. Hàm số nghịch thay đổi trên khoảng (( - infty ; - 1)) cùng đồng vươn lên là trên khoảng tầm ((1; + infty )).

D. Hàm số nghịch phát triển thành trên khoảng tầm (- 1 ;1).

Câu 8. trong các hàm số sau đây, hàm số nào đồng phát triển thành trên R ?

A. (y = x^4 + x^2 + 1)

B. (y = x^3 + 1)

C. (y =dfrac 4x + 1 x + 2)

D. (y = an x).

Câu 9. Mang lại hàm số y = f(x) có bảng vươn lên là thiên như bên dưới đây.

*

Mệnh đề nào tiếp sau đây sai ?

A. Hàm số có cha điểm rất trị.

B. Hàm số có giá trị cực to bằng 3.

C. Hàm số có mức giá trị cực to bằng 0.

D. Hàm số gồm hai điểm rất tiểu.

Câu 10. Cho hàm số y = f(x) tất cả bảng trở thành thiên như sau:

*

Tập toàn bộ các giá trị của tham số m để phương trình f(x) + m= 0 có ba nghiệm minh bạch là:

A. (-2; 1) B. <-1 ; 2)

C. (-1 ; 2) D. (- 2 ;1>

Câu 11. Gọi M, N là giao điểm của vật thị hàm số (y = dfracx + 1x - 2) và đường thẳng d: y = x + 2. Hoành độ trung điểm I của đoạn MN là

A. ( - dfrac5 2)

B. ( -dfrac 1 2)

C. 1

D. (dfrac1 2).

Câu 12. Trọng điểm đối xứng của thiết bị thị hàm số nào dưới đây cách cội tọa độ một khoảng lớn nhất ?

A. (y = dfrac2x - 1 x + 3)

B. (y =dfrac 1 - x 1 + x)

C. (y = 2x^3 - 3x^2 - 2)

D. (y = - x^3 + 3x - 2).

Câu 13. Mang lại hàm số (f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c). Mệnh đề nào sau đây sai ?

A. Đồ thị hàm số luôn có điểm đối xứng.

B. Đồ thị hàm số luôn luôn cắt trục hoành

C. Hàm số luôn có cực trị.

D. (mathop lim limits_x o + infty f(x) = + infty ).

Câu 14. đến hàm số (y = dfracx - 1 x + 2) có đồ thị (C). Tiếp tuyến của (C) trên giao điểm của (C) với trục hoành có phương trình là:

A. Y = 3x B. Y = x – 3

C. Y = 3x – 3 D (y = dfrac1 3(x - 1)).

Câu 15. đến hàm số y = f(x) bao gồm đồ thị như hình vẽ dưới đây.

*

Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Hàm số có mức giá trị rất tiểu bởi 2.

B. Hàm số đạt cực lớn tại x = 0 và giá trị cực tiểu tại x = 2.

C. Hàm số có mức giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị bé dại nhất bằng – 2 .

D. Hàm số có ba điểm cực trị.

Câu 16. Đường thẳng làm sao dưới đó là tiệm cận ngang của trang bị thị hàm số (y = dfrac2xx - 2).

A. 2y – 1= 0 B. 2x – 1 = 0

C. X – 2 = 0 D. Y – 2 = 0.

Câu 17. mang đến hàm số (y = dfrac1 4x^4 - 2x^2 + 3). Xác minh nào tiếp sau đây đúng ?

A. Hàm số nghịch phát triển thành trên khoảng tầm (( - 2;0),,(2; + infty )).

B. Hàm số nghịch biến đổi trên khoảng (( - infty ; - 2),,(0;2)).

C. Hàm số nghịch biến đổi trên khoảng chừng (( - infty ;0)).

D. Hàm số đồng trở nên trên khoảng (( - infty ; - 2),,,(2; + infty )).

Câu 18. Đồ thị sau đó là của hàm số làm sao ?

*

A. (y = dfrac2x - 32x - 2)

B. (y = dfracxx - 1)

C. (y = dfracx - 1x + 1)

D. (y = dfracx + 1x - 1)

Câu 19. Tìm giá trị lớn số 1 của hàm số (y = dfrac3x - 1 x - 3) trên đoạn <0 ; 2>.

A. ( -dfrac 1 3) B. – 5

C. 5 D. (dfrac1 3)

Câu 20. Hàm số (y =dfrac 1 3x^3 - 2x^2 + 3x - 1) nghịch vươn lên là trên khoảng chừng nào trong những khoảng sau đây ?

A. (1 ; 4) B. (1 ; 3)

C. (-3 ; -1) D. (- 1 ; 3)

Câu 21. Mang lại hàm số f(x) xác định và gồm đạo hàm trên (a ; b). Trường hợp (f"(x) 0 là vấn đề cực đái của hàm số.

B. X0 là điểm cực lớn của hàm số.

C. X0 là điểm nằm phía bên trái trục tung

D. X0 là vấn đề nằm bên đề nghị trục tung.

Câu 23. Lựa chọn phát biểu đúng:

A. Hàm số bậc bố nếu có cực lớn thì không tồn tại cực tiểu.

B. Hàm số bậc bố nếu có cực tè thì không có cực đại.

C. Hàm số bậc bố nếu có cực lớn thì gồm cả cực tiểu.

D. Hàm số bậc ba luôn luôn có cả cực lớn và rất tiểu.

Câu 24. Nếu (mathop lim limits_x o x_0^ + y = + infty ) thì đường thẳng x = x0 là:

A. Tiệm cận ngang. B. Tiệm cận đứng 

C. Tiệm cận xiên D. Trục đối xứng

Câu 25. Đồ thị hàm số bậc ba có mấy vai trung phong đối xứng ?

A. 1 B. 0

C. 2 D. B cùng C đông đảo đúng

Lời giải đưa ra tiết

1A

2B

3D

4D

5D

6D

7D

8B

9C

10A

11D

12A

13C

14D

15B

16D

17B

18D

19D

20A

21B

22B

23C

24B

25A

Câu 1: A

(eginarraylx^3 - 3x^2 + m = 0\ Leftrightarrow - x^3 + 3x^2 = m\ Leftrightarrow - x^3 + 3x^2 - 4 = m - 4endarray)

Số nghiệm của phương trình (x^3 - 3x^2 + m = 0) là số giao điểm của đồ vật thị hàm số (y = - x^3 + 3x^2 - 4) và đường thẳng (y= m - 4).

Xem thêm: "What The Heck Là Gì, Nghĩa Của Từ Heck, Heck Là Gì, Nghĩa Của Từ Heck

( Rightarrow ) Để pt (x^3 - 3x^2 + m = 0) bao gồm 2 nghiệm riêng biệt thì trang bị thị hàm số (y = - x^3 + 3x^2 - 4) giảm đường trực tiếp (y= m – 4) tại 2 đi ểm (left< eginarraylm - 4 = 0\m - 4 = - 4endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylm = 4\m = 0endarray ight.)

Câu 2: B

(y = - x^3 + 3x^2 + 2)

TX Đ: (D = mathbbR)

(eginarrayly" = - 3x^2 + 6x\y" = 0\ Rightarrow - 3x^2 + 6x = 0\ Leftrightarrow x( - 3x + 6) = 0\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = 2endarray ight.endarray)

*

Từ bảng biến thiên, điểm cực to của hàm số: (x=2)

Câu 3: D

Xét (y = x^4 - 3x^2 - 5)

TXĐ: (D = mathbbR)

(eginarrayly" = 4x^3 - 6x\y" = 0\ Rightarrow 4x^3 - 6x = 0\ Leftrightarrow left< eginarraylx = 0\x = dfracsqrt 6 2\x = - dfracsqrt 6 2endarray ight.endarray)

Bảng đổi mới thiên

*

Từ bảng đổi thay thiên, số giao điểm của thiết bị thị (y = x^4 - 3x^2 - 5) với trục hoành là 2.