Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Để học giỏi Hóa học lớp 11, infokazanlak.com ra mắt tuyển tập các Bài tập trắc nghiệm Hóa 11 và câu hỏi trắc nghiệm Hóa 11 được biên soạn bám đít nội dung chương trình sgk Hóa 11 giúp bạn củng cầm cố và ôn luyện kỹ năng và kiến thức về môn Hóa 11 để đã đạt được điểm cao trong những bài khám nghiệm và bài xích thi môn chất hóa học lớp 11.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm hóa 11

Mục lục bài bác tập trắc nghiệm Hóa 11

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương cứng về hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon ko no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Danh mục trắc nghiệm theo bài bác học

Chương 1: Sự điện li

Chương 2: Nitơ - Photpho

Chương 3: Cacbon - Silic

Chương 4: Đại cương cứng về hóa học vô cơ

Chương 5: Hidrocacbon no

Chương 6: Hidrocacbon không no

Chương 7: Hidrocacbon thơm. Nguồn hidrocacbon thiên nhiên. Khối hệ thống hóa về hidrocacbon

Chương 8: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Chương 9: Andehit - Xeton - Axit cacboxylic

Trắc nghiệm bài bác 1: Sự điện li rất hay gồm đáp án

Bài 1: Trộn 200 ml dung dịch cất 12 gam MgSO4 cùng với 300 ml dung dịch cất 34,2 gam Al2(SO4)3 thu được dung dịch X. Nồng độ ion SO42- vào X là

A. 0,2M.B. 0,8M.C. 0,6M.D. 0,4M.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Phản ứng năng lượng điện li:

MgSO4 → Mg2+ + SO42-

Al2(SO4)3 → 2Al3+ + 3SO42-

nSO42- = 0,4 mol

⇒ CM(SO42-) = 0,4 / 0,5 = 0,8 (M)


Bài 2: Trộn 400 ml hỗn hợp Fe2(SO4)3 0,2M với 100 ml hỗn hợp FeCl3 0,3m thu được hỗn hợp Y. độ đậm đặc ion Fe3+ vào Y là

A. 0.38M.B. 0,22M.C. 0,19M.D. 0,11M.

Hiển thị đáp án

Bài 3: Một hỗn hợp chứa các ion : Cu2+ (0,02 mol), K+ (0,10 mol), NO3- (0,05 mol) với SO42- (x mol). Cực hiếm của x là

A. 0,050.B. 0.070.C. 0,030.D. 0,045.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 2nCu2+ + nK+ = nNO3- + nSO42-

⇒ 2.0,02 + 0,1 = 0,05 + 2x ⇒ x = 0,045 (mol)


Bài 4: Một dung dịch đựng Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol) , Cl- (0,04 mol) và ion Z (y mol). Ion Z và quý hiếm của y là

A. NO3- (0,03).B. CO32- (0,015).C. SO42- (0,01).D. NH4+ (0,01)

Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Gọi điện tích của ion Z là x, số mol là y

Theo bảo toàn điện tích: 2nMg2+ + nK+ + (-1)nCl- + xy = 0

⇒ xy = -0,03

Vậy Z là anion

Đáp án phù hợp là A: x = -1, y = 0,03 mol. Anion là NO3-

Nếu x = -2, y = 0,015 mol, anion là CO32- loại, vị ion này chế tạo kết tủa với Mg2+


Bài 5: hỗn hợp X tất cả : 0,09 mol Cl- , 0,04 mol Na+ , a mol Fe3+ cùng b mol SO . Khi cô cạn X chiếm được 7,715 gam muối bột khan. Quý hiếm của a và b lần lượt là

A. 0.05 và 0,05.B. 0,03 và 0,02.

C. 0,07 với 0,08.D. 0,018 và 0,027.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Theo bảo toàn năng lượng điện tích: 3a + 0,04 = 0,09 + 2b (1)

Theo bảo toàn khối lượng: 56a + 0,04. 23 + 0,09. 35,5 + 96b = 7,715 (2)

Giải hệ 1 với 2 ⇒ a = 0,03 cùng b = 0,02


Bài 6: gồm 4 dung dịch: Natri clorua, rượu etylic, axit axetic, kali sunfat đều phải có nồng độ 0,1 mol/l. Tài năng dẫn điện của những dung dịch đó tăng dần theo máy tự nào trong những thứ trường đoản cú sau:

A. NaCl 2H5OH 3COOH 2SO4.

B. C2H5OH 3COOH 2SO4.

C. C2H5OH 3COOH 2SO4 3COOH 2H5OH 2SO4.

Hiển thị đáp án

Bài 7: Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào ?

A. H+, NO3-.

B. H+, NO3-, H2O.

C. H+, NO3-, HNO3.

D. H+, NO3-, HNO3, H2O.

Hiển thị đáp án

Bài 8: Trong hỗn hợp axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những bộ phận nào ?

A. H+, CH3COO-.

B. H+, CH3COO-, H2O.

C. CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

D. CH3COOH, CH3COO-, H+.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho các chất: phèn K – Al; C2H5OH; glucozơ; saccarozơ; tinh bột; dầu ăn; CH3COOH; HCOOCH3; CH3CHO; C3H6; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2; C2H4(OH)2; Phèn amoni – sắt. Số chất điện li là:

A. 6 B. 7

C. 9 D. 8

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Các chất điện li: phèn K – Al (là muối của K và Al); CH3COOH; Ca(OH)2; CH3COONH4; NaHCO3; KAlO2, Phèn amoni – sắt ( muối hạt của sắt cùng amoni)


Bài 10: chất nào dưới đây không dẫn năng lượng điện được ?

A. KCl rắn, khan. C. CaCl2 nóng chảy.

B. NaOH nóng chảy. D. HBr tổng hợp trong nước

Hiển thị đáp án

Trắc nghiệm bài xích 2: Axit, bazơ, muối cực hay tất cả đáp án

Bài 1: Cần từng nào ml hỗn hợp NaOH 0,5M để phản ứng hoàn toản với 50 ml dung dịch NaHCO3 0,2M ?

A. 100 ml.B. 50 ml.C. 40 ml.D. đôi mươi ml.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Phản ứng: NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

⇒ NaOH với NaHCO3 làm phản ứng theo tỉ lệ thành phần 1 : 1.

Ta có: CNaOH.VNaOH = CNaHCO3.VNaHCO3 ⇒ VNaOH = trăng tròn ml


Bài 2: mang lại 8 gam hỗn hợp X có Mg cùng Fe vào hỗn hợp hcl dư. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn , khối dung dịch tăng 7,6 gam. Số mol Mg vào X là

A. 0,05 mol.B. 0,075 mol.C. 0,1 mol.D. 0,15 mol.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

nFe = x mol; nMg = y mol

X + HCl → muối hạt + H2

mdung dịch tăng = mX – mH2

m2 = 0,4 gam ⇒ nH2 = 0,2 mol

Ta có: nFe + nMg = x + y = nH2 = 0,2 mol (1)

56x + 24y = 8 gam (2)

Từ (1) với (2) ⇒ x = 0,1; y = 0,1 mol


Bài 3: Hòa tan cha muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- cùng a mol Cl-. Bố muối X, Y, Z là

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Bảo toàn điện tích ⇒ a = 0,6

Xét đáp án:

Đáp án A: SO42- chỉ làm việc K2SO4 ⇒ K+ sống K2SO4 là 0,4 mol (đủ)

⇒ không tồn tại KCl ⇒ loại

Đáp án B: Cl- chỉ tất cả ở KCl ⇒ K+ sống KCl là 0,6 mol (dư) ⇒ một số loại

Đáp án C: 0,4 mol KCl; 0,2/3 mol AlCl3; 0,2/3 mol Al2(SO4)3

⇒ Chọn lời giải C

Đáp án D: Cl- chỉ làm việc AlCl3 ⇒ Al3+ là 0,2 mol (đủ) ⇒ không có Al2(SO4)3 ⇒ loại


Bài 4: Khi mang lại 100ml dung dịch NaOH 1M vào 100 ml dung dịch HNO3 xM, nhận được dung dịch bao gồm chứa 7,6 gam hóa học tan. Cực hiếm của x là

A. 1,2.B.0,8.C. 0,6.D. 0,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nNaOH = 0,1 mol.

Nếu NaOH hết ⇒ mNaNO3 = 0,1. 85 = 8,5g loại

nHNO3 = 0,1x = nNaOH pư = nNaNO3

⇒mchất tan = mNaNO3 + mNaOH dư

⇒0,1x. 85 + (0,1 – 0,1x). 40 = 7,6

⇒x = 0,8


Bài 5: trung hòa - nhân chính 100 gam hỗn hợp A chứa các thành phần hỗn hợp HCl và H2SO4 nên vừa đầy đủ 100 ml dung dịch B đựng NaOH 0,8M cùng Ba(OH)2 0,6M nhận được 11,65 gam kết tủa. Nồng độ xác suất của HCl trong dung dịch A là

A. 7,30%B. 5,84%C. 5,00%D. 3,65%

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Đặt số mol HCl cùng H2SO4 theo lần lượt là x và y

Phản ứng trung hòa: H+ + OH- → H2O

Phản ứng tạo nên kết tủa: Ba2+ + SO42- → BaSO4

Ta có: nH+ = nOH- ⇒ x + 2y = 0,2

nBaSO4 = 0,05 mol, nBa(OH)2 = 0,06 mol

⇒ Ba2+ dư sau bội nghịch ứng, SO42- đang kết tủa hết

⇒ y = nBaSO4 ⇒ x = 0,1 mol

CHCl = 0,1.36.5 / 100 = 3,56%


Bài 6: Theo tư tưởng về axit - bazơ của Bron - stêt tất cả bao nhiêu ion trong những các ion sau đấy là bazơ: Na+, Cl-, CO32-, HCO3-, CH3COO-, NH4+, S2- ?

A. 1.B. 2.

C. 3.D. 4.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

CO32- + 2H2O ⇆ H2CO3 + 2OH-

CH3COO- + H2O ⇆ CH3COOH + OH-

S2- + 2H2O ⇆ H2S + 2OH-


Bài 7: cho các ion sau:

(a) PO43- (b) CO32-(c) HSO3-(d) HCO3-(e) HPO32-Theo Bron-stêt các ion làm sao là lưỡng tính ?

A. (a), (b).B. (b), (c).

C. (c), (d).D. (d), (e).

Hiển thị đáp án

Bài 8: Chọn các chất là hiđroxit lưỡng tính trong những các hiđroxit sau:

A. Zn(OH)2, Cu(OH)2.B. Al(OH)3, Cr(OH)2

C. Sn(OH)2, Pb(OH)2.D. Cả A, B, C.

Hiển thị đáp án

Bài 9: cho những chất và ion sau: HCO3-, Cr(OH)3, Al, Ca(HCO3)2, Zn, H2O, Al2O3, (NH4)2CO3, HS-, Zn(OH)2, Cr2O3, HPO42-, H2PO4-, HSO3-. Theo Bron-stêt tất cả bao nhiêu chất và ion là lưỡng tính ?

A. 12. B. 11.

C. 13. D. 14.

Xem thêm: Bộ 3 Đề Thi Hóa Lớp 10 Học Kì 1 Trắc Nghiệm, Đề Trắc Nghiệm Hóa Học Lớp 10

Hiển thị đáp án

Bài 10: Dãy hóa học và ion nào sau đây có đặc thù trung tính ?

A. Cl-, Na+, NH4+.

B. Cl-, Na+, Ca(NO3)2.

C. NH4+, Cl-, H2O.

D. ZnO, Al2O3, Ca(NO3)2.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B


Giới thiệu kênh Youtube infokazanlak.com


Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.infokazanlak.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, infokazanlak.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành riêng cho teen 2k4 trên khoahoc.infokazanlak.com