60 câu trắc nghiệm Phương trình mặt đường thẳng bao gồm đáp án (phần 1)

Câu 1: cho đường trực tiếp Δ gồm một vectơ chỉ phương là u→(-3;5). Vectơ nào sau đây không nên là VTCP của Δ?

*

Câu 2: Phương trình thông số của mặt đường thẳng Δ đi qua điểm M(2; 3) cùng có hệ số góc k = 4 là:

*

Câu 3: Cho hai tuyến phố thẳng d1: 3x – 4y +2 = 0 cùng d2: mx +2y – 3 = 0. Hai tuyến phố thẳng song song với nhau khi:

A. M = 3 B. M=3/2

C. M=-3/2 D. M = – 3

Câu 4: Cho hai tuyến đường thẳng d1: y = 3x – 1 và

*

Góc giữa hai đường thẳng là:

A. α = 30o B. α=45o C. α=60o D. α=90o

Câu 5: mang lại điểm A(-2; 1) và hai tuyến phố thẳng d1: 3x – 4y + 2 = 0 cùng d2: mx + 3y – 3 = 0. Giá trị của m để khoảng cách từ A đến hai tuyến đường thẳng bằng nhau là:

A. M=±1

B. M = 1 và m = 4

C. M=±4

D. M = – 1 cùng m = 4

Câu 6: mang đến tam giác ABC với A(-2; 3), B(1; 4), C(5; -2). Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác là:

A. X – 2y + 8 = 0

B. 2x + 5y – 11 = 0

C. 3x – y + 9 = 0

D. X + y – 1 = 0

Câu 7: đến tam giác ABC có phương trình các cạnh AB: 3x – y + 4 = 0, AC: x + 2y – 4 = 0, BC: 2x + 3y – 2 = 0. Khi đó diện tích của tam giác ABC là:

*

Câu 8: mang lại điểm A(3; 5) và các đường trực tiếp d1: y = 6, d2: x = 2. Số mặt đường thẳng d qua A tạo nên với các đường trực tiếp d1, d2 một tam giác vuông cân nặng là

A. 0 B. 1 C. 2 D. Rất nhiều

Câu 9: bao gồm bao nhiêu vectơ pháp đường của một đường thẳng?

A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô vàn

Câu 10: mang đến đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương là u→=(2;-3). Vectơ nào sau đây không yêu cầu là vectơ chỉ phương của Δ?

*

Câu 11: mang lại đường trực tiếp Δ gồm vectơ chỉ phương là u→=(2;-3). Vectơ như thế nào sau đó là vectơ pháp tuyến của Δ?

*

Câu 12: cho đường trực tiếp Δ gồm phương trình

*

Vectơ nào sau đấy là vectơ chỉ phương của Δ?

*

Câu 13: cho đường trực tiếp Δ tất cả phương trình y = 4x – 2. Vectơ làm sao sau đấy là vectơ pháp tuyến đường của Δ?

*

Câu 14: cho đường trực tiếp Δ gồm phương trình

*
Điểm nào tiếp sau đây nằm trê tuyến phố thẳng Δ?

*

Câu 15: mang lại đường thẳng Δ bao gồm phương trình 3x – 4y + 2 = 0. Điểm nào sau đây không nằm trên tuyến đường thẳng Δ?

*

Câu 16: Một mặt đường thẳng bao gồm bao nhiêu phương trình tham số?

A. 0 B. 1 C. 2 D. Vô số

Câu 17: Phương trình của con đường thẳng qua điểm M(x0; y0) bao gồm vectơ chỉ phương u→=(a;b) là:

*

A. B(x-x0 ) – a(y-y0 )=0

B. A(x+x0 ) + b(y+y0 )=0

C. A(x-x0 ) + b(y-y0 )=0

Câu 18: Phương trình của mặt đường thẳng qua điểm M(x0 ;y0 ) có vectơ pháp đường n→=(a;b) là:

*

A. B(x – x0) – a(y – y0) = 0

B. A(x + x0) + b(y + y0) = 0

C. A(x – x0) + b(y – y0) = 0

Câu 19: Phương trình thông số của con đường thẳng Δ trải qua điểm M(3; 4) và bao gồm vectơ chỉ phương là u→ = (3;4) là:

*

Câu 20: Phương trình tổng thể của Δ đi qua điểm M(3;4) và có vectơ pháp con đường n→=(1;-2)là:

A. 3(x + 1) + 4(y – 2) = 0

B. 3(x – 1) + 4(y + 2) = 0

C.


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm phương trình đường thẳng


Xem thêm: Đề Kiểm Tra 1 Tiết Sinh 12 Học Kì 1, Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Sinh Học 12 Năm 2020

(x – 3) – 2(y – 4) = 0

D. (x + 3) – 2(y + 4) = 0

Tham khảo những bài giải bài tập trắc nghiệm Hình học 10 khác:

60 câu trắc nghiệm Phương trình đường thẳng bao gồm đáp án (phần 2)60 câu trắc nghiệm Phương trình mặt đường thẳng bao gồm đáp án (phần 3)43 câu trắc nghiệm Phương trình đường tròn bao gồm đáp án (phần 1)43 câu trắc nghiệm Phương trình đường tròn bao gồm đáp án (phần 2)43 câu trắc nghiệm Phương trình mặt đường tròn bao gồm đáp án (phần 3)

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân mặt hàng trắc nghiệm lớp 10 trên infokazanlak.com

Hơn 7500 câu trắc nghiệm Toán 10 bao gồm đáp án hơn 5000 câu trắc nghiệm Hóa 10 gồm đáp án đưa ra tiếtGần 4000 câu trắc nghiệm đồ gia dụng lý 10 gồm đáp án