Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ "bảo bối", trong bộ từ điển Tiếng infokazanlak.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta có thể tham khảo những mẫu câu này để đặt câu trong tình huống cần đặt câu với từ bảo bối, hoặc tham khảo ngữ cảnh sử dụng từ bảo bối trong bộ từ điển Tiếng infokazanlak.comệt - Tiếng Anh

1. Bảo bối.Bạn đang xem: Bảo bối tiếng anh là gì

My treasure!

2. Bảo bối tử thần.

Bạn đang xem: Bảo bối tiếng anh là gì

The Deathly Hallows.

3. Vằn Vằn Bảo Bối.

Stripy Baby.

4. Bảo bối hay tuyệt.

What an amazing gadget...

5. Bảo bối của ta đâu?

Where's my treasure?

6. Bảo bối, sẽ không sao đâu.

Hey, baby. All right.

7. Vằn Vằn Bảo Bối lớn kìa!

Big Stripy Baby!

8. Một bảo bối phản ngoại cảm.

An anti-telepathy strip.

9. Nhanh lên, tìm các bảo bối khác

( Chizuru ) Hurry, find the other treasure pieces.

10. Những bảo bối của các thị tộc.

The treasures of the clans.

11. Cỗ máy thời gian: xem phần Bảo bối thường gặp.

Injury time: see stoppage time.

And this became my Holy Grail, my Rosetta Stone.

13. Giờ thì cậu biết không thể dựa vào bảo bối rồi

Now you know you can't make the gadgets do all the work.

14. Lúc ăn cắp được bảo bối này là hạnh phúc nhất.

I got a rush when I stole this...

15. Thứ bảo bối này lửa nước không làm gì được mà.

It should be able to resist both fire and water.

16. Vậy ông có biết điều gì về những Bảo Bối Tử thần?

And, what do you know about the Deathly Hallows?

17. Cậu nghĩ cậu biết tất cả về những bảo bối đó sao?

You think you know everything about the treasures

18. Harry Potter và Bảo bối Tử thần. ^ a ă “Rare JK Rowling book fetches £2m”.

"Rare JK Rowling book fetches £2m".

19. Xin chào, các ông chủ nhìn này, đây là bảo bối của tiệm chúng tôi.

Bosses, I bring you the most wanted girls in store.

20. Những món bảo bối của chú có thể hiện thực hóa những điều tưởng chừng bất khả thi.

Thus, they are careful to declare practices as conceptually impossible.

21. Con trai bảo bối đẹp trai của mẹ, sẽ bị một cô gái xa lạ cướp đi mất.

His future wife is going to steal my son away from me.

Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Sinh 12 Học Kì 1, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Sinh Học 12 Năm 2020

Dumbledore is the possessor and master of the Elder Wand, an extremely powerful object known also as the "Wand of Destiny" or the "Deathstick", and one of the Deathly Hallows.