Câu 4: cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6 như sau:

*

Hãy cho biết thêm vai trò của bông và CuSO4 khan trong thử nghiệm trên?

A. Xác định sự có mặt của O. B. Xác định sự có mặt của C cùng H.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập hóa 11 học kì 2 có đáp án

C. Xác định sự xuất hiện của H. D. Xác định sự xuất hiện của C.

Câu 5: trong những chất sau, hóa học nào là axetilen?

A. C2H2. B. C6H6. C. C2H6. D. C2H4.

Câu 6: hóa học nào sau đây là ancol bậc 2?

A. HOCH­2CH2 OH. B. (CH3)2CHOH. C. (CH3)2CHCH­2OH. D. (CH3)3COH.

Câu 7: nguyên tắc chung của phép phân tích định tính là:

A. Chuyển hóa những nguyên tố C, H, N,… thành những chất vô cơ dễ dấn biết.

B. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm hiđro do có hơi nước thoát ra.

C. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm cacbon bên dưới dạng muội đen.

D. Đốt cháy hợp chất hữu cơ để tìm nitơ do bám mùi khét.

Câu 8: Đây là thể nghiệm điều chế và thu khí gì?

*

A. C3H8. B. CH4. C. C2H2. D. H2.

Câu 9: Ancol anlylic tất cả công là

A. C2H5OH. B. C3H5OH. C. C6H5OH. D. C4H5OH.

Câu 10: khi sử dụng phễu chiết gồm thể bóc tách riêng hai chất lỏng X cùng Y. Xác định các chất X, Y tương ứng trong hình vẽ?

*

Phễu chiết tất cả tác dụng bóc tách riêng những chất lỏng có trọng lượng riêng khác nhau và không trở nên hòa chảy vào nhau. Vậy X, Y cần yếu là NaOH cùng phenol; H2O với axit axetic; nước muối với nước đường. X, Y là benzen và H2O.

A. Dung dịch NaOH và phenol. B. H2O với axit axetic.

C. Benzen với H2O. D. Nước muối với nước đường.

Câu 11: Anken là đều hiđrocacbon ko no, mạch hở, tất cả công thức tầm thường là

A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6).

Câu 12: Glixerol là ancol có số team hiđroxyl (-OH) là

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 13: hiện tượng các chất có cấu trúc và đặc điểm hoá học giống như nhau, phân tử hơn yếu nhau một hay các nhóm metylen (CH2) được gọi là hiện tại tượng

A. đồng phân. B. đồng vị. C. đồng đẳng. D. đồng khối.

Câu 14: Đây là nghiên cứu điều chế cùng thu khí gì?

*

A. infokazanlak.com. B. CH4. C. C2H2. D. H2.

Câu 15: Ancol nào dưới đây có số nguyên tử cacbon nhiều hơn thế nữa số nhóm -OH?

A. Ancol metylic. B. Ancol etylic. C. Etylen glicol. D. Glixerol.

Câu 16: kết luận nào sau đây cân xứng với thực nghiệm? Nung một chất hữu cơ X cùng với lượng dư hóa học oxi hóa CuO, fan ta thấy bay ra khí Cinfokazanlak.com, khá H2O và khí N2.

A. Chất X chắc chắn chứa cacbon, hiđro, rất có thể có nitơ.

B. X là hợp chất của 4 yếu tắc cacbon, hiđro, nitơ, oxi.

C. X là hợp chất của 3 nhân tố cacbon, hiđro, nitơ.

D. Chất X chắc chắn là chứa cacbon, hiđro, nitơ; hoàn toàn có thể có hoặc không tồn tại oxi.

Câu 17: Ankan là số đông hiđrocacbon no, mạch hở, bao gồm công thức thông thường là

A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6).

Câu 18: Ancol etylic không tính năng với

A. HCl. B. NaOH. C. CH3COOH. D. C2H5OH.

Câu 19: Axit acrylic không bội phản ứng với hóa học nào sau đây?

A. CaCO3.. B. HCl. C. NaCl.­ . D. Br2..

Câu 20: Theo thuyết cấu tạo hóa học, vào phân tử các chất hữu cơ, các nguyên tử links với nhau

A. theo đúng hóa trị. B. theo một sản phẩm công nghệ tự tuyệt nhất định.

C. theo đúng số oxi hóa. D. theo đúng hóa trị và theo một máy tự độc nhất định.

Câu 21: Ankin là hầu như hiđrocacbon ko no, mạch hở, bao gồm công thức tầm thường là

A. CnH2n+2 (n ≥1). B. CnH2n (n ≥2). C. CnH2n-2 (n ≥2). D. CnH2n-6 (n ≥6).

Câu 22: Phenol lỏng không có tác dụng phản ứng với

A. kim một số loại Na. B. dung dịch NaOH. C. nước brom. D. dung dịch NaCl.

Câu 23: kết cấu hoá học tập là:

A. Số lượng link giữa các nguyên tử vào phân tử.

B. Các loại links giữa các nguyên tử trong phân tử.

C. Thứ tự liên kết và đặc điểm liên kết giữa những nguyên tử trong phân tử.

D. Bản chất links giữa những nguyên tử vào phân tử.

Câu 24: Trùng đúng theo eten, sản phẩm thu được có cấu tạo là

A. B. C. D.

Câu 25: hóa học nào sau đây hoàn toàn có thể sử dụng để nhiều loại H2O thoát khỏi ancol etylic 96o nhằm thu đ­ược ancol etylic khan ?

A. H­2SO4 đặc. B. NaOH đặc. C. P2O5. D. CuSO4 khan.

Câu 26: nằm trong tính không phải của những hợp hóa học hữu cơ là:

A. Khả năng làm phản ứng hoá học tập chậm, theo nhiều hướng khác nhau.

B. Không bền ở ánh sáng cao.

C. Liên kết hoá học trong hợp hóa học hữu cơ thường là links ion.

D. Dễ cất cánh hơi và dễ cháy hơn hợp chất vô cơ.

Câu 27: iso-propylbenzen có cách gọi khác là

A. toluen. B. stiren. C. cumen. D. xilen.

Câu 28: hóa học nào sau đây có khả năng tạo kết tủa với hỗn hợp brom?

A. Phenol. B. Etilen. C. Benzen. D. Axetilen.

Câu 29: bội nghịch ứng hóa học của những hợp chất hữu cơ có điểm lưu ý là:

A. thường xảy ra rất nhanh và mang đến một sản phẩm duy nhất.

B. thường xảy ra chậm, không hoàn toàn, không theo một hướng độc nhất vô nhị định.

C. thường xẩy ra rất nhanh, không trả toàn, không theo một hướng duy nhất định.

D. thường xảy ra rất chậm, nhưng lại hoàn toàn, không áp theo một phía xác định.

B. BÀI TẬP

Câu 1: đến m gam phenol (C6H5OH) chức năng với natri dư thấy thoát ra 0,56 lít khí H2 (đktc), quý hiếm m của là

A. 4,7. B. 9,4. C. 7,4. D. 4,9.

Câu 2: khi clo hóa metan nhận được một thành phầm thế X chứa 89,12% clo về khối lượng. Công thức của thành phầm là

A. CH3Cl. B. CH2Cl2. C. CHCl3. D. CCl4.

Câu 3: mang lại 3,35 gam hỗn hợp X tất cả 2 ancol no, đối kháng chức sau đó nhau trong dãy đồng đẳng phản bội ứng với na dư, chiếm được 0,56 lít H2 (đktc). Công thức cấu tạo thu gọn gàng của 2 ancol đó là:

A. C5H11OH, C6H13OH. B. C3H7OH, C4H9OH. C. C4H9OH, C5H11OH. D. C2H5OH, C3H7OH.

Câu 4: cho 22,4 lít tất cả hổn hợp khí X (đktc) bao gồm CH4, C2H4, C2H2 và H2 gồm tỉ khối đối với H2 là 7,3 đi lừ đừ qua ống sứ đựng bột Ni nung nóng, thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với H2 là 73/6. Số mol H2 vẫn tham gia phản ứng là

A. 0,5 mol. B. 0,4 mol. C. 0,2 mol. D. 0,6 mol.

Câu 5: Đun nóng hỗn hợp X gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 đặc ở 140oC, khối lượng ete thu được là

A. 12,4 gam. B. 7 gam. C. 9,7 gam. D. 15,1 gam.

Câu 6: Phenolphtalein X có tỉ lệ trọng lượng mC : mH : mO = 60 : 3,5 : 16. Biết trọng lượng phân tử của X nằm trong 300 cho 320u. Số nguyên tử cacbon của X là

A. 20. B. 10. C. 5. D. 12.

Câu 7: mang đến 3,38 gam tất cả hổn hợp X gồm CH3OH, CH3COOH, C6H5OH công dụng vừa đủ với Na, thấy bay ra 672 ml H2 (đktc) và thu được các thành phần hỗn hợp chất rắn X1 có cân nặng là

A. 3,61 gam. B. 4,70 gam. C. 4,76 gam. D. 4,04 gam.

Câu 8: thực hiện phản ứng crackinh butan, thu được lếu hợp sản phẩm X gồm 5 hiđrocacbon có khối lượng mol vừa phải là 32,65 gam/mol. Năng suất phản ứng crackinh là

A. 77,64%. B. 38,82%. C. 17,76%. D. 16,325%.

Câu 9: Hiđrocacbon mạch hở X tác dụng với HCl theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu được dẫn xuất Y duy nhất. Vào phân tử Y, clo chiếm phần 38,38% về khối lượng. Tên thường gọi của X là

A. etilen. B. but-1-en. C. but-2-en. D. 2,3-đimetylbut-2-en.

Câu 10: hỗn hợp X có propin và ankin A bao gồm tỉ lệ mol 1 : 1. Lấy 0,3 mol X chức năng với hỗn hợp AgNO3/NH3 dư, chiếm được 46,2 gam kết tủa. Thương hiệu của A là

A. Axetilen. B. But-2-in. C. Pent-1-in. D. But-1-in.

Câu 11: tất cả hổn hợp X gồm C4H4, C4H2, C4H6, C4H8 cùng C4H10. Tỉ khối của X đối với H2 là 27. Đốt cháy hoàn toàn X đề xuất dùng vừa đủ V lít infokazanlak.com (đktc), chiếm được Cinfokazanlak.com và 0,03 mol H2O. Giá trị của V là

A. 3,696. B. 1,232. C. 7,392. D. 2,464.

Câu 12: tổng hợp m gam ancol etylic (D = 0,8 g/ml) vào 108 ml nước (D = 1 g/ml) chế tác thành dung dịch X. Mang đến X tính năng với mãng cầu dư, chiếm được 85,12 lít (đktc) khí H2. Dung dịch X có độ ancol bằng

A. 8o. B. 41o. C. 46o. D. 92o.

Câu 13: Cho tất cả hổn hợp X tất cả 0,1 mol C2H4 cùng 0,1 mol CH4 qua 100 gam dung dịch Br2 thấy bay ra hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối so với H2 là 9,2. Vậy nồng độ xác suất của hỗn hợp Br2 là

A. 12%. B. 14%. C. 10%. D. 8%.

Câu 14: mang lại 224,00 lít metan (đktc) qua hồ quang được V lít hỗn hợp X (đktc) chứa 12% C2H2; 10% CH4; 78% H2 (về thể tích). Trả sử chỉ xảy ra 2 phản ứng:

2CH4  C2H2 + 3H2 (1)

CH4  C + 2H2 (2)

Giá trị của V là

A. 407,27. B. 448,00. C. 520,18. D. 472,64.

Câu 15: nhiệt độ phân cấp tốc 3,36 lít khí CH4 (đo sinh hoạt đktc) ở 1500oC, thu được tất cả hổn hợp khí T. Dẫn toàn bộ T qua hỗn hợp AgNO3 dư vào NH3 cho phản ứng trả toàn, thấy thể tích khí thu được giảm 20% đối với T. Hiệu suất phản ứng nung CH4 là

A. 40,00%. B. 20,00%. C. 66,67%. D. 50,00%.

Câu 16: Đốt cháy hoàn toàn 5,16 gam tất cả hổn hợp X gồm những ancol CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, bởi một lượng khí infokazanlak.com (vừa đủ), thu được 12,992 lít các thành phần hỗn hợp khí với hơi (đktc). Sục tổng thể lượng khí và hơi trên vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy cân nặng dung dịch trong bình sút m gam. Giá trị của m là

A. 7,32. B. 6,46. C. 7,48 . D. 6,84.

Câu 17: tất cả hổn hợp X gồm 3 ancol. Cho Na dư bội phản ứng cùng với 0,34 mol X thì nhận được 13,44 lít khí. Mặt khác, đốt cháy 0,34 mol X thì nên cần V lít khí oxi với thu được 52,8 gam Cinfokazanlak.com. Quý giá gần tuyệt nhất của V là

A. 30,7. B. 33,6. C. 31,3. D. 32,4.

Câu 18 hỗn hợp X tất cả CH3OH, C2H5OH, C3H7OH và H2O. Mang đến m gam X chức năng với na dư thu được 0,7 mol H2. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được 2,6 mol H2O. Quý hiếm của m là

A. 24. B. 42. C. 36. D. 32.

Xem thêm: Bài Tập Hóa Học 10 Chương 1 Có Đáp Án, Bài Tập Hóa Học Chương 1, 2 (Có Đáp Án) Lớp 10

Câu 19: Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol một ancol đơn chức vào 1,4 mol infokazanlak.com (dư), chiếm được tổng số mol các khí cùng hơi bởi 2 mol. Trọng lượng ancol lúc đầu đem đốt cháy là

A. 14,8 gam. B. 18,0 gam. C. 12,0 gam. D. 17,2 gam.

Câu 20: Đốt cháy hoàn toàn m gam lếu láo hợp tất cả C2H4, C3H6, C4H8, chiếm được 1,68 lít khí Cinfokazanlak.com (đktc). Quý giá của m là