Trắc nghiệm Sinh 12 bài 10 (có đáp án): thúc đẩy gen và ảnh hưởng đa hiệu của gene (Phần 2)

Câu 11: Lai 2 giống túng bấn ngô quả tròn có nguồn gốc từ 2 địa phương không giống nhau, người ta chiếm được F1 toàn cây quả dẹt với F2 gồm 58 cây quả dẹt : 34 cây trái tròn : 6 cây quả dài. Lai so sánh F1 sẽ thu được tỉ lệ:

A. 1 tròn : 2 dẹt : 1 dài

B. 1 dẹt : 2 tròn : 1 dài

C. 3 dẹt : 1 dài

D. 3 tròn : 3 dẹt : 1 dài : 1 bầu

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

F2 mang đến tỉ lệ 9 trái dẹt: 6 quả tròn : 1 quả lâu năm ⇒ F2 đến 16 tổ hợp ⇒ F1 gồm 2 cặp ren dị thích hợp ⇒ Phép lai tuân thủ theo đúng quy luật địa chỉ gen

A-B-: trái dẹt A-bb = aaB-: quả tròn aabb: trái dài

⇒F1 lai phân tích cho tỉ lệ 1 dẹt : 2 tròn : 1 dài


Câu 12: Ở một loài thực vật, mang đến F1 từ thụ phấn thì F2 thu được tỉ lệ 9 cây thân cao : 7 cây thân thấp. Để đời lai chiếm được tỉ lệ 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp thì F1 yêu cầu lai với cây bao gồm kiểu gen

A. AABb B. AaBb

C. AaBb D. Aabb

Hiển thị đáp án

Câu 13: cho 1 cây trường đoản cú thụ phấn chiếm được F1 bao gồm tỉ lệ giao diện hình 43,75% cây thân cao : 56,25% cây thân thấp. Trong số những cây thân cao nghỉ ngơi F1, tỉ lệ thành phần cây thuần chủng là

A. 3/16 B. 3/7

C. 1/9 D. 1/4

Hiển thị đáp án

Câu 14: khi lai 2 giống túng bấn ngô thuần chủng trái dẹt với quả nhiều năm với nhau được F1 đều có quả dẹt. Mang đến F1 lai cùng với quả bí tròn được F2: 152 túng bấn quả tròn : 114 túng bấn quả dẹt : 38 túng quả dài. Tính theo lí thuyết, trong các bí quả tròn thu được làm việc F2 thì số túng thiếu quả tròn dị hợp chiếm tỉ lệ

A. 1/4 B. 3/4

C. 1/3 D. 2/3

Hiển thị đáp án

Câu 15: Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gene nằm trên 2 cặp NST tương đồng cùng nguyên lý tính trạng color hoa. Sự tác động của 2 alen trội ko alen công cụ màu hoa đỏ, vắng mặt 1 trong các 2 alen trội trong hình trạng gen đến hoa hồng, còn thiếu cả hai alen trội này mang lại hoa màu sắc trắng. Xác định tỉ lệ phân li về dạng hình hình ngơi nghỉ F1 vào phepslai phường : AaBb x Aabb.

A. 4 đỏ : 1 hồng : 3 trắng

B. 3 đỏ : 4 hồng : 1 trắng

C. 4 đỏ : 3 hồng : 1 trắng

D. 3 đỏ : 1 hồng : 4 trắng

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Qui ước: (A-B-): đỏ ; (A-bb), (aaB-): hồng ; aabb: trắng

P: AaBb x Aabb

GP: AB, Ab, aB, ab Ab, ab

F1: 3 (A-B-) : 3 (A-bb) : 1 aaBb : 1 aabb → 3 đỏ : 4 hồng : 1 trắng


Câu 16: Ở ngô, có 3 gene không alen phân li độc lập, ảnh hưởng tác động qua lại cùng quy định color hạt, mõi gen đều sở hữu 2 alen (A, a; B, b; R, r). Lúc trong loại gen xuất hiện đồng thời cả 2 alen trọi A, B, R mang lại hạt bao gồm màu; những kiểu gen sót lại đều mang lại hạt ko màu. đem phấn của cây mọc tự hạt bao gồm màu (P) thụ phấn đến 2 cây:

Cây I tất cả kiểu gen aabbRR thu được những cây lai có 1/2 số cây mang đến hạt bao gồm màu.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm tương tác gen

Cây II có kiểu ren aaBBrr thu được những cây lai có 25% số cây mang lại hạt tất cả màu.

Kiểu gen của cây (P) là:

A. AaBBRr B. AABbRr

C. AaBbRr D. AaBbRR

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải yêu thích :

Cây I (aabbRR) chỉ cho 1 loại giao tử abR tuy nhiên đời nhỏ có 50% số cây đến hạt tất cả màu (A-B-R-) → p. Phải cho giao tử 1/2AB- và dị vừa lòng về ren R (Rr).

Cây II (aaBBrr) chỉ cho một loại giao tử aBr nhưng lại đời con gồm 25% (1/4) số cây mang lại hạt bao gồm màu (A-B-R-) → phường phải đến giao tử A-R với dị vừa lòng 2 cặp gene (AaRr) (1).

Tổ vừa lòng lại →P buộc phải cho 1/4ABR và quán triệt giao tử AbR (2).

Từ (1) và (2) → p có kiểu dáng gen AaBBRr → Đáp án A.


Câu 17: Ở một loài thực đồ dùng lưỡng bội, alen A qui định hoa đỏ trội trọn vẹn so cùng với alen a quy định hoa tím. Sự biểu hiện màu sắc đẹp của hoa còn dựa vào vào 1 gen có 2 alen (B cùng b) nằm tại một cặp NST khác. Khi trong phong cách gen tất cả alen B thì hoa bao gồm màu, khi trong phong cách gen không tồn tại alen B thì hoa không có màu (hoa trắng). Mang đến giao phấn giữa 2 cây gần như dị phù hợp về 2 cặp ren trên. Biết không tồn tại đột biến chuyển xảy ra, tính theo lí thuyết, tỉ lệ hình trạng hình thu được sinh sống đời nhỏ là:

A. 9 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 4 cây hoa trắng

B. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng

C. 12 cây hoa đỏ : 3 cây hoa tím : 1 cây hoa trắng

D. 9 cây hoa đỏ : 4 cây hoa tím : 3 cây hoa trắng

Hiển thị đáp án

Đáp án: A


Câu 18: Ở một loài thực thiết bị lưỡng bội, xét 2 cặp gen (A, a; B, b) phân li tự do cùng quy định màu sắc hoa. Hình trạng gen có cả hai loại alen trội A và B mang lại kiểu hoa lá đỏ, dạng hình gen chỉ có 1 loại alen trội A đến kiểu bông hoa vàng, những kiểu gen còn sót lại cho kiểu hình bông hoa trắng. đến cây hoa đỏ (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 3 các loại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến, sự thể hiện của gen không dựa vào vào môi trường. Theo lí thuyết, vào các tóm lại sau, bao gồm bao nhiêu kết luận phù hợp với kết quả của phép lai trên?

(1) số lượng km hoa trắng tất cả kiểu ren dị hòa hợp tử nghỉ ngơi F1 chiếm phần 12,5%.

(2) số km hoa trắng có kiểu gene đồng thích hợp tử sống F1 chỉ chiếm 12,5%.

(3) F1 tất cả 3 loại kiểu gen hiện tượng kiểu bông hoa trắng.

(4) trong những cây hoa trắng ngơi nghỉ F1, cây hoa white đồng vừa lòng tử chiếm phần 25%.

A. 4 B. 1

C. 2 D. 3

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải ưng ý :

A-B- : Đỏ ; A-bb : tiến thưởng ; aaB- + aabb : trắng.

P đỏ (A-B-) từ thụ phấn → F1 : 3 loại kiểu hình → F1 dị đúng theo về 2 cặp ren (AaBb).

P: AaBb x AaBb → 9A-B- (đỏ) : 3A-bb (vàng) : 4(1aaBB + 2aaBb + 1aabb) trắng.

→ (1), (2), (3) đúng ; (4) sai bởi hoa trắng hợp đồng = 2/4 = một nửa tổng số hoa trắng.


Câu 19: Ở một loại thực vật, chiều cao cây vị 4 cặp ren không alen phân li độc lập, ảnh hưởng tác động cộng gộp quy định. Sự xuất hiện mỗi alen trội làm cho chiều cao tăng thêm 2cm. Lai cây cao nhất có độ cao 26cm với cây thấp nhất, tiếp đến cho F1 giao phấn với nhau đời con thu được 6304 cây. Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết số lượng kilomet cao 20cm ngơi nghỉ F2 là bao nhiêu?

A. 1411 B. 1379

C. 659 D. 369

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải mê thích :

Cây cao trăng tròn cm có số alen trội là 5 → Tỉ lệ các loại cây này sinh sống F2 = C85 x(1/2)8 =7/32

→số lượng nhiều loại cây này nghỉ ngơi F2 là: 6304 x 7/32 = 1379.


Câu 20: Ở người, xét 2 cặp gen phân li độc lập nằm trên 2 cặp NST thường, các gen này quy định những enzim khác nhau cùng gia nhập vào quy trình chuyển hóa các chất trong khung người theo sơ đồ sau:

*

Các alen thốt nhiên biến lặn a với b không chế tạo được những enzim A với B tương ứng, alen A và B là các alen trội hoàn toàn. Khi hóa học A ko được chuyển trở thành chất B thì cơ thể bị căn bệnh H. Khi chất B không được gửi hóa thành thành phầm P thì cơ thể bị bệnh G. Khi chất A được gửi hóa hoàn toàn thành thành phầm P thì khung người không bị hai căn bệnh trên. Một người lũ ông bị bệnh H kết duyên với một phụ nữa mắc bệnh G. Hiểu được không xảy ra đột biến mới. Theo lí thuyết, nhỏ của cặp vợ ông xã này có thể chạm mặt tối đa bao nhiêu trường đúng theo sau đây?

(1) có 1 đứa bị đồng thời cả hai bệnh. (2) 100% bị bệnh H. (3) 100% bị bệnh G.

(4) 100% không xẩy ra cả 2 bệnh. (5) 50% bị bệnh G, một nửa bị bệnh H.

A. 4 B. 3

C. 2 D. 1

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải mê thích :

Từ sơ đồ dùng → A-B- : không biến thành cả 2 dịch ; A-bb : bệnh tật G ; 3aaB- + 1aabb : bệnh tật H.

Người lũ ông bệnh tật H gồm thể có 1 trong 3 kiểu gen: aaBB hoặc aaBb hoặc aabb; vợ bị căn bệnh G bao gồm thể có một trong 2 kiểu gen: Aabb hoặc Aabb.

Có 6 kĩ năng xảy ra:

Khả năng 1: aaBB x AAbb → 100%AaBb (100% không biến thành cả 2 căn bệnh → bao gồm thể gặp (4)).

Khả năng 2: aaBB x Aabb → 1/2AaBb (1/2 ko bệnh) : 1/2aaBb (1/2 bệnh tật H)

Khả năng 3: aaBb x AAbb → 1/2AaBb (1/2 ko bệnh) : 1/2Aabb (1/2 dịch G)

Khả năng 4: aaBb x Aabb → 1/4AaBb (1/4 ko bệnh) : 1/4Aabb (1/4 bệnh dịch G) : 1/4aaBb + 1/4aabb (1/2 dịch H)

Khả năng 5: aabb x AAbb → 100%Aabb (100% căn bệnh G) → gồm thể gặp (3).

Khả năng 6: aabb x Aabb → 1/2Aabb (1/2 bệnh G) : 1/2aabb (1/2 bệnh H) → có thể chạm chán (5).

Xem thêm: Ôn Tập Chương 1 Vật Lý 10 - Lý Thuyết Và Bài Tập Vật Lý 10

Như vậy, con của họ có thể gặp mặt tối nhiều 3 trường hòa hợp (3), (4) và (5).


❮ bài xích trướcBài sau ❯
*

giáo dục cấp 1, 2
giáo dục và đào tạo cấp 3