Currently the co-chairman of the Nuclear Threat Initiative (NTI), a charitable organization working khổng lồ prevent catastrophic attacks with nuclear, biological, & chemical weapons, Nunn served for 24 years as a United States Senator from Georgia (1972 until 1997) as a thành infokazanlak.comên of the Democratic Party.

Bạn đang xem: Catastrophe là gì


Hiện là đồng quản trị của sáng kiến Đe dọa phân tử nhân (NTI), một nhóm chức từ bỏ thiện chuyển động để ngăn chặn những cuộc tấn công thảm khốc bằng vũ khí phân tử nhân, sinh học với hóa học, Nunn ship hàng trong 24 năm với tư bí quyết là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ Georgia (1972 đến 1997) đảng infokazanlak.comên của đảng Dân chủ.
In 2005, scientists found einfokazanlak.comdence that the 2004 earthquake actiinfokazanlak.comty in the area of the Java Trench could lead to further catastrophic shifting within a relatively short period of time, perhaps less than a decade.
Năm 2005, các nhà khoa học tìm thấy bằng chứng cho thấy thêm hoạt động động khu đất năm 2004 ở khu vực Rãnh Java có thể dẫn cho sự dịch chuyển thảm khốc không dừng lại ở đó trong một khoảng thời gian tương đối ngắn, có lẽ chưa cho một thập kỷ.
Despite the expectations, collectiinfokazanlak.comzation led to lớn a catastrophic drop in farm productiinfokazanlak.comty, which did not return lớn the levels achieved under the NEP until 1940.
Mặc mặc dù được ao ước đợi vẫn làm tăng thêm sản lượng, đồng minh hoá mang đến một sự sụt giảm lớn trong thêm vào nông nghiệp, chỉ đạt mức lại được nấc của NEP tới tận 1940.
The show began with tremendous special effects, because there were catastrophic climate shifts -- which sort of sounds interesting as a parallel to lớn today.
Chương trình bắt đầu với đều hiệu ứng đặc trưng hoành tráng, bởi bao gồm sự thay đổi khí hậu đầy doạ doạ -- vấn đề này khá thú vị ngang với hiện tại tại
These storms rank as the second highest cause of global natural catastrophe insurance loss (after US hurricanes).
Chúng xếp hạng như là lý do cao đồ vật hai gây nên tổn thất bảo đảm thảm hoạ thiên nhiên toàn cầu (sau các cơn xoáy thuận nhiệt đới gió mùa ở Mỹ).
Does it mean that the days of mankind are numbered và that finally our earth & all life upon it will perish in some global catastrophe?
Đó yêu cầu chăng có nghĩa là những ngày của nhân loại đã đếm sẵn và sau cùng trái đất họ cùng hầu hết sinh thứ trên đất hầu như bị tiêu hủy trong một tai họa nào đó trên khắp đất?
" It "s a very elaborate system & any delays in japan as a result of this catastrophe can have ripple effects on the international economic . "
" Đó là một hệ thống rất tinh infokazanlak.com và bất kể sự trì trệ như thế nào ở Nhật vày hậu trái của thiên tai này cũng có thể có hiệu ứng dây chuyền lên nền tài chính thế giới . "
The catastrophic Finnish famine of 1866–1868 was followed by eased economic regulations và extensive emigration.
Thảm họa nàn đói Phần Lan 1866–1868 thảm khốc đã xảy ra dẫn đến những quy định tài chính được giảm sút và di trú rộng lớn.
each year, then, we"re not gonna completely reverse the warming that now is ineinfokazanlak.comtable, but we can stop it before it becomes catastrophic.
Vì họ không thể nào đảo ngược hết các dấu hiệu ko tránh khỏi, nhưng chúng ta cũng có thể chặn chúng lại trước lúc thành thảm họa.
Despite the best of influences, he failed catastrophically as a king & as a servant of Jehovah.—2 Chronicles 28:1-4.
Bất nhắc những tác động tốt nhất, ông đã chiến bại thê thảm, không là một trong vua tốt và cũng không là một tôi tớ xuất sắc của Đức Giê-hô-va (2 Sử-ký 28:1-4).
Continually melting of these precious landscapes may one day produce catastrophes across the planet.
Sự tung chảy liên tiếp của cảnh quang hoàn hảo và tuyệt vời nhất này rất có thể một ngày nào đó gay ra hầu như tai ương toàn cầu.
Most of us were groomed not only on images of nuclear catastrophe, but also on images & knowledge of the Holocaust.
Chúng ta được dạy qua hình ảnh, loài kiến thức, không những về thảm hoạ hạt nhân, mà lẫn cả về thảm họa diệt chủng vày Thái.
That study also reported that eutherians did not significantly diversify until after the catastrophic extinction at the Cretaceous–Paleogene boundary, about 66 million years ago.
Nghiên cứu vớt đó cũng report rằng eutheria không đa dạng chủng loại hóa đáng kể cho đến sau sự xuất xắc chủng thảm khốc ngơi nghỉ ranh giới kỉ Phân trắng - Cổ Cận, khoảng 66 triệu năm trước.
In 2017, Somalia was continuing lớn suffer its worst drought in 40 years, with climatic catastrophe compounded by war và poor governance.
Năm 2017, Somalia liên tiếp chịu hạn hán tồi tệ nhất trong tầm 40 năm, với thảm hoạ khí hậu do chiến tranh và cai quản kém.
So while world leaders speak about peace, they have led their people into one catastrophe after another.
Vì vậy, trong khi những lãnh tụ thế giới nói về hòa bình thì chủ yếu họ đã và đang đưa dân chúng ta đi trường đoản cú thảm họa này đến thảm họa khác.
Universal Studios started to develop an action-adventure horror script where the Penan tribe used their forest wisdom to save the world from catastrophe.
Universal ban đầu phát triển một cuộc kịch phiên bản phim cảm thấy tới địa điểm Penan cỗ lạc của họ, sử dụng rừng chí lý để cứu thế giới khỏi tai họa.
You look back to lớn the first five shuttle launches, the odds of a catastrophic sự kiện during the first five shuttle launches was one in nine.
Thử quan sát lại năm lần đầu tiên phóng tàu nhỏ thoi tỉ lệ rủi ro xảy ra trong thời hạn lần phóng trước tiên là một trên chín.
ICAN seeks khổng lồ shift the disarmament debate khổng lồ focus on the humanitarian threat posed by nuclear weapons, drawing attention khổng lồ their unique destructive capacity, their catastrophic health và eninfokazanlak.comronmental consequences, their indiscriminate targeting, the debilitating impact of a detonation on medical infrastructure and relief measures, and the long-lasting effects of radiation on the surrounding area.
ICAN kiếm tìm cách chuyển đổi cuộc tranh luận giải trừ quân bị để triệu tập vào mối đe dọa nhân đạo bởi vì vũ khí phân tử nhân khiến ra, đam mê sự chăm chú đến năng lượng phá hoại khác biệt của chúng, hậu quả thảm khốc về sức khỏe và môi trường, không rõ ràng mục tiêu, và tác động lâu lâu năm của bức xạ so với khu vực xung quanh.
Creation of shrub swamps often follows a catastrophic sự kiện in a forested swamp (flood, cutting, fire, or windstorm).

Xem thêm: Đệm Hát Tiếng Anh Là Gì ? Đệm Nhạc Trong Tiếng Tiếng Anh


Các váy đầm lầy cây những vết bụi được xuất hiện thường sau một sự biến tự nhiên trong một váy lầy rừng (lũ lụt, cháy, hoặc gió bão).
Danh sách tầm nã vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M