Đề chất vấn 1 tiết Hóa 10 Chương 2 - Đề 1

Đề bài

I . Trắc nghiệm (4đ’) : (Thời gian: 15 phút)

Hãy chọn câu trả lời đúng cho từng câu sau :

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố làm sao trong nhóm VIIA có nửa đường kính nguyên tử lớn số 1 ?

A. Flo (Z= 9) B. Clo (Z = 17) C. Brom (Z = 35) D. Iot(Z = 53)

Câu 2: trong những chu kỳ, theo chiều tăng của điện tích hạt nhân nguyên tử thì nửa đường kính nguyên tử và độ âm điện tương ứng biến hóa là

A. Tăng, bớt . B. Tăng, tăng. C. Giảm, tăng. D. Giảm, giảm.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 10 chương 2 có đáp án

Câu 3: Những đặc thù nào sau đây chuyển đổi tuần hoàn:

A. Trọng lượng nguyên tử B. Số lớp e C. Tính sắt kẽm kim loại D. Số e vào ngtử

Câu 4: Đồng vị của M thoả mãn điều kiện số proton: số nơtron = 13:15 là

A.28M. B. 56M. C. 15M. D. 13M.

Câu 5: tóm lại nào sau đấy là sai:

A. 

*
: bao gồm 17 proton. B.
*
: bao gồm 27 electron

C. Cl-: có 18 electron D. Al3+: tất cả 10 electron

Câu 6: bán kính nguyên tử của các nguyên tố 3Li, 8O, 9F, 11Na được xếp theo máy tự tăng dần từ trái sang yêu cầu là:

A. Li, Na, O, F B. F, O, Li, na C. F, Na, O, Li, D. F, Li, O, na

Câu 7: Hợp hóa học khí của một nguyên tố với hiđro tất cả dạng RH3. Oxit cao nhất của nó có dạng:

A. RO B. R2O7 C. R2O5 D. RO3

Câu 8: Anion X2- có cấu hình electron ngoài cùng là 3p6. địa điểm của X vào bảng HTTH là

A. ô 18, chu kỳ luân hồi 3, đội VIIIA. B. ô 16, chu kỳ 3, team VIA.

C. ô 20, chu kỳ luân hồi 4, đội IIA. D. ô 18, chu kỳ 4, đội VIA.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Từ luận (6đ’) (Thời gian: 30 phút)

Câu 1 (2 điểm): yếu tố S tất cả số hiệu Z=16

- Viết thông số kỹ thuật electron của nguyên tử

- Xác xác định trí của S vào bảng tuần hoàn

- Hoá trị cao nhất của S cùng với Oxi là bao nhiêu? Viết bí quyết Oxit cao nhất, cách làm hiđroxit của S cùng nêu đặc điểm hoá học( tính axit tốt bazơ) của những hợp chất đó.

- đối chiếu tính phi kim của S với O (Z=8) cùng Se (Z=34). Giải thích?

Câu 2 (2 điểm): Oxit tối đa của một yếu tố là R2O5, trong hợp chất khí của chính nó với hiđro thì R chiếm phần 82,35 % về khối lượng.

a, khẳng định nguyên tử khối của R?

b, Tính % về khối lượng của oxi tất cả trong oxit tối đa của R?

Câu 3 (2 điểm): Hòa tan trọn vẹn 8,3 g hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại kiềm (ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn) vày 120 g dung dịch HCl 20%. Sau bội nghịch ứng thấy bay ra 5,6 lít khí H2 ở đk tiêu chuẩn.

a, Tính % về khối lượng 2 sắt kẽm kim loại kiềm?

b, Tính C% của các chất trong hỗn hợp sau phản bội ứng?

 Đáp án cùng thang điểm

I, Phần trắc nghiệm (4 điểm).

Xem thêm: 522 Câu Trắc Nghiệm Sinh Học 11 Hk1 Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

C

C

B

B

B

C

B

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu

Đáp án

Biểu điểm

Câu 1.

 

Câu 1: Clo ( Z=17) 1s22s22p63s23p5

Clo nằm ở chu kì 3 ( vì gồm 3 lớp e) , ô số 17 ( bao gồm 17 e) , nhóm VIIA ( vì tất cả 7 e lớp ng cùng)

Hoá trị cao nhất với oxi của clo là 7 : Cl2O7

công thức hiđroxit HClO4 có tính axit mạnh

Tính phi kim của F > Cl > Br

0,5 điểm

0,5 điểm

 

0,5 điểm

 

0,5 điểm

Câu 2

 

Oxit cao nhất là MO2 đề nghị M bao gồm hoá trị cao nhất với oxi là 4, buộc phải hoá trị vào hợp chất với H là 8-4 = 4.Công thức hợp hóa học với hiđro là MH4