Commit/carry out a crime/an offence/an illegal act

Định nghĩa : Khi muốn nói đến hành vi phạm tội, làm điều gì đó trái pháp lý, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cụm động từ “ commit a crime ”, trong đó “ commit ” là động từ mang nghĩa là phạm phải việc gì đó, và “ crime ” có nghĩa là một tội ác. Bên cạnh “ commit ”, người học cũng hoàn toàn có thể sử dụng một phrasal verb khác – “ carry out ” – cũng mang nghĩa là làm một việc gì đó. Nếu cần thay thế sửa chữa “ a crime ” bằng từ vựng khác, người học hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những từ như “ an offence ” ( sự phạm tội ) hay “ an illegal act ” ( một hành vi trái pháp lý ). Ngoài ra, khi cần miêu tả những tội ác đơn cử, hoàn toàn có thể sử dụng những danh từ như “ murder ” ( giết người ), “ a robbery ” ( vụ trộm cắp ), … thay cho “ a crime ” .

Ví dụ: 
Bạn đang xem: Commit a crime là gì

Bạn đang đọc: 19 Collocations chủ đề Crimes trong IELTS Writing Task 2


*

( Dịch : Những người phạm tội cần bị trừng phạt nặng nề để giữ xã hội bảo đảm an toàn và bảo vệ niềm tin của nhân dân vào chính quyền sở tại. )

Receive a punishment/sentence

Định nghĩa : Cụm động từ này bộc lộ việc lĩnh một sự trừng phạt hay một hình phạt. Trong đó, động từ “ receive ” chỉ hành vi lĩnh hay nhận, danh từ “ punishment ” có nghĩa là sự trừng phạt và “ sentence ” là một bản án hoặc một hình phạt. Một số tính từ mà thí sinh hoàn toàn có thể thêm vào để miêu tả hình phạt là lenient, light ( nhẹ ) hoặc sound, severe, strict ( nghiêm khắc, nặng nề ). Bên cạnh đó, người học cũng hoàn toàn có thể phối hợp thêm những từ vựng miêu tả đơn cử hình thức trừng phạt, ví dụ như “ a custodial / prison sentence ” ( hình phạt tù giam ) hay “ a life sentence ” ( hình phạt chung thân ), … Tuy nhiên với án phạt tử hình, cần sử dụng collocation “ receive a death penalty ” .Ví dụ : Applying a fixed punishment on every crime is an ineffective and unfair way to giảm giá with criminals. Because each crime has a different motive and severity, offenders should receive a punishment based on what they have committed as well as other relevant factors. ( Dịch : Áp dụng một hình phạt cố định và thắt chặt cho mọi tội phạm là một cách không hiệu suất cao và không công minh để đối phó với tội phạm. Vì mỗi tội có động cơ và mức độ nghiêm trọng khác nhau, người phạm tội cần phải nhận hình phạt dựa trên những gì họ đã gây ra cũng như những yếu tố tương quan khác. )

Impose a punishment/sentence (on someone)

Định nghĩa : Nếu như ở trên tác giả đã mang đến collocations chủ đề Crimes chỉ hành vi lĩnh án, collocation này có nghĩa là vận dụng / phát hành một hình phạt cho người nào đó với “ impose ” là động từ có nghĩa là phát hành. Cần chú ý quan tâm tích hợp giới từ “ on ” khi muốn nói rõ ai nhận hình phạt .Ví dụ :

*

( Dịch : Thay vì mềm mỏng với những tội lỗi, điều mà hoàn toàn có thể làm tăng tỷ suất trẻ vị thành niên phạm pháp, chính quyền sở tại nên đưa ra một hình phạt nghiêm khắc tương tự với những tội ác của những tội phạm vị thành niên này. )

Set a good/bad example for someone

Định nghĩa : cụm động từ “ set an example for someone ” mang ý nghĩa làm gương, làm hình mẫu cho một ai đó. Nếu là một tấm gương tốt, người học hoàn toàn có thể thêm tính từ “ good ” vào trước “ an example ”, ngược lại thì hoàn toàn có thể thêm tính từ “ bad ” .Ví dụ : Juvenile delinquents should receive a strict punishment, or else they will keep carrying out illegal acts. This does not only destroy their future, but also sets a bad example for their peers to follow. ( Dịch : Tội phạm vị thành niên cần phải nhận một hình phạt nghiêm khắc, nếu không chúng sẽ liên tục triển khai những hành vi phạm pháp. Điều này không chỉ hủy hoại tương lai của những em mà còn là tấm gương xấu cho những bạn cùng trang lứa noi theo. )

To put (somebody) on a probation

Định nghĩa : Cụm từ này mang nghĩa là cho ai đó vào thời hạn quản chế, với “ probation ” là danh từ chỉ thời hạn được tự do nhưng có sự theo dõi từ người có thẩm quyền. Khi sử dụng cụm từ này, người học cần quan tâm về thì dữ thế chủ động / bị động. Trong trường hợp muốn nói đến hành vi ra lệnh quản chế cho ai đó, cần sử dụng thì dữ thế chủ động. Ngược lại, khi muốn miêu tả ai đó phải chịu lệnh quản chế, thì bị động sẽ được vận dụng .Ví dụ :

Thì chủ động: To effectively reduce the rate of recidivism, the government should put released offenders on probation so that they can detect if these offenders commit any illegal acts. (Dịch: Để giảm tỷ lệ tái phạm một cách hiệu quả, chính phủ nên quản chế những phạm nhân đã được thả để họ có thể phát hiện ra những phạm nhân này có thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào hay không.)

Pose a threat to society

Định nghĩa : tạo nên một mối rình rập đe dọa với xã hội. Để diễn đạt việc gây ra mối nguy cơ tiềm ẩn cho xã hội, người học hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm cụm động từ “ pose a threat to society ”. Trong đó, “ threat ” là danh từ chỉ mối nguy cơ tiềm ẩn, rình rập đe dọa .Ví dụ : When being put after bars, prisoners are given time to reflect on their illegal acts, thereby awakening their conscience and awareness. Meanwhile, if wrongdoers are allowed to take part in community services, they can have the tendency to finish the work as soon as possible to be set không tính tiền, which can fail to leave them feeling remorseful. This can pose a great threat to society when they are released. ( Dịch : Khi bị đưa ra sau tuy nhiên sắt, tù nhân có thời hạn để tâm lý về hành vi phạm pháp của mình, từ đó thức tỉnh lương tâm và nhận thức của họ. Trong khi đó, nếu những người làm sai được phép tham gia những dịch vụ hội đồng, họ hoàn toàn có thể có khuynh hướng hoàn thành xong việc làm càng sớm càng tốt để được giải thoát, điều này hoàn toàn có thể không làm họ có cảm xúc hối hận. Điều này hoàn toàn có thể gây ra mối rình rập đe dọa lớn cho xã hội khi họ được thả ra. )

Act as a deterrent (to)

Định nghĩa : collocations chủ đề Crimes này được dùng để chỉ một điều gì đó đóng vai trò như một sự răn đe, là một sự ngăn ngừa hiệu suất cao cho một ai đó / một hành vi nào đó. Trong collocation này có sự Open của danh từ deterrent, mang nghĩa là điều ngăn ngừa, làm nhụt chí ai đó .Ví dụ : Imposing a heavy sentence on teenage criminals does not only help these wrongdoers improve their awareness on their unlawful behaviours but can also act as a deterrent to their peers. ( Dịch : Việc vận dụng mức án nặng so với tội phạm tuổi vị thành niên không chỉ giúp những người sai phạm này nâng cao nhận thức về hành vi trái pháp lý của mình mà còn có tính năng răn đe so với những người đồng trang lứa của họ. )

Be isolated from the society

Định nghĩa : khi muốn miêu tả việc bị cô lập, xa lánh bởi xã hội, người học hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm collocation “ be isolated from the society ”. Trong đó, “ isolate ” là động từ chỉ hành vi cô lập một ai đó .Ví dụ : Offenders who carried out crimes of passion should be isolated from the society since they can feasibly continue committing crimes because of their perverted psychology and without any specific purposes. ( Dịch : Người phạm tội vì đam mê cần được cách ly khỏi xã hội vì rất hoàn toàn có thể họ sẽ liên tục phạm tội do tâm ý biến thái và không có mục tiêu đơn cử. )

Install surveillance cameras

Định nghĩa : động từ “ install ” mang ý nghĩa lắp ráp, còn “ surveillance cameras ” chỉ những máy quay giám sát, hay còn được biết đến như CCTV. Khi phối hợp lại, cụm động từ này có nghĩa là lắp ráp những cameras giám sát .Ví dụ :

*

( Dịch : Thay vì có công an trên mọi con phố, điều này hoàn toàn có thể làm tiêu tốn lãng phí nguồn lực đáng kể của quốc gia, lắp ráp thêm camera giám sát hoàn toàn có thể là một giải pháp hữu hiệu để phát hiện những hành vi trái pháp lý. )

Be soft on crime ≠ be tough on crime

Định nghĩa : cụm tính từ “ be soft on crime ” chỉ trạng thái không áp đặt những hình phạt nặng nề với tội phạm, trong đó tính từ “ soft ” có nghĩa là mềm mỏng. Ngược lại, cụm từ “ be tough on crime ” biểu lộ việc vận dụng những bản án nghiêm khắc với tội phạm, và “ tough ” là tính từ .Ví dụ : Despite the opinion that imposing lenient sentences is a second chance for criminals to make a fresh start, being soft on crimes is one of the most common reasons leading to the increase in reoffenders. ( Dịch : Mặc dù có quan điểm cho rằng việc vận dụng những bản án khoan hồng là thời cơ thứ hai để tội phạm khởi đầu lại mới, việc mềm mỏng với tội ác là một trong những nguyên do phổ cập nhất dẫn đến sự ngày càng tăng số người tái phạm. )

To reintegrate into the society/community

Định nghĩa : Trong tiếng Anh, động từ “ reintegrate ” chỉ việc tái hòa nhập với một tập thể nào đó. Từ vựng này hoàn toàn có thể được sử dụng trong collocation “ to integrate back to the society / community ”, nhằm mục đích miêu tả hành vi tái hòa nhập xã hội hay hội đồng .

Ví dụ: After being released from prison, criminals often feel guilty about themselves and assume that they do not have a chance to live a normal life, thereby continuing to commit crimes. In this case, creating opportunities for them to reintegrate into society is a good way for them to make a fresh start of their lives.

Xem thêm: Đề Thi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Học Kì 2 Vật Lí 11 Cực Hay Có Đáp Án Chi Tiết

(Dịch: Sau khi ra tù, đối tượng phạm tội thường mặc cảm về bản thân và cho rằng mình không có cơ hội sống một cuộc sống bình thường, từ đó tiếp tục phạm tội. Trong trường hợp này, tạo cơ hội cho họ tái hòa nhập xã hội là một cách tốt để họ bắt đầu lại cuộc sống của mình.)