Bài tập về Amino Axit cũng có thể có dạng gần tương tự như bài tập về Amin. Bên cạnh dạng bài bác tập trắc nghiệm về văn bản lí thuyết còn có các bài bác tập đo lường dựa vào các phương trình làm phản ứng hóa học.

Bạn đang xem: Bài tập amino axit có đáp án chi tiết


Dưới đó là các dạng bài xích tập của Amino Axit cơ bản có giải mã và đáp án dựa trên đặc điểm hóa học, kia là: Amino axit trong làm phản ứng cùng với axit hoặc bazơ; phản nghịch ứng đốt cháy của Amino Axit để những em tham khảo.

° Dạng 1: bài bác tập liên quan phản ứng của Amino Axit cùng với Axit và Bazơ

(Amino Axit lưỡng tính)

* Kiến thức vận dụng

• Amino axit có chứa cả -COOH mang tính chất axit và –NH2 mang tính bazo bắt buộc amino axit có tính lưỡng tính

• giả dụ amino axit tác dụng với axit thì:

 mMuối = mAmino axit + mAxit

• Nếu amino axit chức năng với dung dịch kiềm thì:

 mMuối = mAmino axit + mDd kiềm – mH2O

* bài tập 1: Amino axit X tất cả dạng H2NRCOOH (R là nơi bắt đầu hiđrocacbon). Mang lại 0,1 mol X làm phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) chiếm được dung dịch đựng 11,15 gam muối. Xác định công thức tên thường gọi của X?

* Lời giải:

- Đề cho: nx = 0,1(mol); mMuối = 11,15(g);

- thực chất của Amino axit làm phản ứng cùng với axit là do gốc amin, nên có:

 –NH2 + H+ → NH3+ (1)

- Theo bài ra và theo PTPƯ ta có:

 nHCl = nX = 0,1(mol) ⇒ mHCl = 0,1.36,5 = 3,65(g).

- khía cạnh khác, mMuối = mx + mHCl ⇒ mX = mMuối - mHCl = 11,15 - 3,65 = 7,5(g)

⇒ trọng lượng mol phân tử X (H2NRCOOH) là: 

 

*

⇒ 16 +R + 45 = 75 ⇒ R = 14 ≡ (-CH2-)

→ Vậy bí quyết của X là H2NCH2COOH. Tên thường gọi của X là glyxin.

* bài tập 2: Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Mang đến m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư), thu được dung dịch Y chứa (m + 30,8) gam muối. Mặt khác, nếu mang lại m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl, thu được dung dịch Z chứa (m + 36,5) gam muối. Tính m?

* Lời giải:

- Đề cho các thành phần hỗn hợp X có alanin: H2N – CH(CH3) – COOH

 và glutamic: HOOC – (CH2)2 – CH(NH2) – COOH.

- hotline x, y thứu tự là số mol của alanin với glutamic

- PTPƯ của analin cùng glutamic với NaOH cùng HCl như sau:

-COOH + NaOH → -COONa + H2O (1)

 (x+2y) mol (x+2y) mol

-NH2 + HCl → NH3Cl (2)

 (x+y)mol (x+y) (x+y) mol

- Từ PTPƯ (1) cùng (2) ta bao gồm hệ:

 

*
 

 

*

 ⇒ m = 0,6.89 + 0,4.147 = 112,2 gam.

* bài tập 3: Cho tất cả hổn hợp 2 aminoaxit no chứa 1 chức axit cùng 1 chức amino chức năng với 110 ml hỗn hợp HCl 2M được dung dịch X. Để tác dụng hết với các chất trong X, đề nghị dùng 140 ml hỗn hợp KOH 3M. Tính tổng số mol 2 aminoaxit?

* Lời giải:

- Đề cho: Vdd HCl = 110(ml) = 0,11(l); CM(HCl) = 2M

⇒ nHCl = V.CM = 0,11.2 = 0,22(mol)

 Vdd KOH = 140(ml) = 0,14(l); CM(KOH) = 3M

⇒ nKOH = V.CM = 0,14.3 = 0,42(mol)

- nhì Aminoaxit trên gồm dạng NH2-R-COOH

- Ta gồm sơ đồ quy trình phản ứng như sau:

 

*
 
*

 - Áp dụng định pháp luật bảo toàn nguyên tố Cl

⇒ nHCl = nKCl = 0,22 (mol)

- Áp dụng định phương tiện bảo toàn yếu tắc K

⇒ nKOH = nKCl + nNH2-R-COOK

⇒ nNH2-R-COOK = 0,42 – 0,22 = 0,2(mol)

⇒ nAmino axit = nNH2-R-COOK = 0,2(mol)

* bài tập 4: Hợp hóa học X là một trong a-amino axit. Cho 0,01 mol X tính năng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M, tiếp đến đem cô cạn dung dịch thu được 1,835 gam muối. Phân tử khối của X là bao nhiêu?

* Lời giải:

- Đề cho: Vdd HCl = 80(ml) = 0,08(l); cm HCl = 0,125M

⇒ nHCl = V.CM = 0,08.0,125 = 0,01(mol)

 mMuối = 1,835(g); nX = 0,01 (mol).

- Áp dụng định chính sách bảo toàn khối lượng ta có:

 mX + mHCl = mMuối

⇒ mX = 1,835 – 0,01.36,5 = 1,47 (gam)

- trọng lượng mol của X là: 

*

° Dạng 2: bội phản ứng đốt cháy của Amino axit

* Kiến thức vận dụng:

* bài tập 1: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam một amino axit có một nhóm –COOH được 0,6 mol CO2, 0,5 mol H2O với 0,1 mol N2. Tìm phương pháp phân tử của amino axit?

* Lời giải:

- Ta gồm X tất cả dạng CxHyO2Nz

 2CxHyO2Nz → 2xCO2 + yH2O + zN2

 nC = nCO2 = 0,6 (mol).

 nH = 2.nH2O = 2.0,5 = 1 (mol).

 nN = 2.nN2 = 2.0,1 = 0,2 (mol).

 mO = mX - mC - mH - mN = 17,4 - 0,6.12 - 1.1 - 0,2.14 = 6,4 (g).

 nO = 0,4 (mol).

Xem thêm: Trắc Nghiệm Hình Học Không Gian 11 Chọn Lọc, Có Đáp Án, 100 Câu Trắc Nghiệm Hình Học Không Gian Lớp 11 C3

- Ta tất cả x : y : 2 : z = nC : nH : nO : nN = 0,6 : 1 : 0,4 : 0,2 = 3 : 5 : 2 : 1

→ Vậy X là C3H5O2N

* bài tập 2: Khi đốt cháy trọn vẹn một amino axit X là đồng đẳng của axit aminoaxetic, chiếm được . Viết công thức cấu tạo thu gọn có thể có của X là :

* Lời giải:

- X là đồng đẳng của axit amino axetic

⇒ X là amino axit no, 1-1 chức mạch hở

- CTPT của X gồm dạng: CnH2n+1NO2

- Ta bao gồm phương trình bội nghịch ứng cháy của aminoaxit:

 CnH2n+1NO2 + <(6n-3)/4>O2 → nCO2 + <(2n+1)/2>H2O + (1/2)N2

- bởi vì tỉ lệ về thể tích cũng chính là tỉ lệ về số mol nên:

 

*

⇒ CTPT của X là: C3H7NO2

⇒ CTCT của X rất có thể có là: CH3CH(NH2)COOH, H2NCH2CH2COOH.

* bài bác tập 3: Đốt cháy 8,7 gam amino axit X thì thu được 0,3 mol CO2 ; 0,25 mol H2O và 0,05 mol N2 (đktc). Xác minh CTPT của X?