TRẮC NGHIỆM SINH HỌC 11 THEO TỪNG CHƯƠNG Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ 1.Đơn vị hút nước của rễ là: A. Tế bào lông hút B. Tế bào biểu bì C. Không bào D. Tế bào rễ 2.Ở thực vật thuỷ sinh cơ quan hấp thụ nước và khoáng là: A. Rễ B. Thân C. Rễ, thân , lá D. Lá 3.Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hạn hán sinh lý? I. Trời nắng gay gắt kéo dài II. Cây bị ngập úng nước trong thời gian dài III. Rễ cây bị tổn thương hoặc bị nhiễm khuẩn IV. Cây bị thiếu phân A.I, IV B. II, III C. III, IV D. II 4.Rễ thực vật ở cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ H 2 O và ion khoáng là: A. Số lượng tế bào lông hút lớn. B. Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả. C . Sinh trưởng nhanh, đâm sâu, lan toả, tăng nhanh về số lượng lông hút. D. Số lượng rễ bên nhiều 5.Nguyên nhân chính dẫn đến cây trên cạn ngập úng lâu bị chết là do: I. Tính chất lí, hoá của đất thay đổi nên rễ cây bị thối. II. Thiếu ôxy phá hoại tiến trình hô hấp bình thường của rễ. III. Tính luỹ các chất độc hại đối với tế bào và làm cho lông hút chết, không hình thành được lông hút mới. IV. Không có lông hút thì cây không hấp thu được nước cân bằng nước trong cây bị phá huỷ. A. I, II, III B. II, III, IV C. I, II, IV D. I, III, IV 6.Dạng nước nào sau đây không giữ được tính chất vật lí, hoá học, sinh học của nước trong cây? A.Nước tự do. B. Nước liên kết C. Nước tự do hoặc liên kết D. Nước trọng lực 7.Sự vận chuyển nước và muối khoáng theo con đường gian bào là: A. Con đường vận chuyển nước và khoáng đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào B. Con đường vận chuyển nước và khoáng đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulôzơ bên trong thành tế bào. C. Con đường vận chuyển nước và khoáng đi theo không gian giữa các tế bào. D. Con đường vận chuyển nước và khoáng đi theo các các cầu nối nguyên sinh chất giữa các tế bào 8.Một số thực vật ở cạn, hệ rễ không có lông hút (ví dụ thông, sồi, ). Chúng hấp thu nước và ion khoáng nhờ A. lá. B. nấm rễ C. thân. D. tất cả các cơ quan của cơ thể 9.Quá trình hấp thụ chủ động các ion khoáng, cần sự góp phần của yếu tố nào? I. Năng lượng là ATP II. Tính thấm chọn lọc của màng sinh chất III. Các bào quan là lưới nội chất và bộ máy Gôngi IV. Enzim hoạt tải (chất mang) A. I, IV B. II, IV C. I, II, IV D. I, III, IV 10.Nước được hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào sau đây? A. Chủ động B. Khuếch tán C. Có tiêu dùng năng lượng ATP D. Thẩm thấu BÀI 2: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY 1.Xilem là một tên gọi khác của: A, quản bào.B. mạch ống. C. mạch gỗ. D. mạch rây. 2.Dịch mạch rây di chuyển như thế nào trong cây? A. Dịch mạch rây di chuyển từ tế bào quang hợp trong lá vào ống rây và từ ống rây này vào ống rây khác qua các lỗ trong bản rây. B. Dịch mạch rây di chuyển từ trên xuống trong mỗi ống rây. C. dịch mạch rây di chuyển từ dưới lên trên trong mỗi ống rây. D. Dịch mạch rây di chuyển trong mỗi ống rây, không di chuyển được sang ống rây khác. 3.Nước được vận chuyển trong thân theo mạch gỗ từ dưới lên, do nguyên nhân nào? A. Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước B. Lực liên kết trong dung dịch keo của chất nguyên sinh. C. Lực đẩy của rễ do áp suất rễ. D. Lực hút của lá do quá trình thoát hơi nước và lực đẩy của rễ do áp suất rễ 4.Động lực đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác là: A. lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ. B. sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (rễ) C. lực đẩy (áp suất rễ). D. lực hút do thoát hơi nước ở lá. 5. Nhận định không đúng khi nói về đặc điểm của mạch gỗ là: A. mạch gỗ gồm các tế bào chết. B. tế bào mạch gỗ gồm 2 loại là quản bào và mạch ống. C. đầu của tế bào mạch gỗ gắn với đầu của tế bào quản bào thành những ống dài từ rễ đến lá để cho dòng mạch gỗ di chuyển bên trong. D. thành của mạch gỗ được linhin hóa. 6.Hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những loại cây nào? A. Cây bụi thấp và cây thân thảo. B. Cây thân bò. C. Cây thân gỗ. D. Cây thân cột. 7.Quá trình vận chuyển nước qua lớp tế bào sống của rễ và của lá xảy ra nhờ: A. Sự tăng dần áp suất thẩm thấu từ tế bào lông hút đến lớp tế bào sát bó mạch gỗ của rễ và từ lớp tế bào sát bó mạch gỗ của gân lá. B. Lực đẩy bên dưới của rễ, do áp suất rễ. C. Lực đẩy nước của áp suất rễ và lực hút của quá trình thoát hơi nước. D. Lực hút của lá, do thoát hơi nước 8.Quá trình vận chuyển nước xảy ra qua các con đường nào? A. Con đường qua tế bào sống và qua tế bào chết (bó mạch gỗ rễ, thân, lá) B. Con đường qua tế bào của cây và qua khí khổng C. Con đường rễ - thân - lá D. Con đường qua bó mạch gỗ của rễ, bó mạch gỗ của thân và bó mạch gỗ của lá. 9. Úp cây trong chuông thuỷ tinh kín, sau một đêm, ta thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Đây là hiện tượng A. rỉ nhựa và ứ giọt. B. thoát hợi nước. C. rỉ nhựa. D. ứ giọt. 10.Nước và các ion khoáng trong cây được vận chuyển như thế nào? A. từ mạch gỗ sang mạch rây. B. qua mạch gỗ. C. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống. D. từ mạch rây sang mạch gỗ. BÀI 3: THOÁT HƠI NƯỚC 1. Phát biểu nào sau đây sai? I. Khi nồng độ ôxi trong đất giảm thì khả năng hút nước của cây sẽ giảm. II. Khi sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất và dịch của tế bào rễ thấp, thì khả năng hút nước của cây sẽ yếu. III. Khả năng hút nước của cây không phụ thuộc vào lực giữ nước của đất IV. Bón phân hữu cơ góp phần chống hạn cho cây A. II B. III, IV C. I, III D. III 2. Dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng vì: A. vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt môi trường xung quanh giúp CO 2 khuếch tán vào bên trong lá. B. vật liệu xây dựng toả nhiệt làm môi trường xung quanh nóng hơn. C. cả 2 đều có quá trình trao đổi chất nhưng ở cây quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh hơn. D. vật liệu xây dựng và cây đều thoát hơi nước nhưng cây thoát mạnh hơn. 3. Phản ứng mở quang chủ động là phản ứng A. mở khí khổng chủ động lúc sáng sớm khi mặt trời mọc hoặc khi chuyển cây từ ngoài sáng vào tối. B. mở khí khổng chủ động lúc sáng sớm khi mặt trời mọc hoặc khi chuyển cây từ tối ra ngoài sáng. C. mở khí khổng chủ động lúc trời tối hoặc khi chuyển cây từ ngoài sáng vào tối. D. mở khí khổng chủ động lúc trời tối. 4.Ở một số cây (cây thường xuân - Hedera helix), mặt trên của lá không có khí khổng thì có sự thoát hơi nước qua mặt trên của lá hay không? A.Có, chúng thoát hơi nước qua lớp biểu bì. B. Không, vì hơi nước không thể thoát qua lá khi không có khí khổng. C. Có, chúng thoát hơi nước qua lớp cutin trên biểu bì lá. D. Có, chúng thoát hơi nước qua các sợi lông của lá. 5. Cây hấp thụ 1000g nước thì có khoảng bao nhiêu g nước bay hơi, bao nhiêu g nước được giữ lại? A. 990g nước bay hơi, 10g nước giữ lại. B. 700g nước bay hơi, 300g nước giữ lại. C. 10g nước bay hơi, 990g nước giữ lại. D. 300g nước bay hơi, 700g nước giữ lại 6.Trên lá cây, khí khổng phân bố ở: A. chỉ phân bố ở mặt dưới của lá. B. chỉ phân bố ở mặt trên của lá C. luôn luôn phân bố ở cả mặt dưới và mặt trên của lá. D. phân bố ở mặt trên, mặt dưới, hoặc cả 2 mặt tùy thuộc từng loài cây 7.Các con đường thoát hơi nước chủ yếu gồm: A. Qua thân, cành và lá B. Qua khí khổng và qua cutin C. Qua cành và khí khổng của lá D. Qua thân, cành và lớp cutin bề mặt lá 8. Ý nào dưới đây không đúng khi nói về vai trò của sự thoát hơi nước qua lá? A. khí khổng mở ra cho khí CO 2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp. B. khí khổng mở cho khí O 2 đi vào cung cấp cho quá trình hô hấp giải phóng năng lượng cho các hoạt động của cây. C. giảm nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng. D. tạo động lực đầu trên của dòng mạch gỗ. 9.Yếu tố nào là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự đóng hoặc mở khí khổng? A. Phân bón B. Ánh sáng C. Nước D. Nhiệt độ 10. Nhận định nào không đúng khi nói về sự ảnh hưởng của một số nhân tố tới sự thoát hơi nước? A. Một số ion khoáng cũng ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước do nó điều tiết độ mở của khí khổng. B. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ mở của khí khổng sẽ ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước. C. Vào ban đêm, cây không thoát hơi nước vì khí khổng đóng lại khi không có ánh sáng. D. Điều kiện cung cấp nước và độ ẩm không khí ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước Bài 4 VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG 1.Chất khoáng hoà tan được vận chuyển từ A. rễ lên lá theo mạch gỗ. B. lá xuống rễ theo mạch gỗ. C. rễ lên lá theo mạch rây. D. lá xuống rễ theo mạch rây 2, Sắp xếp các vai trò của các nguyên tố tương ứng với từng nguyên tố: STT Tên nguyên tố Các vai trò Trả lời 1 Nitơ a. Tham gia cấu trúc Prôtêin, axít nuclếic 1 2 Phốt pho b. Là thành phần của Prôtêin 2 3 Can xi c. Tham gia cấu trúc diệp lục, hoạt hoá enzin 3 4 Lưu huỳnh d. Tham gia cấu trúc thành tế bào, màng, tế bào, hoạt hoá enzin 4 5 Magiê e. Thành phần của axít nuclêic, ATP, phốt pholipít, côenzin 5 A. 1-a, 2-e, 3-c, 4-b, 5-d. B. 1-a, 2-e, 3-d, 4-b, 5-c. C. 1-a, 2-e, 3-d, 4-c, 5-b. D. 1-e, 2-a, 3-d, 4-b, 5-c. 3, Phần lớn các chất khoáng hấp thụ vào cây theo cơ chế A. khuyếch tán và hút bám. B. chủ động. C. hoà tan. D. chủ động và thụ động., 4.Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết cho cây: 1. Gây độc hại đối với cây. 2.Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường. 3. Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết. 4. Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi. A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 2. D. 1, 2, 4. 5, Nguyên nhhân chính làm cho các thực vật không ưa mặn không có khả năng sinh trưởng trên đất có nồng độ muối cao là gì? A. Các ion khoáng là độc hại đối với cây. B. Thế năng nước của đất là quá thấp. C. Hàm lượng oxi trong đất là quá thấp. D. Các tinh thể muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất 6.Thực vật hấp thụ kali dưới dạng: A. K2SO4 hoặc KCl B. K+ C. Nguyên tố K D. Hợp chất chứa kali 7, Ở cây, nguyên tố khoáng chủ yếu được hấp thụ dưới dạng A. ion. B. phân tử. C. nguyên tử. D. đơn phân 8, Các biện pháp giúp cho quá trình chuyển hoá các muối khoáng ở trong đất từ dạng không tan thành dạng hoà tan dễ hấp thụ đối với cây: A. làm cỏ, sục bùn phá váng sau khi đất bị ngập úng, cày phơi ải đất, cày lật úp rạ xuống, bón vôi cho đất chua. B. Bón vôi cho đất kiềm C Tháo nước ngập đất, để chúng tan trong nước D. Trồng các loại cỏ dại, chúng sức sống tốt giúp chuyển hóa các muối khoáng khó tan thành dạng ion. 9. Cho các nguyên tố : nitơ, sắt, kali, lưu huỳnh, đồng, photpho, canxi, coban, kẽm. Các nguyên tố đại lượng là: A. Nitơ, photpho, kali, lưu huỳnh và canxi B. Nitơ, photpho, kali, canxi, và đồng C. Nitơ, kali, photpho, và kẽm D. Nitơ, photpho, kali, lưu huỳnh và sắt 10, Thực vật hấp thụ magiê dưới dạng: A. Mg++ B. Magiê hợp chất C. Mg+ D. Nguyên tố Mg BÀI 5: DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỤC VẬT 1.Đối với cây trồng, nguyên tố nitơ có chức năng A. thành phần của prôtêin, axit nuclêic. B. tham gia quá trình quang hợp, thành phần của các xitocrom. C. duy trì cân bằng ion, nhân tố phụ tham gia tổng hợp diệp lục. D. thành phần của các xitocrom, nhân tố phụ gia của enzim. 2, Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng: A. NH4+ và NO3- B. NO2-, NH4+ và NO3- C. N2, NO2-, NH4+ và NO3- D. NH3, NH4+ và NO3- 3, Nhận định không đúng khi nói về vai trò của nitơ đối với cây xanh: A. Thiếu nitơ cây sinh trưởng còi cọc, lá có màu vàng. B. Nitơ tham gia điều tiết các quá trình trao đổi chất trong cơ thể thực vật. C. Nitơ tham gia cấu tạo nên các phân tử prôtêin, enzim, côenzim, axit nuclêic, diệp lục D. Thiếu nitơ lá non có màu lục đậm không bình thường. 4, Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được thực hiện: A. chỉ trong mô rễ. B. trong mô rễ, lá, và thân. C. chỉ trong mô thân. D. trong mô rễ và mô lá., 5.Trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat vì: A. giúp hệ rễ của cây hấp thụ được toàn bộ lượng nitơ. B. là nguồn dự trữ NH3 cho các quá trình tổng hợp axít amin khi cần thiết. C. trong 2 dạng nitơ hấp thụ thì môi trường bên ngoài có dạng NO3– là dạng oxy hoá, nhưng trong cơ thể thực vật nitơ chỉ tồn tại ở dạng khử để tiếp tục được đồng hóa thành axít amin và Prôtêin. D. giúp sự đồng hoá NH3 trong mô thực vật. 6, Thực vật đã có đặc điểm thích nghi trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc là: A. chuyển vị amin. B. amin hoá. C. chuyển vị amin và amin hoá. D. hình thành amít (axít amin đicacbôxilíc + NH 3 > Amít). 7.Quá trình khử NO3- –> NH4+ A. là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí. B. thực hiện nhờ enzim nitrogenaza. C. thực hiện chỉ ở thực vật và tảo. D. bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3 8.Amôn hóa là quá trình: A. Tổng hợp các axit amin B. Biến đổi NH4+ thành NO3- C. Biến đổi NO3- thành NH4+ D. Biến đổi chất hữu cơ thành amôniac 9.Quá trình khử nitrat trong cây là A. quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ: NO3- NO2- NH4+ B. quá trình được thực hiện nhờ enzym nitrogenaza. C. quá trình bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3 D. là quá trình cố định nitơ không khí. 10. Nguyên tố nitơ được cây hấp thụ dưới dạng A. phân tử nitơ. B. NO3 C. NH3. D. NO3- và NH4+. BÀI 6 DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT 1.Các dạng nitơ có trong đất và các dạng nitơ mà cây hấp thụ được là: A. nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất) và cây hấp thụ được là nitơ ở dạng khử NH4+ B. nitơ vô cơ trong các muối khoáng (có trong đất) và cây hấp thu được là nitơ khoáng (NH3 và NO3–). C. nitơ vô cơ trong các muối khoáng, nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (có trong đất), cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH4+ và NO3–). D. nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (xác thực vật, động vật và vi sinh vật, 2.Nitơ của không khí bị ôxi hoá dưới điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao (sấm sét) tạo thành dạng A. NH3. B. NH4+. C. NO3 D. NH4OH 3.Quá trình phân giải prôtêin từ xác động vật, thực vật tạo thành NH3 của các vi sinh vật đất theo các bước sau: A. axit amin –> pôlipeptit –> peptit –> prôtêin –> NH3. B. prôtêin –> pôlipeptit –> peptit –> axit amin –> NH2 –> NH3. C. peptit –> pôlipeptit –> axit amin –> NH3. D. pôlipeptit –> prôtêin –> peptit –> axit amin –> NH3. 4.Nhận định không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của thực vật: A. Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển là độc hại đối với cơ thể thực vật. B. Thực vật có khả năng hấp thụ nitơ phân tử. C. Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3- và NH4+. D. Cây không thể trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. 5.Nguồn cung nitơ chủ yếu cho thực vật là A. quá trình cố định nitơ khí quyển. B. phân bón dưới dạng nitơ amon và nitrat. C. quá trình ôxi hoá nitơ không khí do nhiệt độ cao, áp suất cao. D. quá trình phân giải prôtêin của các vi sinh vật đất. 6. Vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật I. Biến nitơ phân tử (N2) sẵn có trong khí quyển (ở dạng trơ thành dạng nitơ khoáng NH3 (cây dễ dàng hấp thụ) II. Xảy ra trong điều kiện bình thường ở hầu khắp mọi nơi trên trái đất. III. Lượng nitơ bị mấy hàng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cấp dinh dưỡng nitơ bình thường cho cây. IV. Nhờ có enzym nitrôgenara, vi sinh vật cố định nitơ có khả năng liên kết nitơ phân tử với hyđro thành NH3 V. Cây hấp thụ trực tiếp nitơ vô cơ hoặc nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. A. I, II, III, IV. B. I, III, IV, V. C. II. IV, V. D. II, III, V 7. Điều kiện để quá trình cố định nitơ khí quyển xảy ra là A. Có vi khuẩn rhizobium, có enzim nitrogenaza, ATP, thực hiện trong điều kiện kị khí. B. Có enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, thực hiện trong điều kiện kị khí. C. Có vi khuẩn rhizobium, có enzim nitrogenaza, ATP, thực hiện trong điều kiện hiếu khí. D. Có enzim nitrogenaza, ATP, lực khử mạnh, thực hiện trong điều kiện hiếu khí. 8.Quá trình cố định nitơ ở các vi khuẩn cố dịnh nitơ tự do phụ thuộc vào loại enzim: A. nitrôgenaza. B. perôxiđaza. C. đêaminaza. D. đêcacboxilaza 9.Công thức biểu thị sự cố định nitơ khí quyển là: A. 2NH4+ 2O2 + 8e- N2 + 4H2O. B. 2NH3 N2 + 3H2. C. glucôzơ + 2N2 axit amin. D. N2 + 3H2 2NH3. 10.Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử ( NO3- N2) là A. Làm đất kĩ, đất tơi xốp và thoáng. B. Bón phân vi lượng thích hợp C. Giữ độ ẩm vừa phải và thường xuyên cho đất D. Khử chua cho đất BÀI 8 QUANG HỌP Ở THỰC VẶT 1.Bào quan thực hiện chức năng quang hợp: A. Grana B. Lục lạp C. Lạp thể D. Diệp lục 2.Nhờ quang hợp, tỉ lệ CO2 và O2 trong khí quyển luôn được cân bằng là: A. CO2 : 0,03% và O2 : 0,3%. B. CO2 : 0,3% và O2 : 21%. C. CO2 : 0,03% và O2 : 21%. D. O2 : 0,03% và CO2 : 21%. 3.Lá có đặc điểm nào phù hợp với chức năng quang hợp? I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang. II. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp III. Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp. IV. Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí. A. I, II, III B. I, II, IV C. II, III, IV D. I, II, III, IV 4.Vì sao lá cây có màu xanh lục? A. Vì hệ sắc tố không hấp thu ánh sáng màu xanh lục. B. Vì diệp lục b hấp thu ánh sáng màu xanh lục. C. Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục. D. Vì nhóm sắc tố phụ (carôtenôit) hấp thụ ánh sáng màu xanh 5.Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là: A. xanh lục và vàng. B. xanh lục và đỏ. C. xanh lục và xanh tím. D. đỏ và xanh tím. 6.Nhận định không đúng khi nói về diệp lục: A. Chỉ có diệp lục a tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng của các liên kết hóa học. B. Các sắc tố hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền năng lượng đó cho diệp lục b. C. Các tia sáng màu lục không được diệp lục hấp thụ. D. Diệp lục là nguyên nhân làm cho lá cây có màu lục. 7.Trong lá xanh có các nhóm sắc tố nào? A. Clorophyl. B. Phicôbilin và Clorophyl. C. Clorophyl, Phicôbilin, Carôten và Xantôphyl. D. Phicôbilin, Carôtenoit, Clorophyl và Plastoquinon là cấu trúc trong hệ quang hóa. 8.Những sắc tố dưới đây được gọi là sắc tố phụ là: A. Xantôphyl và carôten B. Clorophyl b, xantôphyl và phicôxianin C. Carôten, xantôphyl, và clorophyl D. Phicôeritrin, phicôxianin và carôten 9.Quang hợp ở thực vật: A. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thu để tổng hợp cacbonhyđrat và giải phóng oxy từ cacbonic và nước. B. là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đựơc diệp lục hấp thu để tổng hợp các chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản (CO2) C. là quá trình tổng hợp được các hợp chất cacbonhyđrat và O2 từ các chất vô cơ đơn giản xảy ra ở lá cây. D. là quá trình sử dụng năng lượng ATP được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbonhydrat và giải phóng ôxy từ CO2 và nước. BÀI 9: QUANG HỢP Ở THỰC VẬT C3,C4 VÀ CAM 1.Bản chất, pha sáng của quá trình quang hợp là A. pha ôxi hóa nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ADP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển. B. pha ôxi hóa nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển. C. pha khử nước để sử dụng H+ và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển. D. pha ôxi hóa nước để sử dụng H+, CO2 và êlectron cho việc hình thành ATP và NADPH, đồng thời giải phóng O2 vào khí quyển. 2.Sản phẩm của pha sáng chuyển cho pha tối gồm có A. ATP, NADPH. B. ATP, NADPH và CO2. C. ATP, NADPH và O2. D. ATP, NADP+ và O2. 3.Nguyên liệu cần cho pha tối của quang hợp là A. ATP, NADPH. B. ATP, NADPH, O2. C. CO2, ATP, NADP+. D. CO2, ATP, NADPH 4.Ý nào dưới đây không phải là đặc điểm chung của thực vật CAM và thực vật C4 khi cố định CO2 ? A. Sản phẩm quang hợp đầu tiên. B. Chất nhận CO2. C. Tiến trình gồm 2 giai đoạn (2 chu trình). D. Đều diễn ra vào ban ngày. 5, Sản phẩm của pha sáng là gì? A. O2, ATP. B. O2 , NADPH. C. ATP, NADPH, O2. D. ATP, NADPH. 6, 6.Sản phẩm quang hợp đầu tiên của chu trình Canvin là: A. RiDP (ribulôzơ - 1,5 - điphôtphat). B. APG (axit phootpho glixêric). C. AM (axit malic). D. AlPG (anđêhit phootpho glixêric). 7, 7.Pha sáng diễn ra ở vị trí nào trong lục lạp? A. Ở màng ngoài. B. Ở tilacôit. C. Ở màng trong. D. Ở chất nền. 8.Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhiđrat là: A. ATP và NADPH. B. ATP và ADP và ánh sáng mặt trời C. H2O, ATP D. NADPH, O2. 9.Khái niệm pha sáng trong quang hợp: A. pha sáng trong quang hợp diễn ra ở Tilacôit. B. pha sáng trong quang hợp giải phóng ra oxy từ phân tử nước. C. pha sáng trong quang hợp diễn ra quá trình quang phân li nước. D. pha sáng là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH. Bài 12: HÔ HẤP Ở THỰC VẬT 1.Sự khác nhau về hiệu quả năng lượng giữa quá trình hô hấp và qúa trình lên men? A. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình hô hấp hiếu khí gấp 19 lần quá trình lên men. B. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình lên men cao hơn quá trình hô hấp hiếu khí. C. Năng lượng ATP được giải phóng trong cả hai quá trình đó là như nhau. D. Năng lượng ATP được giải phóng trong quá trình lên men gấp 19 lần quá trình hô hấp hiếu khí. 2.Điều kiện xảy ra quá trình hô hấp sáng ở thực vật C3 là: A. ánh sáng thấp, nhiều CO2, cạn kiệt O2. B. ánh sáng cao, nhiều CO2, nhiều O2 tích luỹ. C. ánh sáng cao, cạn kiệt CO2, nhiều O2 tích luỹ. D. ánh sáng thấp, cạn kiệt CO2, nhiều O2 tích luỹ. 3.Hô hấp hiếu khí có ưu thế hơn so với hô hấp kị khí ở điểm nào? A. Tích lũy được nhiều năng lượng hơn từ 1 phân tử glucôzơ được sử dụng trong hô hấp phân giải hiếu khí / kị khí = 38/2 = 19 lần. B. Hô hấp hiếu khí tạo ra sản phẩm là CO2 và H2O, nước cung cấp cho sinh vật khác sống. C. Hô hấp hiếu khí cần O2 còn kị khí không cần O2. D. Hô hấp hiếu khí xảy ra ở mọi loài sinh vật còn hô hấp kị khí chỉ xảy ra ở 1 số loài sinh vật nhất định. 4.Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào là về sự lên men diễn ra ở cơ thể thực vật A. Cây sống nơi ẩm ướt. B. Cây bị ngập úng. C. Cây bị khô hạn. D. Cây sống bám kí sinh hoặc kí sinh. 5.Bào quan thực hiện chức năng hô hấp là A. không bào. B. ti thể. C. mạng lưới nội chất. D. lạp thể. 6.Điều kiện xảy ra quá trình hô hấp sáng ở thực vật C 3 là A. ánh sáng cao, cạn kiệt CO 2 , nhiều O 2 tích luỹ. B. ánh sáng thấp, cạn kiệt CO 2 , nhiều O 2 tích luỹ. C. ánh sáng thấp, nhiều CO 2 , cạn kiệt O 2 . D. ánh sáng cao, nhiều CO 2 , nhiều O 2 tích luỹ. 7.Hãy tính toán số phân tử ATP được hình thành khi ôxi hoá triệt để 1 phân tử glucozơ? A. 38 ATP. B. 32 ATP. C. 36 ATP. D. 34 ATP 8. Tại sao ở các tế bào còn non số lượng ti thể trong tế bào nhiều hơn so với các tế bào khác? A. Đường phân và hô hấp hiếu khí B. Đường phân hiếu khí và chu trình Crep C. Cacboxi hóa - khử - tái tạo chất nhận D. Oxy hóa chất hữu cơ và khử CO2 9. Quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật, trải qua các giai đoạn: A. Đường phân và hô hấp hiếu khí B. Đường phân hiếu khí và chu trình Crep C. Cacboxi hóa - khử - tái tạo chất nhận D. Oxy hóa chất hữu cơ và khử, 10. Những trường hợp diễn ra lên men ở cơ thể thực vật là A. thừa O2 rễ hô hấp bão hòa. B. thiếu CO2, đất bị dính bết nên không hô hấp hiếu khí được. C. thiếu O2, rễ không hô hấp được nên không cung cấp đủ năng lượng cho quá trình sinh trưởng của rễ dẫn đến lông hút chết. D. thiếu nước, rễ vận chuyển kém nên lông hút chết. 11. Trong các ví dụ sau đây, ví dụ nào là về sự lên men diễn ra ở cơ thể thực vật? A. Cây sống bám kí sinh hoặc kí sinh. B. Cây bị khô hạn. C. Cây bị ngập úng. D. Cây sống nơi ẩm ướt 12. Hô hấp ở cây xanh là gì? A. Là quá trình phân giải chất hữu cơ và giải phóng năng lượng. B. Là quá trình ôxy hóa các hợp chất hữu cơ thải ra CO2 và nước. C. Là quá trình thu nhận O2 và thải CO2 vào môi trường. D. Là quá trình oxy hóa sinh học nguyên liệu hô hấp (gluozơ ) đến CO2, H2O và tích lũy lại năng lượng ở dạng dễ sử dụng là ATP. BÀI 15 TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT 1.Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở A. dạ dày. B. ruột non. C. thực quản. D. miệng. 2, Điểm khác nhau giữa quá trình tiêu hoá ở Trùng giày và quá trình tiêu hoá ở Thuỷ tức: A. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào thành các chất đơn giản hơn rồi tiếp tục được tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành những chất đơn giản, dễ sử dụng. B. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá ngoại bào rồi trao đổi qua màng vào cơ thể. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá nội bào thành các chất đơn giản, dễ sử dụng. C. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá - tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành những phần nhỏ rồi tiếp tục được tiêu hoá nội bào. D. Ở Trùng giày, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá thành những phần nhỏ rồi tiếp tục được tiêu hoá nội bào. Ở Thuỷ tức, thức ăn được tiêu hoá trong không bào tiêu hoá - tiêu hoá nội bào. 3, Quá trình tiêu hoá ở động vật có túi tiêu hoá chủ yếu diễn ra như thế nào? A. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ sự co bóp của khoang túi mà chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản. B. Thức ăn được tiêu hoá ngoại bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi. C. Thức ăn được tiêu hoá nội bào nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. D. Thức ăn được liêu hoá ngoại bào (nhờ enzim thuỷ phân chất dinh dưỡng phức tạp trong khoang túi) và nội bào. 4, Tiêu hoá ở đâu là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá? A. Ở ruột B. Ở dạ dày C. Ở răng D. Ở miệng 5, Những ưu điểm của tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa so với trong túi tiêu hóa: I. Thức ăn đi theo 1 chiều trong ống tiêu hóa không bị trộn lẫn với chất thải (phân) còn thức ăn trong túi tiêu hóa bị trộn lẫn chất thải. II. Trong ống tiêu hóa dịch tiêu hóa không bị hòa loãng III. Thức ăn đi theo 1 chiều nên hình thành các bộ phận chuyên hóa, thực hiện các chức năng khác nhau: tiêu hóa cơ học, hóa học, hấp thụ thức ăn IV. Thức ăn đi qua ống tiêu hóa được biến đổi cơ học, hóa học trở thành những chất dinh dưỡng đơn giản và được hấp thụ vào máu. A. I, II, IV. B. I, III, IV. C. II, III, IV. D. I, II, III 6, Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người diễn ra ở : A. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non. B. Miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, ruột già. C. Miệng, dạ dày, ruột non. D. Chỉ diễn ra ở dạ dày. 7.Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ có tác dụng gì? A. Tạo thuận lợi cho tiêu hoá cơ học. B. Làm tăng nhu động của ruột. C. Tạo thuận lợi cho tiêu hoá hoá học. D. Làm tăng bề mặt hấp thụ của ruột 8, Điều nào sau đây là không đúng khi nói tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa là tiêu hóa ngoại bào. A. Quá trình biến đổi thức ăn xảy ra ở ống tiêu hóa và ở cả trong tế bào thì mới tạo đủ năng lượng. B. Quá trình biến đổi thức ăn xảy ra ở ống tiêu hóa (không xảy ra bên trong tế bào). C. Khi qua ống tiêu hóa thức ăn được biến đổi cơ học và hóa học. D. Thức ăn trong ống tiêu hóa theo 1 chiều. 9.Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là: A. Miệng, thực quản, dạ dày. B. Dạ dày, ruột non, ruột già. C. Thực quản, dạ dày, ruột non. D . Miệng, dạ dày, ruột non. 10, Tiêu hóa là A. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng từ thức ăn cho cơ thể. B. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể. C. quá trình biến đổi chất dinh dưỡng có trong thức ăn thành những chất đơn giản mà cơ thể hấp thụ được. D. quá trình tạo ra các chất dinh dưỡng cho cơ thể. <...>... prôtêin có ở vi sinh vật và cỏ D Thức ăn được ợ lên miệng để nhai kĩ lại 8 Thức ăn xenlulozơ lưu lại trong dạ cỏ đã tạo điều kiện cho hệ vi sinh vật phát triển mạnh Đây là quá trình biến đổi A cơ học B hoá học C sinh học D cơ học, hoá học, sinh học 9 Chất dinh dưỡng được hấp thụ vào tế bào lông ruột của ruột non bằng cơ chế nào? A Khuếch tán thụ động và vận tải tích cực B Nước và khoáng theo hình thức... B Dịch ruột C Nước bọt D Dịch vị 3.Vai trò của vi sinh vật cộng sinh đối với động vật nhai lại: 1 VSV cộng sinh trong dạ cỏ và manh tràng tiết enzim xenlulaza tiêu hoá xenlulozơ; tiêu hóa các chất hữu cơ khác trong tế bào thực vật thành chất hữu cơ đơn giản 2 VSV cộng sinh giúp động vật nhai lại tiêu hoá prôtêin và lipit trong dạ múi khế 3 VSV cộng sinh bị tiêu hóa trong dạ múi khế, ruột non, trở thành... vật nhai kĩ hoặc nhai lại thức ăn, vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ và manh tràng tham gia vào tiêu hóa thức ăn IV Thú ăn thịt manh tràng không có chức năng tiêu hóa thức ăn A II, IV B II, III, IV C I, III D I, II, IV 7.Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào? A Hấp thụ bớt nước trong thức ăn B Thức ăn được trộn với nước bọt và được vi sinh vật cộng sinh phá vỡ thành tế bào và tiết ra enzim... khuếch tán, còn chất hữu cơ theo con đường vận chuyển chủ động tích cực C Khuếch tán chủ động và vận chuyển thụ động D Chủ yếu là hình thức khuếch tán 10 Sự khác nhau cơ bản về cấu tạo ống tiêu hóa thức ăn của thú ăn thịt và ăn thực vật là: A Răng cửa, răng nanh, dạ dày B Răng, dạ dày, ruột non C Răng, khớp hàm, dạ dày 4 túi, chiều dài ruột, ruột tịt D Miệng, dạ dày, ruột BÀI 17 HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT 1.Phần... khế 3 VSV cộng sinh bị tiêu hóa trong dạ múi khế, ruột non, trở thành nguồn cung cấp prôtêin quan trọng cho động vật nhai lại A 1, 3 B 2, 3 C 1, 2 D 1, 2, 4 Quá trình tiêu hoá thức ăn bằng biến đổi cơ học ở động vật ăn thịt và ăn tạp xảy ra chủ yếu nhờ A bộ răng B bộ răng và độ dài của ruột C bộ răng và mề D răng ở khoang miệng và thành cơ ở dạ dày, 5 Trật tự tiêu hóa thức ăn trong dạ dày ở trâu như...BÀI 16 TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT (tt) 1.Bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật ăn thịt? A Răng nanh, răng trước hàm sắc nhọn hơn và ruột dài hơn B Răng nanh, răng trước hàm sắc nhọn... vật đa bào bậc thấp như ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, giun đốt, sự trao đổi khí diễn ra ở A mang B màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể C hệ thống ống khí D phổi 9 Vì sao ở cá, nước chảy từ miệng qua mang theo một chiều? A Vì quá trình thở ra và vào diễn ra đều đặn B Vì nắp mang chỉ mở một chiều C Vì cá bơi ngược dòng nước D Vì cửa miệng, thềm miệng và nắp mang hoạt động nhịp nhàng . NGHIỆM SINH HỌC 11 THEO TỪNG CHƯƠNG Bài 1: SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ 1.Đơn vị hút nước của rễ là: A. Tế bào lông hút B. Tế bào biểu bì C. Không bào D. Tế bào rễ 2.Ở thực vật thuỷ sinh. KHOÁNG 1.Chất khoáng hoà tan được vận chuyển từ A. rễ lên lá theo mạch gỗ. B. lá xuống rễ theo mạch gỗ. C. rễ lên lá theo mạch rây. D. lá xuống rễ theo mạch rây 2, Sắp xếp các vai trò của các nguyên. trong xác sinh vật (có trong đất), cây hấp thụ được là nitơ khoáng (NH4+ và NO3–).


Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11 theo từng bài


Xem thêm: Mẫu Đề Cương Ôn Tập Hóa 11 Học Kì 2 Có Đáp Án, Đề Cương Ôn Tập Học Kì 2 Môn Hóa Lớp 11

D. nitơ vô cơ trong các muối khoáng và nitơ hữu cơ trong xác sinh vật (xác thực vật, động vật và vi sinh vật,